aktuality

Antverpská deklarácia

Antverpská deklarácia

Existuje naliehavá potreba jasnosti, predvídateľnosti a dôvery v Európu a jej priemyselnú politiku.

73 vedúcich predstaviteľov európskeho priemyslu z takmer 15 odvetví predstavilo 20. februára 2024 belgickému predsedovi vlády de Croovi a predsedníčke Európskej komisie von der Leyenovej svoje názory na budúci mandát európskych inštitúcií a potrebu uzavrieť priemyselnú dohodu popri zelenej dohode.

Hlavná požiadavka: „Postaviť priemyselnú dohodu do jadra nového európskeho strategického programu na roky 2024 – 2029“.

Vyhlásenie vyzýva vlády členských štátov, budúcu Európsku komisiu a Parlament:

01 Zaradiť priemyselnú dohodu do jadra nového európskeho strategického programu na roky 2024 – 2029.

02 Zahrnúť kapitolu o silnom verejnom financovaní do fondu zavádzania čistých technológií.

03 Urobiť z Európy globálne konkurencieschopného poskytovateľa energie.

04 Zameranie na infraštruktúru, ktorú Európa potrebuje.

05 Zvýšiť bezpečnosť EÚ v oblasti surovín.

06 Zvýšiť dopyt po výrobkoch s nulovou bilanciou bilancie, nízkouhlíkových výrobkoch a obehových výrobkoch.

07 Pákový efekt, presadzovanie, oživenie a zlepšenie jednotného trhu.

08 Inteligentnejší inovačný rámec.

09 Nový duch tvorby právnych predpisov.

10 Zabezpečiť, aby štruktúra umožňovala dosahovať výsledky.

The Antwerp Declaration webstránka: https://antwerp-declaration.eu/

Ekotox chemický manažment webstránky: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/

Methylparaben v kozmetických výrobkoch – nové stanovisko 

Methylparaben v kozmetických výrobkoch – nové stanovisko 

Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov SCCS – STANOVISKO k metylparabénu (CAS č. 99-76-3, EC č. 202-785-7) prijaté písomným postupom 14. decembra 2023. 

„Na základe posúdenia bezpečnosti po zvážení všetkých dostupných údajov a obáv súvisiacich s endokrinnou aktivitou VVBS zastáva názor, že používanie metylparabénu ako konzervačnej látky v kozmetických výrobkoch v koncentráciách do 0,4 % (vyjadrených ako kyselina) je bezpečné.“ 

Original document of SCCS: sccs_o_276_final.pdf (europa.eu) 

Ekotox webstránky pre kozmetickú bezpečnosť: https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/kozmeticke-vyrobky/  

Ekotox školenia & webináre: https://trainingeu.eu/  

Päť nebezpečných chemikých látok bolo pridaných do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia EÚ REACH 

Päť nebezpečných chemikých látok bolo pridaných do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia EÚ REACH 

Agentúra ECHA pridala na zoznam kandidátskych látok päť nových chemikálií. 

Jedna z nich je toxická pre reprodukciu, tri sú veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne a jedna je toxická pre reprodukciu a perzistentná, bioakumulatívna a toxická.  

Tieto chemické látky sa nachádzajú vo výrobkoch, ako sú atramenty a tonery, lepidlá a tesniace materiály a pracie a čistiace prostriedky. 

Agentúra ECHA takisto aktualizovala existujúcu položku na zozname kandidátskych látok pre dibutylftalát tak, aby zahŕňala jeho vlastnosti narúšajúce endokrinný systém pre životné prostredie. 

Záznamy pridané do zoznamu kandidátskych látok 23. januára 2024: 

Názov látky EC ČÍSLO CAS ČÍSLO Dôvod zaradenia príklady použití 
2,4,6-tri-tert-butylphenol  211-989-5 732-26-3 Reprodukčne toxické látky (Článok 57c) Perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) (Článok 57d) Výroba inej látky; formulácia zmesí a v palivových produktoch. 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol 221-573-5 3147-75-9 Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB)  (Článok 57e) Výrobky na starostlivosť o vzduch, náterové hmoty, lepidlá a tesniace materiály, mazivá a tuky, leštidlá, vosky a pracie a čistiace prostriedky. 
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one  438-340-0 119344-86-4 Reprodukčne toxické látky (Článok 57c) Tlačiarenské farby a tonery, náterové výrobky. 
Bumetrizole 223-445-4 3896-11-5 vPvB  
(Článok 57e) 
Náterové hmoty, lepidlá a tesniace materiály a pracie a čistiace prostriedky. 
Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol  700-960-7 – vPvB  
(Článok 57e) 
Lepidlá a tesniace materiály, náterové hmoty, plnivá, tmely, omietky, modelovacia hlina, tlačiarenské farby a tonery a polyméry. 
Dibutyl phthalate (aktualizovaný záznam) 201-557-4 84-74-2 Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém  (Článok 57 písm. f) – životné prostredie) Kvapaliny na spracovanie kovov, pracie a čistiace prostriedky, laboratórne chemikálie a polyméry. 

Povinnosti pri zaradení látky do zoznamu kandidátskych látok 

Podľa nariadenia REACH majú spoločnosti zákonné povinnosti, ak je ich látka zaradená – buď samostatne, v zmesiach alebo vo výrobkoch – do zoznamu kandidátskych látok.  

Ak výrobok obsahuje látku zo zoznamu kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti, dodávatelia musia poskytnúť svojim zákazníkom a spotrebiteľom informácie o bezpečnom používaní tejto látky. Spotrebitelia majú právo pýtať sa dodávateľov, či výrobky, ktoré kupujú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy. 

Dovozcovia a výrobcovia výrobkov musia oznámiť agentúre ECHA, ak ich výrobok obsahuje látku na zozname kandidátskych látok, do šiestich mesiacov od dátumu jej zaradenia do zoznamu (23. januára 2024).  

Dodávatelia látok z EÚ a EHP, ktoré sa dodávajú buď samostatne, alebo v zmesiach, musia aktualizovať kartu bezpečnostných údajov, ktorú poskytujú svojim zákazníkom. 

Podľa rámcovej smernice o odpade musia spoločnosti informovať agentúru ECHA aj vtedy, ak výrobky, ktoré vyrábajú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti. Toto oznámenie je uverejnené v databáze agentúry ECHA obsahujúcej látky vzbudzujúce obavy vo výrobkoch (SCIP). 

Celý článok ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-adds-five-hazardous-chemicals-to-the-candidate-list 

Ekotox REACH autorizácia webstránky: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/  

Ekotox školenia a webináre: https://trainingeu.eu/  

Aktualizácia nariadenia EÚ CLP 01/2024 – 21. ATP 

Aktualizácia nariadenia EÚ CLP 01/2024 – 21. ATP 

1

Aktualizácia nariadenia EÚ CLP 01/2024 – 21. ATP 

21. ATP k nariadeniu CLP EÚ bolo zverejnené 5. januára 2024. Obsahuje nový zoznam harmonizovaných klasifikácií látok. 

Uplatňuje sa od 1. septembra 2025. 

Dodávatelia však už pred uvedeným dátumom môžu klasifikovať, označovať a baliť látky a zmesi v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 zmeneným týmto nariadením. 

Nové záznamy napr. Zahŕňajú  dimetylpropylfosfonát, dibutylcín maleát a dibutylcínoxid…

 

2

Klasifikácia olova je rozdelená pre olovený prášok a celistvé olovo:

3

“ DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/197 z 19. októbra 2023, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1272/2008, pokiaľ ide o harmonizovanú klasifikáciu a označovanie určitých látok.” 

EUR-LEX link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L_202400197 
Ekotox CLP webstránky: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/clp/ 
Školenia a webináre: https://trainingeu.eu/   

Dátum súladu alebo koniec prechodného obdobia – čo potrebujete vedieť 

Dátum súladu alebo koniec prechodného obdobia – čo potrebujete vedieť 

Dátum splnenia oznámení toxikologickým centrám – 1. január 2024 – nie je okamžitým konečným termínom.  

Skôr nariaďuje, aby od tohto dátumu všetky nové oznámenia pre zmesi určené výlučne na priemyselné použitie (okrem spotrebiteľského a profesionálneho použitia) boli v súlade s harmonizovaným formátom podrobne opísaným v prílohe VIII k nariadeniu CLP. To zahŕňa aj kód UFI na štítku. 

Agentúra ECHA pripomína spoločnostiam, aby posúdili stav svojich oznámení a skontrolovali harmonogramy poskytovania informácií v požadovanom harmonizovanom formáte. 

Táto správa je obzvlášť dôležitá pre tie spoločnosti, ktoré majú existujúce oznámenia predložené v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami. V takýchto prípadoch je možné využiť prechodné obdobie, ktoré sa skončí 1. januára 2025. Ak sa však počas tohto obdobia vyskytnú zmeny vo výrobku alebo zmesi, informácie sa musia predložiť v novom formáte, ktorý je možný prostredníctvom portálu agentúry ECHA na predkladanie dokumentov. 

Spoločnosti, ktoré využívajú prechodné obdobie, už môžu začať plánovať, ako a kedy aktualizovať svoje oznámenia a spravovať svoje plány na zmenu označovania. 

Priority presadzovania práva na úrovni EÚ na roky 2024 – 2025 

Priority presadzovania práva na úrovni EÚ na roky 2024 – 2025 

V nadchádzajúcich rokoch (2024 – 2025) sa ECHA fórum pre presadzobvanie práva a BPRS (Biocidal Products Regulation Subgroup) zamerajú na harmonizáciu presadzovania kľúčových nariadení EÚ vrátane nariadení REACH, CLP, POP, PIC a BPR. Napriek tomu že toto sú primárne oblasti zamerania, fórum si zachováva flexibilitu pri riešení vznikajúcich problémov alebo nových priorít. 

Horizontálne priority presadzovania práva 

1.Dovoz a spolupráca s colnými orgánmi: 

Uprednostňovanie kontroly dovozu a spolupráce s colnými orgánmi, vychádza z alarmujúcej miery nedodržiavania predpisov – v rozmedzí od 17 % do 64 % – v prípade rôznych nariadení, ako bolo zdôraznené v nedávnych projektoch presadzovania. 

2.Online predaj: 

Riešenie závažného nesúladu (viac ako 75 %) pri online predaji chemických látok využitím nových právnych predpisov na posilnenie opatrení na presadzovanie. 

3.Integrované presadzovanie: 

Zefektívnenie presadzovania pre oblasť chemických látok, zmesí alebo výrobkov regulovaných viacerými právnymi predpismi s cieľom zvýšiť efektívnosť a využívanie zdrojov. 

4.Posilnenie spolupráce: 

Zameranie sa na cezhraničnú spoluprácu a spoluprácu s rôznymi inšpekčnými službami s cieľom účinne presadzovať právne predpisy vrátane iniciatív, ako je integrované presadzovanie. 

Špecifické priority v oblasti presadzovania práva: 

1. Regulačné opatrenia manažmentu rizík: 

Zdôraznenie presadzovania opatrení zameraných na látky vzbudzujúce obavy so zameraním na zlepšenie úrovní súladu s obmedzeniami, autorizáciou, harmonizovanou klasifikáciou a označovaním podľa nariadenia CLP, obmedzeniami perzistentných organických látok a autorizáciou výrobkov BPR. 

2. Informácie v dodávateľskom reťazci: 

Uprednostňovanie harmonizovaného presadzovania povinností súvisiacich s tokom informácií v dodávateľskom reťazci, riešenie nedostatkov v kartách bezpečnostných údajov (KBÚ) a zlepšenie súladu. 

3. Klasifikácia a označovanie: 

Riešenie vysokých úrovní nesúladu pri klasifikácii a označovaní zmesí so zameraním na povinnosti vyplývajúce z nariadenia CLP. 

4. Nové ustanovenia: 

Proaktívna harmonizácia presadzovania nových ustanovení, ktoré nadobudli účinnosť v plnom rozsahu, ako je oznamovanie nebezpečných zmesí a nové požiadavky na online predaj. 

Priority pre spôsoby práce v rokoch 2024 – 2025 

Práca fóra presahuje koordináciu presadzovania osobitných ustanovení.  

Pri uprednostňovaní svojej práce sa fórum bude riadiť nielen potrebou zlepšiť dodržiavanie predpisov s osobitnými úlohami („priority v oblasti presadzovania“), ale aj jasnou preferenciou toho, ako by sa ciele mali dosiahnuť.  

To zahŕňa uprednostňovanie praktického presadzovania prostredníctvom projektov a rýchleho riešenia politického a regulačného vývoja, ako je potreba úzko spolupracovať s colnými orgánmi alebo poskytovať poradenstvo v oblasti vykonateľnosti dôležitých nových obmedzení. 

Fórum preto zváži aj tieto zastrešujúce priority počas obdobia trvania tohto pracovného programu. 

Fórum sa viac ako 15 rokov venuje vykonávaniu synchronizovaných projektov presadzovania, zosúlaďovaniu kontrolných postupov, konsolidácii údajov o dodržiavaní predpisov a poskytovaniu usmernení pre inšpektorov. Tieto projekty, ktoré sú základným pilierom presadzovania práva EÚ, sú nápomocné pri posilňovaní a harmonizácii dodržiavania právnych predpisov. Fórum a BPRS budú naďalej uprednostňovať tieto projekty a prispôsobovať sa vyvíjajúcim sa mandátom v záujme optimálnej efektívnosti. Fórum zdôrazňuje poradenstvo v oblasti vymáhateľnosti nových obmedzení a čerpá zo svojich rozsiahlych skúseností s hodnotením životaschopnosti návrhov podľa nariadenia REACH. Keďže legislatívny vývoj rozširuje obmedzenia, fórum očakáva zvýšený dopyt po poradenstve v oblasti vykonateľnosti, čo si vyžiada procedurálne zlepšenia a posilnenie zdrojov. 

Rozšírená spolupráca so zainteresovanými stranami zostáva neoddeliteľnou súčasťou trvalého zlepšovania súladu s pokračujúcim úsilím o zapojenie prostredníctvom otvorených stretnutí, seminárov a pravidelnej komunikácie prostredníctvom kanálov agentúry ECHA. Uznávajúc možné zmeny vo svojom mandáte v dôsledku revízie nariadenia REACH sa fórum zaväzuje k flexibilnej adaptácii, preskúmaniu nových úloh a príležitostí na účinné plnenie vyvíjajúcich sa priorít a postupov. 

Stručne povedané, priority presadzovania práva na roky 2024 – 2025 sa zameriavajú na zlepšenie dodržiavania predpisov, zefektívnenie úsilia o presadzovanie a prispôsobenie sa potenciálnym zmenám v nariadeniach a mandátoch. 

Nebezpečné chemikálie sa nachádzajú v mnohých spotrebiteľských výrobkoch 

Nebezpečné chemikálie sa nachádzajú v mnohých spotrebiteľských výrobkoch 

ECHA/NR/23/33 

V celoeurópskom projekte presadzovania práva Fóra pre presadzovania práva agentúry ECHA sa zistili nadmerné množstvá nebezpečných chemických látok, ako sú olovo a ftaláty, vo výrobkoch, ktoré sa predávajú spotrebiteľom. Celkovo 18 % kontrolovaných výrobkov porušilo právne predpisy EÚ. 

Helsinki, 13 December 2023 – Vnútroštátne orgány presadzovania práva v 26 krajinách EÚ skontrolovali viac ako 2 400 výrobkov, z ktorých väčšina bola určená spotrebiteľom, a zistili, že viac ako 400 z nich porušuje právne predpisy EÚ o chemických látkach. 
 
Najbežnejšie typy výrobkov, ktoré porušujú zákony, boli: 

  • Elektrické zariadenia, ako sú elektrické hračky, nabíjačky, káble, slúchadlá.  

52 % týchto výrobkov bolo zistených ako nevyhovujúce, najmä v dôsledku olova nájdeného v spájkach, ftalátov v mäkkých plastových častiach, alebo kadmia v doskách s plošnými spojmi. 

  • Športové vybavenie ako podložky na jogu, rukavice na bicykle, lopty alebo gumené rukoväte športového vybavenia. Zistilo sa, že 18 % týchto výrobkov nie je v súlade s predpismi, najmä v dôsledku SCCP (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) a ftalátov v mäkkých plastoch a PAU (polycyklické aromatické uhľovodíky) v kaučuku. 
  • Hračky, ako sú hračky na kúpanie / vodné hračky, bábiky, kostýmy, podložky na hranie, plastové figúrky, fidgetové hračky, vonkajšie hračky, sliz a výrobky určené na starostlivosť o dieťa. Zistilo sa, že 16 % neelektrických hračiek nie je v súlade s predpismi, najmä v dôsledku ftalátov nachádzajúcich sa v mäkkých plastových častiach, ale aj iných obmedzených látok, ako sú PAU, nikel, bór alebo nitrozamíny. 
  • Módne výrobky, ako sú tašky, šperky, opasky, topánky a oblečenie. V 15 % týchto výrobkov sa zistilo, že nie sú v súlade s predpismi v dôsledku ftalátov, olova a kadmia, ktoré obsahovali. 

V prípadoch, keď sa zistili nevyhovujúce výrobky, inšpektori prijali opatrenia na presadzovanie práva, pričom väčšina z nich viedla k stiahnutiu takýchto výrobkov z trhu.  

Miera nesúladu bola vyššia v prípade výrobkov, ktoré nepochádzajú z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo ktorých pôvod nebol známy.  

Súvislosti 

V rámci tohto projektu presadzovania práva sa kontrolovalo, či rôzne druhy výrobkov, ktoré sa predávajú spotrebiteľom a profesionálnym používateľom na trhu EHP, sú v súlade s nariadeniami EÚ o chemických látkach. 

Projekt zahŕňal obmedzenia/reštrikcie podľa nariadenia REACH, povinnosti uplatniteľné na látky vo výrobkoch podľa nariadenia REACH, obmedzenia perzistentných organických látok a obmedzenia vyplývajúce zo smernice o hračkách a ROHS smernice. Kontroly vykonali v roku 2022 vnútroštátne orgány presadzovania práva v 26 krajinách. 

Európska komisia prijala opatrenia na obmedzenie zámerne pridávaných mikroplastov

Európska komisia prijala opatrenia na obmedzenie zámerne pridávaných mikroplastov

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2055 z 25. septembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), pokiaľ ide o mikročastice syntetických polymérov.

Prijaté obmedzenie používa širokú definíciu mikroplastov – pokrýva všetky syntetické polymérne častice pod päť milimetrov, ktoré sú organické, nerozpustné a odolávajú degradácii. Účelom je znížiť emisie zámerných mikroplastov z čo najväčšieho počtu výrobkov. Niektoré príklady bežných produktov patriacich do pôsobnosti obmedzení sú:

  • Zrnitý výplňový materiál používaný na umelé športové povrchy – najväčší zdroj zámerných mikroplastov v životnom prostredí;
  • Kozmetika, kde sa mikroplasty používajú na rôzne účely, ako je exfoliácia (mikroguličky) alebo získanie špecifické textúry, vône alebo farby;
  • Pracie prostriedky, aviváže, trblietky, hnojivá, prípravky na ochranu rastlín, hračky, lieky a zdravotnícke pomôcky, aby sme vymenovali aspoň niektoré.

Výrobky používané v priemyselných závodoch alebo neuvoľňujúce mikroplasty počas používania sú vyňaté zo zákazu predaja, ale ich výrobcovia budú musieť poskytnúť pokyny, ako výrobok používať a likvidovať, aby sa zabránilo emisiám mikroplastov.

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení a dopĺňa takto:

(1) dopĺňa sa nasledujúca položka:

‘78. Syntetické polymérne mikročastice: polyméry, ktoré sú pevné a spĺňajú obe nasledujúce podmienky:

a) sú obsiahnuté v časticiach a tvoria aspoň 1 % hmotnosti týchto častíc; alebo vytvoriť súvislý povrchový povlak na časticiach;

(b) aspoň 1 % hmotnostných častíc uvedených v písmene a) spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok:

(i) všetky rozmery častíc sú rovné alebo menšie ako 5 mm;

(ii) dĺžka častíc je rovná alebo menšia ako 15 mm a pomer ich dĺžky k priemeru je väčší ako 3.

Nasledujúce polyméry sú z tohto označenia vyňaté:

(a) polyméry, ktoré sú výsledkom polymeračného procesu, ktorý prebehol v prírode, nezávisle od procesu, ktorým boli extrahované, ktoré nie sú chemicky modifikovanými látkami;

(b) polyméry, ktoré sú rozložiteľné, ako sa preukázalo v súlade s dodatkom 15;

(c) polyméry, ktoré majú rozpustnosť vyššiu ako 2 g/l, ako sa preukázalo v súlade s dodatkom 16; (d) polyméry, ktoré vo svojej chemickej štruktúre neobsahujú atómy uhlíka.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2055:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R2055

ECHA microplastics webpage:
https://echa.europa.eu/en/hot-topics/microplastics

Ekotox webstránky chemický manažment:
https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/

Ekotox školenia:
https://trainingeu.eu/sk/

Agentúra ECHA identifikuje riziká plynúce z PVC aditív a uvoľňovania mikročastíc

Agentúra ECHA identifikuje riziká plynúce z PVC aditív a uvoľňovania mikročastíc

Pri skúmaní Európskej agentúry pre chemické látky (ECHA) sa zistilo, že niektoré látky pridávané do polyvinylchloridových (PVC) plastov, ako plastifikátory, môžu predstavovať riziko pre ľudí a životné prostredie. Aby sa obmedzilo používanie týchto prísad a minimalizovalo uvoľňovanie mikročastíc PVC, budú potrebné regulačné opatrenia.

Helsinki, 28. novembra 2023 – Agentúra ECHA zhromaždila na žiadosť Európskej komisie informácie o potenciálnych rizikách prísad PVC a samotného PVC pre ľudské zdravie a životné prostredie. Takisto zvážila možné alternatívy a posúdila spoločenské dopady potenciálnych opatrení na riadenie rizík.

Šetrenie sa zameralo na 63 prísad do PVC, vrátane zmäkčovadiel, tepelných stabilizátorov a spomaľovačov horenia. Kľúčové zistenia naznačujú, že by bolo potrebné regulačné opatrenie:

• minimalizovať riziká spojené so zmäkčovadlami, najmä ortoftalátmi, ktoré sú všeobecne škodlivé pre reprodukciu;

• minimalizovať riziká plynúce z tepelne stabilizujúcich organocínov, ako je DOTE, ktoré môžu spôsobiť vývojové malformácie a poškodenie reprodukcie;

• znížiť emisie spomaľovačov horenia, ako je navrhnuté v regulačnej stratégii agentúry ECHA pre spomaľovače horenia; a

• zavádzať a zlepšovať technológie, ktoré minimalizujú emisie mikročastíc PVC, najmä v recyklačných zariadeniach a na skládkach. Uvoľňovanie mikročastíc PVC prispieva k znečisteniu plastmi. Tieto mikročastice tiež obsahujú škodlivé prísady, a preto by minimalizácia ich uvoľňovania následne znížila emisie týchto prísad.

Riziká z PVC živice pre pracovníkov a životné prostredie sú považované za adekvátne kontrolované s ohľadom na aktuálne prevádzkové podmienky a bezpečnostné opatrenia spoločností. Tento záver nasledoval po analýze materiálov používaných pri výrobe PVC živice, výrobného procesu, likvidácie odpadu a vystavení PVC prachu.

Prešetrovanie agentúry ECHA bolo teraz zaslané Európskej komisii, ktorá ho posúdi a rozhodne, či je potrebné formálne požiadať agentúru ECHA, aby pripravila návrh obmedzení podľa nariadenia REACH.

Pozadie

Skúmanie agentúry ECHA podporuje Európsku komisiu pri určovaní toho, ako by bolo možné potenciálne riziká z PVC aditív a PVC kontrolovať. Práca prispieva k cieľom stratégie EÚ pre plasty a záväzku EÚ znížiť znečistenie plastmi v rámci Programu OSN pre životné prostredie (UNEP).

Každý tretí kontrolovaný biocídny výrobok nieje sú v súlade s právnymi požiadavkami

Každý tretí kontrolovaný biocídny výrobok nieje sú v súlade s právnymi požiadavkami

V rámci celoeurópskeho projektu presadzovania sa zistilo približne 60 účinných látok v biocídnych výrobkoch, ktoré nie sú povolené na trhoch EÚ, EHP a Švajčiarska. Každý tretí kontrolovaný výrobok nespĺňal aspoň jednu z kontrolovaných zákonných požiadaviek.

Helsinki, 21. novembra 2023 – Vnútroštátne orgány presadzovania práva v 29 krajinách skontrolovali viac ako 3 500 biocídnych výrobkov. Celkovo 37 % kontrolovaných biocídov nespĺňalo aspoň jednu z kontrolovaných právnych požiadaviek.

18 % kontrolovaných výrobkov nespĺňalo základné požiadavky, ktoré ovplyvňujú ich bezpečné používanie. Väčšine z nich buď chýbala autorizácia výrobku, alebo obsahovali nepovolené účinné látky. Väčšina biocídov s takým veľkým nesúladom boli dezinfekčné prostriedky, insekticídy a repelenty/atraktanty. Inšpektori našli asi 60 účinných látok, ktoré nie sú v týchto výrobkoch povolené. Všetky výrobky, ktorým chýbalo povolenie alebo obsahovali nepovolené účinné látky, boli stiahnuté z trhu. V niektorých prípadoch boli vydané aj trestné oznámenia alebo pokuty.

Zistilo sa, že zvyšných 19 % nevyhovujúcich výrobkov má menšie nedostatky, ktoré neovplyvnili bezpečné používanie, ako napríklad chýbajúce kontaktné informácie dodávateľa. V týchto prípadoch vnútroštátne orgány presadzovania práva poskytli rady alebo administratívne príkazy.

V dezinfekčných prostriedkoch predávaných spotrebiteľom sa zistilo veľa nesúladu. Zistilo sa, že 265 dezinfekčných prostriedkov z takmer 1 900 skontrolovaných (14 %) nevyhovuje. To zahŕňalo vážne nedostatky v súlade, ako napríklad chýbajúce povolenie alebo nesprávne označovanie, ktoré zvyčajne viedli k stiahnutiu dezinfekčných prostriedkov z trhu.

Inšpektori sa zamerali na dezinfekčné prostriedky, pretože noví výrobcovia vstúpili na trh s biocídnymi výrobkami v skorých štádiách pandémie COVID-19. Mnohé z týchto dezinfekčných prostriedkov neboli úplne v súlade s nariadením EÚ o biocídnych výrobkoch (BPR) a súvisiacimi prechodnými vnútroštátnymi požiadavkami na biocídy.

Tento harmonizovaný projekt presadzovania biocídov preveril, ako sú rôzne typy biocídnych výrobkov na trhoch EÚ, EHP a Švajčiarska v súlade s nariadením o biocídnych výrobkoch. Kontroly boli zamerané na:

  • nepovolené účinné látky v biocídnych výrobkoch
  • schvaľovanie dodávateľov účinných látok (článok 95);
  • povinnosti súvisiace s označovaním, balením a reklamou biocídnych výrobkov.

Vnútroštátne orgány presadzovania práva vykonali inšpekcie počas roku 2022. V prípade potreby kontroly zahŕňali aj chemickú analýzu biocídnych výrobkov.

Originálny článok:

https://echa.europa.eu/sk/-/one-in-three-checked-biocidal-products-found-to-be-non-compliant

Biocídy, biocídne výrobky – registrácia / autorizácia

Zoznam webinárov súvisiacich s biocídmi