Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) – vypracovanie, revízie

Prečo je KBÚ potrebná? // Pre ktoré látky alebo zmesi? // Formát karty bezpečnostných údajov // Revízia KBÚ // Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov //
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ? // Obsah karty bezpečnostných údajov // Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov // Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)

Karta bezpečnostných údajov

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka kontrolu, vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či analýzu dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty… (karta bezpečnostných údajov, KBÚ, eKBÚ, bezpečnostný list, Sefety Data Sheet, SDS, MSDS …)

Ak máte otázky, kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox(at)ekotox.sk.

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) obsahujú informácie o vlastnostiach látky alebo zmesi, jej nebezpečenstvách a pokyny pre manipuláciu, likvidáciu a prepravu a zároveň opatrenia prvej pomoci, protipožiarne opatrenia a opatrenia kontroly expozície. Formát a obsah KBÚ sú uvedené v nariadení REACH.

Karta bezpečnostných údajov sa poskytuje ak je látka (alebo zmes) :

 • klasifikovaná ako nebezpečná,
 • perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB) alebo
 • zaradená na zoznam látok čakajúcich na autorizáciu (Kandidátsky zoznam) podľa nariadenia REACH z iných ako uvedených dôvodov.

Preklady kariet bezpečnostných údajov

Špecializujeme se na vypracovanie (preklad +++) kariet bezpečnostných údajov. 

V skutočnosti se nikdy nejedná len o preklad. KBÚ je potrebné „vypracovať odborne“ s ohľadom na legislatívne požiadavky nariadení REACH a CLP s rešpektovaním špecifík príslušného členského štátu EÚ.

Naši špecialisti majú dlhodobé skúsenosti v širokej oblasti chemickej legislatívy a v tejto súvislosti s klasifikáciou chemických látok a zmesí, priraďovaním H a P viet, pravidlami pre označovanie a balenie, notifikáciami PCN, priraďovaním UFI = manažment dokumentácie KBÚ.

Karty bezpečnostných údajov obsahujú informácie o vlastnostiach látky alebo zmesi, jej nebezpečenstvách a pokyny pre manipuláciu, likvidáciu a prepravu a zároveň opatrenia prvej pomoci, protipožiarne opatrenia a opatrenia kontroly expozície.

Formát a obsah karty bezpečnostných údajov sú uvedené v nariadení REACH.

Karta bezpečnostných údajov – nové požiadavky od 1.1.2023

Zmenami a úpravami nariadenia REACH a CLP sa postupne zavádzajú zvýšené požiadavky na formát a obsah KBÚ. Od spoločností sa vyžaduje, aby naplánovali proces implementácie s cieľom zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami.

Zmeny v KBÚ:

Každý dodávateľ chemických zmesí musí splniť povinnosti podľa článku 31 nariadenia REACH (Požiadavky na karty bezpečnostných údajov) a prílohy II k nariadeniu REACH.

Odkazy na právny text boli aktualizované tak, aby odrážali najnovšiu verziu prílohy II [t. j. prílohu k nariadeniu (EÚ) 2020/878].

Nariadením Komisie (EÚ) 2020/878 sa zavádzajú zmeny v rozsahu:

– nové požiadavky na nanoštruktúry látok, prispôsobenie sa 6. a 7. revízii GHS a doplnenie požiadaviek týkajúcich sa jedinečného identifikátora vzorca (ako sa stanovuje v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1272/2008), vlastností narúšajúcich endokrinný systém, špecifických koncentračných limitov, M-faktorov a odhadov akútnej toxicity…

V dokumente sa stanovujú zmeny v ustanoveniach a formáte karty bezpečnostných údajov. Medzi najdôležitejšie zmeny patria:

– nový formát pre oddiel 9
– oddelenie nového pododdielu 11.2
– oddelenie nových pododdielov 12.6 a 12.7
– znenie pododdielu sa zmenilo v oddieloch 14.1 a 14.7

Následní užívatelia

po prijatí KBÚ je potrebné určiť a zaviesť vhodné opatrenia na primeranú kontrolu rizík na pracovisku, ale aj vyhodnotiť dopady na vyrábané produkty, prípadne služby poskytované zákazníkom.
Prvým krokom je vykonanie kontroly správnosti a hodnovernosti obsahu KBÚ na úrovni, ktorá zodpovedá situácii.
Vstupnou kontrolou je možné sa vyhnúť použitiu nepresných alebo nesprávnych informácii z KBÚ ako základu pre ďalšie použitie týchto informácií v manažmente rizík a komunikácii v dodávateľskom reťazci.

Karty bezpečnostných údajov sú predmetom zmien a doplnení vyplývajúcich z legislatívy REACH a CLP.

Klasifikácia látky alebo zmesi

Oddiel 2.1 obsahuje informáciu o klasifikácii nebezpečnosti látky alebo zmesi. Táto informácia je dôležitá pri posudzovaní rizika pre pracovníkov a životné prostredie. Ďalšie informácie, napríklad celý text výstražných upozornení, nájdete v oddiele 16. Ak nie sú splnené kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008, musí to byť jasne uvedené.

Mali by ste skontrolovať, či klasifikácia zodpovedá informáciám uvedeným v oddieloch 9 až 12.

V prípade látok by ste mali skontrolovať, či sú uvedené M-koeficienty. Ďalšie informácie o tom, kedy sa majú uvádzať M-koeficienty (prípadne medzné hodnoty alebo koncentračné limity), sa nachádzajú v Usmernení k zostavovaniu kariet bezpečnostných údajov (https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_sk.pdf).

Nie ste povinný overovať klasifikáciu svojich dodávateľov. Ak sa však rozhodnete urobiť to (s použitím dokumentu Guidance on the Application of the CLP Criteria (Usmernenie o uplatňovaní kritérií CLP) (https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_en.pdf)) a dospejete k odlišnému záveru ako vaši dodávatelia, mali by ste sa s nimi spojiť a pokúsiť sa dohodnúť na spoločnej klasifikácii. Ak sa nedokážete dohodnúť, musíte svoju klasifikáciu oznámiť agentúre ECHA (v prípade látok, ktoré používate v množstvách od jednej tony ročne).

Podporu pre oblasť manažmentu kariet bezpečnostných údajov Vám poskytnú naši špecialisti:
Skríning a audit KBÚ

Čo sa zmenilo?

Harmonizácia požiadaviek na informácie znamená, že existujúce vnútroštátne požiadavky v celej EÚ boli nahradené jedným súborom požiadaviek na informácie a jedným formátom na predkladanie údajov, formátom oznámenia pre toxikologické centrá (PCN).

Niektoré požiadavky na informácie môžu byť v porovnaní s predchádzajúcimi povinnosťami platnými na vnútroštátnej úrovni nové. Možno budete musieť vytvoriť nové informácie alebo upraviť existujúce informácie podľa formátu PCN.

UFI

UFI

Jednoznačný identifikátor zloženia (UFI) je nová požiadavka týkajúca sa predloženia a nový prvok označovania, ktorý je podrobne opísaný v kroku 4. Príkladom jednoznačného identifikátora zloženia v správnom formáte je YV9K-3J9A-G209-C2T7. Jednoznačným identifikátorom zloženia sa vytvára jednoznačné prepojenie medzi informáciami, ktoré poskytnete o zmesi prostredníctvom oznámenia, a príslušným výrobkom uvedeným na trh, čo pomáha zabezpečiť, aby bola v prípade nehody rýchlo identifikovaná primeraná reakcia na ohrozenie zdravia.

Bude sa vyžadovať informácia o úplnom chemickom zložení zmesi. To znamená, že musíte uviesť presné koncentrácie alebo rozsahy koncentrácií nebezpečných zložiek a zložiek, ktoré sa nepovažujú za nebezpečné. Je to viac ako informácie, ktoré sa obyčajne uvádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Vyžaduje sa klasifikácia a označovanie, pokiaľ ide o konečnú zmes/konečný produkt. Okrem toho sa budú musieť uviesť aj informácie o klasifikácii zložky predstavujúcej látku aj zmes v zmesi (ZVZ) (vrátane látok, ktoré sa nachádzajú v ZVZ).

Toxikologické informácie

Vyžaduje sa uviesť toxikologické informácie o zmesi. Tieto informácie sa budú poskytovať ako voľný text a bežne sú k dispozícii v oddiele 11 karty bezpečnostných údajov.

Výrobku sa musí priradiť kategória výrobku na základe jeho hlavného zamýšľaného použitia – napríklad detergent na umývanie riadu, lepidlo, dekoratívny náter – podľa európskeho systému kategorizácie výrobkov (EuPCS).

Všetky predloženia musia obsahovať aj informácie na identifikáciu predkladateľa, výrobku (napr. obchodný názov, obal, farba) a informáciu, či zmes má spotrebiteľské, profesionálne alebo priemyselné použitie.

Aktuálna konsolidovaná verzia nariadenia CLP: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006

Aktuálne zmeny:

 • -NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/521 z 27. marca 2019, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
 • -DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1676 z 31. augusta 2020, ktorým sa mení článok 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, pokiaľ ide o farby namiešané podľa želania zákazníka.
 • – DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1677 z 31. augusta 2020, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí s cieľom zlepšiť vykonateľnosť požiadaviek na informácie v súvislosti s reakciou na ohrozenie zdravia.
 • – Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/171 zo 6. februára 2020; 2020/507 zo 7. apríla 2020; 2020/878 z 18. júna 2020; 2020/1149 z 3. augusta 2020.
 • – DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/849 z 11. marca 2021, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení časť 3 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

 

Nové triedy nebezpečnosti 2023

Európska komisia uverejnila delegované nariadenie, ktorým sa mení nariadenie CLP a v ktorom sa stanovujú nové triedy nebezpečnosti a kritériá klasifikácie, označovania a balenia látok a zmesí.

Vzťahuje sa na všetky chemické látky a zmesi uvádzané na trh EÚ podľa nariadenia REACH. Vzťahuje sa aj na účinné látky v biocídnych výrobkoch a prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré sú zvyčajne uprednostňované pri harmonizovanej klasifikácii v EÚ.

Tieto právne predpisy EÚ sú záväzné pre výrobcov, dovozcov, následných užívateľov a distribútorov, ktorí uvádzajú látky na trh Európskej únie. Členské štáty sa budú pri vypracúvaní návrhov na harmonizovanú klasifikáciu a označovanie odvolávať aj na nové triedy nebezpečnosti a kritériá nebezpečnosti.

Nové triedy nebezpečnosti:

 • ED HH in Category 1 and Category 2 (Endocrine disruption for human health)
 • ED ENV in Category 1 and Category 2 (Endocrine disruption for the environment)
 • PBT (persistent, bioaccumulative, toxic), vPvB (very persistent, very bioaccumulative)
 • PMT (persistent, mobile, toxic), vPvM (very persistent, very mobile)

Termíny plnenia Nové pravidlá sú účinné od 20. apríla 2023. Od tohto dňa môžu členské štáty predkladať návrhy harmonizovanej klasifikácie a označovania (CLH) s novými triedami nebezpečnosti a výrobcovia, dovozcovia, následní užívatelia a distribútori môžu svoje látky a zmesi podľa toho sami klasifikovať.

Od nadobudnutia účinnosti delegovaného nariadenia existujú prechodné obdobia, počas ktorých sa od výrobcov, dovozcov, následných užívateľov a distribútorov ešte nevyžaduje, aby klasifikovali svoje látky alebo zmesi podľa nových tried nebezpečnosti. Počas týchto období sa nové triedy nebezpečnosti môžu uplatňovať na dobrovoľnom základe.

Na konci prechodných období musia všetci výrobcovia, dovozcovia, následní užívatelia a distribútori uplatňovať nové triedy nebezpečnosti. NOVÉ! AKTUÁLNE ZMENY:

Nahlasovanie informácií na NTIC a agentúre ECHA

Uvádzanie UFI kódov 

SW nástroju CHDX

Zmeny v nariadení CLP

Zavedenie systému správy dokumentácie (KBÚ, e-KBÚ, ES)

Uistite sa, že Vaše karty bezpečnostých údajov sú v súlade s platnou legislatívou a vyhnite sa tak sankciám !

KBÚ by sa mala poskytnúť následným užívateľom pre látku (alebo zmes), ktorá je:

 • -klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia CLP.
 • -perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB), alebo
 • -sa nachádza na zozname kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC).

KBÚ sa poskytuje zdarma v štátnom jazyku členského štátu EÚ, kde sa látka alebo zmes uvádza na trh.

Následní užívatelia majú tiež povinnosti, okrem iného musia dodržiavať požiadavky uvedené v kartách bezpečnostných údajov a v expozičných scenároch

Plnenie povinností následných užívateľov

Karta bezpečnostných údajov – safety data sheet (EN), Sicherheitsdatenblättern (DE), fichas de datos de
seguridad (ES), fiches de données de sécurité (FR), veiligheidsinformatiebladen (NL), säkerhetsdatablad (SV), karta charakterystyki (PL), bezpečnostní list (CZ), biztonsági adatlapokról (HU), käyttöturvallisuustiedotteista (FI), sikkerhedsdatablade (DA), информационни листове за безопасност (BG), schede di dati di sicurezza (IT), sigurnosno tehnički listovi (HR), varnostni list (SL), saugos duomenų lapas (LT), drošības datu lapa (LV), Δελτίο δεδομένων ασφαλείας (EL), fichas de dados de segurança (PT), Data ta’ Sigurtà (MT) …

Ponúkame webináre so zameraním na problematiku KBÚ, nariadení CLP a REACH a tiež individuálne on-line konzultácie: https://trainingeu.eu/

Karta bezpečnostných údajov (SDS)

Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)