Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) – definícia

Karta bezpečnostných údajovObsah karty bezpečnostných údajovFormát karty bezpečnostných údajovJazyk použitý v karte bezpečnostných údajovZodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajovPrečo je KBÚ potrebná?Revízia KBÚ

KBÚ – definícia

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka vypracovanie a revíziu KBÚ a súvisiacich dokumentov používaných chemických látok a zmesí, ale aj komunikáciu v dodávateľskom reťazci, či výpočet dopadov chemickej legislatívy na jednotlivé výrobky a produkty…

Ak máte otázky kontaktujte nás telefonicky +421 2 45943712, alebo e-mailom na ekotox(at)ekotox.sk

Karta bezpečnostných údajov (KBÚ) je dokument ktorý by mal poskytovať komplexné informácie o látke alebo zmesi pre použitie v regulačných rámcoch na kontrolu chemikálií na pracovisku.

Karty bezpečnostných údajov obsahujú informácie o vlastnostiach látky alebo zmesi, jej nebezpečenstvách a pokyny pre manipuláciu, likvidáciu a prepravu a zároveň opatrenia prvej pomoci, protipožiarne opatrenia a opatrenia kontroly expozície.

Formát a obsah karty bezpečnostných údajov sú uvedené v nariadení REACH.

Zamestnávatelia aj pracovníci ju používajú ako zdroj informácií o nebezpečnostiach vrátane nebezpečností pre životné prostredie a na získanie informácií o bezpečnostných opatreniach.

Karta bezpečnostných údajov je dokument, ktorý sa posudzuje v súvislostiach, a spravidla [v neprítomnosti pripojeného príslušného expozičného scenára] nedokáže poskytnúť konkrétne informácie, ktoré sú relevantné pre akékoľvek dané pracovisko, kde sa produkt môže nakoniec používať, hoci produkty majú špecializované konečné použitia, informácie KBÚ môžu byť zamerané viac na pracovníkov.

Informácie teda umožňujú zamestnávateľovi

a) pripraviť aktívny program opatrení na ochranu pracovníkov vrátane vzdelávania špecifického pre jednotlivé pracovisko a

b) zvážiť všetky opatrenia, ktoré môžu byť potrebné na ochranu životného prostredia.

Požadovaný formát a obsah KBÚ v členských štátoch EÚ, v ktorých sa nariadenie REACH priamo uplatňuje (a v iných krajinách, ktoré prijali nariadenie REACH) je vymedzený v prílohe II nariadenia REACH.

Safety Data SheetKarta charakterystyki

Bezbednosni listovi

La fiche de données de sécurité

Fisa cu date de securitate

Информационен лист за безопасност

Scheda dati di sicurezza

Biztonsági adatlap

List sa sigurnosnim podacima

La ficha de datos de seguridad

Sicherheitsdatenblatt

Sicherheitsdatenblatt

Bezpečnostní list

Varnostni list

Паспорт безопасности вещества

Karta bezpečnostných údajov

List sa sigurnosnim podacima

Сертифіка́т безпе́чності матеріа́лу

податоци за безбедноста лист

Informácie uvedené v KBÚ musia byť napísané jasne a stručne.

ŠKOLENIA a WEBINÁRE: https://trainingeu.eu/


KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Karta bezpečnostných údajov – definícia
Prečo je karta bezpečnostných údajov potrebná?
Pre ktoré látky alebo zmesi?
Formát karty bezpečnostných údajov
Revízia karty bezpečnostných údajov
Jazyk použitý v karte bezpečnostných údajov
Obsah karty bezpečnostných údajov
Zodpovednosť za obsah karty bezpečnostných údajov
Kto by mal zostavovať kartu bezpečnostných údajov