CLP nariadenie – ATP

CLP – ATP (prispôsobenie technickému a vedeckému pokroku)

V januári 2009 vstúpilo do platnosti nové Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP nariadenie).

Nariadenie CLP aplikuje terminológiu, hodnotenie, princípy a kritéria Globálneho Harmonizovaného Systému (GHS) a zároveň zahŕňa ustanovenia ohľadne klasifikácie a označovania uvedené v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady č. 1907/2006 (REACH).

Tak ako aj predchádzajúca legislatíva aj Nariadenie CLP je plánované ako samostatný klasifikačný systém určený predovšetkým pre podniky a priemysel.

Vstup nariadenia CLP do platnosti si vyžiadal aktualizáciu Prílohy II ku nariadeniu REACH, kde sú popísané všetky podmienky pre vypracovanie KBÚ. Tieto zmeny sú uvedené v Nariadení Komisie EÚ č. 453/2010 z 20. mája 2010 a v Nariadení Komisie EÚ č. 2015/830 z 28. mája 2015, ktorými sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

Klasifikácia látok ako aj samotné pravidlá pre ich klasifikáciu uvedené v nariadení CLP podliehajú revízii. Tieto revízie sú vydávané ako nariadenia, ktorými sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku (Adaptation to Technical Progress – ATP) mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

Podporu pre oblasť manažmentu kariet bezpečnostných údajov Vám poskytnú naši špecialisti:
Skríning a audit KBÚ

AKTUÁLNE!

1. januára 2020 vstúpilo do platnosti NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/542, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Nariadenie upravuje  a dopĺňa prílohu VIII o harmonizované informácie súvisiace s reakciou na ohrozenie zdravia a preventívnymi opatreniami. Nariadenie definuje informácie, ktoré majú byť poskytované ustanoveným orgánom od dovozcov a následných užívateľov, ako aj formát predkladania informácií. Patria sem informácie týkajúce sa identifikácie zmesi a predkladateľa, identifikáciu nebezpečnosti a zložiek zmesi a rozsahy koncentrácií.  Ak predkladateľ vytvorí jednoznačný identifikátor vzorca (UFI kód), musí byť uvedený na etikete.

Podrobnejšie informácie o tvorbe UFI kódu sú dostupné na stránke: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/oznacovanie-balenie/ufi-kod/

Podrobnejšie informácie o podmienkach nahlasovania informácií NTIC sú dostupné na stránke:

Nahlasovania informácií na NTIC a agentúre ECHA

ATP 17

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2021/849 z 11. marca 2021, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení časť 3 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

ATP 17 obsahuje 22 nových položiek, 39 aktualizovaných položiek a jedno odstránenie klasifikácie.

Dôležité zmeny:

  • – Odstránenie špecifického koncentračného limitu pre Repr.1B, H360FD pre kyselinu boritú (index 005-007-00-2), diborónový oxid (index 005-008-00-8) a rôzne boráty podľa indexu 005-011-00-4.
  • – Zavedenie odhadovaných hodnôt akútnej toxicity pre oxid dikopper (index 029-002-00-X), oxid trihydroxid dicopper (index 029-017-00-1), dihydroxid meďnatý (index 029-021-00-3) a iné látky.
  • – Modifikácia multiplikačných faktorov klasifikácie environmentálnych rizík pre rôzne látky.
  • – Zavedenie harmonizovanej klasifikácie pre tetrafluóretylén (CAS 116-14-3, ES 204-126-9) ako 3,6/1B, H350 a pre kyselinu citrónovú (CAS 77-92-9, ES 201-069-1) ako 3,3/2,H319 e 3,8/3, H335.

Uplatňuje sa od 17. decembra 2022.

ATP 15

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1182 z 19. mája 2020, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení časť 3 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

Prináša zmeny v klasifikácii a označovaní niektorých existujúcich harmonizovaných látok a pridáva nové harmonizované látky do časti 3 prílohy VI.

Rýchly prehľad v číslach:

  • – 37 nových položiek s indexovým číslom,
  • – nahrádza sa 22 existujúcich záznamov (pre 605-019-00-3 nie je uvedená náhrada),
  • – vypúšťajú sa 2 položky.

Uplatňuje sa od 1. marca 2022.

ATP 14

Nariadenie Komisie v prenesenej právomoci (EU) 2020/217 zo dňa 4. októbra 2019, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení a opravuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, vstúpilo do platnosti v marci 2020.

K najvýznamnejším novo zaradeným látkam patrí oxid titaničitý, ktorý je klasifikovaný ako karcinogén kategórie 2 pri vdýchnutí. Táto klasifikácia sa použije iba v prípade zmesí vo forme prášku obsahujúceho 1% alebo viac častíc oxidu titaničitého, ktorý je vo forme častíc o aerodynamickom priemere ≤ 10 μm (tzv. respirabilné častice s nízkou rozpustnosťou) alebo je v týchto časticiach obsiahnutý.

V súvislosti so zaradením oxidu titaničitého do prílohy VI ja doplnených niekoľko zmien v prílohách II a III a niekoľko nových poznámok v prílohe VI nariadenia CLP.
Nové nariadenie mimo iného tiež upravuje klasifikáciu kobaltu na karcinogén kategórie 1B a opravuje záznam pre látku smola, čiernouhoľný decht, vysokoteplotný, na základe výsledku súdneho nariadenia.

Uplatňuje sa od 1. októbra 2021.

ATP 13

4. októbra 2018 bolo uverejnené NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1480, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Nariadenie uvádza 18 úprav a 16 nových položiek Prílohy VI harmonizovanej klasifikácie, pričom zasiahne širokú škálu látok vrátane biocídov, nikotínu a acetaldehydu. Zmeny sa týkajú konzervačných látok MIT, CMIT/MIT a látky hypochlorid sodný. Hlavným účinkom uplatnenia novej klasifikáciu bude nutnosť klasifikovať zmesi, ktoré ich obsahujú ako senzibilizujúce a nebezpečné pre vodné prostredie v omnoho nižších koncentráciách, než pôvodne. Harmonizovaná klasifikácia vyplývajúca z ATP 13 sa musí zabezpečiť do 1. mája 2020.

ATP 12

27.marca vstúpilo do platnosti NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/521, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktoré prijíma zmenené a doplnené klasifikačné kritériá a požiadavky na označovanie zo šiestej a siedmej revidovanej verzie GHS.

Zavádza sa:
– nová trieda nebezpečnosti pre “výbušniny / zmesi a výbušné výrobky”;

– nová kategória nebezpečnosti “pyroforické plyny” v rámci triedy nebezpečnosti “horľavé plyny”;
– kritériá pre látky a zmesi, ktoré vyvíjajú horľavé plyny v kontakte s vodou;
– všeobecné ustanovenia pre klasifikáciu aerosólových foriem zmesí;
– podrobné definície a klasifikačné kritériá pre rôzne triedy nebezpečnosti.

 ATP 11

1.decembra 2019 vstúpilo do platnosti NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/669, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktoré zavádza oficiálne názvoslovie chemických látok, a z tohto dôvodu dodávatelia musia uviesť svoju dokumentáciu vrátane označovania a balenia látok a zmesí tak, aby zabezpečili použitie legislatívne správnych pomenovaní v štátnom jazyku príslušného členského štátu. Dodávatelia môžu dobrovoľne pristúpiť ku použitiu nových názvov a tiež klasifikácii aj pre záväzným termínom platnosti ATP 11.Je potrebné upozorniť, že v tomto prípade nie je k dispozícii čas na dopredanie zásob s nesprávnym označením na etiketách.

 ATP 10

1.decembra 2018 vstúpilo do platnosti NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/776, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. Prináša zmeny v texte Prílohy VI CLP nariadenia ako aj zmeny harmonizovanej klasifikácie niekoľkých desiatok látok. Významnou zmenou, ktorú túto ATP prináša je zavedenie odhadov akútnej toxicity látok (ATE) v zozname harmonizovanej klasifikácie pre účely výpočtu klasifikácie akútnej toxicity zmesí.

 ATP 9

1.marca 2019 vstúpilo do platnosti NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1179, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, ktorým sa mení/aktualizuje harmonizovaná klasifikácia 38 látok.

ATP 8

1.februára 2018 cktoré okrem iného mení znenie niektorých výstražných upozornení (H-viet) a pokynov pre bezpečné zaobchádzanie (P- viet).


ŠKOLENIA a WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/

——————————————————————————————————————–

Ekotox Centers – poradenské služby pre chemický manažment – chemické látky, zmesi, produkty, výrobky.

CLP služby – klasifikácia a označovanie látok a zmesí, ECHA notifikácia, karty bezpečnostných údajov, podpora pri plnení legislatívnych požiadaviek pre online predaj (webshop), UFI kódy, registrácia produktov v systéme ECHA a v členských krajinách EÚ  a ďalšie služby pre plnenie povinností výrobcov, dovozcov, distribútorov a následných užívateľov.

Kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712 alebo nám napíšte e-mail   ekotox(at)ekotox.eu

Web: https://ekotoxcenters.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov
Linkedin: ekotoxsk