aktuality

Obmedzenie výroby, uvádzania na trh a používania perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (PFAS)

Obmedzenie výroby, uvádzania na trh a používania perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (PFAS)

Obmedzenie výroby, uvádzania na trh a používania perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (PFAS)

PFAS sú alebo sa nakoniec transformujú na perzistentné látky, čo vedie k nezvratnej environmentálnej expozícii a akumulácii. Vzhľadom na ich rozpustnosť vo vode a mobilitu došlo v EÚ ku kontaminácii povrchovej, podzemnej a pitnej vody a pôdy.

Jedným z hlavných spoločenských problémov je nezvratnosť kontaminácie spolu s účinkami narúšajúcimi endokrinný systém, karcinogenitou, reprodukčnou toxicitou, účinkami na imunitný systém a metabolizmus lipidov v širokej škále PFAS.

Návrh univerzálneho obmedzenia PFAS je v legislatívnom procese:

Výbory agentúry ECHA pre hodnotenie rizík a sociálno-ekonomickú analýzu sa stretnú v júni, aby diskutovali o:

* Pokovovanie kovov a výroba kovových výrobkov; a

* Dodatočná diskusia o nebezpečenstvách (len RAC).
Zasadnutia výborov RAC a SEAC v septembri 2024:

Textil, čalúnenie, koža, odevy, koberce (TULAC);

Materiály a obaly prichádzajúce do styku s potravinami; a

Ropa a ťažba.

Posudzované obmedzenia: https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/72301/term

Webové stránky agentúry ECHA PFAS: https://echa.europa.eu/hot-topics/perfluoroalkyl-chemicals-pfas

Webové stránky spoločnosti Ekotox Chemicals Management: https://ekotox.eu/chemicals-management/

Webová stránka konferencie REACH 2024: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2024/

Predkladanie oznámení následných užívateľov o autorizovaných použitiach

Predkladanie oznámení následných užívateľov o autorizovaných použitiach

Ak ste následným užívateľom látky uvedenej na autorizačnom zozname (príloha XIV) a používate ju na základe autorizácie udelenej dodávateľovi proti smeru vášho dodávateľského reťazca, musíte o svojom použití informovať agentúru ECHA. Okrem toho musíte pri používaní látky dodržiavať podmienky autorizácie, ktoré je váš dodávateľ povinný uviesť v karte bezpečnostných údajov.

Ak chcete overiť, či je vaše použitie látky z prílohy XIV autorizované, postupujte takto:

 1. Skontrolujte kartu bezpečnostných údajov (KBÚ): Autorizačné číslo je uvedené v KBÚ, ktorú vám poskytne váš dodávateľ.
 2. Skonotrolovať etiketu: Autorizačné číslo sa uvádza aj na etikete látky alebo zmesi. Má formát “REACH/x/x/x”.
 3. Kontaktujte svojho dodávateľa: Ak ani na jednom mieste nemôžete nájsť autorizačné číslo, požiadajte ho o potvrdenie.

Agentúru ECHA musíte informovať do troch mesiacov od prvého dodania látky. Táto povinnosť začína plynúť po uverejnení rozhodnutia o povolení v úradnom vestníku.

Musíte odoslať tieto informácie:

 • Identita vašej spoločnosti
 • Číslo povolenia
 • Kontaktné informácie

Môžete uviesť aj podrobnosti o bežnom ročnom objeme a počte zamestnancov, ktorí látku používajú. Okrem toho môžete uviesť stručný opis vášho použitia a akéhokoľvek zapojenia do aktivít potenciálneho nahradenia.

Ak sa v rozhodnutí o autorizácii vyžadujú osobitné údaje, ako sú informácie o expozícii, musíte k oznámeniu priložiť spis v lehote stanovenej v rozhodnutí.

Vytvorenie oznamovacej dokumentácie v aplikácii IUCLID

Vytvorte dokumentáciu v aplikácii IUCLID a informujte agentúru ECHA o svojom použití. Môžete to urobiť na lokálnom počítači alebo použiť aplikáciu IUCLID v cloudových službách agentúry ECHA. Aplikácia IUCLID 6 v našich cloudových službách je bezplatná a vždy aktuálna.

Odošlite oznámenie

Na predloženie oznámenia potrebujete aktívny účet REACH-IT. Odkazy na REACH-IT sú na pravej strane tejto stránky.

Zaregistrujte sa v systéme REACH-IT (tento krok preskočte, ak váš podnik už má účet). Prihláste sa do systému REACH-IT. V ponuke vyberte možnosť “Nahrať dokumentáciu v aplikácii IUCLID” v časti “Oznámenie následného užívateľa o autorizovaných použitiach”. Postupujte podľa pokynov sprievodcu odoslaním.

Ako podať oznámenie následného užívateľa o autorizovaných použitiach (youtube.com)

Webová stránka agentúry ECHA: Predkladanie oznámenia následnému užívateľovi o autorizovaných použitiach – ECHA (europa.eu) Konferencia REACH 2024: https://ekotox.eu/reach-conference-2024/

Očakávané predĺženie preskúmania biocídnych účinných látok zo strany EÚ

Očakávané predĺženie preskúmania biocídnych účinných látok zo strany EÚ

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/1398 zo 14. marca 2024,

Zabezpečuje pokračovanie pracovného programu systematického preskúmania všetkých existujúcich účinných látok používaných v biocídnych výrobkoch. Ktorý sa začal v súlade s článkom 16 ods. 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES.

Pracovný program, ktorý sa má vykonať, je naplánovaný na 31. decembra 2024, jeho vykonávanie sa však výrazne oneskoruje z dôvodu zdrojov členských štátov, vznikajúcich technických problémov a vypracovania usmernení a zavedenia nových vedeckých kritérií vytvorených na určenie vlastností narúšajúcich endokrinný systém.

Vzhľadom na to, že pracovný program sa nebude vykonávať do 31. decembra 2024, je potrebné predĺžiť jeho trvanie do roku 2030, čo Komisia považuje za vhodné.

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ):  eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401398

Webová stránka spoločnosti Ekotox Biocídy: https://ekotoxcenters.eu/biocidy/

Oktametylcyklotetrasiloxán (D4), dekametylcyklopentasiloxán (D5) a dodekametylcyklohexasiloxán (D6) látky obmedzené podľa nariadenia Komisie EÚ

Oktametylcyklotetrasiloxán (D4), dekametylcyklopentasiloxán (D5) a dodekametylcyklohexasiloxán (D6) látky obmedzené podľa nariadenia Komisie EÚ

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/1328 zo 16. mája 2024,

Položka 70 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa nahrádza takto:

Látky sa nesmú uvádzať na trh ako látky ako také, ako zložka iných látok alebo v zmesiach, ak je ich koncentrácia rovná alebo vyššia ako 0,1 % hmotnosti po 6. júni 2026 (odsek 1).

Okrem toho sa látka nesmie používať ako rozpúšťadlo na chemické čistenie textílií, kože a kožušiny po 6. júni 2026 (odsek 2).

Ako výnimka (okrem iného):

Pre D4 a D5 v zmývateľných kozmetických výrobkoch, ak sú v zmesiach, sa uplatňuje po 31. januári 2020.

Pre všetky kozmetické výrobky okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie, sa odsek 1 uplatňuje po 6. júni 2027.

V prípade zdravotníckych pomôcok a príslušenstva zdravotníckych pomôcok sa odsek 1 bude uplatňovať po 6. júni 2031.

V prípade liekov a veterinárnych liekov sa odsek 1 uplatňuje po 6. júni 2031.

Pre D5 ako rozpúšťadlo pri chemickom čistení textílií, kože a kožušín sa odseky 1 a 2 uplatňujú po 6. júni 2034.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ):  eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401328

Ekotox Chemicals Management: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/

Konferencia REACH 2024: https://ekotox.eu/reach-conference-2024/

Revízia smernice EÚ o obaloch a odpadoch z obalov

Revízia smernice EÚ o obaloch a odpadoch z obalov

Pravidlá, ktoré sa predbežne dohodli s Radou, zahŕňajú ciele zníženia množstva obalov (5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2040) a od krajín EÚ sa vyžaduje, aby znížili najmä množstvo odpadu z plastových obalov. Aby sa znížilo množstvo zbytočných obalov, pre skupinové obaly, prepravné obaly a obaly elektronického obchodu je stanovený maximálny pomer prázdneho priestoru 50 %. Výrobcovia a dovozcovia budú tiež musieť zabezpečiť, aby sa minimalizovala hmotnosť a objem obalov.

Niektoré druhy jednorazových plastových obalov budú zakázané od 1. januára 2030. Patria sem obaly na nespracované čerstvé ovocie a zeleninu, obaly na potraviny a nápoje plnené a konzumované v kaviarňach a reštauráciách, jednotlivé porcie (napr. koreniny, omáčky, smotana, cukor), miniatúrne obaly na bývanie na toaletné výrobky a veľmi ľahké plastové tašky (do 15 mikrónov).

Aby sa zabránilo nepriaznivým účinkom na zdravie, text obsahuje zákaz používania takzvaných “večných chemikálií” (perfluórované a polyfluórované alkylové látky alebo PFAS) nad určitými prahovými hodnotami v obaloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami.

Navrhovaným nariadením by sa stanovili ustanovenia o udržateľnosti (napr. o látkach vzbudzujúcich obavy, recyklovateľnosti a povinnej minimalizácii recyklovaného obsahu a obalov); označovanie, označovanie a informácie (napr. o materiálovom zložení obalu); povinnosti hospodárskych subjektov (napr. zákaz určitých formátov obalov a stanovenie cieľov opätovného použitia a opätovného plnenia); nakladanie s obalmi a odpadmi z obalov (napr. ciele týkajúce sa znižovania množstva odpadov z obalov a systémov zálohovania a vracania jednorazových plastových nápojových fliaš a kovových nápojových obalov); a zelené verejné obstarávanie.

Stránka EP: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240419IPR20589/new-eu-rules-to-reduce-reuse-and-recycle-packaging

Webová stránka spoločnosti Ekotox Chemicals Management: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/

Webová stránka konferencie REACH 2024: Konferencia REACH 2024 – školenie Ekotox

Koncepcia základného používania v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa zaoberajú chemickými látkami

Koncepcia základného používania v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa zaoberajú chemickými látkami

Koncepcia základného používania v právnych predpisoch EÚ, ktoré sa zaoberajú chemickými látkami, je rámcom určeným na určenie toho, kedy je používanie určitých látok potrebné na spoločenské potreby. Jeho cieľom je vyvážiť obavy týkajúce sa zdravia, bezpečnosti a životného prostredia s požiadavkami spoločnosti. Táto koncepcia zahŕňa identifikáciu použití, ktoré sú rozhodujúce pre zdravie, bezpečnosť alebo fungovanie spoločnosti, a zároveň posúdenie dostupnosti alternatív.
Prostredníctvom štruktúrovaných hodnotení možno odfiltrovať použitia, ktoré nie sú nevyhnutné, čím sa zjednodušia regulačné procesy a podporí prechod na bezpečnejšie alternatívy. Implementácia tejto koncepcie si vyžaduje starostlivé zváženie konkrétnych kritérií a postupov v rámci jednotlivých legislatívnych rámcov, aby sa zabezpečila jej účinnosť a uplatniteľnosť v rôznych odvetviach.

1. Použitie naviac škodlivej látky je nevyhnutné pre zdravie alebo bezpečnosť jedného alebo viacerých z týchto prvkov:
– riešenie chorôb a porovnateľných zdravotných problémov;

– udržiavanie základných podmienok pre život a zdravie ľudí alebo zvierat;

– riadenie zdravotných kríz a núdzových situácií;

– zaistenie osobnej bezpečnosti;

– zaistenie verejnej bezpečnosti.

2. Používanie najviac škodlivej látky je rozhodujúce pre fungovanie spoločnosti pre jeden alebo viaceré z týchto prvkov:

– poskytovanie zdrojov alebo služieb, ktoré musia zostať v prevádzke, aby spoločnosť mohla fungovať;

– poskytovanie zdrojov, ako je infraštruktúra a vybavenie, na zabezpečenie obrany a bezpečnosti spoločnosti v prípade konvenčným, nekonvenčným a hybridným hrozieb;

– riadenie spoločenských rizík a vplyvov prírodných kríz a katastrof;

– ochrana a obnova prírodného prostredia;

– vykonávanie vedeckého výskumu a vývoja;

– ochrana kultúrneho dedičstva.

Stránka Ekotox ZÁKLADNÉ POUŽITIE:
ECHA: Hlavné kritériá a zásady koncepcie základného použitia v právnych predpisoch EÚ týkajúcich sa chemických látok
Konferencia REACH 2024: Konferencia REACH 2024 – školenie Ekotox

Návrh na obmedzenie chrómu (VI) s cieľom zahrnúť viac látok 

Návrh na obmedzenie chrómu (VI) s cieľom zahrnúť viac látok 

ECHA/NR/24/13

Európska komisia požiadala agentúru ECHA, aby rozšírila rozsah pôsobnosti návrhu obmedzenia podľa nariadenia REACH tak, aby zahŕňal najmenej 12 látok šesťmocného chrómu.

Helsinky 8. mája 2024 – Agentúra ECHA dostala od Komisie aktualizovaný mandát na prípravu návrhu možného obmedzenia látok šesťmocného chrómu. Táto aktualizácia dopĺňa pôvodnú žiadosť zo septembra 2023. Ona sa zameriavala na dve položky, ktoré sú v súčasnosti uvedené na autorizačnom zozname podľa nariadenia REACH. Oxid chrómový (položka 16) a kyselinu chrómovú (položka 17).

Aktualizovaný mandát teraz zahŕňa látky šesťmocného chrómu uvedené v položkách 16 až 22 a 28 až 31 autorizačného zoznamu podľa nariadenia REACH. Okrem toho bola agentúra ECHA požiadaná, aby v návrhu na obmedzenie zvážila iné látky šesťmocného chrómu, ktoré nie sú uvedené v autorizačnom zozname, najmä chróman bárnatý (číslo ES 233-660-5). Tieto látky môžu predstavovať riziko pre pracovníkov a verejnosť, ak sa používajú ako náhrada za látky šesťmocného chrómu podliehajúce autorizácii.

Vzhľadom na širší rozsah pôsobnosti agentúra ECHA predloží návrh obmedzenia do 11. apríla 2025.
Odkaz na správu agentúry ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/restriction-proposal-on-chromium-vi-to-cover-more-substances

Webová stránka spoločnosti Ekotox REACH: Nariadenie REACH – dopady na podnikanie pre širokú škálu podnikov (ekotoxcenters.eu)

REACH konferencia 2024: Konferencia REACH 2024 – školenie Ekotox

Smernica o pitnej vode

Smernica o pitnej vode

Európska komisia uverejnila šesť nových právnych aktov podľa smernice o pitnej vode. Stanovuje sa v nich rámec minimálnych hygienických požiadaviek na materiály a certifikáciu výrobkov. Ktoré prichádzajú do kontaktu s našou pitnou vodou.

Tento nový regulačný rámec zahŕňa:

• Európske zoznamy východiskových látok, zmesí a zložiek, ktoré sú povolené na použitie vo výrobných materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s pitnou vodou.

• Metodiky hodnotenia rizika a požiadavky na informácie na preskúmanie východiskových látok, zmesí a zložiek, ktoré by sa mohli pridať do zoznamov tovarov v povoľovacom konaní.

• Administratívne postupy na aktualizáciu zoznamov tovarov v povoľovacom konaní.


Na konci roka 2025 môžu hospodárske subjekty a vnútroštátne orgány začať informovať agentúru ECHA o svojich zámeroch navrhnúť zmeny európskych zoznamov povolených látok. Od konca roka 2026 môžu agentúre ECHA predkladať svoje žiadosti o doplnenie nových položiek. A o zmenu alebo odstránenie existujúcich záznamov z európskych zoznamov povolených látok.


Európske zoznamy povolených látok: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L_202400367#msdynttrid=6_Z9sTlh8PoLztrQtvysrxrmCVrOQCTxjZpy8JpfjFw

  Webová stránka spoločnosti Ekotox Chemicals Management: Chemický manažment – Riadenie rizík pri výrobe – Ekotox (ekotoxcenters.eu)

  Konferencia REACH 2024: Konferencia REACH 2024 – školenie Ekotox

  Spoločné celoeurópske hodnotenie hnacích síl a vplyvov znečistenia chemickými látkami Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) a Európskou chemickou agentúrou (ECHA)

  Spoločné celoeurópske hodnotenie hnacích síl a vplyvov znečistenia chemickými látkami Európskou environmentálnou agentúrou (EEA) a Európskou chemickou agentúrou (ECHA)

  Echa/NR/24/11

  Stratégia pre chemikálie v záujme udržateľnosti smerom k životnému prostrediu bez toxických látok zahŕňa dva hlavné ciele právnych predpisov o chemických látkach: predchádzanie poškodzovaniu ľudí a planéty nebezpečnými chemikáliami a ich toxickými účinkami a podpora priemyslu EÚ pri výrobe bezpečných a udržateľných chemických látok.

  Ako jedno z opatrení CSS Európska environmentálna agentúra (EEA), Európska chemická agentúra (ECHA) a Európska komisia (EK) vypracovali rámec ukazovateľov chemických látok na podporu týchto cieľov. Cieľom rámca je monitorovať hnacie sily a vplyvy znečistenia chemickými látkami a merať účinnosť právnych predpisov o chemických látkach.

  Rámec má online informačný panel, ktorý je k dispozícii tu:

  https://www.eea.europa.eu/en/european-zero-pollution-dashboards/chemicals-strategy-for-sustainability

  Webová stránka agentúry ECHA s aktualizáciami: https://echa.europa.eu/sk/-/eu-agencies-more-work-needed-to-make-chemicals-safe-and-sustainable

  Webová stránka spoločnosti Ekotox Chemický manažment: https://ekotox.eu/chemicals-management/

  Konferencia REACH 2024: Konferencia REACH 2024 – školenie Ekotox

  EÚ upravuje používanie určitých nanomateriálov v kozmetických výrobkoch

  EÚ upravuje používanie určitých nanomateriálov v kozmetických výrobkoch

  NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/858 (14. marca 2024) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1223/2009/ES o kopolymére styrén/akrylát, kopolymére styrénu/akrylátu, medi, koloidnej medi, hydroxyapatite, o modifikácii zlata, koloidnej zlata, kyseliny tioetylaminohyalurónovej, acetylheptapeptidu-9 koloidného zlata, platiny, platiny koloidnej, acetyltetrapeptidu-17 platiny koloidnej a koloidného striebra v kozmetických výrobkoch

  Vyšetrovanie Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov týkajúce sa bezpečnosti nanomateriálov v kozmetických výrobkoch uvádza, že uvedené nanomateriály môžu predstavovať zdravotné riziko pre spotrebiteľov, ak sa používajú v kozmetických výrobkoch.
  Použitie hydroxyapatitu v kozmetických výrobkoch