Užitočné tipy k zvládnutiu požiadaviek a výziev európskej chemickej legislatívy

Komunikácia v rámci dodávateľského reťazcaKBÚ Skríning – Analýza stavu KBÚREACH a CLP skríning

Užitočné tipy k zvládnutiu požiadaviek európskej chemickej legislatívy

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka kapacity pre komplexné plnenie požiadaviek pri manažmente chemických látok, manažmente rizík, registrácii, autorizácii chemických látok v zhode s nariadením REACH – vyhľadávanie, sledovanie procesov, zabezpečenie registrácie, zastupovanie pre podanie autorizácie, vypracovanie dokumentácie, komunikácia s ECHA, tvorba stratégií…

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk.

Európska chemická legislatíva ovplyvňuje aktuálne situáciu na trhu – venujte pozornosť 3 hlavným výzvam:

1. NESPRÁVNA KLASIFIKÁCIA A OZNAČOVANIE

– Klasifikácia, označovanie a balenie = etiketa + karta bezpečnostných údajov k výrobku.
Od 1. júna 2017 už musia byť všetky chemické výrobky (zmesi) na trhu EÚ označené v súlade s nariadením o klasifikácii, označovaní a balení (CLP) inak sa nesmú predávať.

Viac info TU, alebo TU.

2. NEZAREGISTROVANÉ CHEMICKÉ LÁTKY v EÚ

– Látky ktoré nebudú zaregistrované, nebudú môcť byť uvedené na trh EÚ a to ani vo výrobkoch (zmesiach)!

Od 1. júna 2018 musia byť všetky chemické látky, uvedené na trh EÚ nad 1 tonu ročne, zaregistrované podľa nariadenia REACH. Ak používate chemické látky samotné, alebo látky v zmesiach (prípravkoch) a nemáte prehľad či Váš dodávateľ látky už zaregistroval alebo sa na to len chystá, môže sa stať, že dodávky týchto materiálov budú zo dňa na deň ukončené.

Viac info TU a TU.

3. Látky ktoré PODLIEHAJÚ AUTORIZÁCII ČI OBMEDZENIAM

– Zoznamy látok ktoré podliehajú autorizácii či obmedzeniam sa aktuálne rozšírili a pripravujú sa ďalšie zmeny – môžu sa Vás týkať.
Látky ktoré boli zaradené na Autorizačný zoznam (aktuálne 43 položiek) sa nesmú po určenom dátume používať, pokiaľ nebolo vydané autorizačné rozhodnutie pre konkrétnu firmu a použitie.
Kandidátsky zoznam, v ktorom sú uvedené látky s návrhom na obmedzenie alebo zákaz, bol rozšírený na 174 položiek.

Príloha XVII nariadenia REACH obsahuje aktuálne 64 položiek – látky obmedzené alebo zakázané v EÚ (ako také, v zmesiach alebo vo výrobkoch).
Okrem aktuálne prijatých rozhodnutí sa pripravujú ďalšie obmedzenia napríklad pre izokyanáty, zlúčeniny olova, rozšírenie Kandidátskeho a Autorizačného zoznamu a ďalšie zásahy za účelom zlepšenia bezpečnosti výrobkov, ochrany konzumentov a zdravia pri práci.

Viac info TU.

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRUM VÁM PONÚKA ODBORNÉ PORADENSTVO
– volajte (02)45943712, píšte ekotox(at)ekotox.sk

Tipy k zvládnutiu požiadaviek európskej chemickej legislatívy:

1. Vedieť a správne a včas sa rozhodovať.

Poznať svoje portfólio chemických látok, zmesí, výrobkov, dodávateľov… je úplný základ. Používané materiály, chemické látky a zmesi a ich dodávatelia by mali byť pod kontrolou. Vytvorenie databázy v štruktúre ktorá zabezpečí potrebné informácie v modernom softvérovom riešení Vám ponúkame spolu so vstupnou analýzou (REACH skríning) či podrobným auditom.

Až keď poznám svoju situáciu dôkladne, môžem efektívne komunikovať s dodávateľmi a odberateľmi, robiť rozhodnutia a efektívne riadiť riziká spojené s uplatňovaním chemickej legislatívy.

2. Nečakajte, že Vaši dodávatelia vedia všetko a majú všetko pod kontrolou.

Je povinnosťou každej spoločnosti vykonať opatrenia pre zaistenie bezpečnosti výroby – poznať aké informácie potrebujem pre svoje rozhodovanie a vedieť že dodávatelia sa aktívne starajú o plnenie legislatívnych požiadaviek. Následne je možné v tomto zmysle zaistiť vlastnú výrobu či obchod a uistiť odberateľov o kvalite a bezpečnosti Vašich výrobkov.

Riadená komunikácia v dodávateľskom reťazci na základe interných pravidiel, rozdelenia kompetencií a rozhodovacích procesov je nevyhnutnosťou.

3. Vedieť včas = kontrolovať riziká

Pokiaľ je uplatnený plošný zákaz – autorizácia pre danú látku, je potrebné mať informácie a reagovať v predstihu. Zaradenie látok do autorizačného systému či do systému obmedzení je dlhodobý proces. Trvá niekedy aj viac rokov, ale má svoje pravidlá, ktoré majú až fatálny dosah, pokiaľ spoločnosti nepríjmu opatrenia včas. Termíny sa rýchlo blížia – nenechávajte si rozhodovanie na poslednú chvíľu. Identifikácia látky, overenie situácie, určenie najlepšieho postupu pre nahradenie, alebo ďalšie použitie látok si vyžaduje čas.

Zarezervujte si konzultáciu a získajte náskok pred konkurenciou už dnes!


Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Ponúkané konzultačné služby
Chemický manažment v podniku
Rizikový manažment v podniku
KBÚ Skríning – Analýza stavu KBÚ
REACH + CLP Skríning
Implementácia požiadaviek e-KBÚ – Škálovanie ES
Komunikácia v dodávateľskom reťazci
Ochrana zdravia pri práci – Prevádzkový poriadok a posudok o riziku