SCIP

SCIP
SCIP

SCIP databáza – povinnosti pre výrobcov, dovozcov a distribútorov výrobkov na trhu EÚ od 5. 1. 2021

Výrobky, ktoré sa vyrobia, montujú, dovážajú alebo distribuujú a súčasne obsahujú SVHC látky v zozname REACH kandidátskych látok agentúry ECHA v koncentrácii vyššej než 0,1 hmotnostného % – povinnosť oznámiť ich do databázy SCIP.

SCIP je databáza na zber a poskytovanie informácií o kontrolovaných látkach (látky obsiahnuté vo výrobkoch) na základe požiadaviek rámcovej smernice o odpadoch (Waste Framework Directive).

Databáza SCIP zabezpečuje dostupnosť informácií o výrobkoch obsahujúcich látky zo zoznamu kandidátskych látok počas celého životného cyklu výrobku a materiálov vrátane štádia odpadu. Takto sa informácie dostanú k spracovateľom odpadu a spotrebiteľom.

SCIP databáza – údaje

Informácie zo SCIP databázy sú už dostupné na stránkach ECHA

ECHA portál SCIP https://echa.europa.eu/sk/scip-database

Povinnosť poskytovať údaje agentúry ECHA sa vzťahuje na tieto spoločnosti:

  • výrobcovia a montážne spoločnosti v EÚ,
  • dovozcovia do EÚ,
  • distribútori výrobkov v EÚ a iné zainteresované strany dodávateľského reťazca.

Predajcovia a iní dodávatelia tovaru, ktorý dodáva výlučne spotrebiteľom, nemusia poskytovať informácie do databázy SCIP.

Dodávatelia výrobkov musia predložiť agentúre ECHA tieto informácie:

  • informácie umožňujúce identifikáciu predmetu;
  • názov, rozsah koncentrácií a umiestnenie látky zoznamu kandidátskych látok, ktorá sa nachádza vo výrobku;
  • Ďalšie informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku, najmä informácie o opatreniach štádia odpadu.

Informácie, ktoré sa majú zaslať do databázy SCIP, budú verejne dostupné, a preto priamo dostupné spracovateľom odpadu s cieľom riešiť nedostatky pri zabezpečovaní relevantných informácií.

Ako agentúra ECHA definuje výrobok:

Výrobok je predmet, ktorý počas výroby dostáva konkrétny tvar, povrch alebo stvárnenie, ktoré určuje jeho funkciu vo väčšej miere ako jeho chemické zloženie.


Webináre a online konzultácie

Ponúkame webináre so zameraním na problematiku výrobkov, SCIP, nariadení CLP a REACH a tiež individuálne on-line konzultácie: https://trainingeu.eu/


Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o ponúka poradenstvo pri zabezpečení procesov spojených s nariadením REACH ako sú registrácia, autorizácia, hodnotenie dát, analýza chýbajúcich a ďalšie produkty a služby pre zjednodušenie manažmentu chemických látok a zmesí. Pokiaľ neviete presne aké povinnosti sa Vás týkajú, ponúkame REACH skríning a REACH audit – analýza, hodnotenie a plánovanie – zistenie povinností, nedostatkov a návrhy na riešenie…

expert advice

Budeme radi, keď nám zavoláte, alebo napíšete o Vašej situácii a my Vám na základe osobitného prístupu ku každému zákazníkovi poskytneme základné informácie spolu s našou cenovou ponukou.

  • E-mail: ekotox(at)ekotox.sk
  • Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223

NESTRÁCAJTE ČAS A NAPÍŠTE NÁM VÁŠU OTÁZKU UVEĎTE STRUČNE VAŠU OTÁZKU A KONTAKTNÉ ÚDAJE

KONTAKTNÝ FORMULÁR

contact us