SW produkty

Chemdox

Ekotoxikologické centrum ako výhradný zástupca pre predaj softwéru v Slovenskej republike, Vám ponúka návrh modulu na základne individuálnych potrieb spoločnosti, implementáciu softwéru v IT prostredí Vašej spoločnosti a praktické školenie pracovníkov pre prácu so sofwérom.

Ak máte otázky, kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox(at)ekotox.sk.

CHEMDOX je IT nástroj pre tvorbu kariet bezpečnostných údajov, správu KBÚ a manažment chemických látok, zmesí a výrobkov.

CHEMDOX pomáha podnikom dosiahnuť vysokú kvalitu dokumentácie (KBÚ, etiketa, pracovná inštrukcia,… ).

Softwér zabezpečuje vytvorenie dokumentácie nevyhnutnej pre výkon manažmentu chemických látok/zmesí/výrobkov vo Vašom podniku a systémové spravovanie s cieľom zabezpečiť kontrolu nad rizikami vyplývajúcich z používanie nebezpečných chemických látok/zmesí/produktov a výrobkov vo Vašej spoločnosti.   

Softwér podlieha zmenám v závislosti od legislatívnych zmien členských krajín.

CHEMDOX poskytuje licenčný modul na generovanie dokumentácie elektronickými prostriedkami (formát .6z). Softwér bude v blízkej budúcnosti zahŕňať aj modul pre tvorbu správ pre nahlasovanie informácií v harmonizovanom formáte ECHA podľa prílohy  VIII k CLP nariadeniu. Oznámenie sa podáva prostredníctvom portálu na predkladanie žiadostí agentúry ECHA.

Bližšie informácie o nahlasovaní sú dostupné na stránke

Informácie o pripravovaných školeniach pre prácu so sofwérom sú dostupné na stránke https://reachtraining.eu/skolenia-sk

Software, ktorý používa moderné technológie pre Vašu podporu vytvárania spoľahlivej právnej klasifikácie a dokumentov súvisiacich s bezpečnosťou.

  • Tvorba kariet bezpečnostných údajov, vytváranie vlastných produktov
  • Klasifikácia založená na pravidlách
  • Automatické vytváranie dokumentov
  • Administrácia vytvorených dokumentov

Súčasná technológia je navrhnutá tak, aby bola pripravená pre dlhodobé zdokonaľovania a údržby. CHEMDOX je tiež navrhnutý ako neutrálna platforma a nie je viazaný na konkrétny hardvér a teda CHEMDOX je aplikácia klient/server, dostupná s webovým prehliadačom, určená rovnako pre samostatné pracovné stanice ako aj pre rozdelenú prácu na firemných sieťach.

 Inštalácia servera

CHEMDOX je nainštalovaný na serveri vašej spoločnosti a môže byť používaný na všetkých počítačoch v podnikovej sieti. Jediná podmienka je webový prehliadač. Pomocou zabezpečeného internetového pripojenia, sa môžete prihlásiť a pracovať s vašou inštaláciou CHEMDOX aj vzdialene.


Karta bezpečnostných údajov

Etiketa

Zavedenie systému správy dokumentácie (KBÚ, e-KBÚ, ES)