Konzultačné služby

Konzultačné služby v oblasti chemických látok

Rýchla voľba: REACH/ CLP/ KBÚ/ Expozičný scenár/ Detergenty/ Biocídy/ Kozmetické výrobky/ Chemický manažment/ Služby legislatívnej podpory/ Školenia

REACH

Registrácia, autorizácia, IUCLID.QSAR, hodnotenie dát, analýza chýbajúcich dát (data gap analyses) a dalšie;

 

 
Prejdite na : REACHREACH manažmentREACH autorizáciaREACH registrácia
 

CLP – Klasifikácia, označovanie a balenie chemických látok a zmesí

Nové označenia nebezpečnosti; karty bezpečnostných údajov (KBÚ); kontrola klasifikácie – harmonizovaná klasifikácia; kontrola klasifikácie – harmonizovaná klasifikácia; kontrola klasifikácie – harmonizovaná klasifikácia; kontrola klasifikácie – harmonizovaná klasifikácia; pravidlá klasifikácie zmesí; etikety; pravidlá pre balenie; nahlasovanie.

 

 
Prejdite na : Nariadenie CLP // Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ? // Klasifikácia látok // Klasifikácia zmesí
 

Karty bezpečnostných údajov

Ponúkame kontrolu, vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí podľa európskeho nariadenia CLP, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či výpočet dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty pre všetky členské štáty EÚ…

 

 
Prejdite na : Karty bezpečnostných údajovKBÚ – definícia
Obsah KBÚ
Formát KBÚ
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
 

Rozšírená KBÚ a expozičné scenáre

Ponúkame vypracovanie expozičných scenárov a ich implementáciu vo Vašom podniku, s cieľom zabezpečiť riadenie a kontrolu rizík vyplývajúcich z používania chemických látok alebo zmesí.

 

 
Prejdite na : Čo je expozičný scenár // Formát expozičného scenára
Obsah expozičného scenára // Je Vaše použitie zahrnuté v expozičnom scenáry od dodávateľa? // Ako postupovať ak Vaše podmienky použitia nie sú zahrnuté v e-KBU // Ako začleniť informácie z expozičného scenára do karty bezpečnostných údajov pre zmes // Ako oznámiť ECHA vlastné podmienky použitia?
 

Detergenty

Ponúkame Vám komplexné služby a poradenstvo v oblasti uvádzania detergentov na trh v súlade s platnou legislatívou v SR a EÚ.

 

 
Prejdite na : Detergenty
 

Biocídy

Ponúkame Vám vypracovanie a kompiláciu všetkých dokumentov potrebných na registráciu biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení pre uvedenie na trh v Slovenskej republike, Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku / prípadne inej členskej krajiny EÚ.

 

 
Prejdite na : Podpora pri registrácii biocídneho výrobku

 

Kozmetické výrobky

Ponúkame Vám vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na registráciu kozmetického výrobku (Uvedenie kozmetických výrobkov na trh): Formulár pre oznámenie kozmetického výrobku, Karta bezpečnostných údajov (KBÚ), Správu o bezpečnosti kozmetického výrobku, Textová časť etikety, Návod na použitie, ak nie je uvedený na obale

 

 
Prejdite na : Kozmetické výrobky

 

Chemický manažment

Ponúkame poradenstvo šité na mieru pre oblasť manažmentu chemických látok, zmesí a výrobkov vo Vašom podniku (legislatívu REACH, CLP,…) s cieľom minimalizovať riziká a zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a životného prostredia.

 

 
Prejdite na : Chemický manažment

 

Služby legislatívnej podpory

pre výrobky & predmety, chemické látky a chemické zmesi;

 

 
Prejdite na : Uvádzanie vyrobkov na trh

 

Semináre a školenia, interné školenia

Ekotoxikologické centrá organizujú školenia a semináre prednostne v oblasti manažmentu chemických látok. Súvisiace oblasti: chemická legislatíva REACH, CLP, biocídy, kozmetické výrobky…

 

 
Prejdite na : Kompletný zoznam ponúkaných školení

 

Iné služby

Prevádzkový poriadok a posudok o riziku; SW pre vytváranie KBÚ – CHEMDOX; Outsourcing – ponuka služieb podľa potreby zákazníka.

 

 
Prejdite na : Manažment rizík v podnikuSW produkty

Konzultačné služby v oblasti chemických látok