Konzultačné služby

Ponuka služieb Ekotoxikologického centra – konzultačné služby v oblasti chemických látok

Konzultačné služby v oblasti chemických látok – široké spektrum konzultačných služieb v týchto oblastiach:

Konzultačné služby v oblasti chemických látok


Radi by sme Vás touto cestou oslovili a ponúkli naše poradenstvo, konzultačné služby a odborné kapacity pre predmetné oblasti našej činnosti:

  • Oblasť: KBÚ 2018

    Ponúkame Vám vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí (vrátane biocídov a detergentov), ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci.

Po termíne 1. jún 2017 už nie je možné pre zmesi používať staršie označovanie a balenie a teda aj karty bezpečnostných údajov musia byť len v súlade s nariadením CLP.

* V karte bezpečnostných údajov sa od 1.júna 2015 uvádza klasifikácia chemických látok a zmesí podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 1272/2008/ES (tzv. CLP) v platnom znení.
Výnimky je možné uplatňovať len do 1. júna 2017.
* Od 1.6.2015 tiež platí nariadenie Komisie č. 830/2015/EÚ z 28. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006/ES o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), ktoré upravuje formát karty bezpečnostných údajov. Všetky karty bezpečnostných údajov musia byť v súlade s týmto nariadením rovnako od 1. júna 2017.
* Ďalším dôvodom pre revíziu existujúcich KBÚ je novela nariadenia CLP – prispôsobenie vedecko-technickému pokroku č. 918/2016/EÚ z 19. Mája 2016, ktoré okrem iného mení znenie niektorých výstražných upozornení (H-viet) a pokynov pre bezpečné zaobchádzanie (P- viet). Toto nariadenie už nadobudlo účinnosť a je nutné ich použiť najneskôr od 1.2.2018.

Termín 1. júna 2017 sa rýchlo blíži – ubezpečte sa o aktuálnosti Vašich kariet bezpečnostných údajov, aby ste predišli nepríjemným situáciám pri uvádzaní Vašich výrobkov na trh, pokutám, alebo stiahnutiu Vášho produktu z trhu.
Podrobnejšie informácie sú dostupné na našej webovej stránke: https://ekotoxcenters.eu/kbu/.


Ponúkame Vám odborné kapacity pre plnenie požiadaviek pre (pred)registráciu chemických látok v zhode s nariadením REACH – pred-registrácia, registrácia, zastupovanie v SIEF-e, “tretia strana” (pre výrobcov v rámci EÚ), výhradný zástupca (pre dovozcov do EÚ).

31. máj 2017 bol posledným dňom pre REACH pred-registráciu látok. Po tomto termíne musia byť všetky látky dovezené alebo vyrobené v objeme nad 1 tonu ročne v EU priamo registrované podľa požiadaviek REACH legislatívy.

1. Ak ste predregistrovali – získali ste prístup do skupiny spoluregistrujúcich (SIEF) a teda zistíte okrem iného, koľko iných spoločností v rámci Európskej Únie bude potenciálne registrovať v roku 2018 túto látku a teda v akom počte sa budú zdieľať náklady na testovanie a vypracovanie Správy o bezpečnosti chemickej látky (pokiaľ sa vyžaduje). Spoločnosti združené v SIEF-e zdieľajú údaje o vnútorných vlastnostiach látky spoločne a spolupracujú pri identifikácii a realizácii ďalších štúdií alebo predkladaní návrhov na testovanie v prípade potreby. Konkrétne, majú povinnosť spoločne používať všetky údaje o testoch vykonaných na stavovcoch. Účastníci fóra SIEF by sa mali dohodnúť na klasifikácii a označení látky.

2. Pokiaľ máte predregistrované látky, začnite aktívne sledovať dianie vo Vašom fóre pre zdielanie informácií – je dôležité vedieť, že Váš SIEF má Lead registranta, alebo že je možné zdieľať už existujúcu dokumentáciu a je možné si vyžiadať ponuku pre odkúpenie práv na zdieľanie tejto dokumentácie a takto naplánovať registráciu aj so súvisiacimi nákladmi v zhode s finančným plánom Vašej spoločnosti pre roky 2017 a 2018.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na našich webových stránkach: https://ekotoxcenters.eu/reach/nariadenie-reach-kontrola-sankcie-2/


  • Oblasť: Konferencie – REACH konferencia 2018 v Bratislave

Máme za sebou organizáciu 10. ročníku konferencie REACH, ktorá bola zameraná predovšetkým na implementáciu REACH a CLP legislatívy v malých a stredných podnikoch (SMEs) t.j. registrácia nízko objemových chemické látok (1 – 100 ton/rok).

Bližšie informácie ako aj registračný formulár sú dostupné na našej webovej stránke: http://reachconference.eu/
V prípade Vášho záujmu sa registrujte na adrese: conference@ekotox.eu

 


Organizujeme školenia a semináre prednostne v oblasti manažmentu chemických látok. Súvisiace oblasti: chemická legislatíva REACH, CLP, biocídy, kozmetické výrobky…

Kompletný zoznam ponúkaných školení je uvedený na našich webových stránkach: https://reachtraining.eu/skolenia-sk
V prípade Vášho záujmu, je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom registračného online formulára na horeuvedenej webovej stránke.


  • Oblasť: CHEMICKÝ MANAŽMENT

Ponúkame Vám poradenstvo šité na mieru pre chemický manažment vo Vašom podniku, zavedenie systému kontroly rizík vyplývajúcich z používania látok a zmesí vrátane komunikácie v dodávateľskom reťazci, dopadov chemickej legislatívy a REACH na jednotlivé výrobky resp. produkty a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia.

Ponúkame vypracovanie doleuvedených dokumentov:

V prípade Vášho záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. (Konzultačné služby v oblasti chemických látok)

Konzultačné služby v oblasti chemických látok