aktuality

REACH registrácie – kontrola úplnosti a správnosti

REACH registrácie – kontrola úplnosti a správnosti

REACH registrácia chemických látok

Kontrola REACH registrácií – 1 mája 2023, začne ECHA kontrolovať nové registrácie ale aj doplnené / revidované registrácie chemických látok na základe nových požiadaviek.

REACH registrácia – kontroly registračnej dokumentácie sa týkajú:

Identita látky:

 • zabezpečenie správnej a konzistentnej identifikácie hraničného zloženia látky a jej zložiek a prídavných látok na základe objasnení uvedených v prílohe VI.

Požiadavky na informácie

 • Štandardné požiadavky na informácie na základe príloh VII až XI: podpora registrujúcich pri nahlasovaní informácií o sledovaných parametroch týkajúcich sa mutagenity, degradácie a toxicity pre vodné prostredie na základe požiadaviek na informácie podľa prílohy VII až XI. Registrujúci, ktorí pridávajú novú úpravu závažnosti dôkazov, budú vyzvaní, aby predložili argumenty pre tento prístup v štruktúrovanejšom formáte.

IUCLID

 • Asistent aplikácie IUCLID bude aktualizovaný aj o zmenené pravidlá kontroly úplnosti, keď bude koncom apríla 2023 vydaná nová verzia aplikácie IUCLID. Registrujúcim sa odporúča, aby pred predložením agentúre ECHA využili validačného asistenta na kontrolu svojich registrácií.

Stránky ECHA: https://echa.europa.eu/-/changes-to-completeness-checks-of-reach-registrations-1

EKOTOX stránky REACH: https://ekotoxcenters.eu/reach/

EkotoxInfo 1/2023 

EkotoxInfo 1/2023 

Odporúčame vám prečítať si aktuálne vydanie chemických noviniek EkotoxInfo. V súhrne za január 2023 nájdete nasledujúce témy:

 1. REACH Kandidátsky Zoznam + 9 = 233 záznamov
 2. PFASs návrh obmedzení
 3. 2,4-dinitrotoluene návrh obmedzení
 4. International Panel on Chemical Pollution (IPCP)
 5. Metals and Inorganics Sectoral Approach (MISA)
 6. EU RoHS Pack-23 návrhy na výnimky boli zverejnené
 7. Biocídy – SPC editor – IUCLID

REACH Konferencia Bratislava – 22-23 mája 2023


 1. REACH REACH Kandidátsky Zoznam + 9 = 233 záznamov

ECHA pridala deväť chemických látok na REACH kandidátsky zoznam z dôvodu ich nebezpečných vlastností. Používajú sa napríklad v retardéroch horenia, farbách a náteroch, atramentoch a toneroch, náterových výrobkoch, zmäkčovadlách a pri výrobe buničiny a papiera.

Podľa nariadenia REACH majú spoločnosti právne povinnosti, ak je ich látka – buď ako taká, v zmesiach alebo vo výrobkoch – zaradená do zoznamu kandidátskych látok.

Ekotox REACH webpages: https://ekotoxcenters.eu/news/kandidatsky-zoznam/

 • PFASs návrh obmedzení

ECHA: Vnútroštátne orgány Dánska, Nemecka, Holandska, Nórska a Švédska predložili agentúre ECHA návrh na obmedzenie perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (PFAS) podľa nariadenia REACH. Agentúra ECHA uverejní podrobný návrh, ktorý je jedným z najširších v histórii EÚ, 7. februára 2023.

ECHA REACH PFAS restrictions webpages: https://echa.europa.eu/sk/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18663449b

 • 2,4-dinitrotoluene restriction proposal

ECHA: K dispozícii je spoločné stanovisko výborov pre hodnotenie rizík a sociálno-ekonomickú analýzu pre 2,4-dinitrotoluénu (EC 204-450-0, CAS 121-14-2).

ECHA REACH 2,4-dinitrotoluene restrictions webpages: https://echa.europa.eu/sk/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e185d7af0bEkotox

 • International Panel on Chemical Pollution (IPCP)

Medzinárodný panel pre chemické znečistenie.

V roku 2022 sa Environmentálne zhromaždenie Organizácie Spojených národov (UNEA) rozhodlo zriadiť vedecko-politický panel, ktorý má ďalej prispievať k správnemu nakladaniu s chemikáliami a odpadom a predchádzať znečisťovaniu.

Možným znením rozsahu pôsobnosti by mohlo byť “posilnenie vedecko-politického rozhrania o správnom nakladaní s chemikáliami, odpadom a znečistením a súvisiacich vplyvoch na celosvetovej a regionálnej úrovni s cieľom chrániť zdravie ľudí a ekosystémov”.

Prvé zasadnutie ad hoc otvorenej pracovnej skupiny pre vedecko-politický panel (OEWG-1.2) sa bude konať od 30. januára do 3. februára 2023 v thajskom Bangkoku.

IPCP White Paper Webpage: https://www.ipcp.ch/activities/ipcp-white-paper-on-the-scope-and-functions-of-the-future-science-policy-panel

 • Metals and Inorganics Sectoral Approach (MISA)

Sektorový prístup pre kovy a anorganické látky

Štvorročný program sektorového prístupu pre kovy a anorganické látky (MISA) bol ukončený na konci roka 2022. Záverečná správa, v ktorej sú zhrnuté výsledky spolupráce medzi agentúrou ECHA, Eurometaux a 29 priemyselnými združeniami pri riešení technických a vedeckých otázok špecifických pre kovy, je teraz k dispozícii.

MISA Final Report webpage: https://echa.europa.eu/documents/10162/7000431/misa_final_report_en.pdf/?utm_campaign=5f215996711b560001f4f482&utm_content=63b69f76f5b4f00001ea4f9c&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedinWebinars

 • EU RoHS Pack-23 návrhy na výnimky

Nová správa uverejnená s odporúčaniami týkajúcimi sa bežne používaných výnimiek EÚ v oblasti ROHS.

19. decembra 2022 bola zverejnená správa, v ktorej sa sumarizuje posúdenie výnimiek ONL EÚ a odporúča sa, aby Európska komisia prijala tieto výnimky ako postup.

Dvanásť výnimiek z prílohy III k smernici EÚ o ONL, známych ako balík 23, bolo preskúmaných v rámci spoločného úsilia Fraunhoferovho inštitútu pre spoľahlivosť a mikrointegráciu (IZM), Inštitútu OSN pre odbornú prípravu a výskum (UNITAR) a BIO inovačných služieb (Bio IS).

Vyhodnotenie výnimiek Smernica 2011/65/EU https://rohs.biois.eu/index.html

 • Biocídy – SPC editor – IUCLID

Žiadosť o autorizáciu biocídneho výrobku musí obsahovať súhrn charakteristických vlastností výrobku (SPC). Doteraz bol tento súbor pripravený pomocou SPC Editora.

V budúcnosti sa to zmení a na prípravu SPC budete musieť použiť aplikáciu IUCLID. V rámci prípravy na prechod už teraz nájdete podporné materiály na webovom sídle agentúry ECHA.

ECHA SPC webstránky: https://echa.europa.eu/sk/support/dossier-submission-tools/spc-editor?utm_campaign=5b9f6f42c09d200001046698&utm_content=63bd7832162dac0001f05c57&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedin


 • REACH konferencia sa bude konať v Bratislave 22-23 mája 2023

Ekotox Centers spolu s partnermi a zástupcami Cefic, Eurometaux a EPMF s potešením oznamujú témy konferencie REACH Bratislava 2023.

Webové stránky konferencie REACH 2023: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


EKOTOX CENTERS – konzultačné a poradenské služby

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECH REPUBLIC

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE


EKOTOX CENTERS konzultačné služby: https://ekotoxcenters.eu/  

Online konzultácie, školenia a webináre: http://trainingeu.eu/

REACH Kandidátsky zoznam rozšírený o 9 položiek = 233

REACH Kandidátsky zoznam rozšírený o 9 položiek = 233

Helsinky, 17. januára 2023 – ECHA pridala deväť chemických látok na REACH kandidátsky zoznam z dôvodu ich nebezpečných vlastností. Používajú sa napríklad v retardéroch horenia, farbách a náteroch, atramentoch a toneroch, náterových výrobkoch, zmäkčovadlách a pri výrobe buničiny a papiera.

Položky pridané do Kandidátskeho zoznamu 17.1.2023:

1,1′-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene]253-692-337853-59-1
2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropylidenediphenol201-236-979-94-7
4,4′-sulphonyldiphenol201-250-580-09-1
Barium diboron tetraoxide237-222-413701-59-2
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof
Isobutyl 4-hydroxybenzoate224-208-84247-02-3
Melamine203-615-4108-78-1
Perfluoroheptanoic acid and its salts
reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine473-390-7

Výbor členských štátov agentúry ECHA potvrdil pridanie týchto látok do zoznamu kandidátskych látok. Zoznam kandidátskych látok má teraz 233 záznamov – niektoré sú skupiny chemikálií, takže celkový počet ovplyvnených chemikálií je vyšší.

Tieto látky môžu byť v budúcnosti zaradené do autorizačného zoznamu. Ak je látka na tomto zozname, jej používanie bude zakázané, pokiaľ spoločnosti nepožiadajú o autorizáciu a Európska komisia im nepovolí pokračovať v jej používaní.

Povinnosti vyplývajúce zo zaradenia látok na REACH kandidátsky zozna

Podľa nariadenia REACH majú spoločnosti právne povinnosti, ak je ich látka – buď ako taká, v zmesiach alebo vo výrobkoch – zaradená do zoznamu kandidátskych látok.

Dodávatelia výrobkov obsahujúcich látku zo zoznamu kandidátskych látok s koncentráciou nad 0,1 % (hmotnosti z hmotnosti) musia svojim zákazníkom a spotrebiteľom poskytnúť informácie, aby ich mohli bezpečne používať. Spotrebitelia majú právo opýtať sa dodávateľov, či výrobky, ktoré kupujú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy.

Dovozcovia a výrobcovia výrobkov budú musieť agentúre ECHA oznámiť, či ich výrobok obsahuje látku zo zoznamu kandidátskych látok, do šiestich mesiacov od dátumu zaradenia do zoznamu (17. januára 2023). Dodávatelia látok na zozname kandidátskych látok, dodávaných buď samostatne, alebo v zmesiach, musia svojim zákazníkom poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Podľa rámcovej smernice o odpadoch musia spoločnosti agentúre ECHA oznamovať aj to, ak výrobky, ktoré vyrábajú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti. Toto oznámenie sa uverejňuje v databáze agentúry ECHA o látkach vzbudzujúcich obavy vo výrobkoch (SCIP).

ECHA News webpage: https://echa.europa.eu/-/echa-adds-nine-hazardous-chemicals-to-candidate-list

Ekotox REACH webstránky: https://ekotox.eu/reach-regulation/

Školenia, webináre, REACH Conference 2023: http://trainingeu.eu/

EkotoxInfo 12/2022

EkotoxInfo 12/2022

EKOTOX CENTERS 

EkotoxInfo 12/2022 

Odporúčame vám prečítať si aktuálne vydanie chemických noviniek EkotoxInfo. V súhrne za minulý mesiac nájdete nasledujúce témy:

 1. Reforma európskej chemickej legislatívy (REACH) sa odkladá
 2. Návrh revízie CLP nariadenia COM(2022) 748 final
 3. POPs Prílohy IV a V doplnené
 4. Corap: 24 látok – návrh na hodnotenie 2023-2025
 5. KBÚ – karty bezpečnostných údajov – kontroly 2023
 6. Webináre pre rok 2023 zverejnené
 7. REACH konferencia sa bude konať v Bratislave 22-23 mája 2023

—————————————————————————————————————–

 • Reforma európskej chemickej legislatívy (REACH) sa odkladá

Reforma európskeho chemického regulačného rámca, známa ako REACH, sa oneskorí o rok, čo vyvolalo zdesenie nad pokrokom Európskej únie v oblasti kontroly škodlivých chemikálií, ktoré majú vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. V skutočnosti to znamená, že reforma sa nedokončí počas súčasného funkčného obdobia Európskej komisie.

Ekotox REACH webstránky: https://ekotoxcenters.eu/reach/

 • Návrh revízie CLP nariadenia COM(2022) 748 final

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

V rámci revízie nariadenia CLP sa delegovaným aktom doplnia vymedzenia pojmov a vedecké a technické kritériá s cieľom umožniť, aby sa látky a zmesi, ktoré majú nebezpečné vlastnosti

Ekotox news: https://ekotoxcenters.eu/news/clp-nariadenie-navrh-revizie-com2022-748-final/

 • POPs Prílohy IV a V doplnené

POPs – Perzistentné organické látky –

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/2400 z 23. novembra 2022, ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach

Ekotox news: https://ekotoxcenters.eu/news/pops-prilohy-iv-a-v/

 • Corap: 24 látok – návrh na hodnotenie 2023-2025

Členské štáty EÚ plánujú hodnotiť 24 chemických látok v rokoch 2023-2025.

CoRAP: Priebežný akčný plán Spoločenstva – 24 chemických látok bolo zaradených do hodnotenia členskými štátmi EÚ (Community rolling action plan) v rokoch 2023-2025.

Plán predpokladá hodnotenie piatich látok v roku 2023, ďalších 19 je zaradených do hodnotenie v rokoch 2024 a 2025.

Ekotox news: https://ekotoxcenters.eu/news/corap-2023-2025/

 • KBÚ – karty bezpečnostných údajov – kontroly 2023

Celoúnijný projekt presadzovania práva (REF-11) v roku 2023 sa zameria na kvalitu informácií v kartách bezpečnostných údajov.

Ekotox News: https://ekotoxcenters.eu/news/kbu-karty-bezpecnostnych-udajov-kontroly-2023/

 • Webináre pre rok 2023 zverejnené

Na portálu trainingeu sme zverejnili širokú ponuku školení a webinárov: http://trainingeu.eu/

 • REACH konferencia sa bude konať v Bratislave 22-23 mája 2023

Ekotox Centers spolu s partnermi a zástupcami Cefic, Eurometaux a EPMF s potešením oznamujú témy konferencie REACH Bratislava 2023.

Webové stránky konferencie REACH 2023: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/

——————————————————————————————————————–

EKOTOX CENTERS – konzultačné a poradenské služby

EKOTOX CENTERS:

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECH REPUBLIC

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE

——————————————————————————————————————–

EKOTOX CENTERS konzultačné služby: https://ekotoxcenters.eu/

Online konzultácie, školenia a webináre: http://trainingeu.eu/

KBÚ – karty bezpečnostných údajov – kontroly 2023

KBÚ – karty bezpečnostných údajov – kontroly 2023


Celoúnijný projekt presadzovania práva (REF-11) v roku 2023 sa zameria na kvalitu informácií v kartách bezpečnostných údajov.

Inšpekcie EÚ na kontrolu kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) v projekte presadzovania práva v celej EÚ v roku 2023

KBÚ – karty bezpečnostných údajov sú hlavnými nástrojmi na oznamovanie bezpečnostných informácií v dodávateľskom reťazci. Ak sú nedostatočné, pracovníci a odborníci nemusia dostať primerané informácie na bezpečné používanie nebezpečných látok a zmesí.

Nedostatočná kvalita informácií v kartách bezpečnostných údajov je dlhodobým problémom, ktorý sa zistil aj v mnohých predchádzajúcich projektoch presadzovania – až 52 % sa zistilo, že v roku 2013 bolo v projekte REF-2 fóra nedostatočných. Skúsenosti z činností presadzovania práva v členských štátoch potvrdzujú, že problém pretrváva.

Kontrola kvality kariet bezpečnostných údajov (KBÚ)

V rámci projektu sa skontroluje súlad s revidovanými požiadavkami podľa prílohy II k nariadeniu REACH, v ktorej sa stanovuje obsah a formát požadovaný pre karty bezpečnostných údajov. Keďže revidované požiadavky nadobudnú účinnosť v roku 2023, je to vhodná príležitosť na vytvorenie harmonizovaného projektu na kontrolu toho, či si spoločnosti v celej EÚ plnia túto povinnosť.

Všetky KBÚ, ktoré boli zostavené podľa starých požiadaviek prílohy II, sa budú musieť prepracovať tak, aby spĺňali aktualizované požiadavky od 1. januára 2023.

Inšpekcie budú prebiehať v roku 2023 a správa bude zverejnená v roku 2024.

Enforcement Forum webpages: https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/enforcement-forum/forum-enforcement-projects

Ekotox Centers – Váš partner pre dodržiavanie chemickej legislatívy EÚ !

Ekotox KBÚ podstránky: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/

Ekotox podpora, školenia, webináre: http://trainingeu.eu/

CLP Nariadenie – návrh revízie COM(2022) 748 final

CLP Nariadenie – návrh revízie COM(2022) 748 final

Európska komisia uverejnila svoj návrh nariadenia CLP 19. decembra.

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

V rámci revízie nariadenia CLP sa delegovaným aktom doplnia vymedzenia pojmov a vedecké a technické kritériá s cieľom umožniť, aby sa látky a zmesi, ktoré majú nebezpečné vlastnosti

 • endokrinné rozrušovače (ďalej len “ED”),
 • perzistentné, bioakumulatívne a toxické (ďalej len “PBT”),
 • veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (ďalej len “vPvB”),
 • perzistentné, mobilné a toxické (ďalej len “PMT”) alebo
 • veľmi perzistentné a veľmi mobilné (ďalej len “vPvM”), a mohli sa klasifikovať do zavedených tried nebezpečnosti.

Vplyv pridania týchto nových tried nebezpečnosti sa posudzoval v rámci celkového posúdenia vplyvu revízie nariadenia CLP.

Cieľom revízie nariadenia CLP je:
i) zabezpečiť, aby všetky nebezpečné chemikálie vrátane tých, ktoré majú vlastnosti ED, PBT, vPvB, PMT a vPvM, boli primerane a jednotne klasifikované v celej EÚ;

ii) zlepšiť efektívnosť informovania o nebezpečenstve tým, že sa etikety stanú prístupnejšími a zrozumiteľnejšími pre používateľov chemických látok, a poskytnúť spoločnostiam väčšiu flexibilitu, čím sa zníži administratívna záťaž bez zníženia úrovne bezpečnosti;

iii) zabezpečiť, aby pravidlá klasifikácie a komunikácie o chemickej nebezpečnosti uplatňovali všetci príslušní aktéri v dodávateľskom reťazci.

Brussels, 19.12.2022; COM(2022) 748 final; 2022/0432 (COD)
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.

Ekotox webstránky: manažment chemických látok

Poradenstvo, školenia, webináre: http://trainingeu.eu/

Corap: 24 látok bude hodnotených v rokoch 2023-2025

Corap: 24 látok bude hodnotených v rokoch 2023-2025

Členské štáty EÚ plánujú hodnotiť 24 chemických látok v rokoch 2023-2025

CoRAP: Priebežný akčný plán Spoločenstva – 24 chemických látok bolo zaradených do hodnotenia členskými štátmi EÚ (Community rolling action plan) v rokoch 2023-2025.
Plán predpokladá hodnotenie piatich látok v roku 2023, ďalších 19 je zaradených do hodnotenie v rokoch 2024 a 2025.

CoRAP 2023-2023 – vybrané látky:
2-Propenoic acid, methyl ester, reaction products with mixed O,Obis(branched and linear pentyl and iso-Bu) phosphorodithioates
Butanoic acid, 4-amino-4-oxosulfo-, N-coco alkyl derivs., monosodium salts, compds. with triethanolamine
tert-butylphenyldiphenyl phosphate (tBuTPP)
N-methylaniline
Sodium 3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-sec-butyl-4-hydroxybenzenesulfonate
3,3′-[methylenebis(oxymethylene)]bisheptane
1,3-diisopropylbenzene
1,4-diisopropylbenzene
Dioctyltin oxide
Bis(2,6-diisopropylphenyl) carbodiimide
Tris[2-chloro-1-(chloromethyl)ethyl] phosphate
A mixture of: triphenylthiophosphate and tertiary butylated phenyl derivatives
Reaction mass of 1,3-diisopropylbenzene and 1,4-diisopropylbenzene
Benzaldehyde
α-trimethylsilanyl-ω-trimethylsiloxypoly[oxy(methyl-3-(2-(2-methoxypropoxy)propoxy)propylsilanediyl]-co-oxy(dimethylsilane))
Acrylic acid, monoester with propane-1,2-diol
Octene, hydroformylation products, low-boiling
Diethyl Ether
Sodium hydroxymethanesulphinate
Carbon black
4,4′-Isopropylidenediphenol, ethoxylated
Betaines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl
5-Isobenzofurancarboxylic acid, 1,3-dihydro-1,3-dioxo-, reaction products with 1-nonanol
4-(4-isopropoxyphenylsulfonyl)phenol
2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate
Sodium 3-nitrobenzene sulphonate
4,4′-methylene bis(dibutyldithiocarbamate)
Propyl acetate
Oxirane, mono[(C12-14-alkyloxy)methyl] derivs

Draft CoRAP 2023-2025

Ekotox stránky – Chemický manažment

EkotoxInfo 11/2022 

EkotoxInfo 11/2022 

Odporúčame vám prečítať si aktuálne vydanie chemických noviniek EkotoxInfo. V súhrne za minulý mesiac nájdete nasledujúce témy:

 1. Každá štvrtá látka získaná z odpadu nieje v súlade s nariadením REACH
 2. Návrhy na obmedzenie bisfenolov a kreozotu
 3. Zverejnené správy z hodnotení regulačných potrieb
 4. Navrhované obmedzenia pre niektoré zlúčeniny kobaltu
 5. Ukončené konultácie nariadenia CLP – nové triedy nebezpečnosti
 6. Senzibilizujúce látky pre kožu v zmesiach určených spotrebiteľom
 7. Program kontroly dovážaných látok a výrobkov 2023-2025
 8. SCIP databáza dostupná aj pre krajiny EEA
 9. Revízia nariadenia REACH sa odkladá
 10. Kozmetické výrobky – zmeny pre zložky kozmetických výrobkov
 11. Európska komisia uverejnila usmernenia pre bezpečné chemikálie
 12. Community rolling action plan 2022-2024
 13. Nový zoznam alergénov v kozmetických výrobkoch 2023
 14. Usmernenie o účinnosti biocídnych výrobkov bolo aktualizované
 15. Pripomenutie aktualizácie kariet bezpečnostných údajov

————————————————————————————————————–

 1. Každá štvrtá látka získaná z odpadu nieje v súlade s nariadením REACH

Agentúra ECHA preverovala, či látky pochádzajúce z odpadu spĺňajú podmienky na udelenie výnimky z registrácie látok podľa nariadenia REACH. Výsledky ukázali, že 26 % látok nespĺňalo podmienky v rozsahu:

– identita zhodnotenej látky s pôvodnou látkou registrovanou v nariadení REACH;

– dostupnosť informácií o bezpečnom používaní.

Ekotox news: https://ekotoxcenters.eu/news/kazda-stvrta-latka-ziskana-z-odpadu-nieje-v-sulade-s-nariadenim-reach/

2. Návrhy na obmedzenie bisfenolov a kreozotu

Návrhy pre obmedzenia:

 • 4,4′-isopropylidenediphenol (bisphenol A) as well as other bisphenols and bisphenol derivatives with endocrine-disrupting properties for the environment, prepared by Germany;

a

 • creosote and related substances prepared by France..

Ekotox REACH webpages: https://ekotox.eu/reach-regulation/  

3. Zverejnené správy z hodnotení regulačných potrieb

Aktuálne je k dispozícii správa o skupine látok kyselina parabénová, soli a estery.

4. Navrhované obmedzenia pre niektoré zlúčeniny kobaltu

Navrhované obmedzenie niektorých zlúčenín kobaltu nebolo dočasne prijaté. Podľa aprílového rozhodnutia by výbor nemal pripravovať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k prílohe XVII k nariadeniu REACH.

Komisia však požiadala výbor RAC o stanovisko k limitom expozície zlúčeninám kobaltu v pracovnom prostredí, ktoré sa má predložiť do konca tohto roka.

5. Ukončené konultácie nariadenia CLP – nové triedy nebezpečnosti

Otvorené verejné konzultácie o návrhu zákona, ktorým sa zavádzajú nové triedy nebezpečnosti v rámci revízie nariadenia CLP, trvali do 18. októbra, v ktorých výbor navrhol zaviesť 3 nové triedy nebezpečnosti. Komisia teraz posúdi pripomienky k projektu a začne postup prijímania zmien.

Have your say (europa.eu)

6. Senzibilizujúce látky pre kožu v zmesiach určených spotrebiteľom

Dánsko, Francúzsko, Nemecko a Írsko žiadali zainteresované strany, aby predložili informácie týkajúce sa látok senzibilizujúcich pokožku v spotrebiteľských zmesiach. Zhromaždené informácie sa použijú na posúdenie potreby regulačných opatrení týkajúcich sa kožných senzibilizátorov v spotrebiteľských zmesiach.

Táto výzva na konzultáciu o dôkazoch bola predĺžená do 31. októbra 2022.

7. Program kontroly dovážaných látok a výrobkov 2023-2025

Inšpekcie sú plánované na obdobie 2023–2025 a angažujú vnútroštátne orgány členských štátov. Projekt bude súčasne pracovať na ďalšom rozvoji a posílení súčasnej spolupráce mezi inšpektormi REACH a colnými orgánmi.

8. SCIP databáza dostupná aj pre krajiny EEA

Počnúc 7. novembrom 2022, môžu spoločnosti z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska posielať notifikácie ECHA o ich produktoch obsahujúcich látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC). Pre spoločnosti z krajím EÚ povinnosť zaslať notifikácia platí od januára 2021.

Ekotox webstránky: https://ekotoxcenters.eu/scip/

9. Revízia nariadenia REACH sa odkladá

Revízia nariadenia REACH sa odkladá na koniec roka 2023 (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2023).

10. Kozmetické výrobky – zmeny pre zložky kozmetických výrobkov

V novembri 2022 publikovala Európska komisia nové nariadenie NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2195. Nariadenie obmedzuje niektoré použitia a určuje najvyššie koncentrácie pre niektoré zložky kozmetických výrobkov. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie (= 30.11.2022).

https://ekotoxcenters.eu/news/zlozky-kozmetickych-vyrobkov/

11. Európska komisia uverejnila usmernenia pre bezpečné chemikálie

V strategickom pláne výskumu a inovácií pre chemické látky (SRIP) sa stanovuje plán Európskej zelenej dohody a zdôrazňujú sa kľúčové oblasti výskumu a inovácií zodpovedné za vytváranie bezpečných a udržateľných chemických látok a materiálov.

Guidance for safe and sustainable chemicals and materials published (europa.eu)

12. Community rolling action plan 2022-2024

V aktualizácii priebežného akčného plánu Spoločenstva (CoRAP) na roky 2022 – 2024 sa uvádza 27 látok, pri ktorých existuje podozrenie, že predstavujú riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, na hodnotenie 10 príslušnými orgánmi členských štátov v rámci procesu hodnotenia látok podľa nariadenia (ES) č. REACH 1907/2006 (články 44 až 48).

Plán obsahuje dve novo pridelené látky a 25 látok, ktoré už boli zahrnuté do predchádzajúceho plánu CoRAP na roky 2021 – 2023. V prípade 20 z týchto 25 látok sa hodnotiaci rok odložil, najmä s cieľom počkať na predloženie nových informácií.

https://echa.europa.eu/documents/10162/879660/corap_update_2022-2024_en.pdf/13898cd4-e4ce-4448-fe7a-0e5027156043?t=1647951716519

13. Nový zoznam alergénov v kozmetických výrobkoch 2023

Zmenou a doplnením nariadenia o kozmetických výrobkoch sa rozširuje zoznam alergénnych látok. Projekt je už pripravený a jeho zverejnenie je plánované na prelome prvého / druhého štvrťroka 2023.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_6171_00_e.pdf

14. Usmernenie o účinnosti biocídnych výrobkov bolo aktualizované

Aktualizoval sa usmerňujúci dokument k nariadeniu o biocídnych výrobkoch (BPR), zväzok II – Posúdenie a hodnotenie účinnosti (časti B + C). Aktualizácia sa týka kapitoly o dezinfekčných prostriedkoch pre výrobky typu 1 – 5. Dodatky 1 až 4 boli tiež aktualizované na základe nedávno prijatých a uverejnených európskych noriem.

ae2e9a18-82ee-2340-9354-d82913543fb9 (europa.eu)

15. Pripomenutie aktualizácie kariet bezpečnostných údajov

Ešte raz by sme vám chceli pripomenúť blížiaci sa dátum aktualizácie aktuálnych kariet bezpečnostných údajov. Od 1. januára 2023 musia byť všetky KBÚ v súlade s novým formátom.

Nariadením Komisie (EÚ) 2020/878 sa zavádzajú zmeny v rozsahu:

– nové požiadavky na nanoštruktúry látok, prispôsobenie sa 6. a 7. revízii GHS a doplnenie požiadaviek týkajúcich sa jedinečného identifikátora vzorca (ako sa stanovuje v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1272/2008), vlastností narúšajúcich endokrinný systém, špecifických koncentračných limitov, M-faktorov a odhadov akútnej toxicity…

V nariadení sa stanovujú zmeny v ustanoveniach a formáte karty bezpečnostných údajov. Medzi najdôležitejšie zmeny patria:

– nový formát pre oddiel 9

– oddelenie nového pododdielu 11.2

– oddelenie nových pododdielov 12.6 a 12.7

– znenie pododdielu sa zmenilo v oddieloch 14.1 a 14.7


Stránky Ekotox:

EKOTOX CENTERS konzultačné služby: https://ekotoxcenters.eu/

Online konzultácie, školenia a webináre: http://trainingeu.eu/

Každá štvrtá látka získaná z odpadu nieje v súlade s nariadením REACH

Každá štvrtá látka získaná z odpadu nieje v súlade s nariadením REACH

Agentúra ECHA preverovala, či látky pochádzajúce z odpadu spĺňajú podmienky na udelenie výnimky z registrácie látok podľa nariadenia REACH. Výsledky ukázali, že 26 % látok nespĺňalo podmienky v rozsahu:

– identita zhodnotenej látky s pôvodnou látkou registrovanou v nariadení REACH;

– dostupnosť informácií o bezpečnom používaní.

Agentúra ECHA odporúča prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom, aby zlepšili svoje znalosti o právnych predpisoch o zhodnotených (recyklovaných) látkach a zhromaždili informácie o tom, ako budú ich zákazníci tieto látky používať. Okrem toho by vnútroštátne orgány mali monitorovať situáciu zhodnotených látok uvádzaných na trh a zlepšovať bezpečnosť ľudí a životného prostredia.

Agentúra ECHA odporúča zahrnúť tému zhodnocovania odpadu na odpad do rozsahu celoúnijného projektu presadzovania práva a revízie príručky o odpade a zhodnocovaní.

https://echa.europa.eu/-/one-in-four-substances-recovered-from-waste-non-compliant-with-reach

Ekotox Centers vám pomôžu overiť, či sa na vás vzťahujú ustanovenia nariadenia REACH, či môžete využiť výnimku, alebo vás prevedú celým procesom registrácie.

EÚ REACH Registrácia