Kandidátsky zoznam bol rozšírený o 4 nové SVHC látky

Kandidátsky zoznam bol rozšírený o 4 nové SVHC látky

Kandidátsky zoznam bol rozšírený o 4 nové SVHC látky

Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) obsahuje aktuálne 205 látok. ECHA link: https://echa.europa.eu/-/four-new-substances-added-to-candidate-list

Helsinky, 16. január 2020 – ECHA pridala do zoznamu kandidátskych látok tri látky vzhľadom na ich reprodukčnú toxicitu a štvrtú na základe kombinácie iných vlastností predstavujúcich porovnateľnú nebezpečnosť. Zaradenie látky perfluorobután sulfónová kyselina (PFBS) a jej solí bola do zoznamu zaradená pri súčinnosti s Komisiou členských štátov (the Member State Committee (MSC)).

REACH kandidátsky zoznam a súvislosti

Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) je zoznam látok, ktoré môžu mať vážne škodlivé účinky pre zdravie ľudí a životné prostredie. Látky zaradené do kandidátskeho zoznamu známe ako SVHC látky sú kandidátmi na zaradenie do REACH autorizačného zoznamu. Ak sú látky zaradené do autorizačného zoznamu, priemyselné spoločnosti musia požiadať o povolenie pre možné použitie látky aj po dátume zákazu.

Spoločnostiam môžu vyplývať povinnosti v súvislosti so zaradením látky do REACH kandidátskeho zoznamu. Tieto povinnosti sa môžu týkať látok ako takých, v zmesiach, alebo vo výrobkoch. Každý dodávateľ výrobku ktorý obsahuje látku uvedenú v kandidátskom zozname v koncentrácii vyššej ako 0,1% hm. Má povinnosti komunikovať túto skutočnosť svojim odberateľom v dodávateľskom reťazci a konzumentom. Navyše dovozcovia a výrobcovia výrobkov obsahujúcich takúto látku majú 6 mesiacov od jej zaradenia do kandidátskeho zoznamu (v tomto prípade je to 16.1.2020) na vykonanie notifikácie (nahlásenia) do Európskej chemickej agentúry (ECHA).

Viac o SVHC látkach na Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/reach/svhc-latky/

Látky zaradené do REACH kandidátskeho zoznamu  16. januára 2020:

Viac informácií o REACH autorizácii a povinnostiach pre spoločnosti používajúce látky do REACH autorizačného zoznamu: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

  • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
  • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
  • *Biocídy
  • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
  • *Chemický manažment
  • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk