ODDIEL 3

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

Informácie sú poskytnuté podľa NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 2015/830 z 28. mája 2015, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

V tomto oddiele karty bezpečnostných údajov sa opisuje chemická identita zložky (zložiek) látky alebo zmesi vrátane nečistôt a stabilizujúcich prísad, ako sa stanovuje ďalej. Uvedú sa vhodné a dostupné bezpečnostné informácie o povrchovej chémii.

3.1. Látky

Chemická identita hlavnej zložky látky sa poskytuje aspoň uvedením identifikátora produktu alebo jedného z ďalších prostriedkov identifikácie uvedených v pododdiele 1.1.

Chemická identita akejkoľvek nečistoty, stabilizujúcej prísady alebo inej individuálnej zložky ako hlavnej zložky, ktoré sú samy osebe klasifikované a prispievajú ku klasifikácii látky, sa uvádza takto:

a) identifikátor produktu v súlade s článkom 18 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1272/2008;

b) ak nie je k dispozícii identifikátor produktu, jeden z iných názvov (bežný názov, obchodný názov, skratka) alebo identifikačné čísla.

Dodávatelia látok si môžu zvoliť, že okrem toho vymenujú všetky zložky vrátane neklasifikovaných.

Tento pododdiel sa môže použiť aj na uvedenie informácií o mnohozložkových látkach.

3.2. Zmesi

Uvedie sa identifikátor produktu, koncentrácia alebo koncentračné rozsahy a klasifikácie aspoň pre všetky látky uvedené v bodoch 3.2.1 alebo 3.2.2. Dodávatelia zmesí si môžu zvoliť, že okrem toho vymenujú všetky látky v zmesi vrátane látok, ktoré nespĺňajú kritériá na klasifikáciu. Tieto informácie umožňujú príjemcovi ľahko identifikovať nebezpečnosť látok v zmesi. Nebezpečnosť samotnej zmesi sa uvádza v oddiele 2.

Koncentrácie látok v zmesi sú opísané jedným z týchto spôsobov:

a) presné percentuálne hmotnostné alebo objemové podiely v zostupnom poradí, ak je to technicky možné;

b) rozsahy percentuálnych hmotnostných alebo objemových podielov v zostupnom poradí, ak je to technicky možné.

Keď sa používa rozsah percentuálnych podielov, ohrozeniami zdravia a životného prostredia sa opisujú účinky najvyššej koncentrácie každej zložky.

Ak sú k dispozícii účinky celej zmesi, tieto informácie sa zahŕňajú do oddielu 2.

Ak je povolené použitie alternatívneho chemického názvu v súlade s článkom 24 nariadenia (ES) č. 1272/2008, môže sa použiť tento názov.

3.2.1. Pri zmesi spĺňajúcej kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 sa uvedú tieto látky spolu s ich koncentráciou alebo rozsahom koncentrácie v zmesi:

a) látky predstavujúce ohrozenie zdravia alebo životného prostredia v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008, ak sú uvedené látky prítomné v rovnakej alebo vo vyššej koncentrácii ako najnižšia z týchto hodnôt:

ia) generické medzné hodnoty stanovené v tabuľke 1.1 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008;

ib) generické koncentračné limity uvedené v častiach 3 až 5 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008, pričom sú zohľadnené koncentrácie uvedené v poznámkach k niektorým tabuľkám v časti 3 v súvislosti s povinnosťou poskytnúť na požiadanie kartu bezpečnostných údajov pre zmes a pre aspiračnú nebezpečnosť [oddiel 3.10 prílohy I k nariadeniu (ES) č. 1272/2008] ≥ 10 %.

*Zoznam tried nebezpečnosti, kategórií nebezpečnosti a koncentračných limitov, v prípade ktorých sa látka uvádza ako látka v zmesi v pododdiele 3.2

ii) špecifické koncentračné limity uvedené v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008;

iii) ak bol v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 uvedený M-faktor, generická medzná hodnota v tabuľke 1.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu upravená výpočtom stanoveným v oddiele 4.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu;

iv) špecifické koncentračné limity poskytnuté do zoznamu klasifikácie a označovania stanoveného podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008;

v) koncentračné limity stanovené v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1272/2008;

vi) ak bol do zoznamu klasifikácie a označovania stanoveného podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 poskytnutý M-faktor, generická medzná hodnota v tabuľke 1.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu upravená výpočtom stanoveným v oddiele 4.1 prílohy I k uvedenému nariadeniu;

b) látky, v prípade ktorých existujú expozičné limity Únie v pracovnom prostredí, ktoré už nie sú zahrnuté pod písmenom a);

c) látky, ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické alebo veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII alebo látky zahrnuté do zoznamu stanoveného v súlade s článkom 59 ods. 1 z iných dôvodov ako ohrozenia uvedené v písmene a), ak koncentrácia individuálnej látky je rovnaká alebo väčšia než 0,1 %.

3.2.2. Pri zmesi nespĺňajúcej kritériá na klasifikáciu podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 sa uvedú látky spolu s ich koncentráciou alebo rozsahom koncentrácie prítomné v individuálnej koncentrácii, ktorá je rovnaká alebo väčšia než tieto koncentrácie:

a) 1 % hmotnostné v iných ako plynných zmesiach a 0,2 % objemového v plynných zmesiach pri:

i) látkach predstavujúcich ohrozenie zdravia alebo životného prostredia v zmysle nariadenia (ES) č. 1272/2008 alebo

ii) látkach, v prípade ktorých boli stanovené expozičné limity Únie v pracovnom prostredí;

b) 0,1 % hmotnostného pri látkach, ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a toxické v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII, veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne v súlade s kritériami stanovenými v prílohe XIII alebo zahrnuté do zoznamu stanoveného v súlade s článkom 59 ods. 1 z iných dôvodov ako ohrozenia, uvedené v písmene a).

3.2.3. Pri látkach uvedených v pododdiele 3.2 sa uvádza klasifikácia látky podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008 vrátane triedy, resp. tried nebezpečnosti a kódu, resp. kódov pre kategóriu stanovených v tabuľke 1.1 prílohy VI k uvedenému nariadeniu, ako aj výstražné upozornenia, ktoré sú pridelené v súlade s ich fyzikálnou nebezpečnosťou, nebezpečnosťou z hľadiska zdravia ľudí a životného prostredia. Výstražné upozornenia sa v tomto oddiele nemusia úplne vypísať, stačia ich kódy. V prípadoch, keď nie sú úplne vypísané, sa vkladá odkaz na oddiel 16, kde je uvedené úplné znenie každého relevantného výstražného upozornenia. Ak látka nespĺňa kritériá klasifikácie, opíše sa dôvod na uvedenie látky v pododdiele 3.2, ako napríklad ‚neklasifikovaná vPvB látka‘ alebo ‚látka s expozičným limitom Únie v pracovnom prostredí‘.

3.2.4. Pri látkach uvedených v pododdiele 3.2 sa uvádza názov a registračné číslo pridelené podľa článku 20 ods. 3 tohto nariadenia, ak je k dispozícii.

Bez toho, aby boli ovplyvnené povinnosti následných užívateľov stanovené v článku 39 tohto nariadenia, dodávateľ zmesi môže vynechať časť registračného čísla vzťahujúcu sa na individuálneho registrujúceho pri spoločnom predkladaní za predpokladu, že:

a) tento dodávateľ prevezme zodpovednosť za to, že na žiadosť poskytne na účely presadzovania úplné registračné číslo, alebo ak nemá k dispozícii úplné registračné číslo, že postúpi svojmu dodávateľovi žiadosť v súlade s písmenom b), a

b) tento dodávateľ poskytne do 7 dní orgánu členského štátu zodpovednému za presadzovanie (ďalej len ‚orgán presadzovania‘) úplné registračné číslo na žiadosť, ktorú buď priamo doručil orgán presadzovania, alebo ju postúpil jeho príjemca, alebo ak tento dodávateľ nemá k dispozícii úplné registračné číslo, na žiadosť postupuje do 7 dní žiadosť svojmu dodávateľovi a zároveň o tom informuje orgán presadzovania.

Ak je k dispozícii číslo ES, uvedie sa v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008. Môže sa uviesť aj číslo CAS a názov IUPAC, ak sú k dispozícii.

Pri látkach uvedených v tomto pododdiele prostredníctvom alternatívneho chemického názvu v súlade s článkom 24 nariadenia (ES) č. 1272/2008 registračné číslo, číslo ES ani iné presné chemické identifikátory nie sú potrebné.