Inšpektori budú kontrolovať klasifikáciu a označovanie zmesí vo výrobkoch 

Inšpektori budú kontrolovať klasifikáciu a označovanie zmesí vo výrobkoch 

Inšpektori budú kontrolovať klasifikáciu a označovanie zmesí vo výrobkoch 

ECHA/NR/24/18 

Fórum agentúry ECHA pre presadzovanie práva súhlasilo s novým celoeurópskym projektom na kontrolu toho, či sú nebezpečné zmesi prítomné vo výrobkoch. Ako sú osviežovače vzduchu alebo elektronické cigarety, správne klasifikované, označené a balené s cieľom chrániť spotrebiteľov a deti pred chemickými nebezpečenstvami. 

Helsinki 17. júna 2024 – Cieľom kontrol v novom projekte REF-14 je chrániť ľudské zdravie presadzovaním požiadavky klasifikovať a označovať nebezpečné zmesi. Kontroly sa budú týkať spotrebiteľských výrobkov. Ktoré sú široko dostupné na trhu a o ktorých je známe, že obsahujú nebezpečné zmesi – ako sú nikotínové výrobky s akútne toxickými látkami alebo osviežovače vzduchu obsahujúce senzibilizujúce alebo dráždivé látky.  

Orgány presadzovania práva poznamenali, že tieto výrobky niekedy nie sú klasifikované a označené. Aby informovali spotrebiteľov o nebezpečenstvách a o tom, ako ich bezpečne používať. Niekedy sa tiež nachádzajú bez zaistenia proti použitiu deťmi, čo môže viesť k odhaleniu detí. 

Inšpektori skontrolujú, či dodávatelia týchto výrobkov plnia svoje povinnosti podľa nariadenia CLP vrátane klasifikácie a označovania. Ako aj požiadaviek na balenie a upevnenie odolné proti otvoreniu deťmi. Budú tiež kontrolovať oznámenia toxikologickým centrám a karty bezpečnostných údajov zmesí. Projekt REF-14 bude pripravený v roku 2025 a inšpekcie sa očakávajú v roku 2026. 

Stránka agentúry ECHA: https://echa.europa.eu/-/inspectors-will-check-classification-and-labelling-of-mixtures-in-products#msdynttrid=RMMeVoU9HyYV16pRIb3XbOnACFkvaT6-vZtCd3gaNoc 

Konferencia REACH 2024: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/