aktuality

EkotoxInfo 05/2019 – prinášame Vám aktuálne témy a výber z májového newslettera ECHA (neautorizovaná verzia v slovenskom jazyku)

EkotoxInfo 05/2019 – prinášame Vám aktuálne témy a výber z májového newslettera ECHA (neautorizovaná verzia v slovenskom jazyku)

 1.     Selekcia chemických látok na trhu EÚ pre regulačné opatrenia
 2.     REACH registračná dokumentácia – požiadavky na zvýšenie kvality
 3.     UFI – aktuálny vývoj – CLP Príloha VIII
 4.     Kontrola expozície na pracoviskách

 • Selekcia chemických látok na trhu EÚ pre regulačné opatrenia

Cieľom Európskej chemickej agentúry (ECHA) je do roku 2027 zlepšiť chemickú bezpečnosť, zabezpečiť  úplný prehľad o všetkých registrovaných látkach na trhu EÚ. Celý postup je definovaný Integrovanou regulačnou stratégiou, ktorej prvá verzia bola zverejnená v roku 2019.

Zameriava sa na určenie potreby doplnenia informácií registrujúcimi, alebo priamo opatreniami pre kontrolu rizík. Registrované látky boli zmapované s cieľom určiť ďalšie regulačné kroky. Aktuálne sa pozornosť sústreďuje na 4 700 látok registrovaných v objemoch nad 100 ton. Viac než 40% týchto látok bolo už rozdelených do skupín.

Látky sú rozdelené do 3 skupín:

1. Látky s vysokou prioritou pre doplnenie dát a hodnotenie (oranžová farba) – aktuálne 1300 látok.
2. Látky s vysokou prioritou pre kontrolu rizík (žltá farba) – aktuálne 270 látok.
3. Látky s nízkou prioritou pre ďalšie regulačné opatrenie (tmavozelená farba) – aktuálne 450 látok.

Viac sa dozviete kliknutím na tento link: https://ekotoxcenters.eu/reach/zavadzanie-systemu-reach/


 • REACH registračná dokumentácia – požiadavky na zvýšenie kvality

Preverovanie úplnosti a kvality registračnej dokumentácie ku látkam je logickým a očakávaným krokom ECHA. Stále sa opakujúce zistenia o nízkej kvalite registračných dát v Európe majú za následok zvýšenie tlaku regulačných orgánov na spoločnosti ktoré svoje látky registrovali v ostatných rokoch. Pokiaľ chce ECHA splniť svoj cieľ prehodnotenia údajov o všetkých registrovaných chemických látkach s cieľom použiť tieto dáta na zvýšenie chemickej bezpečnosti, nepôjde to bez ďalších investícií do doplnenia dát. Tieto náklady musí z najväčšej časti znášať priemysel. Aj keď bola podaná spoločná registrácia, zodpovedným nie je iba hlavný registrant, ale všetky spoločnosti, ktoré sú súčasťou spoločného podania.

ECHA najnovšie zdôrazňuje, aby každý registrant preveril údaje, ktoré sú súčasťou registračnej dokumentácie:

 1. Správna identifikácia registrovanej látky.
 2. Vloženie fyzikálno-chemických, toxikologických a environmentálnych informácií.
 3. V prípade použitia metódy read-across, správne a dostatočné zdokumentovanie hypotézy.
 4. Pravidelné dopĺňanie informácií v registračnej dokumentácii.
 5. Správna klasifikácia registrovanej látky.

Ak hľadáte pomoc pri registrácii a aktualizácii dosieru, kliknite na tento link: https://ekotoxcenters.eu/reach/reach-registracia/


 • UFI – aktuálny vývoj – CLP Príloha VIII

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/542 z 22. marca 2017, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí doplnením prílohy o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia – sa bude meniť s cieľom harmonizovať terminológiu a doplniť, respektíve upresniť niektoré požiadavky tohto nariadenia.

Na etiketách a štítkoch výrobkov sa od roku 2020 bude uvádzať nový prvok označenia – 16-znakový kód, ktorý sa nazýva jednoznačný identifikátor vzorca (UFI).

Takzvané prechodné obdobie pre výrobky už uvedené na trh a nahlásené príslušným orgánom členských štátov pred 1.1.2020 je určené do 1. januára 2025. Od roku 2025 bude UFI povinné na etiketách všetkých výrobkov klasifikovaných kvôli zdravotným alebo fyzikálnym rizikám.

UFI kód je jednoznačný identifikátor, 16-znakový alfanumerický kód, ktorý bude povinne na štítku výrobkov, ktoré obsahujú nebezpečnú zmes.

Okrem UFI sa vyžaduje poskytovanie ďalších informácií o nebezpečnej zmesi a súvisiacich výrobkoch národným inštitúciám akým je na Slovensku Národné toxikologické informačné centrum (NTIC).

Aktuálne informácie o UFI kódoch nájdete na tomto linku: https://ekotoxcenters.eu/news/ufi-kody-nove-povinnosti-od-1-1-2020/

Spoločnosti budú povinné oznámiť UFI a ďalšie informácie o výrobkoch v novom harmonizovanom formáte do 1. januára 2020 pre zmesi určené na použitie u spotrebiteľov. Zmesi určené na profesionálne použitie budú musieť byť oznámené do 1. januára 2021 a zmesi na priemyselné použitie až do 1. januára 2024.

Podľa dnešných informácií sa uvažuje o posunutí termínu pre zmesi určené pre spotrebiteľov na 1. januára 2021.

Na tieto nové požiadavky sa pripravuje aj systém Chemdox, čím sa tento praktický nástroj pre tvorbu a správu kariet bezpečnostných údajov, etikiet a ďalšej dokumentácie stane univerzálnym nástrojom pre široké použitie v obchode a priemysle: https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/sw-produkty/


 • Kontrola expozície na pracoviskách

Expozičné limity pre pracovné prostredie (occupational exposure limit (OEL)) je regulačný nástroj pre stanovenie bezpečných koncentračných hladín chemických látok v pracovnom ovzduší.

Európska komisia a ECHA sa v januári 2019 dohodli, že agentúra ECHA začne vydávať odporúčania pre prioritné OEL v rámci legislatívy bezpečnosti a ochrany zdravia (OSH). ECHA predpokladá, že spracuje hodnotenie pre 4 až 5 látok ročne.

Viac o podmienkach expozície a o expozičných scenároch sa dočítate tu: https://ekotoxcenters.eu/reach/expozicny-scenar/

Zdroj: ECHA/NR/19/18 (20.5.2019)

Úplná správa agentúry ECHA je dostupná v EN verzii na: https://echa.europa.eu/sk/-/may-newsletter-online


Poznáte svoje povinnosti?

Ponúkame Vám naše odborné kapacity pre oblasť zavedenia systému chemického manažmentu a tým plnenia požiadaviek REACH legislatívy vo Vašej spoločnosti.

Základom je poznať aktuálny stav vo Vašej spoločnosti –

REACH + CLP skríning
KBU skríning

Zavádzanie manažmentu chemickej bezpečnosti: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/

Podrobnejšie informácie sú dostupné na našich webových stránkach.

 • REACH konferencia 2019 – skoré zvýhodnené prihlásenie do 31.5.2019!!!

REACH konferencia 2019 – najdôležitejšia udalosť pre chemickú legislatívu v stredoeurópskom regióne – plenárne prednášky spolu s 3 diskusnými sekciami – zástupcovia európskych priemyselných zväzov, predstavitelia európskych inštitúcií a Európskej chemickej agentúry (ECHA), členských štátov…
Aktuálny program a možnosť prihlásenia: https://reachconference.eu/

V prípade Vášho záujmu o naše služby nás neváhajte kontaktovať.

Pokiaľ máte nejaké otázky, prosím neváhajte napísať nám email, alebo zavolať na kontakty uvedené nižšie.

So želaním pekného dňa,


EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ


– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F
821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
Mobil: +421 903 413 711
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Weby: https://ekotoxcenters.euhttp://reachconference.eu/
Facebook: Ecotoxicological Centers


Pre odhlásenie z odberu noviniek, kliknite na tento link.

Recyklácia plastov z pohľadu chemickej legislatívy

Recyklácia plastov z pohľadu chemickej legislatívy

V januári 2018 bola po prvýkrát prijatá celoeurópska stratégia pre plasty, ktorá je súčasťou prechodu na vyšší stupeň obehového hospodárstva. Podľa nových plánov budú všetky plastové obaly na trhu EÚ do roku 2030 recyklovateľné.

Recyklácia plastov je regulovaná aj v zmysle chemickej legislatívy a teda spoločnosti musia plniť s tým spojené špecifické požiadavky.

Nariadenie REACH sa neuplatňuje na odpady. Stále ale platí, že pri hodnotení životného cyklu použitia chemickej látky sa musí brať do úvahy aj „štádium“ odpadu.

Spoločnosť ktorá recykluje sa stáva výrobcom látky / zmesi / výrobku, pokiaľ opustí oblasť odpadov a vyrobí výrobok. Od tohto bodu, až na špeciálne výnimky, sú spoločnosti zabezpečujúce recykláciu povinné plniť všetky relevantné požiadavky nariadenia REACH, ako napríklad ktorýkoľvek iný výrobca alebo dovozca chemickej látky. 

Všeobecné požiadavky európskej chemickej legislatívy (nariadenia REACH a CLP)

Nariadenie REACH (Nariadenie (EC) 1907/2006) požaduje od výrobcov, dovozcov a následných užívateľov (chemických látok) plnenie povinností pri posudzovaní bezpečnosti a poskytovaní informácií v dodávateľskom reťazci. Samozrejme najprísnejšie opatrenia sa týkajú nebezpečných chemických látok a zmesí. Nebezpečnými sú tie látky/zmesi, ktoré majú aspoň jednu nebezpečnú vlastnosť podľa kritérií článku 3 nariadenia CLP (Nariadenie (EC) 1272/2018). Špecifické povinnosti sa týkajú najmä nebezpečných látok definovaných v článku 57 nariadenia REACH (látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy).

Regenerované polyméry

Vykonávateľ regenerácie polymérov by mal identifikovať všetky látky v regenerovanom materiáli (napr. látky pridané na prispôsobenie alebo zlepšenie vzhľadu alebo fyzikálno-chemických vlastností polymérneho materiálu), ktoré boli pôvodne prítomné v polymérnom materiáli, ktorý prešiel regeneráciou. Toto sa môže stať v prípade selektívnej regenerácie. Zámerne regenerované látky sa nemôžu považovať za nečistoty, ale za látku, v prípade ktorej je potrebné si overiť, či možno využiť vyňatie prostredníctvom článku 2 ods. 7 písm. d) nariadenia REACH. Z tohto dôvodu sa odporúča považovať regenerovaný materiál za látku v zmesi (napr. v prípade selektívnej recyklácie mäkkého PVC môže byť nevyhnutnéregistrovať príslušné zmäkčovadlá, pokiaľ ešte neboli registrované).

Požiadavky pre recyklované látky/zmesi

V zmysle požiadaviek nariadení REACH a CLP musia dodávatelia chemických látok zabezpečiť posúdenie nebezpečnosti týchto látok (v prípade recyklácie aj zmesí) a následne vykonať zodpovedajúcu klasifikáciu a označovanie.

S cieľom zabezpečiť bezpečné použitie produktov recyklácie sú spoločnosti zodpovedné za zistenie informácií o zložkách a na základe týchto informácií klasifikovať, označiť a predať informácie svojim odberateľom.

V prípade nebezpečných látok a zmesí, musí recyklujúca spoločnosť zabezpečiť kartu bezpečnostných údajov v zmysle článku 31 nariadenia REACH. Táto povinnosť sa vzťahuje v určitých prípadoch aj na látky a zmesi, ktoré nie sú klasifikované (článok 32 nariadenia REACH).

Hoci sa ustanovenia o registrácii podľa nariadenia REACH nevzťahujú na polyméry, výrobca

alebo dovozca polyméru musí registrovať monoméry a ostatné látky použité na výrobu polyméru za určitých podmienok v súlade s článkom 6 ods. 3 nariadenia REACH.

Podobne pri regenerovaných polyméroch musia byť registrované monoméry a ostatné látky, aby bolo možné využiť vyňatie podľa článku 2 ods. 7 písm. d) nariadenia REACH.

Nečistoty v monoméri je potrebné identifikovať a vyhodnotiť v rozsahu nevyhnutnom na zistenie profilu nebezpečnosti, ako aj na klasifikáciu a označovanie regenerovaného monoméru.

Vo väčšine prípadov sa polymérny odpad zbiera na trhu EÚ, vtedy sú vykonávatelia  regenerácie vyňatí z registrácie monomérov alebo ďalších látok v regenerovanom polyméri spĺňajúcich kritériá článku 6 ods. 3 nariadenia REACH, za predpokladu, že tieto látky, z ktorých polymér vznikol, boli registrované.

Požiadavky pre recyklované výrobky

V prvom kroku je potrebné posúdiť, či proces regenerácie vedie priamo k vzniku výrobku (t. j. či prvý neodpadový materiál v reťazci regenerácie je výrobok a nie látka ako taká ani látka v zmesi). S ohľadom na prítomnosť polymérnej látky v regenerovanom výrobku neexistuje požiadavka na registráciu podľa nariadenia REACH.

Výrobok je predmet, ktorý počas výroby dostáva konkrétny tvar, povrch alebo prevedenie, ktoré určuje jeho funkciu vo väčšej miere ako jeho chemické zloženie. Spoločnosť je výrobcom výrobkov vtedy, ak vyrába výrobky v rámci EÚ bez ohľadu na spôsob výroby a bez ohľadu na to, či sa uvádzajú na trh. Nezávisle od výrobného procesu, spoločnosti, ktoré v EÚ vyrábajú výrobky, môžu mať povinnosti súvisiace s látkami, ktoré obsahujú ich výrobky.

Výrobcovia výrobkov musia v zmysle článku 33 nariadenia REACH informovať odberateľov o látkach vzbudzujúcich veľmi veľké obavy.
Látky uvedené v zozname kandidátskych látok sú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) pre svoje veľmi závažné účinky na zdravie ľudí a životné prostredie. Tieto látky možno nájsť v „zozname kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy podliehajúcich autorizácii“.

Každý dodávateľ výrobku obsahujúceho SVHC látku musí poskytnúť príjemcovi výrobku (článok 33 ods. 1) alebo spotrebiteľovi (článok 33 ods. 2) príslušné bezpečnostné informácie, ktoré má k dispozícii, ak sú splnené obidve tieto podmienky:

 • látka je zaradená do zoznamu kandidátskych látok (pozri oddiel 2) a
 • látka je vo vyrobených a/alebo v dovezených výrobkoch prítomná v koncentrácii vyššej než 0,1 hmotnostného % (w/w).

Informácie sa musia poskytnúť príjemcovi výrobku pri prvom dodaní výrobku po zaradení látky do zoznamu kandidátskych látok a spotrebiteľovi na jeho požiadanie, a to do 45 kalendárnych dní od prijatia žiadosti a bezplatne.
Ak pre bezpečné používanie výrobku obsahujúceho látku uvedenú v zozname kandidátskych látok nie sú potrebné nijaké konkrétne informácie, napríklad ak expozíciu možno vylúčiť vo všetkých štádiách životného cyklu výrobku vrátane zneškodňovania , príjemcom výrobku alebo spotrebiteľom sa musí prinajmenšom poskytnúť informácia o názve danej látky.
Poskytnutá informácia musí obsahovať vysvetlenie, že látka sa nachádza v aktuálnom zozname kandidátskych látok a že to je dôvodom poskytnutia tejto informácie.

UFI kódy – nové povinnosti od 1.1.2020

UFI kódy – nové povinnosti od 1.1.2020

Nariadenie Komisie (EÚ) 2017/542 z 22. marca 2017,

ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí doplnením prílohy o harmonizovaných informáciách súvisiacich s reakciou na ohrozenie zdravia

UFI kód je jednoznačný identifikátor, 16-znakový alfanumerický kód, ktorý bude povinne na štítku výrobkov, ktoré obsahujú nebezpečnú zmes.
Okrem UFI sa vyžaduje poskytovanie ďalších informácií o nebezpečnej zmesi a súvisiacich výrobkoch národným inštitúciám akým je na Slovensku Národné toxikologické informačné centrum (NTIC).
Takýmito informáciami sú zloženie, obchodné meno, farba, balenie, kategória výrobkov a toxikologické informácie.
Cieľom UFI je vytvoriť jednoznačné prepojenie medzi informáciami, ktoré sa poskytujú s výrobkom uvádzaným na trh.
Podmienkou pre pridelenie UFI je, že všetky výrobky, ktoré sú označené a oznámené s rovnakým UFI, musia mať rovnaké zloženie nebezpečnej zmesi.

Na etiketách a štítkoch výrobkov sa od roku 2020 bude uvádzať nový prvok označenia – 16-znakový kód, ktorý sa nazýva jednoznačný identifikátor vzorca (UFI).
Takzvané prechodné obdobie pre výrobky už uvedené na trh a nahlásené príslušným orgánom členských štátov pred 1.1.2020 je určené do 1. januára 2025. Od roku 2025 bude UFI povinné na etiketách všetkých výrobkov klasifikovaných kvôli zdravotným alebo fyzikálnym rizikám.

Dovozcovia a následní užívatelia, ktorí uvádzajú takéto výrobky na trh, budú musieť poskytovať konkrétne informácie o výrobkoch, vrátane UFI, povereným národným inštitúciám, kde uvádzajú výrobky na trh.
Novo sa zavádza Európsky systém kategorizácie výrobkov, ktorý je tiež potrebné použiť pre účely nahlasovania nebezpečných zmesí.

Informácie sa do ECHA Submission Portal môžu vkladať vo formáte PCN (Poison Centres Notification format).
Nástroje a podpora na vytvorenie UFI, vytvorenie PCN a podanie ifnormácií do portálu ECHA sú k dispozícii na webových stránkach ECHA:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/home

UFI a ďalšie povinne poskytnuté informácie, budú v prípade tiesňového volania prednostne používať toxikologické informačné centrá v členských krajinách EÚ. Napríklad okrem obchodného mena je možné operátorovi centra pre výskum jedov prečítať UFI priamo zo štítka výrobku tak, aby presne identifikoval výrobok, ktorý je predmetom udalosti s expozíciou danej zmesi.

Na vytvorenie UFI pre zmes je potrebné číslo DPH (alebo tzv. firemný kľúč, v konkrétnych prípadoch) a pre zmes konkrétne číslo zloženia.
Zadaním týchto dvoch čísel do generátora UFI agentúry ECHA vám online nástroj poskytne kód UFI. Číslo DPH je kľúčovým prvkom na zabezpečenie toho, aby UFI bolo jedinečné, aby nedošlo k prekrývaniu medzi UFI generovanými rôznymi spoločnosťami.

Spoločnosti budú povinné oznámiť UFI a ďalšie informácie o výrobkoch v novom harmonizovanom formáte do 1. januára 2020 pre zmesi určené na použitie u spotrebiteľov.
Zmesi určené na profesionálne použitie budú musieť byť oznámené do1. januára 2021 a zmesi na priemyselné použitie až do 1. januára 2024.

Spoločnosti musia byť pripravené používať označenie UFI na štítkoch pred ich konečným termínom na odoslanie týchto informácií o produktoch do národných toxikologických informačných centier.
V praxi to znamená, že generovanie UFI a tlač vhodných štítkov výrobkov by mali byť starostlivo naplánované v harmonograme každej spoločnosti a môžu byť vykonané pred príslušnými lehotami určenými v legislatíve.

Poznáte svoje povinnosti?

Ponúkame Vám naše odborné kapacity pre oblasť zavedenia systému chemického manažmentu a tým plnenia požiadaviek REACH legislatívy vo Vašej spoločnosti.

Základom je poznať aktuálny stav vo Vašej spoločnosti –

* REACH + CLP skríning https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/reach-clp-skrining/

* REACH + CLP audit https://ekotoxcenters.eu/reach-clp-audit/

* KBU skríning https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/kbu-skrining-analyza-stavu-kbu/

Zavádzanie manažmentu chemickej bezpečnosti: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/

________________________________________

EKOTOX CENTERS

– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy viac ako 25 rokov.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Tomášikova 10/F
821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
Mobil: +421 903 413 711
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Facebook: Ecotoxicological Centers

REACH registrácia polymérov

REACH registrácia polymérov

Európska chemická legislatíva REACH sa dostala da ďalšej fázy po ukončení registrácie látok nad 1 tonu v roku 2018. V prípade plastov sa to týkalo monomérov.

Preskúmanie účinnosti legislatívy REACH (REFIT) prinieslo odporúčanie, pripraviť schému registrácie polymérov.

Možnosť zaradenia povinnosti registrácie pre polyméry na trhu EÚ vyplýva z článku 138(2) nariadenia REACH:

Komisia môže predložiť legislatívne návrhy hneď, ako sa môže stanoviť prakticky uskutočniteľný a nákladovo efektívny spôsob výberu polymérov na registráciu na základe náležitých technických a validovaných vedeckých kritérií, a po zverejnení správy o:

a) rizikách, ktoré predstavujú polyméry v porovnaní s ostatnými látkami;

b) prípadnej potrebe registrácie určitých druhov polymérov po zohľadnení konkurencieschopnosti a inovácie na jednej strane a ochrany zdravia ľudí a životného prostredia na strane druhej. 

Európska Komisia vo svojej druhej správe o vykonávaní nariadenia REACH v praxi (REFIT 2018) uvádza aj tri preskúmania: prvé sa týka možnej registrácie polymérov a zvyšné dve minimálnych požiadaviek na informácie o látkach v nízkotonážnych množstvách (1 až 10 ton ročne). Konštatuje, že požiadavka na registráciu niektorých polymérov sa dá považovať za opodstatnenú.

V zmysle „Opatrenia 16“ bude Komisia aj naďalej prešetrovať informácie potrebné na posúdenie cenovej dostupnosti prijatia ďalších požiadaviek na registráciu nízkotonážnych látok alebo na identifikáciu príslušných polymérov, ktoré by mohli podliehať registrácii.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0116&from=EN

Polyméry sa vo všeobecnosti považujú za pomerne bezpečné z hľadiska ohrozenia zdravia ľudí vzľadom na ich vysokú molekulovú hmotnosť (obmedzujúcu prechod cez biomembrány).  Viacero krajín ktoré majú požiadavky na registráciu polymérov zaviedlo vo svojej legislatívnej schéme pojem „polymér nízkej dôležitosti“ (polymers of low concern (PLC)) a takéto polyméry sú vyňaté z povinnosti registrovať. Samozrejme že PLC znamená, že polymér nemá žiadnu z nebezpečných vlastností akými sú:

 • Akútna toxicita (Acute Tox. 1 to Acute Tox. 4);
 • Mutagenita (Muta. 1A, Muta. 1B and Muta. 2);
 • Karcinogenita (Carc. 1A, Carc. 1B and Carc. 2);
 • Aspiračná toxicita (Asp. Tox. 1);
 • Respiračná/kožná senzibilizácia (Resp. Sens. 1 and Skin Sens. 1);
 • Toxicita pre špecifický orgán – jednorazová expozícia (STOT SE1 to SE3)
 • Toxicita pre špecifický orgán – opakovaná expozícia (STOT RE 1 and STOT RE 2);
 • Nebezpečnosť pre vodné prostredie (Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1 – 4);
 • Nebezpečnosť pre ozónovú vrstvu (Ozone).
 • polymér nesmie byť identifikovaný ako PBT alebo vPvB.

Ako by mohla teda vyzerať schéma REACH registrácie polymérov?

Vychádzajúc z dokumentu publikovanom v decembri 2012 (REVIEW OF REACH WITH REGARD TO THE REGISTRATION REQUIREMENTS ON POLYMERS 070307/2011/602175/SER/D3; Final Report Part A: Polymers) https://rpaltd.co.uk/uploads/report_files/j762-2.pdf

by prichádzali v princípe do úvahy 2 prístupy:

 1. Samostatná registračná schéma pre polyméry;
 2. Rozšírenie registrácie monomérov – v súčasnosti sú informácie v registračnej dokumentácii pre monomér zacielené len na použitie monoméru. Požiadavky by sa mohli rozšíriť na použitie monoméru v polyméroch a definovanie vlastností všetkých typov polymérov v ktorých sa daný monomér používa a to z hľadiska celého životného cyklu.

V štúdii z roku 2015 je návrh na registráciu polymérov definovaný ako kombinácia PLC a „polymérnych skupín“.

http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/pdf/FINAL%20REPORT%20POLYMER%20SI671025.pdf

PLC prístup je definovaný rozhodovacou schémou pre určenie, či môže byť polymér považovaný za PLC (polymér nízkej dôležitosti).

Parametre pre určenie PLC zahŕňajú:

 • Kritériá nebezpečnosti: klasifikácia CLP, prítomnosť vybraných elementov, degradovateľnosť a absorpčná schopnosť;
 • Molekulová hmotnosť a obsah oligomérov;
 • Reakčné funkčné skupiny; a
 • Polymérne skupiny (polyestery).

Implementácia takéhoto prístupu so zúženými požiadavkami pre PLC by umožnila redukciu nákladov o 30 – 35% pre spoločnosti v prípade registrácie polyméru.

Prístup „polymérnych skupín“ bol vyvinutý s cieľom zabezpečiť, že všetci členovia skupiny majú rovnaké environmentálne a zdravotné riziká. Tento prístup zahŕňa prípady pre polyméry s rovnakými zložkami, ale aj s rozdielnym zložením.

Ako v praxi by mala schéma registrácie polymérov naozaj vyzerať v rámci nariadenia REACH by mala osvetliť ďalšia štúdia, ktorú zadala Komisia v roku 2018. 

Návrh na reštrikcie cielene pridávaných mikroplastov

Návrh na reštrikcie cielene pridávaných mikroplastov

Európska chemická agentúra (ECHA) predstavila návrh na obmedzenie mikroplastových častíc ktoré sú cielene pridávané do zmesí používaných spotrebiteľmi alebo profesionálmi. V prípade prijatia, toto obmedzenie môže zredukovať množstvo mikroplastov uvoľňovaných do zložiek životného prostredia v EÚ o 400 tisíc ton za 20 rokov.

20. marca 2019 komisie RAC a SEAC odsúhlasili návrh na reštrikcie mikroplastov tak ako ho navrhuje ECHA.

ECHA hodnotila zdravotné a environmentálne riziká ktoré môžu spôsobovať cielene pridávaných mikroplastov s výsledkom, že celoeurópske reštrikcie sú opodstatnené.

Výsledky hodnotenia poukazujú na to že s najväčšou pravdepodobnosťou sa cielene pridávané mikroplasty akumulujú v terestriálnych zložkách životného prostredia vzhľadom na koncentrovanie sa v odpadných kaloch ktoré sa často používajú ako hnojivá. Oveľa menšia časť týchto mikroplastov sa uvoľňuje priamo do vodného prostredia.

Príčinou obáv sú najmä perzistencia a potenciál nebezpečných účinkov alebo bioakumulácia mikroplastov. Ak sa mikroplasty raz uvoľnia, sú extrémne perzistentné v zložkách životného prostredia a ostávajú tam tisíce rokov, a je prakticky nemožné ich odstrániť. V súčasnosti nie je možné určiť dopady tok dlho trvajúcej expozície na životné prostredie.

Dostupnosť údajov o možných účinkoch je obmedzená, čiastočne z dôvodu obtiažnosti hodnotenia rizík v terestriálnych zložkách životného prostredia. Z dôvodu malej veľkosti u mikroplastov a nanoplastov – ešte menšie čiastočky ktoré sú tvorené počas ďalšej degradácie mikroplastov – môžu byť priamo prijímané v potrave a teda sa stávajú súčasťou potravného reťazca. Potenciálne účinky na ľudské zdravie nie sú dobre známe.

Vo všeobecnosti použitie mikroplastov vo výrobkoch ktoré rezultuje uvoľňovaním do životného prostredia nie je dostatočne kontrolované.

Návrh ECHA je zacielený na obmedzenie cielene pridávaných mikroplastov v prípade výrobkov, u ktorých sa nedá vyhnúť uvoľňovaniu do životného prostredia.

Definícia „mikroplastov“ je široká a zahŕňa malé, typicky mikroskopické (menej než 5 mm) častice zo syntetického polyméru, ktoré odolávajú (bio)degradácii. Predstavuje širokú škálu použití v spotrebiteľských výrobkoch a výrobkoch pre profesionálne použitie v množstve sektorov, vrátane kozmetických výrobkov, detergentov, výrobkov na ošetrovanie, farby a laky, stavebné materiály a zdravotnícke produkty, rovnako ako rôzne výrobky používané v poľnohospodárstve, v ropnom a plynárenskom sektore.

ECHA vyhodnotila aj socio-ekonomické dopady navrhovaných obmedzení a je si vedomá že reštrikcie s veľkou pravdepodobnosťou budú mať za následok rôzne náklady v závislosti od predmetného typu produktu. Napriek tomu sa javí uplatnenie reštrikcií efektívne z hľadiska ceny a nákladov u všetkých sektorov, vrátane poľnohospodárskeho sektora, identifikovaného ako najväčší zdroj cielene pridávaných mikroplastov.

Viaceré členské štáty EÚ už uplatňujú zákazy na použitie mikroplastov v niektorých typoch produktov, najčastejšie v prípade zmývateľných kozmetických výrobkov.

https://echa.europa.eu/documents/10162/82cc5875-93ae-d7a9-5747-44c698dc19b6

Mapovanie vysokoobjemových prísad do plastov

Mapovanie vysokoobjemových prísad do plastov

Európska chemická agentúra (ECHA) a priemysel zmapovali rozsah použitia vysokoobjemových chemických látok, ktoré sa používajú ako prísady do plastov.

Informácie budú použité agentúrou ECHA na identifikáciou látok pre určenie priorít ďalšieho hodnotenia.

Na stránkach ECHA sa aktuálne nachádzajú informácie o viac než 400 látkach, ktoré sa v EÚ používajú ako prísady do plastov. Zoznam látok vychádza z informácií o technických funkciách prísad a z údajov od priemyslu o látkach vyrábaných alebo dovážaných v objemoch vyšších než 100 ton ročne. Patria sem látky používané ako antioxidanty, retardanty horenia, nukleátory, zmäkčovadlá, pigmenty, tepelné stabilizátory a UV/svetelné stabilizátory. Dostupné sú aj informácie o typoch polymérov ktoré sa najčastejšie v prísadách používajú spolu s predpokladanými koncentračnými rozsahmi.

Práce zahŕňali aj vývoj metodológie pre porovnanie potenciálu uvoľňovania prísad z plastových výrobkov počas ich použitia. Spolu s informáciami o potenciáli nebezpečnosti budú použité agentúrou ECHA a členskými štátmi na prioritizáciu skupín látok pre podrobné hodnotenie v rámci legislatívy REACH.

Pomocou týchto výsledkov má projekt za cieľ pomôcť priemyslu identifikovať, ktoré použitia a informácie o expozícii sú relevantné pri určení bezpečného použitia látok vo výrobkoch a na tomto základe iniciovať potrebu aktualizácie registračnej dokumentácie. Informácie majú byť tiež komunikované v dodávateľskom reťazci. Porovnávacie dáta o potenciáli uvoľňovania môžu tiež pomôcť pri nahradzovaní nebezpečných látok za ich bezpečnejšie alternatívy.

Projekt bol zahájený v roku 2016 a prebiehal v spolupráci s 21 priemyselnými sektormi, vrátane výrobcov prísad do polymérov aj následných užívateľov. Je to príspevok ku splneniu cieľov Svetového summitu pre trvalo udržateľný rozvoj a tiež Stratégie pre plasty v rámci cirkulárnej ekonomiky.

https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/mapping-plastic-additives

CoRAP 2019: 19 členských štátov EÚ je zapojených do hodnotenia 100 látok počas nasledujúcich 3 rokov.

CoRAP 2019: 19 členských štátov EÚ je zapojených do hodnotenia 100 látok počas nasledujúcich 3 rokov.

V prípade vybraných 31 látok pre rok  2019, majú hodnotiace autority 12 mesiacov počnúc dneškom, aby predstavili výsledky hodnotení.
ECHA vyzýva registrantov týchto látok aby zkoordinovali svoje aktivity s hodnotiacou autoritou členského štátu EÚ.  
Spoločnosti sú tiež vyzvané na doplnenie a aktualizáciu registračnej dokumentácie, špecificky pre použitia a expozície. Registranti budú mať možnosť pripomienkovať ešte predtým ako by sa prijalo rozhodnutie na doplnenie informácií. Pred vydaním konečného rozhodnutia budú mať možnosť sa vyjadriť aj ostatné členské štáty a ECHA.

Vybrané chemické látky zaradené do hodnotenia v roku 2019: Triclocarban, RESORCINOL, Chromium(III)Oxide, Sodium chlorite, 1-phenylethanol, Vinyl acetate, 1,3-diethyl-2-thiourea (DETU).
https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/corap_update_2019-2021_en.pdf/12451cec-ce6e-d156-5fef-7d09cb77b324

Inšpektori kontrolujú prítomnosť nebezpečných chemických látok vo výrobkoch určených spotrebiteľom

Inšpektori kontrolujú prítomnosť nebezpečných chemických látok vo výrobkoch určených spotrebiteľom

Inšpekčné orgány aktuálne vykonávajú kontroly v rámci 2 celoeurópskych kontrolných projektov zameraných na identifikáciu nebezpečných chemických látok vo výrobkoch.

Prvý projekt (BRF-1) je zameraný na kontrolu “ošetrených” výrobkov a chemických zmesí pre konzumentov a profesiálne použitie v rámci biocídneho nariadenia.
Kontrolované produkty zahŕňajú napríklad detské a športové oblečenie, ale aj na profesionálne výrobky používané v stavebníctve, produkty používané v plavárňach, ale aj osobné ochranné prostriedky (OOPP).
Chemické zmesi akými sú farby a pigmenty sú tiež predmetom kontrol
v rámci tohto projetku.
Čiastočne sa inšpektori budú tiež zameriavať na nelegálne použitie neschválených účinných látok a plnenie povinností v oblasti správneho označovania.

Druhý projekt sa zameriava na kontrolu požiadaviek nariadení REACH a CLP v prípade dovezených výrobkov a vykonáva sa v spolupráci s colnými úradmi.
Kontroly sa začínajú už v marci 2019 a budú prebiehať do jesene. Kontrolné orgány budú zisťovať plnenie požiadaviek u dovážaných produktov z hľadiska uplatňovaných reštrikcií najmä pokiaľ sa týka o obsah kadmia, niklu a olova. Tiež sa kontroly zamerajú na správne oznažovanie produktov z hľadiska bezpečnosti pri použití. V prípade zistených porušení bude dovoz zastavený a tieto výrobky nebudú mať prístup na európsky trh.
Užšie zapojenie colných orgánov zabezpečí lepšiu možnosť kontrol a týme lepšiu ochranu obyvateľov EÚ z hľadiska expozície nebezpečným látkam.

https://echa.europa.eu/sk/-/inspectors-checking-consumer-products-for-hazardous-chemicals?fbclid=IwAR2vbo9g_CvdFf-54HDrRLR1ExOJ_iy_8dg80dYBXyCuhiSfC3OyTjZ4yHs