Karta bezpečnostných údajov

KBÚ – definíciaObsah karty bezpečnostných údajovFormát karty bezpečnostných údajovJazyk použitý v karte bezpečnostných údajovZodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajovPrečo je KBÚ potrebná?Revízia KBÚ

Karta bezpečnostných údajov

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka kontrolu, vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či analýzu dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty… ( Karta bezpečnostných údajov, KBÚ )

Ak máte otázky, kontaktujte nás telefonicky na čísle +421 2 45943712 alebo e-mailom na adrese ekotox(at)ekotox.sk.

Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) obsahujú informácie o vlastnostiach látky alebo zmesi, jej nebezpečenstvách a pokyny pre manipuláciu, likvidáciu a prepravu a zároveň opatrenia prvej pomoci, protipožiarne opatrenia a opatrenia kontroly expozície.

Formát a obsah karty bezpečnostných údajov sú uvedené v nariadení REACH. Karta bezpečnostných údajov by sa mala poskytnúť následným užívateľom pre:

  • látku alebo zmes, ktorá je klasifikovaná ako nebezpečná podľa nariadenia CLP.
  • látku, ktorá je perzistentná, bioakumulatívna a toxická (PBT) alebo veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna (vPvB), alebo
  • látku, ktorá sa nachádza na zozname kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC).

Karta bezpečnostných údajov sa poskytuje zdarma v štátnom jazyku členského štátu EÚ, kde sa látka alebo zmes uvádza na trh.

Následní užívatelia majú tiež povinnosti, okrem iného musia dodržiavať požiadavky uvedené v kartách bezpečnostných údajov a v expozičných scenároch
Plnenie povinností následných užívateľov
Núdzové telefónne číslo:

v KBÚ musí byť uvedený odkaz na núdzovú informačnú službu. V Slovenskej republike je to Národné toxikologické informačné centrum (NTIC).

Navyše je potrebné karty bezpečnostných údajov (KBÚ) a karty o zložkách doručiť NTIC v elektronickej podobe. Pre účely kontroly, je potrebné mať k dispozícii potvrdenie o zaslaní – NTIC ho vystaví na požiadanie.

Formát karty bezpečnostných údajov je predpísaný prílohou II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES (REACH). Táto príloha bola naposledy zmenená 1.6.2015 nariadením Komisie č. 830/2015/EÚ a karty bezpečnostných údajov vydané pred 1.6.2015 musia byť v súlade s týmto nariadením do dňa 31.5.2017.

Obsah rôznych oddielov karty bezpečnostných údajov je predpísaný v právnom texte prílohy II k nariadeniu REACH a príslušnými usmerneniami, ktoré vydáva Európska chemická agentúra (ECHA).

Ak dodávateľ aktualizuje kartu bezpečnostných údajov, musí poskytnúť aktualizované verzie všetkým príjemcom, ktorým bola látka alebo zmes dodaná v priebehu predchádzajúcich 12 mesiacov.

Podmienky, na základe ktorých sa KBÚ musia aktualizovať a opätovne vydať, sú uvedené v článku 31 ods. 9 nariadenia REACH:

Dodávatelia bezodkladne aktualizujú kartu bezpečnostných údajov pri týchto príležitostiach:
  1. ihneď ako sú k dispozícii nové informácie, ktoré môžu ovplyvniť opatrenia manažmentu rizík, alebo nové informácie o nebezpečenstve;
  2. po udelení alebo zamietnutí autorizácie;
  3. po uložení obmedzenia. Usmernenie k zostavovaniu kariet bezpečnostných údajov.

Nová, datovaná verzia informácií, označená ako „Revízia: (dátum)“ sa bezplatne poskytne v tlačenej alebo elektronickej podobe všetkým predchádzajúcim príjemcom, ktorým látku alebo zmes dodávali dodávatelia v uplynulých 12 mesiacoch.

Akékoľvek aktualizácie po registrácii musia obsahovať registračné číslo.“

Ďalším dôvodom pre revíziu existujúcich KBÚ je novela nariadenia CLP – Nariadenie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí č. 918/2016/EÚ z 19.5.2016 (ATP 8), ktoré okrem iného mení znenie niektorých výstražných upozornení (H-viet) a pokynov pre bezpečné zaobchádzanie (P- viet). Toto nariadenie už nadobudlo účinnosť a je nutné ich použiť najneskôr od 1.2.2018.

Od 1.3.2018 je v platnosti aj ďalšia novela CLP – Nariadenie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí č. 2016/1179 z 19. júla 2016, (ATP 9), ktorým sa mení/aktualizuje harmonizovaná klasifikácia 38 látok.

ATP 10

– Nariadenie, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí 2017/776 zo 4. mája 2017, vstupuje do platnosti 1. decembra 2018. Prináša zmeny v texte Prílohy VI CLP nariadenia ako aj zmeny harmonizovanej klasifikácie niekoľkých desiatok látok. Významnou zmenou, ktorú túto ATP prináša je zavedenie odhadov akútnej toxicity látok (ATE) v zozname harmonizovanej klasifikácie pre účely výpočtu klasifikácie akútnej toxicity zmesí.

ATP 11

– 16. apríla 2018, bola uverejnená 11ta Adaptácia na technický a vedecký pokrok (ATP) ku Nariadeniu CLP v oficiálnom vestníku EÚ. Nariadenie Komisie (EU) 2018/669 – vstúpi do platnosti 1. decembra 2019.

11te ATP ku CLP zavádza oficiálne názvoslovie chemických látok, a z tohto dôvodu dodávatelia musia uviesť svoju dokumentáciu vrátane označovania a balenia látok a zmesí tak, aby zabezpečili použitie legislatívne správnych pomenovaní v štátnom jazyku príslušného členského štátu.

Dodávatelia môžu dobrovoľne pristúpiť ku použitiu nových názvov a tiež klasifikácii aj pre záväzným termínom platnosti ATP 11.

Je potrebné upozorniť, že v tomto prípade nie je k dispozícii čas na dopredanie zásob s nesprávnym označením na etiketách.

12. ATP nariadenia CLP

Dvanáste prispôsobenie sa technickému a vedeckému pokroku prijíma zmenené a doplnené klasifikačné kritériá a požiadavky na označovanie zo šiestej a siedmej revidovanej verzie GHS.

Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/521 z 27. marca 2019 nadobúda účinnosť 17. apríla 2019.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A32019R0521&qid=1554182622606&from=EN&fbclid=IwAR3x9rFyEDQVcGUlLPKVh2Il7lfMyIc_wV2BUbYjJEyEXd58c77coD7V2fE

12. ATP zahŕňa zmenené a doplnené klasifikačné kritériá a požiadavky na označovanie zo šiestej a siedmej revidovanej verzie globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií (GHS).

Zavádza sa:
* nová trieda nebezpečnosti pre “výbušniny / zmesi a výbušné výrobky”;
* nová kategória nebezpečnosti “pyroforické plyny” v rámci triedy nebezpečnosti “horľavé plyny”;
* Kritériá pre látky a zmesi, ktoré vyvíjajú horľavé plyny v kontakte s vodou;
* všeobecné ustanovenia pre klasifikáciu aerosólových foriem zmesí;
* podrobné definície a klasifikačné kritériá pre rôzne triedy nebezpečnosti.

ATP 13

– 4. októbra 2018, bola v oficiálnom vestníku EÚ uverejnená 13ta Adaptácia na technický a vedecký pokrok (ATP) ku Nariadeniu CLP (EC Nariadenie 1272/2008). V Nariadení Európskej Komisie (EÚ) 2018/1480

Je uvedených 18 úprav a 16 nových položiek Prílohy VI harmonizovanej klasifikácie, pričom zasiahne širokú škálu látok vrátane biocídov, nikotínu a acetaldehydu.

Zmeny sa týkajú konzervačných látok MIT, CMIT/MIT a látky hypochlorid sodný. Hlavným účinkom uplatnenia novej klasifikáciu bude nutnosť klasifikovať zmesi, ktoré ich obsahujú ako senzibilizujúce a nebezpečné pre vodné prostredie v omnoho nižších koncentráciách, než pôvodne.

Harmonizovaná klasifikácia vyplývajúca z ATP 13 sa musí zabezpečiť do 1. mája 2020.


Karta bezpečnostných údajov (SDS)

Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)