SCIP databáza – povinnosti pre výrobcov, dovozcov a distribútorov výrobkov na trhu EÚ od 5.1.2021

SCIP databáza – povinnosti pre výrobcov, dovozcov a distribútorov výrobkov na trhu EÚ od 5.1.2021

SCIP databáza – povinnosti pre výrobcov, dovozcov a distribútorov výrobkov na trhu EÚ od 5.1.2021

SCIP je databáza pre zber a poskytovanie informácií o záujmových látkach (Substances of Concern In articles) ako takých alebo v komplexných výrobkoch (produktoch) na základe požiadaviek Rámcovej smernice o odpadoch (Waste Framework Directive (WFD)).

Spoločnosti dodávajúce výrobky na trh EÚ obsahujúce látky vysokého záujmu (substances of very high concern (SVHCs)) uvedené v Kandidátskom zozname v koncentrácii vyššej ako 0.1% hmotnostných (w/w) v predmetnom výrobku  musia predložiť informácie Európskej chemickej agentúre (ECHA) počnúc 5. januára 2021.

SCIP databáza zabezpečí dostupnosť informácií o výrobkoch obsahujúcich Kandidátsky zoznam pre potreby celého životného cyklu výrobku a materiálov vrátane štádia odpadu. Takto sa informácie dostanú k spracovateľom odpadov a konzumentom.

Povinnosti poskytovať údaje ECHA sa týkajú nasledovných spoločností:

  • EÚ výrobcovia a montážne podniky, 
  • Dovozcovia do EÚ, 
  • EÚ distribútori výrobkov a ďalšie zúčastnené strany dodávateľského reťazca.

Predajcovia a iní dodávatelia výrobkov dodávajúci exkluzívne len konzumentom nemusia poskytovať informácie do SCIP databázy.

Dodávatelia výrobkov musia predložiť nasledujúce informácie do ECHA:

  • Informácie umožňujúce identifikáciu výrobku;
  • Názov, koncentračný rozsah a umiestnenie látky z Kandidátskeho zoznamu ktorá sa nachádza vo výrobku;
  • Iné informácie umožňujúce bezpečné použitie výrobku, najmä informácie o opatreniach pre štádium odpadu.

Informácie ktoré budú zaslané do SCIP databázy budú verejne dostupné a teda priamo k dispozícii spracovateľom odpadov na odstránenie nedostatkov pri zabezpečení relevantných informácií.

Ako ECHA definuje výrobok:

Podľa článku 3(3) REACH, výrobok:  je  predmet,  ktorý  počas  výroby  dostáva  konkrétny  tvar,  povrch  alebo  prevedenie,  ktoré  určuje  jeho  funkciu  vo  väčšej  miere  ako  jeho  chemické  zloženie.

_____________________________________________________________________

Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

•          *Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*
•          *Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*
•          *UFI kódy – *Webinár*
•          *Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni

_____________________________________________________________________

EKOTOX CENTERS – we can help you!

– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223

E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu

FB: Karta bezbečnostných údajov          

Linkedin: ekotoxsk