Konzultačné služby

Ponuka služieb Ekotoxikologického centra – konzultačné služby v oblasti chemických látok

Konzultačné služby v oblasti chemických látok – široké spektrum konzultačných služieb v týchto oblastiach:

Konzultačné služby v oblasti chemických látok


Radi by sme Vás touto cestou oslovili a ponúkli naše poradenstvo, konzultačné služby a odborné kapacity pre predmetné oblasti našej činnosti:

  • Oblasť: KBÚ 2019

Ponúkame Vám vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí (vrátane biocídov a detergentov), ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci.


Ponúkame Vám odborné kapacity pre plnenie požiadaviek pre (pred)registráciu chemických látok v zhode s nariadením REACH – pred-registrácia, registrácia, zastupovanie v SIEF-e, “tretia strana” (pre výrobcov v rámci EÚ), výhradný zástupca (pre dovozcov do EÚ).

31. máj 2017 bol posledným dňom pre REACH pred-registráciu látok. Po tomto termíne musia byť všetky látky dovezené alebo vyrobené v objeme nad 1 tonu ročne v EU priamo registrované podľa požiadaviek REACH legislatívy.

1. Ak ste predregistrovali – získali ste prístup do skupiny spoluregistrujúcich (SIEF) a teda zistíte okrem iného, koľko iných spoločností v rámci Európskej Únie bude potenciálne registrovať v roku 2018 túto látku a teda v akom počte sa budú zdieľať náklady na testovanie a vypracovanie Správy o bezpečnosti chemickej látky (pokiaľ sa vyžaduje). Spoločnosti združené v SIEF-e zdieľajú údaje o vnútorných vlastnostiach látky spoločne a spolupracujú pri identifikácii a realizácii ďalších štúdií alebo predkladaní návrhov na testovanie v prípade potreby. Konkrétne, majú povinnosť spoločne používať všetky údaje o testoch vykonaných na stavovcoch. Účastníci fóra SIEF by sa mali dohodnúť na klasifikácii a označení látky.

2. Pokiaľ máte predregistrované látky, začnite aktívne sledovať dianie vo Vašom fóre pre zdielanie informácií – je dôležité vedieť, že Váš SIEF má Lead registranta, alebo že je možné zdieľať už existujúcu dokumentáciu a je možné si vyžiadať ponuku pre odkúpenie práv na zdieľanie tejto dokumentácie a takto naplánovať registráciu aj so súvisiacimi nákladmi v zhode s finančným plánom Vašej spoločnosti pre roky 2017 a 2018.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na našich webových stránkach: https://ekotoxcenters.eu/reach/nariadenie-reach-kontrola-sankcie-2/


  • Oblasť: Konferencie – REACH konferencia 2019 v Bratislave

Máme za sebou organizáciu 11. ročníku konferencie REACH, ktorá bola zameraná predovšetkým na implementáciu REACH a CLP legislatívy v malých a stredných podnikoch (SMEs) t.j. registrácia nízko objemových chemické látok (1 – 100 ton/rok).

Bližšie informácie ako aj registračný formulár sú dostupné na našej webovej stránke: http://reachconference.eu/
V prípade Vášho záujmu sa registrujte na adrese: conference@ekotox.eu


Organizujeme školenia a semináre prednostne v oblasti manažmentu chemických látok. Súvisiace oblasti: chemická legislatíva REACH, CLP, biocídy, kozmetické výrobky…

Kompletný zoznam ponúkaných školení je uvedený na našich webových stránkach: https://reachtraining.eu/skolenia-sk
V prípade Vášho záujmu, je potrebné sa zaregistrovať prostredníctvom registračného online formulára na horeuvedenej webovej stránke.


  • Oblasť: CHEMICKÝ MANAŽMENT

Ponúkame Vám poradenstvo šité na mieru pre chemický manažment vo Vašom podniku, zavedenie systému kontroly rizík vyplývajúcich z používania látok a zmesí vrátane komunikácie v dodávateľskom reťazci, dopadov chemickej legislatívy a REACH na jednotlivé výrobky resp. produkty a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu životného prostredia.

Ponúkame vypracovanie doleuvedených dokumentov:

V prípade Vášho záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať e-mailom alebo telefonicky. (Konzultačné služby v oblasti chemických látok)

Konzultačné služby v oblasti chemických látok