aktuality

Do nariadenia o predchádzajúcom súhlase (PIC, Prior Informed Consent Regulation) bolo pridaných 35 nebezpečných chemikálií

Do nariadenia o predchádzajúcom súhlase (PIC, Prior Informed Consent Regulation) bolo pridaných 35 nebezpečných chemikálií

Po zmene nariadenia EÚ o predchádzajúcom súhlase (PIC) sú teraz vývozcovia z EÚ povinní oznámiť svoj zámer vyviezť 35 ďalších nebezpečných chemikálií. Nové pravidlá začnú platiť od 1. novembra 2023.

Okrem oznámenia o vývoze bude väčšina týchto chemikálií tiež vyžadovať výslovný súhlas dovážajúcej krajiny, kým bude možné vývoz uskutočniť. Okrem toho štyri chemikálie, ktoré predtým podliehali iba oznámeniu o vývoze, budú teraz tiež vyžadovať výslovný súhlas.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1656 zo 16. júna 2023, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012, pokiaľ ide o zaradenie pesticídov a priemyselných chemikálií do zoznamu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.210.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A210%3ATOC

ECHA webstránky: https://echa.europa.eu/-/35-hazardous-chemicals-added-to-the-prior-informed-consent-regulation
Ekotox webstránky pre manažment chemikálií: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/

EU REACH autorizácia – zoznam hlavných alternatív

EU REACH autorizácia – zoznam hlavných alternatív

ECHA: Hlavné alternatívy škodlivých látok podliehajúcich autorizácii podľa nariadenia REACH

Spoločnosti žiadajúce o autorizáciu podľa nariadenia REACH musia poskytnúť informácie o potenciálnych alternatívach k látke (látkam) podľa prílohy XIV, ktoré používajú. Tieto informácie sa uvádzajú v analýze alternatív (Analysis of Alternatives) predloženej ako súčasť ich žiadosti o autorizáciu. Verejná verzia AoA je uverejnená na webových stránkach agentúry ECHA.

Hlavné informácie o týchto alternatívach boli extrahované z AoA a sú k dispozícii v užšom výbere alternatívnej tabuľky. Súbor obsahuje údaje dostupné k 30. júnu 2023.

ECHA webstránky: https://echa.europa.eu/sk/alternatives-to-harmful-substances-subject-to-authorisation?utm_campaign=5d9327a26a0c350001740a34&utm_content=64c9ff3fa1d84500015164aa&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedin

Ekotox webstránky – autorizácia REACH: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

Webináre a školenia: https://trainingeu.eu/

Aktualizácia zoznamu vonných alergénov, ktoré sa musia uvádzať na obale kozmetických výrobkov

Aktualizácia zoznamu vonných alergénov, ktoré sa musia uvádzať na obale kozmetických výrobkov

Európska Komisia prijala Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1545 z 26. júla 2023, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokiaľ ide o označovanie vonných alergénov v kozmetických výrobkoch.

V súlade s článkom 19 ods. 1 písm. g) nariadenia (ES) č. 1223/2009 sa na obale kozmetických výrobkov uvádzajú ich zložky. Vonné a aromatické zložky a ich suroviny sa v zozname zložiek označujú názvami „parfum“ alebo „aroma“. Výnimkou z tejto terminológie sú látky, pre ktoré nariadenie o kozmetických výrobkoch stanovuje individuálne označovanie. V súčasnosti podlieha individuálnemu označovaniu 24 vonných alergénov (príloha III k nariadeniu (ES) č. 1223/2009).

Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov identifikoval ďalších 56 vonných alergénov, ktoré s určitosťou vyvolali alergie u ľudí a v prípade ktorých sa doteraz nevyžadovalo samostatné označovanie. Používanie týchto ďalších vonných alergénov predstavuje potenciálne riziko pre zdravie ľudí, a preto je potrebné informovať spotrebiteľov o prítomnosti týchto vonných alergénov. Do prílohy III k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 bola zavedená povinnosť samostatne označovať tieto vonné alergény, ak ich koncentrácia prekročí 0,001 % v nezmývateľných kozmetických výrobkoch a 0,01 % v zmývateľných kozmetických výrobkoch.

Takisto došlo k aktualizácii existujúcich položiek týkajúcich sa vonných alergénov uvedených v prílohe III k nariadeniu (ES) č. 1223/2009, a to zosúladením všeobecných názvov látok s názvami v najnovšej verzii zoznamu jednotných názvov zložiek, zoskupením podobných látok do jednej položky, pridaním izomérov a doplnením a zmenou príslušných CAS a EC čísel.

Hospodárske subjekty majú prechodné obdobie 3 roky na to, aby sa prispôsobili novým obmedzeniam vykonaním úprav v zložení výrobkov, ako aj úprav obalov, aby sa zabezpečilo, že sa na trh uvádzajú iba kozmetické výrobky, ktoré spĺňajú tieto nové požiadavky. Prechodné obdobie na to, aby hospodárske subjekty stiahli z trhu kozmetické výrobky, ktoré nespĺňajú nové požiadavky a ktoré boli uvedené na trh pred začatím uplatňovania nových ustanovení o označovaní je 5 rokov.

Celé znenie Nariadenia Komisie (EÚ) 2023/1545: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R1545


Ekotox webstránky o kozmetických výrobkoch: https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/kozmeticke-vyrobky/

Formaldehyd – obmedzenia zverejnené

Formaldehyd – obmedzenia zverejnené

Obmedzenie formaldehydu

Obmedzenie týkajúce sa formaldehydu a látok uvoľňujúcich formaldehyd prijala Komisia 14. júla 2023 a bolo uverejnené 17. júla v Úradnom vestníku EÚ: Nariadenie č. 2023/1464.

Tento nový záznam, č. 77 prílohy XVII k REACH, má za cieľ zakázať uvádzanie na trh výrobkov obsahujúcich formaldehyd alebo látky uvoľňujúce formaldehyd, ktorých koncentrácie formaldehydu presahujú 0,062 mg/m3 pre výrobky na báze dreva, nábytok a 0,08 mg/m3 pre ostatné výrobky. Je tam uvedené osobitné ustanovenie pre interiér cestných vozidiel, v ktorom koncentrácia emitovaného formaldehydu nesmie prekročiť 0,062 mg/m3.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1464 zo 14. júla 2023, ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, pokiaľ ide o formaldehyd a látky uvoľňujúce formaldehyd

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/1464/oj

Chemický manažment – Ekotox webstránky: https://ekotox.eu/chemicals-management/ Ekotoxtraining (webináre a online konzultácie): https://trainingeu.eu/

Aktuálne doplnenia nariadenia CLP 07/2023

Aktuálne doplnenia nariadenia CLP 07/2023

Dve nariadenia, ktorými sa mení a dopĺňa príloha VI k CLP, nariadenia 2023/1434 a 2023/1435, boli uverejnené v úradnom vestníku 11. júla a nadobudli účinnosť 31. júla 2023.

Nariadením 2023/1435 sa mení a dopĺňa príloha VI k nariadeniu CLP revíziou harmonizovaných klasifikácií zlúčenín bóru na jednej strane a kyseliny 2-etylhexánovej (2-EHA) a jej solí na strane druhej. Tieto nové klasifikácie budú platiť od 1. februára 2025.

Nariadením 2023/1434 sa vytvárajú nové poznámky v súvislosti s týmito položkami:

• Poznámky 11 a 12 týkajúce sa aditívnosti nebezpečenstva pre reprodukčnú toxicitu:

o Poznámka 11 špecifická pre boritany,

o Poznámka 12 sa vzťahuje na 2-EHA a v budúcnosti sa pravdepodobne priradí látkam iným; je formulovaný tak, aby sa neobmedzoval na vstup 2-EHA,

o Špecifikujú, že klasifikácia zmesí ako toxických pre reprodukciu je potrebná, ak súčet koncentrácií rôznych látok v zmesi uvádzanej na trh je rovný alebo väčší ako 0,3 %.

• Poznámka X (platí pre 2-EHA, ale v budúcnosti bude pravdepodobne priradená iným).

Špecifikuje, že klasifikácia je založená len na nebezpečných vlastnostiach konštrukčnej časti spoločných pre látky. Látky, na ktoré sa vzťahuje táto poznámka, preto musia byť samoklasifikované, aby sa zohľadnili nebezpečenstvá spojené s inými konštrukčnými prvkami.

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1434 z 25. apríla 2023, ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, pokiaľ ide o doplnenie poznámok do pododdielu 1.1.3 časti 1 prílohy VI

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/1434/oj

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/1435

z 2. mája 2023, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, pokiaľ ide o úpravu záznamov v časti 3 prílohy VI týkajúcich sa kyseliny 2-etylhexánovej a jej solí, kyseliny boritej, oxidu boritého, hydrátu tetraboritanu disodného, bezvodého tetraboritanu disodného, sodnej soli kyseliny trihydrogenboritej, dekahydrátu tetraboritanu disodného a pentahydrátu tetraboritanu disodného

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/1434/oj

Ekotox CLP webstránky: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/clp/

Ekotoxtraining (webináre a online konzultácie): https://trainingeu.eu/

UZNESENIE z roku 2023 č. „O schválení nariadenia o štátnej registrácii dezinfekčných prostriedkov“ – Ukrajina

UZNESENIE z roku 2023 č. „O schválení nariadenia o štátnej registrácii dezinfekčných prostriedkov“ – Ukrajina

KABINET MINISTROV UKRAJINY

UZNESENIE z roku 2023 č.

Kyjev

„O schválení nariadenia o štátnej registrácii dezinfekčných prostriedkov“

V súlade s prvou časťou článku 48 zákona Ukrajiny „O systéme verejného zdravia“ Kabinet ministrov Ukrajiny rozhoduje:

1. Schváliť nariadenie o štátnej registrácii dezinfekčných prostriedkov

dezinfekčných prostriedkov, ktoré je uvedené v prílohe.

2. Tieto uznesenia kabinetu ministrov Ukrajiny sa vyhlasujú za neplatné

Ukrajiny podľa priloženého zoznamu.

3. Toto uznesenie nadobúda účinnosť 1. októbra 2023. Predseda vlády Ukrajiny   D. ŠMYHAL

Nový projekt EÚ presadzovania chemickej legislatívy sa zameria na produkty predávané online

Nový projekt EÚ presadzovania chemickej legislatívy sa zameria na produkty predávané online

Fórum presadzovania Európskej agentúry pre chemické látky (ECHA) oznámilo dva veľké projekty na zabezpečenie súladu s predpismi pre produkty predávané online. Prvý projekt nazvaný REACH-EN-FORCE (REF)-13 bude zahŕňať inšpekcie v roku 2025 s cieľom overiť, či produkty ako hračky, domáce potreby a chemikálie predávané online spĺňajú obmedzenia nariadenia REACH. Inšpektori tiež overia, či sú zmesi riadne klasifikované, označené a zabalené v súlade s nariadením o klasifikácii, označovaní a balení (CLP). Môže sa tiež posúdiť súlad s ďalšími predpismi, ako je nariadenie o perzistentných organických polutantoch (POPs) a smernica o obmedzení nebezpečných látok (RoHS).

Projekt REF-8 odhalil, že značné percento zmesí a predmetov predávaných online porušuje obmedzenia REACH, pričom 78 % nespĺňa nevyhnutné podmienky. Nadchádzajúci projekt bude ťažiť z prísnejších pravidiel pre online predaj, ako je zákon o digitálnych službách a všeobecné nariadenie o bezpečnosti výrobkov, od ktorých sa očakáva, že posilní úsilie presadzovania.

Druhý projekt, známy ako nariadenie o biocídnych výrobkoch (BPRS), sa zameria na správne označovanie biocídnych výrobkov. Inšpektori zabezpečia, aby informácie na etiketách prípravku zodpovedali autorizovaným údajom obsiahnutým v súhrne charakteristických vlastností lieku. Môžu tiež posúdiť prítomnosť a kvalitu informácií v karte bezpečnostných údajov pre biocídne výrobky.

Projekty REF-13 a BPRS budú pripravené v roku 2024, inšpekcie sú plánované na rok 2025 a správy budú zverejnené v roku 2026. Počas zasadnutia boli navyše zvolení noví predsedovia a podpredsedovia pre fórum a jeho podskupinu pre biocídy. Henrik Hedlund (SE) bude predsedať fóre, zatiaľ čo Katja vom Hofe (DE) a Maria Orphanou (CY) budú podpredsedníčkami. Helmut de Vos (BE) bol zvolený za predsedu podskupiny pre biocídy spolu s Jenny Karlsson (SE) a Eugenom Anwanderom (AT) ako podpredsedu.

Celý článok: https://echa.europa.eu/sk/-/new-eu-chemicals-enforcement-project-to-focus-on-products-sold-online

Ekotox centers „REACH“ podstránka: https://ekotoxcenters.eu/reach/

Dve nové chemické látky pridané do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia REACH

Dve nové chemické látky pridané do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia REACH

Agentúra ECHA pridala na zoznam kandidátskych látok dve nové chemikálie.

Jeden je toxický pre reprodukciu a druhý má veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne nebezpečné vlastnosti. Používajú sa napríklad v atramentoch a toneroch a pri výrobe plastových výrobkov.

Záznamy pridané do zoznamu kandidátskych látok 14. júna 2023:

Zoznam kandidátskych látok má teraz 235 položiek – niektoré sú skupinami chemikálií, takže celkový počet chemických látok je vyšší.

Tieto látky môžu byť v budúcnosti zaradené do autorizačného zoznamu.

Ak je látka na tomto zozname, jej používanie bude zakázané, pokiaľ spoločnosti nepožiadajú o autorizáciu a Európska komisia im nepovolí pokračovať v jej používaní.

Dôsledky zaradenia látky do zoznamu kandidátskych látok

Podľa nariadenia REACH majú spoločnosti zákonné povinnosti, ak je ich látka zaradená – buď samostatne, v zmesiach alebo vo výrobkoch – do zoznamu kandidátskych látok.

Dodávatelia výrobkov obsahujúcich látku na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti musia poskytnúť svojim zákazníkom a spotrebiteľom informácie, aby ich mohli bezpečne používať. Spotrebitelia majú právo pýtať sa dodávateľov, či výrobky, ktoré kupujú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy.

Dovozcovia a výrobcovia výrobkov budú musieť informovať agentúru ECHA, ak ich výrobok obsahuje látku zo zoznamu kandidátskych látok, do šiestich mesiacov od dátumu jej zaradenia do zoznamu (14. júna 2023). Dodávatelia látok uvedených na zozname kandidátskych látok, ktoré sa dodávajú buď samostatne, alebo v zmesiach, musia svojim zákazníkom poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Podľa rámcovej smernice o odpadoch musia spoločnosti informovať agentúru ECHA aj vtedy, ak výrobky, ktoré vyrábajú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti. Toto oznámenie je uverejnené v databáze agentúry ECHA obsahujúcej látky vzbudzujúce obavy vo výrobkoch (SCIP).

ECHA news link: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-adds-two-hazardous-chemicals-to-candidate-list

Ekotox Centers REACH autorizácia webstránky: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

Training Portal: https://trainingeu.eu/

Zmesi na priemyselné použitie – povinnosť oznamovať PCN od januára 2024

Zmesi na priemyselné použitie – povinnosť oznamovať PCN od januára 2024

Zmesi len na priemyselné použitie – prechodné obdobie, požiadavky na informácie, používanie jednoznačného identifikátora zloženia (UFI) a dostupné nástroje a podpora na zabezpečenie súladu.
Zmesi len na priemyselné použitie: Tieto zmesi sa používajú výlučne v priemyselných podnikoch a spotrebiteľom ani profesionálnym používateľom nie sú prístupné ako konečný výrobok ani v zriedenej forme. Napríklad automobilová farba používaná iba v priemyselnom areáli je zmesou iba na priemyselné použitie.
Prechodné obdobie: Zmesi len na priemyselné použitie, ktoré už boli oznámené prostredníctvom vnútroštátnych systémov predkladania žiadostí pred dátumom dosiahnutia súladu v roku 2024, môžu využiť prechodné obdobie do 1. januára 2025. Akékoľvek zmeny vykonané v zložení zmesi, identifikátoroch výrobku, klasifikácii alebo toxikologických informáciách počas tohto obdobia si však vyžadujú oznámenie v harmonizovanom formáte pred uvedením na trh.
Požiadavky na informácie: Harmonizované požiadavky na informácie zahŕňajú úplné chemické zloženie, toxikologické informácie, údaje o výrobku a jednoznačný identifikátor zloženia (UFI), ako je uvedené v prílohe VIII k nariadeniu CLP.

Informácie pre zmesi na priemyselné použitie v obmedzenom rozsahu: Zmesi na priemyselné použitie majú možnosť „obmedzeného predloženia“, ak sa môžu použiť informácie o zložení z karty bezpečnostných údajov. Do oznámenia však musí byť uvedená kontaktná osoba, ktorá poskytuje úplné podrobnosti o zložení v prípade incidentu.
UFI kód v oznámení a označovaní: Nebezpečné zmesi vyžadujúce oznámenie musia mať UFI kód v oznámení toxikologického centra (PCN) aj na etikete výrobku. Ak sa nebezpečná zmes používa výlučne v priemyselnom areáli, UFI kód sa môže uviesť len v oddiele 1.1 karty bezpečnostných údajov. Ak je rovnaká zmes dostupná spotrebiteľom alebo profesionálnym používateľom, na etikete sa vyžaduje jednoznačný identifikátor zloženia.

Hlavné použitia z EuPCS: Hlavné zamýšľané použitie zmesi sa identifikuje výberom najrelevantnejšej kategórie z Európskeho systému kategorizácie výrobkov (EuPCS). V prípade potreby sa môžu zahrnúť aj druhotné použitia. V prípade akýchkoľvek ťažkostí pri prideľovaní kategórie výrobkov môžu priemyselné združenia alebo asistenčná služba poskytnúť odporúčania alebo pomoc pri žiadosti o zmenu EuPCS.

Plnenie povinností od januára 2024 pre zmesi určené len na priemyselné použitie si vyžaduje prijatie opatrení na dodržiavanie harmonizovaných požiadaviek na informácie uvedených v prílohe VIII k nariadeniu CLP. Spoločnosti musia zabezpečiť súlad a využívať dostupné nástroje a podporu na uľahčenie úspešného oznámenia.

Link na ECHA článok: https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/compliance-date-for-industrial-use-only-mixtures-approaching-january-2024

Ekotox CLP webstránky: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/clp/

Konferencia REACH 2023 – 22-23. mája 2023 – čas sa opäť stretnúť !

Konferencia REACH 2023 – 22-23. mája 2023 – čas sa opäť stretnúť !

Konferencia REACH organizujeme už po 13. krát a spája prednášajúcich a účastníkov z rôznych sektorov priemyslu, úradov, akademickej obce, mimovládnych organizácií a ďalších zainteresovaných strán.
Medzi rokmi 2019 a 2023 došlo k prestávke spôsobenej obmedzeniami Covid-19, ktoré sú teraz preč.

Sme radi, že môžeme opäť dať dokopy špičkových odborníkov z oblasti chemickej legislatívy a sprostredkovať diskusie na témy, ktoré budú mať vplyv na naše životy minimálne v nasledujúcom desaťročí.

Konferencia REACH Bratislava 2023 primárne cieli na nové požiadavky nariadenia REACH a ich potenciálny vplyv na spoločnosti a členské štáty. Program REACH konferencie 2023 je rozložený do dvoch dní v nasledujúcich sekciách:

SEKCIA 1 Očakávané nové požiadavky ovplyvňujúce registráciu a preukázanie bezpečného používania pre registrujúcich a následných užívateľov;

SEKCIA 2 REACH 2.0 sa zameriava hlavne na zlepšenie / aktualizáciu riadenia rizík;

SEKCIA 3 Nakladanie s chemickými látkami nad rámec nariadenia REACH 2.0;

SEKCIA 4 Chemické látky – vedomostná základňa, právo vedieť, presadzovanie.

V rámci každej sekcie bude uskutočnený tématický panel ku predmetnej téme.

REACH konferencia 2023 sa koná v priestoroch Paneurópskej vysokej školy, Tomášikova 20, Bratislava.

Viac informácií a prihlásenie: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/