Hodnotenie látok

Hodnotenie látok

Hodnotenie látok – Agentúra ECHA a členské štáty vyhodnotia informácie predložené spoločnosťami s cieľom preskúmať kvalitu registračnej dokumentácie a návrhov na testovanie a objasniť, či daná látka predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie.

Hodnotenie podľa nariadenia REACH sa zameriava na tri rôzne oblasti:

  • Preskúmanie návrhov na testovanie predložených registrujúcimi
  • Kontrola súladu dokumentácií predložených registrujúcimi
  • Hodnotenie látky

Po vykonaní hodnotenia sa od žiadateľov o registráciu môže vyžadovať, aby predložili ďalšie informácie o látke.

V súlade s článkom 54 nariadenia REACH, agentúra ECHA je povinná do 28. februára každého roka uverejniť správu o pokroku, ktorý dosiahla za predchádzajúci kalendárny rok v oblasti svojich povinností vo vzťahu k hodnoteniu. Agentúra ECHA je zvlášť zodpovedná za to, aby do týchto správ zapracovala odporúčania potenciálnym záujemcom o registráciu s cieľom zlepšiť kvalitu budúcich registrácií.

https://echa.europa.eu/sk/regulations/reach/evaluation

Mohlo by Vás zaujímať:

REACH