aktuality

Hľadáme nového kolegu / kolegyňu na pracovisko v Žiline

Hľadáme nového kolegu / kolegyňu na pracovisko v Žiline

Do nášho týmu hľedáme posilu na HPP. Náplňou práce bude napríklad kontrola a tvorba kariet bezpečnostných údajov, konzultačné práce, zpracovanie dokumentácie v SAP.

Požadujeme: VŠ chemického, prírodovedného alebo príbuzného smeru, AJ na dobrej úrovni, NJ výhodou, znalosť práce v SAP výhodou.

Pozícia je možná aj pre absolventov, kompletne zaškolíme.

Kancelária sa nachádza v Žiline, Alexabdra Rudnaya 23.

Záujemci môžu posielať CV na e-mailovú adresu: mam@ekotox.sk

EkotoxInfo 1/2022

EkotoxInfo 1/2022

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy:

1. Green Deal – EÚ chemická stratégia pre trvalo udržateľný rozvoj
2. Striebro – návrh CMR klasifikácie – Repr. 1B, H360FD; Muta. 2, H341; Skin Sens. 1, H317
3. Vážne ohrozenie IT bezpečnosti v programoch IUCLID a CHESAR
4. Kontrolné orgány EÚ – väčšina kontrolovaných produktov predávaných online nespĺňa požiadavky legislatívy EÚ
5. Kontrolné orgány EÚ – inšpekcie sa v roku 2022 zamerajú na kontrolu biocídnych výrobkov
6. Webináre pre prvý polrok 2022 sú už zverejnené!  

Green Deal – EÚ chemická stratégia pre trvalo udržateľný rozvoj
Stratégia EÚ v oblasti chemických látok pre udržateľnosť smerom k životnému prostrediu bez toxických látok

Chemikálie sú nevyhnutné pre blahobyt, vysokú životnú úroveň a pohodlie modernej spoločnosti. Používajú sa v mnohých odvetviach vrátane zdravotníctva, energetiky, mobility a bývania. Väčšina chemikálií má však nebezpečné vlastnosti, ktoré môžu poškodiť životné prostredie a ľudské zdravie.

EÚ už má zavedené sofistikované zákony o chemických látkach, ale očakáva sa, že globálna výroba chemikálií sa do roku 2030 zdvojnásobí. Zvýši sa aj už rozšírené používanie chemických látok, a to aj v spotrebiteľských výrobkoch.

Európska komisia uverejnila 14. októbra 2020 chemickú stratégiu pre udržateľnosť. Je súčasťou ambície EÚ v oblasti nulového znečistenia, ktorá je kľúčovým záväzkom európskej zelenej dohody.


Rok 2022 bude z pohľadu ďalšieho vývoja kľúčový. Európska Komisia pripravuje paragrafové znenia legislatívy a má ich odovzdať ku 31.6.2022. Tieto nové legislatívne dokumenty, po ich schválení, zásadne zmenia legislatívu zasahujúcu do takmer všetkých oblastí. Budeme pre vás pozorne tento vývoj sledovať…

Striebro
Švédske orgány predložili agentúre ECHA návrh na harmonizovanú klasifikáciu kovového striebra. Ak by bol prijatý, mohlo by to znamenať obmedzenia používania striebra. Návrh harmonizovanej klasifikácie:
Repr. 1B, H360FD
Muta. 2, H341
Kožná senz. 1, H317
Klasifikácia zahŕňa všetky typy kovového striebra, vrátane striebra v nanoštruktúre.

Najmä klasifikácia ako Repr. 1B môže mať vplyv na používanie kovového striebra v niekoľkých oblastiach, ako sú zdravotnícke pomôcky a výrobky zdravotnej starostlivosti.

Agentúra ECHA zaslala návrh na verejnú konzultáciu a stretla sa s nezvyčajne veľkým počtom pripomienok a námietok. Celkovo 361 pripomienok predložili priemyselné a obchodné organizácie, orgány, spoločnosti atď.
O návrhu klasifikácie v decembri po prvýkrát rokoval výbor echa pre posudzovanie rizík.

Vážne ohrozenie IT bezpečnosti v programoch IUCLID a CHESAR
ECHA zverejnila na stránkach IUCLID a CHESAR upozornenie na nebezpečný SW:

Chesar 3.7.1 rieši vážnu a veľmi rozsiahlu bezpečnostnú chybu softvéru spôsobenú bežne používanou softvérovou súčasťou s názvom log4j. Viac informácií nájdete v oficiálnom oznámení Agentúry pre kybernetickú bezpečnosť a bezpečnosť infraštruktúry vlády USA.

Upozorňujeme, že všetky verzie Chesar pred 3.7.1 sú ovplyvnené touto bezpečnostnou chybou a nemali by byť sprístupnené na serveri, ktorý je prístupný z verejného internetu. Preto odporúčame stiahnuť a nainštalovať nový Chesar 3.7.1.

Home – ECHA (europa.eu)

Kontrolné orgány EÚ – väčšina kontrolovaných produktov predávaných online nespĺňa požiadavky legislatívy EÚ
V najnovšom projekte fóra agentúry ECHA na presadzovanie práva kontrolné orgány zistili, že väčšina kontrolovaných výrobkov predávaných online nespĺňala aspoň jednu z požiadaviek podľa príslušných právnych predpisov EÚ o chemických látkach.

https://ekotoxcenters.eu/news/vacsina-kontrolovanych-vyrobkov-predavanych-online-porusuje-pravne-predpisy-eu-o-chemickych-latkach/

Kontrolné orgány EÚ – inšpekcie sa v roku 2022 zamerajú na kontrolu biocídnych výrobkov
Biocídne výrobky v EÚ – inšpekcie 2022

Orgány členských štátov EÚ vykonajú inšpekcie s cieľom skontrolovať, či spoločnosti plnia povinnosti vyplývajúce z BPR a vnútroštátnych právnych predpisov.

Ekotox centrá dokážu pomôcť spoločnostiam dodržiavať aktuálne požiadavky legislatívy!

https://echa.europa.eu/…/enf…/forum-enforcement-projects

Ekotox biocídy: https://ekotoxcenters.eu/biocidy/  

Webináre pre prvý polrok 2022 sú už zverejnené!

Aktuálne webináre pre širokú oblasť chemickej legislatívy, BOZP a OŽP.

Aktuálne online školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk

EKOTOX CENTERS
Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…) Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac Biocídy Bezpečnosť kozmetických výrobkov Chemický manažment Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík.

Pokiaľ máte nejaké otázky, prosím neváhajte nám napísať email, alebo zavolať na kontakty uvedené nižšie.
Ostaňte zdraví!
EKOTOX CENTERS
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ
Ekotox Hungary Kft.

 
Väčšina kontrolovaných výrobkov predávaných online porušuje právne predpisy EÚ o chemických látkach

Väčšina kontrolovaných výrobkov predávaných online porušuje právne predpisy EÚ o chemických látkach

Európska chemická agentúra – Helsinky, 8. december 2021

Pôvodný článok: https://echa.europa.eu/sk/-/majority-of-inspected-products-sold-online-breach-eu-chemicals-laws

V najnovšom projekte fóra agentúry ECHA na presadzovanie práva kontrolné orgány zistili, že väčšina kontrolovaných výrobkov predávaných online nespĺňala aspoň jednu z požiadaviek podľa príslušných právnych predpisov EÚ o chemických látkach.

Kontroly takmer 6 000 výrobkov zahŕňali nariadenia REACH, klasifikáciu, označovanie a balenie (CLP) a nariadenia o biocídnych výrobkoch (BPR).

Pokiaľ ide o nariadenia REACH, inšpekcie sa zameriavali na obmedzené chemikálie a zistili, že 78 % skontrolovaných výrobkov nie je v súlade. Výrobky zahŕňali profesionálne aj spotrebné výrobky a výrobky vrátane napríklad textilu, kože, výrobkov na starostlivosť o deti, hračiek a šperkov.

Približne 2 600 výrobkov bolo skontrolovaných na základe požiadaviek na obmedzené látky. Viac ako 1 800 boli karcinogénne, mutagénne alebo reprotoxické látky (CMR), ako je olovo v spájkach pre potreby zvárania a kyselina boritá. Výrobky obsahujúce regulované CMR látky by mali byť k dispozícii len pre profesionálnych používateľov. Avšak 99 % kontrolovaných výrobkov, ktoré obsahovali CMR, látky bolo k dispozícii spotrebiteľom na nákup online. Ďalšie porušenia boli zistené v prípade ftalátov v hračkách a kadmia v šperkoch.

V rámci nariadenia CLP nesúlad súvisel s nedostatkom informácií o nebezpečenstvách chemického výrobku v online reklame. V 75 % kontrolovaných výrobkov chýbali informácie a v prípade tých, kde boli k dispozícii, často neboli jasne viditeľné.

Pokiaľ ide o biocídy, zistilo sa, že 77 % kontrolovaných biocídnych výrobkov nespĺňa aspoň jednu požiadavku podľa BPR. Najvyššia miera nesúladu bola v prípade repelentov a atraktantov (79 %). Väčšina zistených porušení sa týkala výrobkov predávaných verejnosti. 17 % kontrolovaných výrobkov porušilo BPR, pretože v reklamách boli použité zavádzajúce tvrdenia ako napríklad “biocídny výrobok s nízkym rizikom”, “netoxický”, “neškodný”, “prírodný”, “šetrný k životnému prostrediu” alebo “šetrný k zvieratám”.

Po inšpekciách vnútroštátne kontrolné orgány iniciovali viac ako 5 000 opatrení na presadzovanie práva. Vo väčšine prípadov bola vydaná písomná rada, ktorá žiada spoločnosti, aby odstránili ponuku produktu zo svojich webových stránok alebo uviedli svoje reklamy do súladu.

Miera nesúladu bola vyššia pre predajné portály než v prípade internetových obchodov.

Agentúra ECHA naliehavo vyzýva všetkých aktérov, aby proaktívne zlepšovali ochranu spotrebiteľa pri online predaji.

expert advice
Ekotox Centers Expert Team

Poskytujeme podnikom podporu pri zabezpečení produktov a služieb na trhoch členských štátov EÚ.

Ponúkame webináre so zameraním na problematiku chemickej legislatívy – chemický manažment, KBÚ, nariadenia CLP a REACH a tiež individuálne on-line konzultácie: https://reachtraining.eu/skolenia-sk

Nový formát PCN EÚ

Nový formát PCN EÚ

Ak ste dovozca, výrobca, distribútor a následný užívateľ a uvádzate na trh zmesi klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie a fyzikálnych účinkov, týka sa Vás povinnosť poskytovať informácie národným toxikologickým centrám (NTIC) v harmonizovanom formáte xml (PCN formát).  

Od 1. januára 2021 sú dovozcovia a následní užívatelia povinní oznamovať svoje zmesi v harmonizovanom formáte a tiež tzv. jedinečné identifikátory vzorcov (UFI) musia byť uvedené na etiketách zmesí.

Ročné aktualizácie formátu sa uskutočňujú v októbri v súlade s plánom vydania SW IUCLID.

Tento rok bol formát IUCLID upravený tak, aby zahŕňal aktualizácie harmonizovaných vzorov OECD, napríklad so zjednodušením typov žiadostí o zachovanie dôvernosti alebo reorganizáciou polí s cieľom uchovávať úplné správy o štúdii.

Zároveň sa vykonávali činnosti údržby na úrovni rozšírení pre Nový Zéland, Austráliu a na úrovni EÚ pre niekoľko právnych predpisov: REACH, CLP (vrátane PCN), SCIP a prípravky na ochranu rastlín.

Okrem toho pre používateľov podľa nariadenia REACH obsahuje vydanie novú kontrolu úplnosti nariadenia REACH s cieľom overiť, či sú v oddieloch použitia uvedené iba platné hodnoty ERC, 3.5.1-3.5.6.

Formát je k dispozícii ako množina súborov vrátane definícií schémy XML (XSD). K dispozícii je tiež dátový model, ktorý zobrazuje všetky relevantné polia a ich prepojenia.Verzia 4.0, uverejnená 25. októbra 2021.

Viac informácií o nahlasovaní nebezpečných zmesí nájdete na stránkach Ekotox

Webináre 2021

Webináre 2021

Zverejnili sme aktuálne webináre pre oblasť EÚ chemickej legislatívy.

Ponúkame výber z jednotlivých oblastí:

NOVÁ CHEMICKÁ STRATÉGIA EÚ 21.10.2021

REACH autorizácia 25.10.2021

Biocídy, dezinfektanty – registrácia PB podľa prechodných ustanovení 26.10.2021

Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox 27.10.2021

SCIP – nahlasovanie výrobkov s obsahom SVHC látok  28.10.2021

UFI a PCN – kľúčové požiadavky chemickej legislatívy 2021 29.10.2021

https://reachtraining.eu/skolenia-sk
Aktualizované formáty pre žiadosti o REACH autorizácie

Aktualizované formáty pre žiadosti o REACH autorizácie

Agentúra ECHA uverejnila aktualizovaný formát.

Spoločnosti majú používať nový formát pri podávaní žiadosti o povolenie používať látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC látky).

Nový formát kombinuje analýzu alternatív, sociálno-ekonomickú analýzu a prípadne substitučný plán do jedného dokumentu.
Aktualizované boli aj pokyny týkajúce sa dôvernosti informácií.

Na základe požiadavky Európskej komisie zahŕňa nový formát aj “záverečné prehlásenie o tom, či žiadateľ preukázal, že prínosy pre spoločnosť z používania látky prevažujú nad rizikom pre ľudské zdravie alebo životné prostredie”.

Žiadatelia by mali začať používať tieto formáty okamžite.

Žiadosti sa však môžu predkladať v starom formáte do konca roka 2021, ak žiadatelia už dokončili alebo sú blízko k dokončeniu obsahu svojej žiadosti.

Link na stránky ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/updated-application-for-authorisation-formats

Link na stránky Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

Ekotoxikologické centrá poskytujú komplexné poradenstvo pre prípravu a podanie žiadostí o REACH autorizáciu.
< Vyžiadajte si bezplatnú prvú online konzultáciu >

Revízia nariadenia REACH; priebežné hodnotenie dopadov (IIA) – možnosť pripomienkovať do 1.6.2021

Revízia nariadenia REACH; priebežné hodnotenie dopadov (IIA) – možnosť pripomienkovať do 1.6.2021

V Európskej zelenej dohode sa stanovuje cieľ dosiahnuť nulové znečistenie a životné prostredie bez toxických látok.

V rámci tohto cieľa sa v stratégii „Chemikálie – stratégia udržateľnosti“ uvádzajú opatrenia na lepšiu ochranu ľudí a životného prostredia pred nebezpečnými chemikáliami a na podporu inovácií zameraných na rozvoj bezpečných a udržateľných alternatív.

V stratégii udržateľnosti pre chemické látky sa uznáva potreba cielenej revízie nariadenia REACH s cieľom dosiahnuť jeho ciele riešením týchto problémov, ktoré boli identifikované:
Nariadenie REACH je celosvetovo najpokročilejšia vedomostná základňa, ale stále existujú medzery v poznatkoch o mnohých látkach. Požadované informácie o kritických triedach nebezpečnosti neumožňujú dostatočne dôkladné posúdenie nebezpečnosti vrátane posúdenia karcinogenity, neurotoxicity, imunotoxicity a narušenia endokrinného systému. To isté platí pre medziprodukty, polyméry a látky v najnižšom hmotnostnom rozsahu a pre látky bez prahovej hodnoty sa nevyžaduje žiadne posúdenie rizík.

Ďalšie aspekty:

Hodnotenia bezpečnosti registrujúcich
Komunikácia v dodávateľských reťazcoch
Hodnotenie registračnej dokumentácie a látok
Povoľovanie
Súčasný proces obmedzovania
Kontrola a presadzovanie

Obdobie predkladania spätnej väzby 04 máj 2021 – 01 jún 2021  (O polnoci bruselského času)

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Pravne-predpisy-o-chemikaliach-revizia-nariadenia-REACH-s-cielom-dosiahnut-stav-zivotneho-prostredia-bez-toxickych-latok_sk

Nonylfenol-etoxyláty v textíliách obmedzené od 3.2.2021

Nonylfenol-etoxyláty v textíliách obmedzené od 3.2.2021

3.2.2021 – používanie nonylfenol-etoxylátov (NPE) v textíliách, ktoré sú určené pre spotrebiteľov a uvádzané na trh EÚ, je obmedzené.
Od 3. februára 2021 sa nesmú uvádzať na trh v textilných výrobkoch, pri ktorých možno odôvodnene očakávať, že sa počas ich bežného životného cyklu vyperú vo vode v koncentráciách rovnajúcich sa alebo väčších ako 0,01 % hmotnosti tohto textilného výrobku alebo každej časti textilného výrobku.

Úplý next obmedzenia na stránkach ECHA: https://echa.europa.eu/documents/10162/7dcd73a4-e80d-47c5-ba0a-a5f4361bf4b1

Inšpektori EÚ kontrolujú plnenie REACH autorizačných povinností

Inšpektori EÚ kontrolujú plnenie REACH autorizačných povinností

Inšpektori skontrolujú, či SVHC látky podliehajúce povoleniu (autorizácii), ktoré boli uvedené na trh, boli udelené Európskou komisiou. Budú tiež kontrolovať, či použitia týchto látok spĺňajú podmienky stanovené v rozhodnutiach o autorizácii. Inšpekcie sa budú vykonávať v spolupráci s vnútroštátnymi colnými orgánmi a orgánmi zodpovednými za právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a za ochranu životného prostredia.

Činnosti v oblasti presadzovania práva v súvislosti s REF-9 sa vykonajú v roku 2021 a správa o ich výsledkoch bude k dispozícii koncom roka 2022.

Inšpekcie sa začali aj v rámci pilotného projektu v oblasti zhodnotených látok z odpadov. Projekt je prvým projektom fóra, ktorý skúma rozhranie medzi nariadením REACH a rámcovou smernicou EÚ o odpadoch. Zameriava sa na výnimku, ktorú má odvetvie recyklácie z registrácie látok, ktoré zhodnocujú odpady. Projekt sa zameriava na zhodnotené látky, ktoré spĺňajú štatút konca odpadu. Pilotné projektové inšpekcie sa vykonajú v roku 2021, pričom správa s výsledkami projektu sa očakáva v lete 2022.

ECHA 22.1.2021
https://echa.europa.eu/-/authorisation-obligations-and-recovered-substances-in-the-scope-of-two-forum-enforcement-projects

Viac informácií o REACH legislatíve a povinnostiach pre spoločnosti: https://ekotoxcenters.eu


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

  • Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
  • Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
  • Biocídy
  • Bezpečnosť kozmetických výrobkov
  • Chemický manažment
  • Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk

Kandidátsky zoznam bol rozšírený o 2 látky toxické pre reprodukciu

Kandidátsky zoznam bol rozšírený o 2 látky toxické pre reprodukciu

Ekotox Centers

ECHA News 19.1.2021

https://echa.europa.eu/sk/-/candidate-list-updated-with-two-chemicals-that-are-toxic-for-reproduction

REACH Kandidátsky zoznam odteraz obsahuje 211 SVHC látok

Látky pridané do Kandidátskjeho zoznamu 19. januára 2021:

EC No.                 CAS No.              Názov látky

205-594-7           143-24-8              Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether;

–                            –                            Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety.

Spoločnosti musia dodržiavať svoje zákonné povinnosti a zabezpečiť bezpečné používanie týchto chemických látok. Od januára 2021 musia tiež informovať agentúru ECHA podľa rámcovej smernice o odpadoch, ak ich výrobky obsahujú SVHC látky uvedené v Kandidátskom zozname v koncentrácii vyššej ako 0,1%. Toto oznámenie sa predkladá do databázy SCIP agentúry ECHA a informácie sa neskôr uverejnia na internetovej stránke agentúry.

ECHA Kandidátsky zoznam: https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Viac informácií o REACH legislatíve a povinnostiach pre spoločnosti: https://ekotoxcenters.eu


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk