ODDIEL 5

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

Informácie sú poskytnuté podľa NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisujú požiadavky na likvidáciu požiaru, ktorý spôsobila látka alebo zmes alebo ktorý vznikol v jej blízkosti.

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky: Uvedú sa informácie o vhodných hasiacich prostriedkoch.

Nevhodné hasiace prostriedky: Uvedie sa, či niektorý hasiaci prostriedok je nevhodné použiť v konkrétnej situácii súvisiacej s látkou alebo so zmesou (napr. vyhnite sa vysokotlakovým prostriedkom, ktoré by mohli spôsobiť tvorbu potenciálne výbušnej zmesi prachu so vzduchom).

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Uvedú sa informácie o ohrozeniach, ktoré môžu vyplývať z látky alebo zo zmesi, akými sú nebezpečné produkty spaľovania, ktoré vznikajú, keď látka alebo zmes horí, napríklad ‚pri horení môžu vznikať toxické výpary oxidu uhoľnatého‘ alebo ‚pri spaľovaní vznikajú oxidy síry a dusíka‘.

5.3. Rady pre požiarnikov

Uvedú sa rady o všetkých ochranných opatreniach, ktoré sa majú vykonať počas hasenia požiaru, ako napríklad ‚ochladzujte nádoby striekaním vodou‘, a o osobitnom ochrannom vybavení pre požiarnikov, akým je napríklad vysoká obuv, kombinézy, rukavice, ochrana očí a tváre a dýchací prístroj.

ODDIEL 5