Karta bezpečnostných údajov

Prečo je KBÚ potrebná? // Pre ktoré látky alebo zmesi? // Formát karty bezpečnostných údajov // Revízia KBÚ // Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov //
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ? // Obsah karty bezpečnostných údajov // Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov // Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)

Karta bezpečnostných údajov

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka kontrolu, vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či analýzu dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty… ( Karta bezpečnostných údajov, KBÚ, eKBÚ)

Ak máte otázky, kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox(at)ekotox.sk.

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) obsahujú informácie o vlastnostiach látky alebo zmesi, jej nebezpečenstvách a pokyny pre manipuláciu, likvidáciu a prepravu a zároveň opatrenia prvej pomoci, protipožiarne opatrenia a opatrenia kontroly expozície. Formát a obsah KBÚ sú uvedené v nariadení REACH.

Karta bezpečnostných údajov sa poskytuje ak je látka (alebo zmes) :

 • -klasifikovaná ako nebezpečná,
 • -perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB) alebo
 • -zaradená na zoznam látok čakajúcich na autorizáciu (Kandidátsky zoznam) podľa nariadenia REACH z iných ako uvedených dôvodov.

Následní užívatelia

po prijatí KBÚ je potrebné určiť a zaviesť vhodné opatrenia na primeranú kontrolu rizík na pracovisku, ale aj vyhodnotiť dopady na vyrábané produkty, prípadne služby poskytované zákazníkom.
Prvým krokom je vykonanie kontroly správnosti a hodnovernosti obsahu KBÚ na úrovni, ktorá zodpovedá situácii.
Vstupnou kontrolou je možné sa vyhnúť použitiu nepresných alebo nesprávnych informácii z KBÚ ako základu pre ďalšie použitie týchto informácií v manažmente rizík a komunikácii v dodávateľskom reťazci.

Karty bezpečnostných údajov sú predmetom zmien a doplnení vyplývajúcich z legislatívy REACH a CLP.

Čo sa zmenilo?

Harmonizácia požiadaviek na informácie znamená, že existujúce vnútroštátne požiadavky v celej EÚ boli nahradené jedným súborom požiadaviek na informácie a jedným formátom na predkladanie údajov, formátom oznámenia pre toxikologické centrá (PCN).

Niektoré požiadavky na informácie môžu byť v porovnaní s predchádzajúcimi povinnosťami platnými na vnútroštátnej úrovni nové. Možno budete musieť vytvoriť nové informácie alebo upraviť existujúce informácie podľa formátu PCN.

UFI

UFI

Jednoznačný identifikátor zloženia (UFI) je nová požiadavka týkajúca sa predloženia a nový prvok označovania, ktorý je podrobne opísaný v kroku 4. Príkladom jednoznačného identifikátora zloženia v správnom formáte je YV9K-3J9A-G209-C2T7. Jednoznačným identifikátorom zloženia sa vytvára jednoznačné prepojenie medzi informáciami, ktoré poskytnete o zmesi prostredníctvom oznámenia, a príslušným výrobkom uvedeným na trh, čo pomáha zabezpečiť, aby bola v prípade nehody rýchlo identifikovaná primeraná reakcia na ohrozenie zdravia.

Bude sa vyžadovať informácia o úplnom chemickom zložení zmesi. To znamená, že musíte uviesť presné koncentrácie alebo rozsahy koncentrácií nebezpečných zložiek a zložiek, ktoré sa nepovažujú za nebezpečné. Je to viac ako informácie, ktoré sa obyčajne uvádzajú v karte bezpečnostných údajov.

Vyžaduje sa klasifikácia a označovanie, pokiaľ ide o konečnú zmes/konečný produkt. Okrem toho sa budú musieť uviesť aj informácie o klasifikácii zložky predstavujúcej látku aj zmes v zmesi (ZVZ) (vrátane látok, ktoré sa nachádzajú v ZVZ).

Toxikologické informácie

Vyžaduje sa uviesť toxikologické informácie o zmesi. Tieto informácie sa budú poskytovať ako voľný text a bežne sú k dispozícii v oddiele 11 karty bezpečnostných údajov.

Výrobku sa musí priradiť kategória výrobku na základe jeho hlavného zamýšľaného použitia – napríklad detergent na umývanie riadu, lepidlo, dekoratívny náter – podľa európskeho systému kategorizácie výrobkov (EuPCS).

Všetky predloženia musia obsahovať aj informácie na identifikáciu predkladateľa, výrobku (napr. obchodný názov, obal, farba) a informáciu, či zmes má spotrebiteľské, profesionálne alebo priemyselné použitie.

Aktuálna konsolidovaná verzia nariadenia CLP: NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006

Aktuálne zmeny:

 • -NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/521 z 27. marca 2019, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.
 • -DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1676 z 31. augusta 2020, ktorým sa mení článok 25 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, pokiaľ ide o farby namiešané podľa želania zákazníka.
 • – DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1677 z 31. augusta 2020, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí s cieľom zlepšiť vykonateľnosť požiadaviek na informácie v súvislosti s reakciou na ohrozenie zdravia.
 • Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/171 zo 6. februára 2020; 2020/507 zo 7. apríla 2020; 2020/878 z 18. júna 2020; 2020/1149 z 3. augusta 2020.

NOVÉ! AKTUÁLNE ZMENY:

Nahlasovanie informácií na NTIC a agentúre ECHA

Uvádzanie UFI kódov 

SW nástroju CHDX

Zmeny v nariadení CLP

Zavedenie systému správy dokumentácie (KBÚ, e-KBÚ, ES)

Uistite sa, že Vaše karty bezpečnostých údajov sú v súlade s platnou legislatívou a vyhnite sa tak sankciám !

KBÚ by sa mala poskytnúť následným užívateľom pre látku (alebo zmes), ktorá je:

 • -klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia CLP.
 • -perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB), alebo
 • -sa nachádza na zozname kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC).

KBÚ sa poskytuje zdarma v štátnom jazyku členského štátu EÚ, kde sa látka alebo zmes uvádza na trh.

Následní užívatelia majú tiež povinnosti, okrem iného musia dodržiavať požiadavky uvedené v kartách bezpečnostných údajov a v expozičných scenároch

Plnenie povinností následných užívateľov

Dodávatelia bezodkladne aktualizujú KBÚ pri týchto príležitostiach:

 1. ihneď ako sú k dispozícii nové informácie, ktoré môžu ovplyvniť opatrenia manažmentu rizík, alebo nové informácie o nebezpečenstve;
 2. po udelení alebo zamietnutí autorizácie;
 3. po uložení obmedzenia. Usmernenie k zostavovaniu kariet bezpečnostných údajov.

Aktualizovaná verzia KBÚ, označená ako „Revízia: (dátum)“ sa bezplatne poskytne v tlačenej alebo elektronickej podobe všetkým predchádzajúcim príjemcom, ktorým látku alebo zmes dodávali dodávatelia v uplynulých 12 mesiacoch.

Akékoľvek aktualizácie po registrácii musia obsahovať registračné číslo.

Ďalším dôvodom pre revíziu existujúcich KBÚ sú novely nariadení CLP a REACH, kedy informácie a klasifikácia v súlade s REACH registračnou dokumentáciou + doplnenie formátu karty bezpečnostných údajov je potrebné zabezpečiť do 31.12.2022.

Ponúkame webináre so zameraním na problematiku KBÚ, nariadení CLP a REACH a tiež individuálne on-line konzultácie: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


Karta bezpečnostných údajov (SDS)

Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)