ODDIEL 14

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Informácie sú poskytnuté podľa NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa poskytujú základné klasifikačné informácie na prepravu/expedovanie látok alebo zmesí uvedených v oddiele 1 cestnou, železničnou, námornou, vnútrozemskou vodnou alebo leteckou dopravou. Ak také informácie nie sú dostupné alebo relevantné, uvedie sa to.

Ak je to relevantné, v tomto oddiele sa poskytujú informácie o dopravnej klasifikácii podľa každého zo vzorových predpisov OSN: Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí (ADR) (7), Poriadok pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID) (8) a Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN) (9), ktoré boli všetky tri implementované smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2008/68/ES (10), ako aj Medzinárodný námorný zákon o nebezpečných tovaroch (IMDG) (11) (námorná doprava) a Technické inštrukcie pre bezpečnú leteckú prepravu nebezpečných vecí (ICAO) (12) (letecká doprava).

14.1. Číslo OSN

Uvedie sa číslo OSN [t. j. štvormiestne identifikačné číslo látky, zmesi alebo výrobku, ktorému predchádzajú písmená ‚UN‘ (OSN)] podľa vzorových predpisov OSN.

14.2. Správne expedičné označenie OSN

Uvedie sa správne expedičné označenie OSN podľa vzorových predpisov OSN, ak nebolo použité v pododdiele 1.1 ako identifikátor produktu.

14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu

Uvedie sa trieda nebezpečnosti pre dopravu (a subsidiárne riziká) pridelená látkam alebo zmesiam na základe prevládajúceho ohrozenia, ktoré predstavujú podľa vzorových predpisov OSN.

14.4. Obalová skupina

V odôvodnených prípadoch sa uvedie číslo obalovej skupiny podľa vzorových predpisov OSN. Číslo obalovej skupiny sa prideľuje určitým látkam v súlade s ich stupňom nebezpečnosti.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Uvedie sa, či je látka alebo zmes nebezpečná pre životné prostredie podľa kritérií vzorových predpisov OSN (ako sú vyjadrené v zákone IMDG, ADR, RID a ADN) a/alebo znečisťujúca moria podľa zákona IMDG. Ak je látka alebo zmes povolená alebo sa uvažuje o jej doprave po vnútrozemských vodných cestách v tankových lodiach, uvedie sa, či je látka alebo zmes podľa ADN nebezpečná pre životné prostredie iba v tankových lodiach.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Poskytnú sa informácie o všetkých osobitných opatreniach, ktoré by používateľ mal alebo ktoré musí prijať alebo ktorých by si mal alebo musí byť vedomý v súvislosti s dopravou alebo prevozom vo svojich priestoroch alebo mimo nich.

14.7. Doprava hromadného nákladu podľa prílohy II k dohovoru MARPOL a Kódexu IBC

Tento pododdiel sa uplatňuje iba vtedy, keď je náklad určený na dopravu ako hromadný náklad podľa týchto nástrojov Medzinárodnej námornej organizácie (IMO): príloha II k dohovoru Marpol a Kódex IBC.

Uvádza sa názov produktu (ak sa líši od názvu uvedeného v pododdiele 1.1), ako sa vyžaduje podľa expedičného dokladu a v súlade s názvom použitým v zoznamoch názvov produktov uvedených v kapitolách 17 alebo 18 Kódexu IBC alebo najnovšieho vydania Výboru IMO pre ochranu morského prostredia (MEPC).2/Circular (13). Uvedie sa požadovaný typ lode a kategória znečistenia.

ODDIEL 14