Povolenie na paralelný obchod

Biocídny výrobok (BP) možno na trhu sprístupniť aj na základe povolenia na paralelný obchod. Povolenie na paralelný obchod je relevantné, ak spoločnosť má záujem o kúpu schváleného BP v konkrétnom členskom štáte (členský štát pôvodu) a jeho sprístupnenie na trhu v inom členskom štáte (členský štát dovozu), kde už bol rovnaký výrobok povolený. Žiadateľ nemusí byť držiteľom autorizácie BP.

Žiadateľ o povolenie na paralelný obchod nemusí predkladať údaje, ktoré preukazujú, že BP, ktorý chce sprístupniť na trhu v členskom štáte dovozu, je bezpečný a efektívny, iba to, že je totožný s BP, ktorý už bol povolený v členskom štáte dovozu (referenčný BP). Súčasťou žiadosti sú aj ďalšie informácie, ako napríklad vzorové štítky/etikety. Ak je žiadosť úspešná, členský štát dovozu udelí povolenie do 60 dní od prijatia príslušných poplatkov od žiadateľa (to môže trvať dlhšie, ak sa od členského štátu pôvodu požadujú ďalšie informácie).

Povolenie na paralelný obchod by sa malo udeľovať za rovnakých podmienok ako povolenie pre referenčný BP. Okrem toho je dátum jej uplynutia rovnaký ako dátum skončenia platnosti schválenia referenčným BP.