Karta bezpečnostných údajov

Prečo je KBÚ potrebná? // Pre ktoré látky alebo zmesi? // Formát karty bezpečnostných údajov // Revízia KBÚ // Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov // Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ? // Obsah karty bezpečnostných údajov // Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov // Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)

Karta bezpečnostných údajov

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka kontrolu, vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či analýzu dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty… ( Karta bezpečnostných údajov, KBÚ, eKBÚ)

Ak máte otázky, kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox(at)ekotox.sk.

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) obsahujú informácie o vlastnostiach látky alebo zmesi, jej nebezpečenstvách a pokyny pre manipuláciu, likvidáciu a prepravu a zároveň opatrenia prvej pomoci, protipožiarne opatrenia a opatrenia kontroly expozície. Formát a obsah KBÚ sú uvedené v nariadení REACH.

Karty bezpečnostných údajov sú predmetom zmien a doplnení vyplývajúcich z legislatívy REACH a CLP.

Aktuálna konsolidovaná verzia nariadenia CLP: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006

Aktuálne zmeny:

 • -NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/521 z 27. marca 2019, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
 • -DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1676 z 31. augusta 2020, ktorým sa mení článok 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, pokiaľ ide o farby namiešané podľa želania zákazníka.
 • – DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1677 z 31. augusta 2020, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí s cieľom zlepšiť vykonateľnosť požiadaviek na informácie v súvislosti s reakciou na ohrozenie zdravia.
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/171 zo 6. februára 2020;
  Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/507 zo 7. apríla 2020;
  Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020;
  Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1149 z 3. augusta 2020.

NOVÉ! AKTUÁLNE ZMENY:

Nahlasovanie informácií na NTIC a agentúre ECHA

Uvádzanie UFI kódov 

SW nástroju CHDX

Zmeny v nariadení CLP

Zavedenie systému správy dokumentácie (KBÚ, e-KBÚ, ES)

Uistite sa, že Vaše karty bezpečnostých údajov sú v súlade s platnou legislatívou a vyhnite sa tak sankciám !

KBÚ by sa mala poskytnúť následným užívateľom pre:

 • -látku alebo zmes, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia CLP.
 • -látku, ktorá je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB), alebo
 • -látku, ktorá sa nachádza na zozname kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC).

KBÚ sa poskytuje zdarma v štátnom jazyku členského štátu EÚ, kde sa látka alebo zmes uvádza na trh.

Následní užívatelia majú tiež povinnosti, okrem iného musia dodržiavať požiadavky uvedené v kartách bezpečnostných údajov a v expozičných scenároch

Plnenie povinností následných užívateľov

Dodávatelia bezodkladne aktualizujú KBÚ pri týchto príležitostiach:

 1. ihneď ako sú k dispozícii nové informácie, ktoré môžu ovplyvniť opatrenia manažmentu rizík, alebo nové informácie o nebezpečenstve;
 2. po udelení alebo zamietnutí autorizácie;
 3. po uložení obmedzenia. Usmernenie k zostavovaniu kariet bezpečnostných údajov.

Aktualizovaná verzia KBÚ, označená ako „Revízia: (dátum)“ sa bezplatne poskytne v tlačenej alebo elektronickej podobe všetkým predchádzajúcim príjemcom, ktorým látku alebo zmes dodávali dodávatelia v uplynulých 12 mesiacoch.

Akékoľvek aktualizácie po registrácii musia obsahovať registračné číslo.

Ďalším dôvodom pre revíziu existujúcich KBÚ sú novely nariadení CLP a REACH, kedy informácie a klasifikácia v súlade s REACH registračnou dokumentáciou + doplnenie formátu karty bezpečnostných údajov je potrebné zabezpečiť do 31.12.2022.

Ponúkame webináre so zameraním na problematiku KBÚ, nariadení CLP a REACH a tiež individuálne on-line konzultácie: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


Karta bezpečnostných údajov (SDS)

Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)