Karta bezpečnostných údajov

Prečo je KBÚ potrebná?Pre ktoré látky alebo zmesi?Formát karty bezpečnostných údajovRevízia KBÚJazyk použitý v karte bezpečnostných údajov Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?Obsah karty bezpečnostných údajov Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)

Karta bezpečnostných údajov

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka kontrolu, vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či analýzu dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty… ( Karta bezpečnostných údajov, KBÚ )

Ak máte otázky, kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox(at)ekotox.sk.

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) obsahujú informácie o vlastnostiach látky alebo zmesi, jej nebezpečenstvách a pokyny pre manipuláciu, likvidáciu a prepravu a zároveň opatrenia prvej pomoci, protipožiarne opatrenia a opatrenia kontroly expozície. Formát a obsah KBÚ sú uvedené v nariadení REACH.

KBÚ sú predmetom zmien a doplnení vyplývajúcich z legislatívy REACH a CLP.

Aktuálne zmeny:

  • -Európska komisia pripravila návrh nariadenia, ktorým sa mení príloha II nariadenia REACH 1907/2006/ES „Požiadavky na zostavenie kariet bezpečnostných údajov“. Karty bezpečnostných údajov poskytnuté príjemcovi pred 1. januárom 2020 sa môžu naďalej používať a nemusia byť v súlade s prílohou II k tomuto nariadeniu do 31. decembra 2022.
  • -Nariadenie 2017/542, ktorým sa mení príloha VIII k CLP nariadeniu 1272/2008 vymedzuje nové povinnosti pre dovozcov a následný užívateľov.

NOVÉ! PRIPRAVOVANÉ ZMENY:

Nahlasovanie informácií na NTIC a agentúre ECHA

Uvádzanie UFI kódov 

SW nástroju CHDX

Zmeny v nariadení CLP

Zavedenie systému správy dokumentácie (KBÚ, e-KBÚ, ES)

Uistite sa, že Vaše karty bezpečnostých údajov sú v súlade s platnou legislatívou a vyhnite sa tak sankciám !

KBÚ by sa mala poskytnúť následným užívateľom pre:

  • -látku alebo zmes, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia CLP.
  • -látku, ktorá je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB), alebo
  • -látku, ktorá sa nachádza na zozname kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC).

KBÚ sa poskytuje zdarma v štátnom jazyku členského štátu EÚ, kde sa látka alebo zmes uvádza na trh.

Následní užívatelia majú tiež povinnosti, okrem iného musia dodržiavať požiadavky uvedené v kartách bezpečnostných údajov a v expozičných scenároch

Plnenie povinností následných užívateľov

Dodávatelia bezodkladne aktualizujú KBÚ pri týchto príležitostiach:

  1. ihneď ako sú k dispozícii nové informácie, ktoré môžu ovplyvniť opatrenia manažmentu rizík, alebo nové informácie o nebezpečenstve;
  2. po udelení alebo zamietnutí autorizácie;
  3. po uložení obmedzenia. Usmernenie k zostavovaniu kariet bezpečnostných údajov.

Aktualizovaná verzia KBÚ, označená ako „Revízia: (dátum)“ sa bezplatne poskytne v tlačenej alebo elektronickej podobe všetkým predchádzajúcim príjemcom, ktorým látku alebo zmes dodávali dodávatelia v uplynulých 12 mesiacoch.

Akékoľvek aktualizácie po registrácii musia obsahovať registračné číslo.“

Ďalším dôvodom pre revíziu existujúcich KBÚ je novela nariadenia CLP.


Karta bezpečnostných údajov (SDS)

Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)