Formát karty bezpečnostných údajov

Karta bezpečnostných údajovKBÚ – definíciaObsah karty bezpečnostných údajovJazyk použitý v karte bezpečnostných údajovZodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajovPrečo je KBÚ potrebná?Revízia KBÚ

Formát karty bezpečnostných údajov

Formát karty bezpečnostných údajov

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či výpočet dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty…

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Požiadavky na aktuálny formát karty bezpečnostných údajov sú stanovené v NARIADENÍ KOMISIE (EÚ) 2015/830 (.pdf, 534 kB)

Obsah KBÚ:

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu
1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú
1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov
1.4. Núdzové telefónne číslo

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi
2.2. Prvky označovania
2.3. Iná nebezpečnosť

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky
3.2. Zmesi

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci
4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené
4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky
5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi
5.3. Rady pre požiarnikov

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy
6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie
6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie
6.4. Odkaz na iné oddiely

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie
7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility
7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre
8.2. Kontroly expozície

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach
9.2. Iné informácie

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita
10.2. Chemická stabilita
10.3. Možnosť nebezpečných reakcií
10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť
10.5. Nekompatibilné materiály
10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o toxikologických účinkoch


ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita
12.2. Perzistencia a degradovateľnosť
12.3. Bioakumulačný potenciál
12.4. Mobilita v pôde
12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB
12.6. Iné nepriaznivé účinky


ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu


ODDIEL 14: Informácie o doprave

14.1. Číslo OSN
14.2. Správne expedičné označenie OSN
14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
14.4. Obalová skupina
14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie
14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa
14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL 73/78 a Kódexu IBC

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

ODDIEL 16: Iné informácie

Legislatívny rámec: Príloha II Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH); Nariadenie Komisie EÚ č. 830/2015 z 28. mája 2015, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, o zmene, doplnení a zrušení smerníc 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zmene a doplnení nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH), Zákon č. 67/2010 z 2. februára 2010 o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).

Safety Data Sheet Karta charakterystyki Bezbednosni listovi
La fiche de données de sécurité Fisa cu date de securitate Информационен лист за безопасност
Scheda dati di sicurezza Biztonsági adatlap Bezbednosni listovi, List sa sigurnosnim podacima
La ficha de datos de seguridad Sicherheitsdatenblatt Sicherheitsdatenblatt
Bezpečnostní list
Varnostni list Паспорт безопасности вещества
Karta bezpečnostných údajov List sa sigurnosnim podacima Сертифіка́т безпе́чності матеріа́лу
податоци за безбедноста лист

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Karta bezpečnostných údajov – definícia
Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)