Agentúra ECHA zaradila do zoznamu kandidátskych látok jednu nebezpečnú chemikáliu

Agentúra ECHA zaradila do zoznamu kandidátskych látok jednu nebezpečnú chemikáliu

Agentúra ECHA zaradila do zoznamu kandidátskych látok jednu nebezpečnú chemikáliu

ECHA/NR/24/19

Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) teraz obsahuje 241 položiek pre chemické látky, ktoré môžu škodiť ľuďom alebo životnému prostrediu. Spoločnosti sú zodpovedné za riadenie rizík týchto chemických látok a poskytovanie informácií zákazníkom a spotrebiteľom o ich bezpečnom používaní. 

Helsinki, 27. júna 2024
– Novo pridaná chemikália, peroxid bis(α,α-dimetylbenzyl), je toxický pre reprodukciu a používa sa ako technologická pomocná látka, napr. ako retardér horenia.

Príspevky pridané do zoznamu kandidátskych látok 27. júna 2024:

Výbor členských štátov agentúry ECHA (MSC) potvrdil pridanie tejto látky do zoznamu kandidátskych látok. Zoznam teraz obsahuje 241 položiek – niektoré sú skupinami chemikálií, takže celkový počet ovplyvnených chemikálií je vyšší.

Táto látka môže byť v budúcnosti zaradená do autorizačného zoznamu. Ak je látka na tomto zozname, spoločnosti ju nemôžu používať, pokiaľ nepožiadajú o autorizáciu a Európska komisia nepovolí jej ďalšie používanie.

Iné látky

Dohoda MSC o hľadaní procesu identifikácie trifenylfosfátu (TPhP; ES č. 204-112-2) ako SVHC sa plánovalo na júnové zasadnutie výboru. Po konzultácii s členmi výboru a predkladateľom dokumentácie sa však agentúra ECHA rozhodla pozastaviť proces hľadania dohody o tejto látke, pretože v dňoch predchádzajúcich zasadnutiu boli k dispozícii podstatné nové informácie.

Toto pozastavenie zabezpečuje, že novo poskytnuté údaje budú riadne vyhodnotené a zohľadnené v procese identifikácie SVHC. Ide o výnimočné opatrenie, ktoré sa uplatňuje len za podmienok špecifických pre tento prípad.

Stránka ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-adds-one-hazardous-chemical-to-the-candidate-list

Konferencia REACH 2024: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/