Zjednodušená autorizácia

Cieľom zjednodušeného postupu autorizácie (SA) je povzbudiť používanie biocídnych výrobkov (BP), ktoré majú priaznivejší environmentálny profil alebo vplyv na zdravie ľudí a zvierat.

Postup pri podávaní žiadosti o udelenie zjednodušenej autorizácie je podobný postupu pri vnútroštátnej autorizácii, len požiadavky na informácie sú nižšie.

Na to, aby sa BP mohol uchádzať o postup SA, musí spĺňať podľa článku 25 nariadenia o biocídnych výrobkoch ((EÚ) č. 528/2012 (BPR)) tieto podmienky:

  • *všetky účinné látky obsiahnuté v BP sú uvedené v prílohe I k BPR a spĺňajú stanovené obmedzenia;
  • * BP neobsahuje žiadne látky vzbudzujúce obavy;
  • * BP neobsahuje žiadne nanomateriály;
  • * BP je dostatočne efektívny;
  • * zaobchádzanie s BP a jeho zamýšľané použitie nevyžadujú osobné ochranné prostriedky.

Zjednodušenú autorizácia BP udeľuje príslušný orgán hodnotiaceho členského štátu a je platný len pre schválené podmienky v ňom uvedené.

Vzájomné uznávanie inými členskými štátmi nie je potrebné. Oznámenie príslušným členským štátom pred skutočným umiestnením výrobku na jeho územie je dostatočné (môžu sa uplatniť výnimky).