Rovnaký biocídny výrobok

Základné zásady nového nariadenia o rovnakých biocídnych výrobkoch č. 414/2013 (nariadenie o SBP) zmeneného a doplneného nariadením č. 2016/1802 sú tieto:

  • *následné povolenie toho istého biocídneho výrobku (SBP) sa môže udeliť na základe vyhodnotenia biocídneho výrobku už povoleného alebo registrovaného podľa smernice o biocídnych výrobkoch 98/8 / ES 169 (BPD), alebo
  • *už povolené podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch č. 170 528/2012 (BPR).

Žiadosť o autorizáciu tých istých biocídnych výrobkov možno požiadať, ak už existuje rovnaký povolený výrobok alebo ak je rovnaký výrobok hodnotený a ešte nie je povolený. Biocídny výrobok, ktorý už bol autorizovaný alebo sa hodnotí ako autorizovaný, sa nazýva „súvisiaci referenčný výrobok“ (alebo referenčný biocídny výrobok).

Predpokladom pre povolenie rovnakých biocídnych výrobkov je to, že tieto výrobky sú zhodné až na limitované variácie administratívnych zmien.

Podmienky autorizácie SBP sa budú zakladať na hodnotení vykonanom na referenčnom BP.

Rovnaké pravidlá uvedené vyššie pre jeden biocídny výrobok platia aj pre skupinu biocídnych výrobkov (BPF). Autorizácia rovnakého biocídneho výrobku sa môže udeliť aj na jednotlivé výrobky zo skupiny biocídnych výrobkov.