SVHC látky

REACH autorizáciaPostup autorizácieSoc.-ekon. AnalýzaCSA/CSRPožiadavky na informácieInterná dokumentáciaKandidátsky zoznam SVHCAutorizačný zoznam

Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC)

Existujú takzvané „látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy“ (SVHC). Ktoré budú musieť absolvovať proces povoľovania podľa nových právnych predpisov. Tieto látky môžu potenciálne získať toto povolenie. Alebo môžu získať len povolenie pre obmedzené použitie. Látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy tzv. SVHC (substances of very high concern) sa identifikujú v súlade s kritériami nariadenia REACH (článok 57). Ide najmä o látky:

 • CMR (látky karcinogénne, mutagénne alebo poškodzujúce reprodukciu) – látky ktoré spĺňajú kritéria pre klasifikáciu do kategórie 1 a 2 podľa Smernice 67/548/EHS;
 • PBT (látky perzistentné, bioakumulatívne a toxické) alebo vPvB (látky veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne) – látky, ktoré spĺňajú kritéria uvedené v prílohe XIII Nariadenia REACH;
 • Látky, pri ktorých existujú vedecké dôkazy, že pravdepodobne majú závažné účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie. Ktoré vzbudzujú rovnakú úroveň obáv ako látky vymenované (napr. látky s vlastnosťami endokrinních disruptorov (rozvracačov). Alebo látky s perzistentnými, bioakumulatívnymi a toxickými vlastnosťami. Alebo s veľmi perzistentnými a veľmi bioakumulatívnymi vlastnosťami, ktoré nespĺňajú kritériá v prílohe XIII Nariadenia REACH).

Látky v KANDIDÁTSKOM ZOZNAME a látky v AUTORIZAČNOM ZOZNAME

Identifikácia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy a ich zaradenie do Kandidátskeho zoznamu je prvým krokom v procese autorizácie a vyplývajú z toho nasledovné povinnosti:

 • pre látky: od 28.10. 2008 je dodávateľ látky povinný poskytnúť kartu bezpečnostných údajov svojim odberateľom (zákazníkom);
 • pre zmesi: od 28.10. 2008 je dodávateľ zmesi. Ktorá nie je klasifikovaná ako nebezpečná. Povinný poskytnúť odberateľovi na jeho požiadanie kartu bezpečnostných údajov. Ak zmes obsahuje aspoň jednu látku nachádzajúcu sa v Kandidátskom zozname. Ktorej koncentrácia je viac ako 0,1% (v prípade plynných látok viac ako 0,2%);
 • pre výrobky: od 28.10. 2008 je dodávateľ výrobkov. Ktoré obsahujú látku uvedenú na Kandidátskom zozname v koncentrácií vyššej ako 0,1%. Povinný poskytnúť dostatočné informácie. Ktoré sú mu dostupné, svojim zákazníkom a na požiadanie do 45 dní spotrebiteľom, tieto informácie musia zabezpečiť bezpečné používanie výrobku;

od 1.6. 2011 je výrobca a dovozca výrobkov povinný oznámiť ECHA, že jeho výrobky obsahujú látku uvedenú na kandidátskom zozname v prípade že je látka v koncentrácii vyššej ako 0.1% a jej celkové množstvo vo výrobkoch je nad 1t za rok na výrobcu alebo dovozcu.

Ako byť v súlade s povinnosťami vplývajúcimi z kandidátskeho zoznamu v prípade výrobkov?

Povinnosti:

Článok 33

 • od 28.10. 2008 je dodávateľ výrobkov, ktoré obsahujú látku uvedenú na Kandidátskom zozname v koncentrácií vyššej ako 0,1%, povinný poskytnúť dostatočné informácie, ktoré sú mu dostupné, svojim zákazníkom a na požiadanie do 45 dní spotrebiteľom, tieto informácie musia zabezpečiť bezpečné používanie výrobku;

Článok 7

 • od 1.6. 2011 je výrobca a dovozca výrobkov povinný oznámiť ECHA, že jeho výrobky obsahujú látku uvedenú na kandidátskom zozname v prípade že je látka v koncentrácii vyššej ako 0.1% a jej celkové množstvo vo výrobkoch je nad 1t za rok na výrobcu alebo dovozcu.

Dôležité body článku 33

 • Na rozdiel od povinností pre látky uvedené v kandidátskom zozname podľa článku 7.2 (oznámenie), sú povinnosti podľa článku 33 výlučne stanovené na základe koncentrácie látky vo výrobu a preto povinnosti platia bez ohľadu na ročný objem látok;
 • Všetky články dodávateľského reťazca sú predmetom povinností poskytovať informácie (nielen výrobca a dovozca ako je to v prípade oznamovacej povinnosti);
 • Povinnosť poskytovať informácie pre príjemcu výrobkov platí, ako náhle je na web stránke ECHA zverejnený kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľké obavy;
 • Článok 33 sa vzťahuje nielen na výrobky, ktoré boli vyrobené alebo dovezené po zverejnení zoznamu, ale aj na tie vyrobené alebo dovezené pred týmto dátumom a sú uložené na sklade u dodávateľa v čase zverejnenia zoznamu.

Ako získať informácie?

Článok 33 zaväzuje dodávateľov výrobkov zistiť, či a v akej koncentrácii sa nachádzajú látky z kandidátskeho zoznamu vo výrobkoch.

Predpokladá sa, že výrobcovia vedia, z čoho sú zložené ich výrobky. To však nevyhnutne neznamená, že vedia podrobné zloženie látok a prípravkov vo výrobkoch, ktoré predávajú. KBU obsahujú informácie o prítomnosti látok, ktoré sú už klasifikované ako nebezpečné, avšak často nie sú uvedené presné koncentrácie látok.

Relevantné informácie môže získať prostredníctvom komunikácie v dodávateľskom reťazci smerom nahor aj nadol.

Komunikácia proti smeru dodávateľského reťazca

Dodávatelia výrobkov na splnenie povinností podľa článku 33 musia aktívne požiadať svojich dodávateľov/ výrobcov o poskytnutie informácii, pričom môžu použiť niektoré z nižšie uvedených možností:

 • Sám bude sledovať aktualizácie kandidátskeho zoznamu a pre každej aktualizácii požiada dodávateľa/výrobcu o informáciu ohľadom nových látok uverejnených v kandidátskom zozname. (obmedzí tak počet chemických látok, ktoré majú byť preskúmané vo výrobkoch);
 • Požiadajú dodávateľa aby sledoval aktualizácie a poskytoval príslušné informácie v prípade pozitívneho zistenia (nevhodné v prípade zložitých medzinárodných dodávateľských reťazcov, kde niektorí z dodávateľov nemajú informácie o REACH);
 • Požiadajú dodávateľa o zverejnenie úplného zloženia výrobkov (dodávatelia/ výrobcovia sú nie vždy ochotný poskytnúť takéto informácie nakoľko sa jedná často o dôverné obchodné informácie);
 • Vykonajú testy na prítomnosť látok uvedených v kandidátskom zozname (nevýhodou je čas potrebný chemické analýzy, čo môže viesť k prerušeniu dodávky);
 • Ľubovoľná kombinácia vyššie uvedeného.

Komunikácia v smere dodávateľského reťazca

Ďalším krokom dodávateľa výrobkov je povinnosť informovať príjemcov ak výrobky obsahujú látky z kandidátskeho zoznamu nad 0,1% w/w.

Nižšie sú uvedené niektoré z hlavných možností ako oznamovať informácie v reťazci v súlade s článkom 33:

 • Monitorovať aktualizácie kandidátskeho zoznamu a pri každej komunikovať so zákazníkmi či výrobky obsahujú/neobsahujú látku z kandidátskeho zoznamu
 • Aktívne informovať zákazníkov, že firma sleduje aktualizácie kandidátskeho zoznamu a bude informovať svojich zákazníkov, ako náhle budú k dispozícii informácie
 • Odpovedať na otázky zákazníkov na požiadanie
 • Ľubovoľná kombinácia vyššie uvedeného

Článok 33.2 stanovuje, že každý dodávateľ výrobku obsahujúceho látku z kandidátskeho zoznamu poskytne na požiadanie spotrebiteľovi dostatočné informácie, ktoré sú dostupné dodávateľovi, aby sa umožnilo bezpečné používanie výrobku zdarma do 45 dní od prijatia žiadosti.

Dôležité informácie k tomuto článku (SVHC):

 • povinnosť reagovať na požiadavky spotrebiteľov sa vzťahuje na výrobky dodávané po zverejnení zoznamu, neexistuje povinnosť reagovať na žiadosti spotrebiteľa vzťahujúca sa k výrobkom
 • Iba ty dodávatelia, ktorí dodali výrobky po uverejnení zoznamu sú povinní reagovať na požiadavky spotrebiteľov.
 • O informácie môže požiadať iba spotrebiteľ pre ktorého je výrobok dodaný. Mimovládne organizácie konajú výlučne pod svojim menom a v zásade nie sú oprávnení požadovať informácie podľa článku 33.2.
 • V prípade výrobkov, kde je zloženie závislé od čísla šarže je nevyhnutné poskytnúť presné označenie výrobku, aby sa zabránilo poskytovaniu nepresných informácií

ŠKOLENIA a WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/