Piktogramy – čo znamenajú?

Význam piktogramov

Výbušnina

Čo znamená?

Nestabilná výbušnina.
Nebezpečenstvo rozsiahleho
výbuchu.

Čo robiť?

Udržiavajte odstup,
používajte ochranný odev.
Uchovávajte mimo dosahu
tepla, iskier, ohňa alebo
horúcich povrchov. Nefajčite.

Kde sa produkt používa?

Ohňostroje, munícia.

Horľavý

Čo znamená?

Vysoko alebo mimoriadne
horľavý plyn, aerosól,
kvapalina a pary.

Čo robiť?

Nezahrievajte ani
nestriekajte do otvoreného
ohňa. Používajte
neiskriace prístroje, nádobu
uchovávajte tesne uzavretú.

Kde sa produkt používa?

Lampový olej, benzín,
odlakovač, dezinfekčný
prostriedok na ruky, lepidlo.

Oxidujúci

Čo znamená?

Môže spôsobiť požiar (alebo
prispieť k jeho rozvoju) alebo
výbuch.

Čo robiť?

Nezahrievajte. Používajte
ochranný odev. V prípade
kontaktu s odevom a kožou
opláchnite vodou.

Kde sa produkt používa?

Bieliaci prostriedok, kyslík.

Plyn pod tlakom

Čo znamená?

Pri zahriatí môže vybuchnúť,
spôsobiť popáleniny alebo
poranenia.

Čo robiť?

Chráňte pred slnečným
žiarením. Noste ochranné
rukavice, ochranný odev,
ochranné okuliare a ochranu
tváre.

Kde sa produkt používa?

Nádoby alebo fľaše s plynom.

Žieravý

Čo znamená?

Môže spôsobiť koróziu
kovov, vážne poleptanie
kože a poškodenie očí.

Čo robiť?

Uchovávajte v pôvodnej
nádobe. Noste ochranné
rukavice, ochranný odev,
ochranné okuliare a ochranu
tváre.

Kde sa produkt používa?

Čistiace prostriedky na
odtoky, kyseliny, zásady,
čpavok, čistiaci prostriedok
na grily.

Akútna toxicita

Čo znamená?

Pri požití, vdýchnutí alebo
styku s kožou môže byť
zdraviu škodlivý alebo
spôsobiť smrť.

Čo robiť?

Zaobchádzajte opatrne. Pri
používaní výrobku nejedzte,
nepite ani nefajčite.
Používajte ochranné
prostriedky. Zabráňte
kontaktu a kožou a očami.
Uchovávajte uzamknuté.

Kde sa produkt používa?

Insekticídy, nikotínové
náplne
do elektronických cigariet.

Vysoká nebezpečnosť pre
zdravie

Čo znamená?

Môže poškodiť plodnosť
alebo nenarodené dieťa,
spôsobiť rakovinu, vyvolať
alergiu alebo príznaky astmy
a spôsobiť poškodenie
orgánov.

Čo robiť?

Pred použitím si prečítajte
bezpečnostné opatrenia.
Zabráňte vdychovaniu prachu
alebo dymu. Uchovávajte
uzamknuté. V prípade
respiračných príznakov volajte
toxikologické informačné
centrum alebo lekára.

Kde sa produkt používa?

Terpentín, benzín, lampový
olej.

Nebezpečnosť pre zdravie/
Nebezpečný
pre ozónovú vrstvu

Čo znamená?

Môže vyvolať alergickú
kožnú reakciu alebo
spôsobiť vážne podráždenie
očí; pri požití alebo
vdýchnutí je zdraviu
škodlivý; poškodzuje životné
prostredie.

Čo robiť?

Zabráňte kontaktu s kožou
a očami. Zabráňte uvoľneniu
do životného prostredia.

Kde sa produkt používa?

Pracie prostriedky, čistiaci
prostriedok na WC,
nemrznúca zmes, tekutina
na čistenie okien, silikón,
lepidlo, lak.

Nebezpečný pre
životné prostredie

Čo znamená?

Toxický pre vodné
organizmy

Čo robiť?

Zabráňte uvoľneniu do
životného prostredia.
Zozbierajte uniknutý
produkt.

Kde sa produkt používa?

Herbicídy, terpentín, benzín,
lak.

ŠKOLENIA a WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/

Mohlo by Vás zaujímať:

Karta bezpečnostných údajov