Riadenie rizík pri výrobe

Manažment rizík v podniku // Ochrana zdravia pri práci // Implementácia požiadaviek e-KBÚ

Riadenie rizík pri výrobe – bezpečné používanie chemických látok a zmesí

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenstvo šité na mieru pre oblasť manažmentu chemických látok, zmesí a výrobkov vo Vašom podniku (legislatívu REACH, CLP,…) s cieľom minimalizovať riziká a zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a životného prostredia. (Riadenie rizík pri výrobe)

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Pre efektívne fungovanie chemického manažmentu v podniku je potrebné mať zabezpečené:

Cieľová skupina: výrobcovia, dodávatelia a následný užívatelia bez obmedzenia množstva používaných chemických látok, zmesí a výrobkov.Bezpečné používanie chemických látok a zmesí by malo byť najvyššou prioritou pre každú spoločnosť.Je dôležité, aby informácie o podmienkach použitia chemických látok, zmesí a výrobkov boli oznamované v rámci dodávateľského reťazca s konečným cieľom minimalizovať riziká na pracovisku a tým zabezpečiť ochranu zamestnancov.

Návštevníci tejto stránky sa tiež zaujímali o články:

Nariadenie REACH
Registrácia látok a zmesí podľa REACH
Karta bezpečnostných údajov
Užitočné tipy k zvládnutiu požiadaviek a výziev