Účinné látky generované in situ

Účinné látky generované in situ
Účinné látky generované in situ je možné definovať ako látky, ktoré sa generujú v mieste použitia jedným alebo viacerými prekurzormi.

Pokiaľ ide o účinné látky generované in situ, biocídny výrobok, ktorý podlieha autorizácii pred tým, ako sa môže dodať alebo použiť, je buď:

– látka (látky) alebo zmes (zmesi), ktorá vytvára účinnú látku; alebo

– účinná látka vytvorená z látok alebo zmesí, ktoré samotné nemôžu byť autorizované ako biocídne výrobky.

Pre všetky látky generované in situ sa účinná látka definuje odkazom na prekurzor (y) podporované v hodnotenej dokumentácii a na vytvorenú látku.

V určitých prípadoch to môže viesť k novému vymedzeniu látky, ako bolo pôvodne oznámené, a / alebo k vytvoreniu ďalších záznamov, ak sa v dokumentácii poskytli údaje o niekoľkých prekurzoroch alebo ak sa pre látku predložili viaceré dokumentácie. (napr. oxid chloričitý, ktorý sa má nanovo definovať ako oxid chloričitý generovaný chloritanom sodným elektrolýzou a oxid chloričitý generovaný chlorečnanom sodným a peroxidom vodíka v prítomnosti silnej kyseliny).

Schválenie látky

V čase schválenia látky by sa vykonávacie nariadenie Komisie potom odvolávalo na prekurzor (y) podporovaný (-é) v dokumentácii a na účinnú látku, ktorá sa bude generovať z tohto (týchto) prekurzora (-ov), prípadne vrátane metódy generovania.

V prípade účinných látok generovaných in situ bude dokumentácia alebo LoA musieť pokrývať údaje o aktívnej látke generovanej in situ, ako aj o prekurzore (-och), ktoré tvoria reprezentatívny produkt a sú podporované v hodnotenej dokumentácii.

Účinné látky generované in situ