Orgány zodpovedné za presadzovanie nariadenia REACH na Slovensku

Orgány zodpovedné za presadzovanie nariadenia REACH na Slovensku

Orgány zodpovedné za presadzovanie nariadenia REACH sú:

  • Slovenská obchodná inšpekcia a regionálne inšpektoráty – Zameriava sa na povinnosti distribútorov a dovozcov, (najmä v relevantných oblastiach ochrany spotrebiteľa).
  • Úrad verejného zdravotníctva a regionálne úrady verejného zdravotníctva – Zameriava sa na záväzky výrobcov a následných užívateľov (najmä oblasť ochrany verejného zdravia).
  • Slovenská inšpekcia životného prostredia – Zameriava sa na záväzky výrobcov a následných užívateľov, aby sa zabezpečila vysoká úroveň ochrany životného prostredia.
  • Národný inšpektorát práce a inšpektoráty práce – Zameranie na záväzky výrobcov a následných užívateľov pri inšpekciách zameraných na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov
  • Hlavný banský úrad a miestne banské úrady – Zameriava sa na povinnosti distribútorov a dovozcov (najmä oblasť pyrotechnických výrobkov, výbušnín).
  • Colné orgány – Poskytuje ostatným orgánom na presadzovanie informácie o dovozcoch.
  • Ministerstvo obrany SR – Zameriava sa na činnosti vyplývajúce z úloh v oblasti obrany.

 

Právo na informácie pre spotrebiteľa
Povinnosť dodávateľa výrobku poskytovať informácie