Ošetrené výrobky

Zmesi, látky a výrobky ošetrené biocídnymi výrobkami sa nazývajú „ošetrené výrobky“. Biocídne výrobky chránia výrobky pred škodlivými organizmami, ako sú škodcovia, plesne a baktérie.

Definícia (BPR čl.3ods.1) ‐ „ošetrený výrobok“ je akákoľvek látka, zmes alebo výrobok, ktoré boli ošetrené jedným alebo viacerými biocídnymi výrobkami alebo ktoré zámerne obsahujú jeden alebo viaceré biocídne výrobky.

Na OV sa vzťahujú pravidlá stanovené v nariadení BPR (Kapitola XIII). Podľa tohto nariadenia biocídne výrobky možno  uvádzať na  trh (uvádzanie  na trh sa vymedzuje ako prvé sprístupnenie na trhu) len po ich národnej autorizácii alebo autorizácii v rámci EÚ a po vykonaní posúdenia ich rizík. To isté platí aj pre účinné látky, ktoré takisto musia byť schválené predtým, ako môžu byť použité v biocíde.

OV biocídom nevyžadujú autorizáciu, ale na trh v EÚ môžu byť uvedené len v prípade, že účinná látka v biocíde je schválená na konkrétne použitie alebo musí byť predmetom preskúmania.

Ako spoločnosť zodpovedná za tento výrobok musíte zabezpečiť, aby bol výrobok ošetrený len s účinnou látkou povolenou v EÚ. Platí to pre výrobky vyrobené v EÚ, ako aj pre výrobky dovážané na predaj v rámci EÚ. Výrobky vyrobené v EÚ sa okrem toho môžu ošetrovať iba schválenými biocídnymi výrobkami. Platí to od 1. marca 2017.

Vaša spoločnosť musí poskytnúť informácie o biocídnom ošetrení výrobku každému spotrebiteľovi, ktorý o to požiada. Informácie sa poskytujú bezplatne do 45 dní. Musíte byť tiež schopní preukázať, že biocíd má zamýšľaný účinok.

OV, ktoré majú primárnu biocídnu funkciu, sa považujú za biocídne výrobky. Napríklad antibakteriálna utierka je biocídnym výrobkom – nie je ošetreným výrobkom – pretože jej jediným účelom je odstraňovať baktérie.

OV sa delia na tri kategórie v závislosti od odkazu na účinné látky a ich biocídne vlastnosti:

  • *ošetrené výrobky bez uvedenia biocídnych vlastností alebo odkazu na ne, napríklad farba alebo atrament;
  • *výrobky s uvedením odkazu na biocídne vlastnosti, napríklad textílie ošetrené striebrom na antibakteriálne účely;
  • *výrobky bez odkazu na biocídne vlastnosti, ale so schválenými účinnými látkami a príslušnými požiadavkami na označovanie. 

Deliaca čiara medzi ošetreným výrobkom a biocídnym výrobkom je otvorená výkladu prípad od prípadu a použitie biocídnych výrobkov pri spracovaní textílií je toho príkladom. Textílie sa ošetrujú z mnohých dôvodov v závislosti od konečného použitia. Antimikrobiálne látky sa pridávajú, aby sa zabránilo poškodeniu (napr. pôsobenie plesní) alebo sa pridávajú na reguláciu zápachu v odevoch alebo na poskytnutie určitej formy antimikrobiálnej bariéry v aplikáciách zdravotnej starostlivosti.

Hlavným účelom textilu bude takmer vždy fyzický úmysel: fungovať v rámci odevu alebo pôsobiť ako ochrana nejakého typu atď. Zahrnutie biocídu na zabezpečenie chemického účinku bude zvyčajne sekundárne, dokonca aj keď je jeho prítomnosť oznámená tvrdením, sila akéhokoľvek tvrdenia súvisiaceho s biocídom sa preto považuje za kľúčový faktor pri rozhodovaní, či je výrobok biocídny výrobok.

Aj keď je definícia ošetreného výrobku v nariadení jasne uvedená, v praxi môže byť ťažšie predpovedať, či sa pri ošetrení vytvorí ošetrený výrobok alebo biocídny výrobok. Účel zaobchádzania a súvisiace tvrdenia budú kľúčovými faktormi pri rozhodovaní a Komisia EÚ môže byť v hraničných prípadoch potrebná ako konečný rozhodca.