Autorizácia

REACH autorizácia // SVHC // Postup autorizácie // Soc.-ekon. Analýza // CSA/CSR // Požiadavky na informácie // Interná dokumentácia // Kandidátsky zoznam SVHC // Autorizačný zoznam

REACH Autorizácia

Ekotoxikologické centrum ponúka poradenstvo pre oblasť REACH legislatívy, manažmentu SVHC látok ako takých alebo obsiahnutých v zmesiach a výrobkoch používaných vo Vašom podniku, komunikácia v dodávateľskom reťazci a dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty…

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Podľa nariadenia REACH možno nebezpečné látky zakázať, ak ich riziká nie je možné riadiť. Môže sa takisto rozhodnúť, že sa obmedzí ich používanie alebo budú podrobené predchádzajúcej autorizácii.

Autorizácia je jedným z postupov REACH na riadenie rizík nebezpečných látok. Látky, ktoré podliehajú autorizácii, sa v EÚ nesmú používať, pokiaľ nie je spoločnosť (a ich registrovaní užívatelia) oprávnení tak urobiť. To znamená, že takéto látky sa nakoniec vyradia zo všetkých nepodstatných použití.

Látky, na ktoré sa bude uplatňovať režim udeľovania povolení/autorizácií, sú uvedené v prílohe XIV k nariadeniu REACH. Pre každú látku zaradenú do prílohy XIV sa stanoví lehota, po uplynutí ktorej sa musí používanie tejto látky v EÚ zastaviť (známy ako “sunset day”), pokiaľ nie je povolené. Niektoré látky môžu byť sprevádzané zoznamom špecifických použití, ktoré nevyžadujú autorizáciu. Po uplynutí dátumu platnosti pre látku uvedenú v prílohe XIV sa povoľujú iba tie, ktoré boli výslovne povolené (alebo ktoré nevyžadujú povolenie).

Predtým, ako sa látka môže zaradiť do prílohy XIV, musí byť identifikovaná ako látka SVHC a uvedená na kandidátnom zozname. Členské štáty alebo Európska komisia môžu pripraviť dokumentáciu na identifikáciu látky ako SVHC. Tieto dokumentácie podliehajú formálnemu postupu na zaradenie do kandidátskeho zoznamu, ktorý zahŕňa verejnú konzultáciu.

Pravidelne agentúra ECHA preskúma látky uvedené na kandidátskom zozname a identifikuje a odporúča, aby sa do prílohy XIV pridali prioritné látky.

Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi a Európskym parlamentom potom rozhodne, ktoré z týchto odporúčaní bude pokračovať v príprave na doplnenie prílohy XIV.

REACH autorizácia

Podnikov sa to môže dotýkať viacerými spôsobmi, keď sa látka nachádza v prílohe XIV.

Tie podniky, ktoré používajú látku (alebo zmes obsahujúcu látku), ktorá je uvedená v prílohe XIV, už nebudú môcť používať po dátume uplynutia platnosti, pokiaľ sa na ne nevzťahuje povolenie (alebo použitia sú oslobodené od autorizácia).

To by mohlo viesť k zmenám v spôsobe, akým látkou nakladáte.

Niektoré podniky sa môžu rozhodnúť prerušiť výrobu a / alebo používanie než aby požiadali o autorizáciu a tí, ktorí sa o ňu budú uchádzať, môžu na svoje žiadosti dostať zamietavú odpoveď.  Môže to znamenať, že látka alebo zmes, ktorú používate, už nie je k dispozícii. Aj keď nepoužívate látku uvedenú v prílohe XIV, môžete byť aj naďalej postihnutí, ak sa látka používa ďalej v dodávateľskom reťazci.

Výrobky, ktoré používa vaša firma, môžu byť vyrobené s použitím látky uvedenej v prílohe XIV. Ak sa na toto použitie neudeľuje povolenie, už nebudete môcť tento výrobok získať. Ak sa udelí povolenie, náklady na výrobky sa môžu zvýšiť.

Identifikácia SVHC a zaradenie do zoznamu kandidátov vedie aj k ďalším povinnostiam.

Školenia a webináre: https://trainingeu.eu/

Neváhajte nás kontaktovať: ekotox(at)ekotox.sk


REACH autorizácia:
SVHC látky
Postup autorizácie
Soc.-ekon. Analýza
CSA/CSR
Požiadavky na informácie
Interná dokumentácia
Kandidátsky zoznam SVHC
Autorizačný zoznam