Biocídy

Typy žiadostí // Autorizácia Únie // Autorizácia biocídneho výrobku // Článok 95 // Technická ekvivalencia // Účinné látky vytvárané in situ // Registrácia/notifikácia biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení

Biocídne výrobky

Podpora pri registrácii biocídneho výrobku – Ponúkame Vám vypracovanie a kompiláciu všetkých dokumentov potrebných na registráciu biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení pre uvedenie na trh v:

Slovenskej republike
Českej republike
Poľsku
Maďarsku
Rakúsku
Nemecku….
prípadne inej členskej krajiny EÚ.

Biocídy môžu odborníci a verejnosť používať v širokom spektre oblastí použitia, ktoré sú klasifikované podľa typov výrobkov. Aby sa zabezpečilo, že používanie biocídnych výrobkov nebude mať neprijateľné riziko pre ľudí,  zvieratá a životné prostredie, sú regulované tak, aby ich uvádzanie na trh, predaj a používanie s cieľom minimalizovať akékoľvek riziko, boli kontrolované.

Nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPR, Nariadenie (EÚ) 528/2012) sa týka uvádzania na trh a používania biocídnych výrobkov, ktoré sa používajú na ochranu ľudí, zvierat, materiálov alebo predmetov pred škodlivými organizmami, ako sú škodcovia alebo baktérie, pôsobením účinných látok, ktoré sa nachádzajú v biocídnom výrobku. Cieľom tohto nariadenia je zlepšiť fungovanie trhu s biocídnymi výrobkami v EÚ a zároveň zabezpečiť vysokú úroveň ochrany ľudí a životného prostredia.

Text nariadenia bol prijatý 22. mája 2012 a nadobudne platnosť 1. septembra 2013 s prechodným obdobím pre určité ustanovenia. Nariadením sa ruší smernica o biocídnych výrobkoch (smernica 98/8/ES).

Základnou zásadou BPR je, že biocídny výrobok (BP) musí byť autorizovaný pred tým, ako bude dostupný na trhu alebo použitý v Európskej únii (EÚ) / Európskom hospodárskom priestore (EHP). Toto sa uskutočňuje v dvoch po sebe nasledujúcich krokoch. Ako prvý krok sa hodnotí účinná látka a po splnení kritérií sa schváli v určenom type výrobku (PT). Druhým krokom je autorizácia každého BP, ktorý pozostáva z, obsahuje alebo vytvára schválenú účinnú látku (účinné látky).

Spoločnosti, ktoré chcú uviesť biocídne výrobky na trh, môžu požiadať o autorizáciu výrobku na vnútroštátnej úrovni alebo na úrovni Únie.

Typ žiadosti

Článok 95: zoznam účinných látok a dodávateľov

Technická ekvivalencia

Účinné látky vytvárané in situ

Ošetrené výrobky

Registrácia/notifikácia biocídneho výrobku podľa prechodných ustanovení