Zavádzanie systému REACH

REACH manažmentREACH a CLP skríning
REACH & CLP AUDITChemický manažmentNásledný užívateľExpozičný scenárKontrola a sankciePonuka REACH

Zavádzanie systému REACH

Plnenie požiadaviek nariadenia REACH

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenstvo šité na mieru pre oblasť legislatívy REACH, ale aj pre chemický manažment v podniku, ktorý sa dotýka okrem používaných látok a zmesí aj komunikácie v dodávateľskom reťazci, dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty…

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Vstupné hodnotenie záväzkov podniku sa sústreďuje najmä na nasledovné oblasti:

 • ANALÝZA STAVU Zistenie povinností podniku na základe zistenia činností, dodávateľskoodberateľského reťazca, použitia látok a zmesí
 • IDENTIFIKÁCIA POVINNOSTÍ Určenie postavenia podniku vo vzťahu k chemickej legislative
 • REACH IDENTIFIKÁCIA NEDOSTATKOV Poznanie nesúladu s požiadavkami legislatívy umožňuje určiť slabé miesta a oblasti vyžadujúce okamžitú pozornosť
 • ODPORÚČANIA Návrh riešení a postupov ktoré je potrebné implementovať

REACH + CLP SKRÍNING

podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES a súvisiacej národnej legislatívy.

REACH SKRÍNING – (pdf)
Obsahová náplň:
1) Chemické látky, zmesi, suroviny a výrobky + z podkladov dodaných zákazníkom—karty bezpečnostných údajov, …interview a doplňujúca dokumentácia…
2) Postavenie podniku v dodávateľskom reťazci a v rámci chemickej legislatívy:

 • Dostupnosť a správnosť základnej dokumentácie—karty bezpečnostných údajov, expozičné scenáre, interná dokumentácia;
 • Registrácia, notifikácia, autorizácia;
 • Určenie zodpovednosti a systémové zabezpečenie v podniku;
 • Plnenie povinností dodávateľmi;
 • Požiadavky odberateľov.

3) Identifikácia jednotlivých chemických látok na základe ich vlastností získaných z dostupných podkladov a vyhľadanie údajov z ďalších informačných zdrojov – databáz. Identifikácia výrobkov u ktorých je súvis s požiadavkami chemickej legislatívy.
4) Kategorizácia chemických látok: SVHC, obmedzenia, klasifikácia, autorizácia.
5) Posúdenie povinností pri výrobe a dovoze výrobkov, ktoré obsahujú látky s cieleným uvoľňovaním, alebo obsahujú látky vzbudzujúce veľké obavy.

REACHRegistration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals

REACH je nariadenie Európskeho parlamentu o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok s účinnosťou od 1. júna 2007 a nahradilo rad európskych smerníc a nariadení jedným systémom.

Ciele sysému REACH:

 • zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudského zdravia a životného prostredia v dôsledku použitia chemických látok
 • ľudia, ktorí umiestňujú chemikálie na trh (výrobcovia a dovozcovia boli zodpovední za pochopenie a riadenie rizík spojených s ich užívaním)
 • povoliť voľný pohyb látok na trhu EÚ
 • podporiť inovácie, a ich konkurencieschopnosť chemického priemyslu v EÚ
 • podporiť využívanie alternatívnych metód na posudzovanie nebezpečných vlastností látok, napr. kvantitatívny vzťah štruktúry-aktivity (QSAR) a analogickyRozsah a výnimky:

REACH sa vzťahuje na látky vyrábané alebo dovážané do EÚ v množstve väčšom ako 1 tona ročne. Všeobecne platí, že sa vzťahuje na všetky jednotlivé chemické látky samotné, v zmesiach alebo vo výrobkoch (ak je látka určená k uvoľňovaniu počas bežných a rozumne predvídateľných podmienok použitia z výrobku).

Niektoré látky sú výslovne vylúčené:

 • rádioaktívne látky
 • látky pod colným dohľadom
 • preprava látok
 • neizolované medziprodukty
 • odpad
 • niektoré prirodzene sa vyskytujúce, málo nebezpečné látky

Niektoré látky, na ktoré sa vzťahujú osobitné právne predpisy, prispôsobili ustanovenia, vrátane:

 • ľudské a veterinárne medikamenty
 • jedlá a do nich prídavné látky
 • zmesi na ochranu rastlín a biocídy

Ďalšie látky majú prispôsobené ustanovenia v rámci nariadenia REACH, ak sa používajú za stanovených podmienok:

 • izolované medziprodukty
 • látky používané na výskum a vývoj

V RÁMCI PLNENIA REACH okrem iného PONÚKAME:

Pracovníci Ekotoxikologického centra majú praktické skúsenosti získané pri plnení požiadaviek chemickej legislatívy pre širokú škálu spoločností z rôznych priemyselných odvetví – výrobcov, dovozcov, následných užívateľov…

Ponúkame poradenstvo šité na mieru.


Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Zavádzanie systému REACH
Kontrola a sankcie
Následný užívateľ
Registrácia
Expozičný scenár