ODDIEL 8

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

Informácie sú poskytnuté podľa NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisujú uplatniteľné expozičné limity v pracovnom prostredí a nevyhnutné opatrenia manažmentu rizika.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti. Informácie v tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sú v súlade s informáciami uvedenými pre identifikované použitia v správe o chemickej bezpečnosti. A s expozičnými scenármi preukazujúcimi kontrolu rizika zo správy o chemickej bezpečnosti stanovenými v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

ODDIEL 8
8.1. Kontrolné parametre

8.1.1. Ak sú k dispozícii, vymenujú sa tieto vnútroštátne medzné hodnoty vrátane právneho základu každej z nich uplatniteľné v súčasnosti v členskom štáte. V ktorom sa poskytuje karta bezpečnostných údajov. Pre látku alebo pre každú z látok v zmesi. Pri vymenúvaní medzných hodnôt expozície v pracovnom prostredí sa používa chemická identita uvedená v oddiele 3:

8.1.1.1. vnútroštátne medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí. Ktoré zodpovedajú medzným hodnotám expozície v pracovnom prostredí Únie v súlade so smernicou 98/24/ES vrátane všetkých údajov uvedených v článku 2 ods. 3 rozhodnutia Komisie 2014/113/EÚ (4);

8.1.1.2. vnútroštátne medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí. Ktoré zodpovedajú medzným hodnotám Únie v súlade so smernicou 2004/37/ES vrátane všetkých údajov uvedených v článku 2 ods. 3 rozhodnutia Komisie 2014/113/EÚ;

8.1.1.3. akékoľvek iné vnútroštátne medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí;

8.1.1.4. vnútroštátne biologické medzné hodnoty. Ktoré zodpovedajú biologickým medzným hodnotám Únie v súlade so smernicou 98/24/ES vrátane všetkých údajov uvedených v článku 2 ods. 3 rozhodnutia Komisie 2014/113/EÚ;

8.1.1.5. akékoľvek iné vnútroštátne biologické medzné hodnoty.

8.1.2. Uvedú sa informácie o monitorovacích postupoch odporúčaných v súčasnosti aspoň pre najrelevantnejšie látky.

8.1.3. Ak pri určenom používaní látky alebo zmesi vznikajú látky znečisťujúce ovzdušie, vymenúvajú sa aj uplatniteľné medzné hodnoty expozície v pracovnom prostredí a/alebo biologické medzné hodnoty pre ne.

8.1.4. Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti alebo ak je k dispozícii DNEL uvedená v oddiele 1.4 prílohy I alebo PNEC uvedená v oddiele 3.3 prílohy I, poskytnú sa relevantné DNEL a PNEC pre látku pre expozičné scenáre zo správy o chemickej bezpečnosti stanovené v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

8.1.5. Ak sa na rozhodnutie o opatreniach manažmentu rizika v súvislosti so špecifickými použitiami použije delenie na regulačné pásma, uvedú sa podrobnosti dostatočné na to, aby sa umožnil účinný manažment rizika. Objasňuje sa kontext a obmedzenia špecifického odporúčania týkajúceho sa regulačného pásma.

ODDIEL 8
8.2. Kontroly expozície

Uvedú sa informácie vyžadované v tomto pododdiele, ak expozičný scenár obsahujúci uvedené informácie nie je pripojený ku karte bezpečnostných údajov.

Ak dodávateľ upustil od testu v zmysle oddielu 3 prílohy XI, uvedie špecifické podmienky použitia, o ktoré sa opiera pri odôvodnení upustenia od testu.

Ak bola látka zaregistrovaná ako izolovaný medziprodukt (na mieste alebo prepravovaný), dodávateľ uvedie, že táto karta bezpečnostných údajov je v súlade so špecifickými podmienkami, o ktoré sa opiera pri odôvodnení registrácie podľa článku 17 alebo 18.

8.2.1. Primerané technické zabezpečenie

Opis primeraných opatrení na kontrolu expozície súvisí s identifikovaným použitím, resp. použitiami látky alebo zmesi uvedenými v pododdiele 1.2. Tieto informácie sú dostatočné na to, aby sa zamestnávateľovi umožnilo vykonať hodnotenie rizika pre bezpečnosť a zdravie pracovníkov vyplývajúceho z prítomnosti látky alebo zmesi v súlade s článkami 4 až 6 smernice 98/24/ES a prípadne článkami 3 až 5 smernice 2004/37/ES.

Tieto informácie dopĺňajú tie, ktoré sú už uvedené v oddiele 7.

8.2.2. Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky

8.2.2.1. Informácie o použití osobných ochranných prostriedkov zodpovedajú dobrej hygienickej praxi v pracovnom prostredí a sú v súlade s inými kontrolnými opatreniami vrátane technického zabezpečenia, vetrania a izolácie. V súvislosti so špecifickými radami týkajúcimi sa osobných ochranných prostriedkov proti požiaru a chemickým rizikám sa prípadne uvádza odkaz na oddiel 5.

8.2.2.2. So zohľadnením smernice Rady 89/686/EHS (5) a s odkazom na príslušné normy CEN sa uvedú podrobné špecifikácie o tom, ktoré vybavenie poskytne primeranú a vhodnú ochranu vrátane:

a) Ochrany očí/tváre

Vyžadovaný typ vybavenia na ochranu očí/tváre sa špecifikuje na základe nebezpečnosti látky alebo zmesi a pravdepodobnosti, že dôjde ku kontaktu; ide napríklad o bezpečnostné okuliare, bezpečnostné ochranné okuliare, štít na ochranu tváre.

b) Ochrana kože

i) Ochrana rúk

Na základe nebezpečnosti látky alebo zmesi a pravdepodobnosti, že dôjde ku kontaktu, a so zreteľom na rozsah a trvanie dermálnej expozície sa jasne špecifikuje druh rukavíc, ktoré sa majú používať, keď sa zaobchádza s látkou alebo so zmesou, vrátane:

— typu materiálu a jeho hrúbky,

— typických alebo minimálnych dôb odolnosti materiálu rukavíc.

Ak treba, uvedú sa ďalšie opatrenia na ochranu rúk.

ii) Iné

Ak treba chrániť inú časť organizmu ako ruky, špecifikuje sa typ a kvalita ochranného prostriedku, ako napríklad vysoké pracovné rukavice, vysoká obuv, kombinéza, na základe nebezpečnosti súvisiacej s látkou alebo so zmesou a pravdepodobnosti, že dôjde ku kontaktu.

Ak treba, uvedú sa ďalšie opatrenia na ochranu kože a špecifické hygienické opatrenia.

c) Ochrana dýchacích ciest

Pri plynoch, parách, hmle alebo prachu sa na základe nebezpečnosti a pravdepodobnosti expozície uvedie typ ochranných prostriedkov, ktoré sa majú použiť, vrátane filtračných dýchacích prístrojov so špecifikovaním vhodného čistiaceho prvku (vložka alebo filter), primeraných filtrov na častice a primeraných masiek alebo samostatného dýchacieho prístroja.

d) Tepelná nebezpečnosť

Pri špecifikovaní ochranného prostriedku, ktorý sa má nosiť pri materiáloch predstavujúcich tepelné ohrozenie, sa osobitná pozornosť venuje zhotoveniu osobného ochranného prostriedku.

8.2.3. Kontroly environmentálnej expozície

Špecifikujú sa informácie, ktoré sa vyžadujú od zamestnávateľa, aby mohol splniť svoje povinnosti vyplývajúce z právnych predpisov Únie na ochranu životného prostredia.

Ak sa vyžaduje správa o chemickej bezpečnosti, uvedie sa zhrnutie opatrení manažmentu rizika, ktorými sa primerane kontroluje expozícia životného prostredia látke, pre expozičné scenáre stanovené v prílohe ku karte bezpečnostných údajov.

ODDIEL 8