Predaj on-line – kontrola produktov obsahujúcich nebezpečné látky

Predaj on-line – kontrola produktov obsahujúcich nebezpečné látky

Predaj on-line – kontrola produktov obsahujúcich nebezpečné látky

Práve začali inšpekcie v rámci 8. hlavného projektu Fóra pre dodržiavanie európskej chemickej legislatívy. Projekt je zameraný na kontrolu dodržiavania požiadaviek nariadení REACH, CLP a nariadenia o biocídnych prípravkoch pri on-line predaji nebezpečných látok, zmesí, biocídnych prípravkov a produktov na trhoch členských štátov EÚ a EEA.

https://echa.europa.eu/-/inspectors-to-check-products-sold-online-that-contain-harmful-substances

8. projekt Fóra na dodržiavanie európskej chemickej legislatívy (REF-8) zameraný na kontrolu internetového predaja chemických látok, zmesí a výrobkov vstúpil do realuizačnej fázy a bude prebiehať do 31. decembra 2020. Na projekte spolupracuje 29 krajín.

Tieto kontroly nadväzujú voľne na kontrolné aktivity vykonané v predchádzajúcom období a na základe Záverečnej správy „Final report on the Forum Pilot Project on CLP focusing on control of internet salesReporting period: January – October 2017“:
Bolo celkom zistených 1 083 (82.4 %) prípadov nesúladu s Článkom 48(2) nariadenia CLP.
V prípade 83.3 % porušení pravidiel sa jednalo o absenciu informácií o nebezpečnosti resp. dodatočných informácií.

Celá správa: https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/forum_project_report_on_control_of_internet_sales_en.pdf

REF-8 projekt je zameraný na výrobky pre širokú verejnosť a profesionálne použitie ponúkaných na súkromných internetových stránkach (webshopoch) a na predajných platformách ako sú Amazon and eBay.

Inšpektori budú kontrolovať, či kupujúci sú informovaní o prítomnosti nebezpečných chemických látok v produktoch pred ich zakúpením a či sú dodržiavané príslušné časti predmetnej legislatívy. Kontrola sa môže zacieliť na informácie poskytované v rámci reklamy, alebo priamo nákupom produktu a jeho následnou analýzou.

Inšpektori sa môžu napríklad zamerať na látky zakázané/obmedzené vo výrobkoch ktoré sú široko predávané online (hračky, textílie) a zisťovať plnenie požiadaviek definovaných nariadením REACH.

V prípade biocídnych výrobkov sa projekt zameria na biocídne produkty uvádzané na trh v rámci autorizácie, ale aj na výrobky uvádzané na trh v rámci prechodných ustanovení.

Projekt sa zameria na internetový predaj produktov a internetovú reklamu, ale inšpektori môžu priamo navštíviť spoločnosti pre fyzickú kontrolu na mieste, pokiaľ bude tento spôsob pre daný prípad relevantný.

Výsledky projektu budú zverejnené koncom roka 2021.

Viac informácií o REACH legislatíve a povinnostiach pre spoločnosti: https://ekotoxcenters.eu/reach/


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

  • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
  • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
  • *Biocídy
  • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
  • *Chemický manažment
  • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk