ODDIEL 1

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

Informácie sú poskytnuté podľa NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH)

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov je predpísané, ako sa látka alebo zmes identifikuje a ako sa v karte bezpečnostných údajov uvádzajú relevantné identifikované použitia, meno dodávateľa látky alebo zmesi a informácie o kontaktných údajoch dodávateľa látky alebo zmesi vrátane kontaktu v núdzovom prípade.

1.1. Identifikátor produktu

Uvedie sa identifikátor produktu v súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1272/2008 v prípade látky a v súlade s článkom 18 ods. 3 písm. a) nariadenia (ES) č. 1272/2008 v prípade zmesi, a ako sa uvádza na označení v úradnom jazyku, resp. jazykoch členského štátu, resp. štátov, kde je látka alebo zmes uvedená na trh, ak dotknutý členský štát, resp. štáty nestanovia inak.

Pri látkach podliehajúcich registrácii je identifikátor produktu v súlade s tým, ktorý je uvedený v registrácii, a uvedie sa aj registračné číslo pridelené podľa článku 20 ods. 3 tohto nariadenia.

Bez toho, aby boli ovplyvnené povinnosti následných užívateľov stanovené v článku 39 tohto nariadenia, môže dodávateľ, ktorý je distribútorom alebo následným užívateľom, vynechať časť registračného čísla pri spoločnom predkladaní vzťahujúcu sa na individuálneho registrujúceho za predpokladu, že:

a) tento dodávateľ prevezme zodpovednosť za to, že na žiadosť poskytne na účely presadzovania úplné registračné číslo, alebo ak nemá k dispozícii úplné registračné číslo, že postúpi svojmu dodávateľovi žiadosť v súlade s písmenom

b) tento dodávateľ poskytne do 7 dní orgánu členského štátu zodpovednému za presadzovanie (ďalej len ‚orgán presadzovania‘) úplné registračné číslo na žiadosť, ktorú buď priamo doručil orgán presadzovania, alebo ju postúpil jeho príjemca, alebo ak tento dodávateľ nemá k dispozícii úplné registračné číslo, na žiadosť postupuje do 7 dní žiadosť svojmu dodávateľovi a zároveň o tom informuje orgán presadzovania.

Môže sa poskytnúť spoločná karta bezpečnostných údajov, ktorá sa vzťahuje na viac ako jednu látku alebo zmes, ak informácie v uvedenej karte bezpečnostných údajov spĺňajú požiadavky tejto prílohy pre každú z uvedených látok alebo zmesí.

ODDIEL 1:Ďalšie spôsoby identifikácie

Môžu sa uviesť ďalšie názvy alebo synonymá, ktorými je látka alebo zmes označená alebo pod ktorými je bežne známa, ako napríklad alternatívne názvy, čísla, kódy produktu v spoločnosti alebo iné jedinečné identifikátory.

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Uvedú sa prinajmenšom identifikované použitia relevantné z hľadiska príjemcu, resp. príjemcov látky alebo zmesi. Ide pritom o stručný opis skutočnej funkcie látky alebo zmesi, ako napríklad ‚retardér horenia‘, ‚antioxidant‘.

Prípadne sa spolu so zdôvodnením uvedú použitia, ktoré dodávateľ neodporúča. Tento zoznam nemusí byť vyčerpávajúci.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, informácie v tomto pododdiele karty bezpečnostných údajov majú byť v súlade s identifikovanými použitiami v správe o chemickej bezpečnosti a s expozičnými scenármi zo správy o chemickej bezpečnosti uvedenými v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

Identifikuje sa dodávateľ bez ohľadu na to, či ide o výrobcu, dovozcu, výhradného zástupcu, následného užívateľa, alebo distribútora. Poskytne sa úplná adresa a telefónne číslo dodávateľa, ako aj e-mailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov.

Ak dodávateľ nemá sídlo v členskom štáte, v ktorom sa látka alebo zmes uvádza na trh, a vymenoval osobu zodpovednú za uvedenie na trh v tomto členskom štáte, uvedie sa okrem toho úplná adresa a telefónne číslo tejto zodpovednej osoby.

V prípade registrujúcich majú byť informácie v súlade s informáciami o totožnosti výrobcu alebo dovozcu uvedenými v registrácii.

Ak bol určený výhradný zástupca, môžu sa poskytnúť aj údaje o výrobcovi alebo pripravovateľovi zmesi mimo Únie.

1.4. Núdzové telefónne číslo

Poskytnú sa odkazy na núdzové informačné služby. Ak v členskom štáte, v ktorom sa látka alebo zmes uvádza na trh, existuje oficiálny poradný orgán [môže ísť o orgán zodpovedný za prijímanie informácií súvisiacich so zdravím uvedený v článku 45 nariadenia (ES) č. 1272/2008], uvedie sa jeho telefónne číslo, čo môže stačiť. Ak je dostupnosť takýchto služieb obmedzená z akýchkoľvek dôvodov, napríklad úradné hodiny, alebo existujú obmedzenia týkajúce sa špecifických druhov poskytovaných informácií, jasne sa to uvedie.

ODDIEL 1


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karta bezpečnostných údajov – definícia
Prečo je KBÚ potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia KBÚ
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Ako nariadenie CLP ovplyvní KBÚ?
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov (KBÚ)