SW produkty

Chemdox

Ekotoxikologické centrum ako zástupca pre podporu softwéru v Slovenskej republike, Vám ponúka návrh modulu na základne individuálnych potrieb spoločnosti, implementáciu softwéru v IT prostredí Vašej spoločnosti a praktické školenie pracovníkov pre prácu so sofwérom.

Ak máte otázky, kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox(at)ekotox.sk.

CHEMDOX je IT nástroj pre tvorbu kariet bezpečnostných údajov, správu KBÚ a manažment chemických látok, zmesí a výrobkov.

CHEMDOX pomáha podnikom dosiahnuť vysokú kvalitu dokumentácie (KBÚ, etiketa, pracovná inštrukcia,… ) a súčasne vysokú efektivitu pri tvorbe a správe chemických látok a zmesí.

Softwér CHEMDOX zabezpečuje vytvorenie dokumentácie nevyhnutnej pre výkon manažmentu chemických látok/zmesí/výrobkov vo Vašom podniku a systémové spravovanie dokumentov s cieľom zabezpečiť kontrolu nad rizikami vyplývajúcich z používania nebezpečných chemických látok/zmesí/produktov a výrobkov vo Vašej spoločnosti, pre komunikáciu s Vašimi zákazníkmi = pre plnenie povinností efektívne a rýchlo.   

Tvorcovia SW “CHEMDOX” zabezpečujú aktuálne verzie pravidelne, a ak je potrebné aj rýchlo v závislosti od legislatívnych zmien v jednotlivých krajinách.

CHEMDOX poskytuje licenčný modul na generovanie dokumentácie elektronickými prostriedkami (formát .6z).

Pre správu a riadenie dokumentácie je v prostredí SW CHEMDOX možné prehľadne a rýchlo generovať UFI kódy pre Vaše produkty.

Softwér CHEMDOX zahŕňa aj modul pre tvorbu správ pre nahlasovanie informácií v harmonizovanom formáte ECHA podľa prílohy  VIII k CLP nariadeniu. Oznámenie sa podáva prostredníctvom portálu na predkladanie žiadostí agentúry ECHA.

Bližšie informácie o nahlasovaní sú dostupné na stránke

Software, ktorý používa moderné technológie pre Vašu podporu vytvárania spoľahlivej právnej klasifikácie a dokumentov súvisiacich s bezpečnosťou.

  • Tvorba kariet bezpečnostných údajov, vytváranie vlastných produktov
  • Klasifikácia založená na pravidlách
  • Automatické vytváranie dokumentov
  • Zraďovanie do kategórií ADR, RID
  • Administrácia vytvorených dokumentov
  • Prideľovanie kódov UFI
  • Vytváranie pracovných inštrukcií
  • Generovanie exportný súborov pre notifikáciu látok v portáli PCN ECHA
  • a ďalšie funkcie

SW CHEMDOX podporuje priamo priraďovanie kategorizácie na základe aktuálnej verzie rôznych regulovaných oblastí pre prepravu nebezpečných látok a zmesí (tovarov) pomocou identifikácie na základe klasifikácie tried nebezpečnosti pre: ADR/RID/ADN, IMDG, ICAO, DOT, UN RTDG.

CHEMDOX automaticky identifikuje relevantné záznamy s informáciami o nebezpečnosti spojené s každým nebezpečným materiálom na základe príslušného legislatívneho opatrenia OSN.

Súčasná technológia je navrhnutá tak, aby bola pripravená pre dlhodobé zdokonaľovania a údržby. CHEMDOX je tiež navrhnutý ako neutrálna platforma a nie je viazaný na konkrétny hardvér a teda CHEMDOX je aplikácia klient/server, dostupná s webovým prehliadačom, určená rovnako pre samostatné pracovné stanice ako aj pre rozdelenú prácu na firemných sieťach.

 Inštalácia servera

CHEMDOX je nainštalovaný na serveri vašej spoločnosti a môže byť používaný na všetkých počítačoch v podnikovej sieti. Jediná podmienka je webový prehliadač. Pomocou zabezpečeného internetového pripojenia, sa môžete prihlásiť a pracovať s vašou inštaláciou CHEMDOX aj vzdialene.

Môžete sa zúčastniť bezplatného webinára, alebo si vyžiadať priamo ponuku cez formulár na našich stránkach, telefonicky alebo e-mailom.

Informácie o pripravovaných školeniach pre prácu so sofwérom sú dostupné na stránke https://reachtraining.eu/skolenia-sk


Karta bezpečnostných údajov

Etiketa

Zavedenie systému správy dokumentácie (KBÚ, e-KBÚ, ES)