Hrajte bezplatné hry nových hracích automatov s bonusom online

  1. Online Kasíno So Skutočnými Výplatami: Double Wild je lepkavý, keď dôjde k respin a ak pristanete na tomto respin jeden alebo viac nových Double Wilds, získate nový respin a zúčastníte sa aj jeho multiplikátora.
  2. Najlepšie Online Strategické Kasíno - Každé online kasíno ponúka nejaký uvítací bonus pre nových hráčov.
  3. Nové Kasíno Bonus Najlepší Registračný Bonus 2023: K dispozícii je celkom dobrý výber herných možností, ktoré zahŕňajú špičkové výbery poskytované solid Real Time Gaming a Visionary iGaming solutions.

Online kasínový bonus bonus bez vkladu od augusta 2023

Tipy Pre Dobre Hranie Hry Blackjack Na Ios Zariadeniach V Roku 2023
Vyhráte skvelé odmeny s roztočením zadarmo, rozširovaním divočiny a funkciou Ante Bet, ktorá zaručuje okamžité peňažné ceny.
Hrať Ruletu Kasíno Stávkový Bonus
Vzhľadom na to, ako je hra štylizovaná, je to tiež slot, ktorý určite osloví retro hráča, pretože spôsob, akým hra získava ceny, a zvukové efekty ju určite zaradia do kategórie retro.
Kráľovi Jamesovi sa minulý rok nepodarilo získať ďalší titul NBA, ale jeho šance vziať si domov najhoršiu hereckú trofej sú veľmi solídne.

Elektronické kasíno s najlepšími výhernými príležitosťami

Stiahnite Si Kasínovú Hru "Pokies" A Začnite Hrať
Existujú nejaké GenesisCasino otočenie zadarmo nájsť potom.
Digitálny Blackjack Inštrukcie
Je rozložená na vašich prvých päť vkladov nasledujúcimi spôsobmi.
Používať Hracie Automaty S Bonusovými Hrami Na Hranie Zadarmo

Formát karty bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajovKBÚ – definíciaObsah karty bezpečnostných údajovJazyk použitý v karte bezpečnostných údajovZodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajovPrečo je KBÚ potrebná?Revízia KBÚ

Formát karty bezpečnostných údajov

Formát karty bezpečnostných údajov

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či výpočet dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty…

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Požiadavky na aktuálny formát karty bezpečnostných údajov sú stanovené v legislatíve REACH:

Nariadenie Komisie (EÚ) 2015/830 z 28. mája 2015…
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/957 z 11. júna 2019
Nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1691 z 9. októbra 2019
Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/171 zo 6. februára 2020
Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/507 zo 7. apríla 2020
Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020
Nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1149 z 3. augusta 2020

Obsah KBÚ:

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu; UFI
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
1.4. Núdzové telefónne číslo

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
2.2. Prvky označovania
2.3. Iná nebezpečnosť

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky
3.2. Zmesi

…ak je látka nano, uvedú sa vlastnosti častíc, ktoré túto nanoštruktúru špecifikujú (Príloha VI REACH)

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci
4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
5.3. Rady pre požiarnikov

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
6.4. Odkaz na iné oddiely

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre
8.2. Kontroly expozície

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Ak je uvedené, že konkrétna vlastnosť sa na látku alebo zmes nevzťahuje, alebo ak informácie o konkrétnej vlastnosti nie sú k dispozícii, táto skutočnosť sa musí jasne uviesť a pokiaľ je to možné, uvedú sa dôvody.
9.2. Iné informácie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
10.2. Chemická stabilita
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
10.5. Nekompatibilné materiály
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita
12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
12.3. Bioakumulačný potenciál
12.4. Mobilita v pôde
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
12.6. Iné nepriaznivé účinky


ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu


ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1. Číslo OSN
14.2. Správne expedičné označenie OSN
14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
14.4. Obalová skupina
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

ODDIEL 16: Iné informácie

Legislatívny rámec: Príloha II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH); Nariadenie Komisie EÚ č. 830/2015 z 28. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), Zákon č. 67/2010 z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Safety Data SheetKarta charakterystyki

Bezbednosni listovi

La fiche de données de sécurité

Fisa cu date de securitate

Информационен лист за безопасност

Scheda dati di sicurezza

Biztonsági adatlap

List sa sigurnosnim podacima

La ficha de datos de seguridad

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt

Bezpečnostní list

Varnostni list

Паспорт безопасности вещества

Karta bezpečnostných údajov

List sa sigurnosnim podacima

Сертифіка́т безпе́чності матеріа́лу

податоци за безбедноста лист


ŠKOLENIA a WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Karta bezpečnostných údajov – definícia
Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)