Prečo je KBÚ potrebná?

Karta bezpečnostných údajovPre ktoré látky alebo zmesi?Formát karty bezpečnostných údajovRevízia KBÚJazyk použitý v karte bezpečnostných údajov Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?Obsah karty bezpečnostných údajov Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka vypracovanie a revíziu kariet bezpečnostných údajov a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či výpočet dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty…

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Prečo je KBÚ potrebná?

KBÚ je hlavným nástrojom informovanosti – poskytujú sa v nej informácie o látke alebo zmesi v dodávateľskom reťazci smerom nadol ale aj nahor. Má medzinárodne dohodnutý formát (GHS). V EÚ platí formát podľa nariadenia č. 2015/830.

Obsahuje potrebné údaje na bezpečné nakladanie s látkou alebo zmesou pre všetkých užívateľov látok ako takých, zmesí alebo výrobkov.

Zamestnávateľ môže s ich pomocou stanoviť, či sa na jeho pracovisku vyskytujú nejaké nebezpečné zmesi alebo látky a súčasne môže posúdiť riziko pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov, ktoré vyplýva z ich používania.

Na Slovensku podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.355/2006 z 10. mája 2006 o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci je zamestnávateľ povinný poskytovať zamestnancom a zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci prístup ku kartám bezpečnostných údajov, ktoré poskytuje dodávateľ chemických látok alebo chemických zmesí (§ 10 Informovanie zamestnancov). Zamestnávateľ je tiež povinný poskytovať zamestnancom informácie pred začiatkom práce súvisiacej s nebezpečnými chemickými faktormi a opakovane s prihliadnutím na meniace sa podmienky, a to najmenej jedenkrát ročne (školenie na základe KBÚ).


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV
Karta bezpečnostných údajov
Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)