Uhlíková stopa a vykazovanie/účtovanie

Centrá Ekotox poskytujú poradenské služby a zákaznícku podporu v oblasti uhlíkovej stopy a reportingu
Ak potrebujete pomoc, kontaktujte nás na jednom z nasledujúcich kontaktov:
 
e-mail na ekotox(at)ekotox.eu
Centrá Ekotox: Prehľad | LinkedIn

Uhlíková stopa je mierou toho, ako veľmi niečo ovplyvňuje klimatickú krízu. Meria celkové množstvo skleníkových plynov vyprodukovaných priamo alebo nepriamo organizáciou, službou alebo výrobkom a zvyčajne sa vyjadruje v ekvivalentných tonách oxidu uhličitého (t CO2e). Keď hovoríme o emisiách uhlíka. Zvyčajne máme na mysli všetky skleníkové plyny, ktoré zachytávajú teplo v zemskej atmosfére, čo vedie ku globálnemu otepľovaniu a zmene klímy.

Čo je uhlíkové účtovníctvo?

Účtovanie uhlíka umožňuje spoločnostiam, vládam a jednotlivcom pochopiť a merať svoj vplyv na životné prostredie. Započítavanie uhlíka zohľadňuje celkové emisie skleníkových plynov produkované spoločnosťou, a to priamo aj nepriamo.

Cieľom uhlíkového započítavania je sčítať všetky emisie, za ktoré je konkrétna spoločnosť zodpovedná, vrátane tých, ktoré presahujú jej priamu prevádzku. Často odkazovaný protokol o skleníkových plynoch. Vyvinutý Svetovým inštitútom pre zdroje a Svetovou obchodnou radou pre trvalo udržateľný rozvoj, kategorizuje emisie spoločnosti do troch typov nazývaných “rozsahy”.

Emisie rozsahu 1: Označujú sa aj ako “priame” emisie, ktoré zahŕňajú všetky emisie generované priamo z činností spoločnosti. Patria sem emisie z výrobných alebo chemických procesov a elektrická energia vyrobená na mieste spaľovaním fosílnych palív.

Rozsah 2 Emisie: Rozsah 2 sa vzťahuje na “nepriame” emisie. Ktoré vznikajú pri výrobe elektriny, pary, tepla a chladu, ktoré spoločnosť nakupuje a spotrebúva pri svojej práci.

Emisie rozsahu 3: Emisie rozsahu 3, všeobecne známe ako emisie z dodávateľského reťazca, zahŕňajú nepriame emisie skleníkových plynov vyplývajúce z činností spoločnosti, ktoré pochádzajú zo zdrojov, ktoré nevlastní alebo nemá pod kontrolou. Napríklad v kontexte výrobcu.

Zverejňovanie nefinančných informácií

Povinnosť vypočítať a zverejniť správu o uhlíkovej stope sa najprv ukladá spoločnostiam s viac ako 500 zamestnancami (správa za rok 2024). V nasledujúcom roku sa vykazovanie uhlíkovej stopy bude vzťahovať aj na spoločnosti s viac ako 250 zamestnancami (správa za rok 2025). A napokon, v roku 2026 sa takáto povinnosť bude vzťahovať na časť malých a stredných podnikov: avšak s tým, že do roku 2028 budú mať možnosť oznámiť, že nie sú pripravené vypočítať svoju uhlíkovú stopu.

Prečo je účtovanie uhlíka dôležité?

Započítavanie uhlíka je dôležité z nižšie uvedených dôvodov:

  1. Spoločnosť tak prispieva k politickým cieľom EÚ, podľa ktorých sa do roku 2030 zameriava na zníženie emisií skleníkových plynov najmenej o 55 % v porovnaní s hodnotou nameranou v roku 2019, ako aj na dosiahnutie čistej nuly v dlhodobom horizonte.
  2. Dôkaz, že spoločnosti plnia svoje záväzky vyplývajúce z právnych predpisov v oblasti životného prostredia.
  3. V širšom zmysle má uhlíkové účtovníctvo význam pre efektívnosť. Výrobky a služby so značnou uhlíkovou stopou zvyčajne odrážajú neefektívne výrobné metódy. Zníženie výdavkov na emisie oxidu uhličitého preto môže viesť k úsporám nákladov pre spoločnosť.