Článok 95: zoznam účinných látok a dodávateľov

Cieľom článku 95 nariadenia o biocídnych výrobkoch (EÚ) č. 528/2012 (BPR) je zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie s osobami, ktoré uvádzajú účinné látky na trh, a čo najrýchlejšie vytvoriť rovnaké podmienky pre všetky existujúce účinné látky na trhu. Na dosiahnutie tohto cieľa Európska chemická agentúra (ECHA) uverejňuje zoznam relevantných účinných látok a dodávateľov (látka a výrobok).

Od 1. septembra 2015 nie je možné na trh EÚ sprístupniť biocídny výrobok (pozostávajúci, obsahujúci alebo vytvárajúci príslušnú látku), ak dodávateľ látky alebo dodávateľ výrobku nie je zahrnutý do zoznamu podľa článku 95 (pre typ výrobku (PT) ), do ktorého výrobok patrí).

Článkom 95 sa vytvára povinnosť pre osoby, ktoré sprístupňujú biocídny výrobok na trhu, zabezpečiť, aby buď „dodávateľ látky“, alebo „dodávateľ výrobku“ bol zahrnutý do zoznamu uverejneného agentúrou ECHA podľa článku 95 (pre PT, do ktorého výrobok patrí). „Alternatívni dodávatelia“ musia predložiť agentúre ECHA žiadosť podľa článku 95, aby boli uvedení na zozname.

Nie všetky spoločnosti vyžadujú zaradenie do zoznamu podľa článku 95. Stačí, ak je uvedená jedna spoločnosť v dodávateľskom reťazci. Zoznam podľa článku 95 je štruktúrovaný podľa účinnej látky.

Mená dodávateľov (a ich krajina) sú uvedené v zozname a je uvedená ich úloha ako „dodávateľ látky“ a / alebo „dodávateľ výrobku“. Uvádzajú sa v ňom aj príslušné PT a dátum zaradenia subjektu do zoznamu.