aktuality

Kandidátsky zoznam bol rozšírený o 4 nové SVHC látky

Kandidátsky zoznam bol rozšírený o 4 nové SVHC látky

Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) obsahuje aktuálne 205 látok. ECHA link: https://echa.europa.eu/-/four-new-substances-added-to-candidate-list

Helsinky, 16. január 2020 – ECHA pridala do zoznamu kandidátskych látok tri látky vzhľadom na ich reprodukčnú toxicitu a štvrtú na základe kombinácie iných vlastností predstavujúcich porovnateľnú nebezpečnosť. Zaradenie látky perfluorobután sulfónová kyselina (PFBS) a jej solí bola do zoznamu zaradená pri súčinnosti s Komisiou členských štátov (the Member State Committee (MSC)).

REACH kandidátsky zoznam a súvislosti

Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) je zoznam látok, ktoré môžu mať vážne škodlivé účinky pre zdravie ľudí a životné prostredie. Látky zaradené do kandidátskeho zoznamu známe ako SVHC látky sú kandidátmi na zaradenie do REACH autorizačného zoznamu. Ak sú látky zaradené do autorizačného zoznamu, priemyselné spoločnosti musia požiadať o povolenie pre možné použitie látky aj po dátume zákazu.

Spoločnostiam môžu vyplývať povinnosti v súvislosti so zaradením látky do REACH kandidátskeho zoznamu. Tieto povinnosti sa môžu týkať látok ako takých, v zmesiach, alebo vo výrobkoch. Každý dodávateľ výrobku ktorý obsahuje látku uvedenú v kandidátskom zozname v koncentrácii vyššej ako 0,1% hm. Má povinnosti komunikovať túto skutočnosť svojim odberateľom v dodávateľskom reťazci a konzumentom. Navyše dovozcovia a výrobcovia výrobkov obsahujúcich takúto látku majú 6 mesiacov od jej zaradenia do kandidátskeho zoznamu (v tomto prípade je to 16.1.2020) na vykonanie notifikácie (nahlásenia) do Európskej chemickej agentúry (ECHA).

Viac o SVHC látkach na Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/reach/svhc-latky/

Látky zaradené do REACH kandidátskeho zoznamu  16. januára 2020:

Viac informácií o REACH autorizácii a povinnostiach pre spoločnosti používajúce látky do REACH autorizačného zoznamu: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk

SCIP databáza – povinnosti pre výrobcov, dovozcov a distribútorov výrobkov na trhu EÚ od 5.1.2021

SCIP databáza – povinnosti pre výrobcov, dovozcov a distribútorov výrobkov na trhu EÚ od 5.1.2021

SCIP je databáza pre zber a poskytovanie informácií o záujmových látkach (Substances of Concern In articles) ako takých alebo v komplexných výrobkoch (produktoch) na základe požiadaviek Rámcovej smernice o odpadoch (Waste Framework Directive (WFD)).

Spoločnosti dodávajúce výrobky na trh EÚ obsahujúce látky vysokého záujmu (substances of very high concern (SVHCs)) uvedené v Kandidátskom zozname v koncentrácii vyššej ako 0.1% hmotnostných (w/w) v predmetnom výrobku  musia predložiť informácie Európskej chemickej agentúre (ECHA) počnúc 5. januára 2021.

SCIP databáza zabezpečí dostupnosť informácií o výrobkoch obsahujúcich Kandidátsky zoznam pre potreby celého životného cyklu výrobku a materiálov vrátane štádia odpadu. Takto sa informácie dostanú k spracovateľom odpadov a konzumentom.

Povinnosti poskytovať údaje ECHA sa týkajú nasledovných spoločností:

 • EÚ výrobcovia a montážne podniky, 
 • Dovozcovia do EÚ, 
 • EÚ distribútori výrobkov a ďalšie zúčastnené strany dodávateľského reťazca.

Predajcovia a iní dodávatelia výrobkov dodávajúci exkluzívne len konzumentom nemusia poskytovať informácie do SCIP databázy.

Dodávatelia výrobkov musia predložiť nasledujúce informácie do ECHA:

 • Informácie umožňujúce identifikáciu výrobku;
 • Názov, koncentračný rozsah a umiestnenie látky z Kandidátskeho zoznamu ktorá sa nachádza vo výrobku;
 • Iné informácie umožňujúce bezpečné použitie výrobku, najmä informácie o opatreniach pre štádium odpadu.

Informácie ktoré budú zaslané do SCIP databázy budú verejne dostupné a teda priamo k dispozícii spracovateľom odpadov na odstránenie nedostatkov pri zabezpečení relevantných informácií.

Ako ECHA definuje výrobok:

Podľa článku 3(3) REACH, výrobok:  je  predmet,  ktorý  počas  výroby  dostáva  konkrétny  tvar,  povrch  alebo  prevedenie,  ktoré  určuje  jeho  funkciu  vo  väčšej  miere  ako  jeho  chemické  zloženie.

_____________________________________________________________________

Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

•          *Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*
•          *Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*
•          *UFI kódy – *Webinár*
•          *Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni

_____________________________________________________________________

EKOTOX CENTERS – we can help you!

– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223

E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu

FB: Karta bezbečnostných údajov          

Linkedin: ekotoxsk

EkotoxInfo 12/2019 – prinášame Vám výber z aktuálych tém európskej chemickej legislatívy – posledný v roku 2019

EkotoxInfo 12/2019 – prinášame Vám výber z aktuálych tém európskej chemickej legislatívy – posledný v roku 2019

EkotoxInfo 12/2019 (18.12.2019)

Ekotox Centers

 1.  Výsledky kontrol 2019 – Fórum pre kontrolu dodržiavania európskej chemickej legislatívy
  2.    Databáza regulačných aktivít pre 21 000 chemických látok
  3.    CLP – zmeny v označovaní a balení

  4.    Školenia a webináre – prvý polrok 2020

 • *Výsledky kontrol 2019 – Fórum pre kontrolu dodržiavania európskej chemickej legislatívy

7.12.2019 Európska chemická agentúra zverejnila výsledky projektu Fóra pre dodržiavanie európskej chemickej legislatívy – 44 % nebezpečných zmesí na trhu EÚ porušuje požiadavky na správnu klasifikáciu a označovanie.

Inšpektori z 29 krajím skontrolovali 3 391 zmesí v 1 620 spoločnostiach (výorbcovia, dovozcovia, následní užívatelia a distribútori).

17 % kontrolovaných zmesí bolo nesprávne klasifikovaných, čo mohlo viesť ku nesprávnemu označovaniu a teda nesprávnym informáciám o bezpečnom použití.

Skupina látok s najvážnejšími nebezpečnými vlastnosťami (karcinogénne, mutagénne, reprodukčne toxické a resporačné sinzibilizátory) majú harmonizovanú klasifikáciu v celej EÚ s cieľom zabezpečiť adekvátny manažment rizík. U 9 % z kontrolovaných látok v rámci projektu nebola povinná harmonizovaná klasifikácia dodržaná.

Viac na stránkach ECHA: https://www.echa.europa.eu/-/44-of-hazardous-mixtures-not-compliant-with-classification-and-labelling-obligations

Ekotox služby pre kontrolu a správu KBÚ: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/

 • *Databáza regulačných aktivít pre 21 000 chemických látok

Prioritizácia chemických látok s cieľom ochrániť zdravie ľudí a životné prostredie sa deje v EÚ na rôznych úrovniach. Tento proces má byť zrozumiteľný a transparentný pre všetkých účastníkov. S týmto cieľom Európska chemická agentúra zverejnila zoznam 21 000 registrovaných chemických látok na trhu EÚ spolu s informáciami o prebiehajúcich aktivitách rôznych regulačných orgánov.

Chemické látky boli rozdelené do 5 skupín podľa štádia rozhodovacieho a hodnotiaceho procesu:

  • -Prebiehajúci manažment rizík: látky s potvrdeným nebezpečenstvom pre zdravie ľudí a životné prostredie;
  •  -Regulačné opatrenia pre kontrolu rizík v štádiu rozhodovania;
  • -Tvorba dát: látky pre ktoré sú potrebné ďalšie informácie na rozhodnutie, či ďalšie regulačné opatrenia sú potrebné;
  • -Aktuálne nie sú odporúčané ďalšie regulačné aktivity;
  • -Zatiaľ neurčené: látky registrované podľa nariadenia REACH, ale zatiaľ nezaradené do žiadnej z kategórií.

Viac na stránkach ECHA: https://www.echa.europa.eu/-/mapping-the-chemical-universe-list-of-substances-by-regulatory-action-published

Ekotox REACH skríning/audit: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/reach-clp-skrining/

 • *CLP – zmeny v označovaní a balení

V roku 2020 začnú platiť nové požiadavky 12. ATP ktoré mení a dopĺňa nariadenie CLP so zmenami napríklad:

 • -Nová trieda nebezpečnosti; zmeny v klasifikačných kritériách pre látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou emitujú prchavé plyny;
 • -Zmeny v klasifikačných kritériách pre výbušniny;;
 • -Rozhodovacia hodnota pre určenie aspiračnej nebezpečnosti pri klasifikácii zmesí vychádzajúc z prítomných zložiek stanovená na >=1%.

Okrem toho je potrebné vziať do úvahy zmeny harmonizovaných klasifikácií chemických látok, požiadavky na označovanie – uplatňovanie požiadaviek na piktogramy; požiadavky na používanie UFI kódov pre profesionálne a spotrebiteľské použitia od 5.1.2021 a ďalšie požiadavky.

Viac o UFI: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/oznacovanie-balenie/ufi-kod/

 • *Školenia a webináre – prvý polrok 2020

Začíname už 8.1. webinárom „Kozmetické výrobky – legislatívne požiadavky“

V ponuke okrem iného nájdete aj:

  • -Manažment chemických látok v podniku – *Webinár* – 9.1.2020
  • -REACH v roku 2020 *Webinár* – 10.1.2020
  • -Hodnotenie rizík chemických látok – BOZP *Webinár* – 15.1.2020
  • -SW Chemdox (tvorba a správa KBÚ) *Webinár* – 17.1.2020
  • -Automotive – komunikácia v dodávateľskom reťazci *Webinár* – 22.1.2020
  • -Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy *Webinár* – 23.1.2020
  • -REACH autorizácia *Webinár* – 31.1.2020
  • -REACH manažer kurz (SK) Bratislava, Kurz 2 dni – 5.-6.2.2020

Kompletný zoznam školení a webinárov: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko naj v roku 2020!

Pokiaľ máte nejaké otázky, prosím neváhajte napísať nám email, alebo zavolať na kontakty uvedené nižšie.

So želaním pekného dňa,


EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmentu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F
821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
Mobil: +421 903 413 711
E-mail: ekotox@ekotox.sk

Weby: https://ekotoxcenters.euhttp://reachconference.eu/
Facebook: Ecotoxicological Centers

Pre odhlásenie z odberu noviniek kliknite na tento link.

Notifikácia nebezpečných zmesí v európskom systéme od roku 2021

Notifikácia nebezpečných zmesí v európskom systéme od roku 2021

Európska komisia prijala „delegovaný akt“ ktorým doplnila nariadenie CLP tým, že posunula termín pre prvé nahlasovanie harmonizovaných informácií do toxikologických centier (poison centres) z 1.1.2020 na 1.1.2021 pre zmesi určené pre spotrebiteľské použitie.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/SK/C-2019-7611-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF

Komisia stále pracuje na dodatočných úpravách Prílohy VIII nariadenia CLP s cieľom vyriešiť niektoré problémy, ktoré potrebujú úpravu tak, aby bolo možné plne vykonať notifikačné povinnosti. Tieto úpravy budú publikované v priebehu roka 2020.

Požiadavky na harmonizované informácie o nebezpečných zmesiach sa líšia od notifikácií ktoré teraz vyžadujú národné orgány členských štátov EÚ. Je preto potrebné začať riešiť nové povinnosti systematicky – spraviť si inventarizáciu požadovaných a dostupných dát, identifikovať chýbajúce informácia a spôsob ako ich zadovážiť tak, aby boli v zhode s požiadavkami Prílohy VIII nariadenia CLP.

Nezávisle na tom kde sa spoločnosť nachádza z pohľadu dodávateľského reťazca, o povinnosti nahlasovať údaje rozhoduje konečné použitie zmesi. Dodávateľ ktorý je na začiatku dodávateľského reťazca by mal poskytnúť čo najskôr informácie následným užívateľom, ktorí sú blízko ku spotrebiteľským použitiam, aby mohli správne a včas vykonať príslušné notifikácie.

Na účely notifikácie bol sprístupnený online portál pre podanie informácií na stránkach ECHA (ECHA Submission portal). Spoločnosti môžu využiť tento nástroj pre notifikáciu ich produktov. Rovnako však platí, že spoločnosti nie sú povinné používať výlučne tento systém.

Software CHEMDOX poskytuje komplexné IT riešenia pre UFI a notifikačné informácie a poskytuje tak veľmi výhodné riešenia pre svojich používateľov.

ECHA odporúča 5 krokov pre plnenie notifikačných povinností:

 • Začať s prípravou a zistiť si ktoré členské štáty akceptujú harmonizovanú notifikáciu a ktoré budú vyžadovať individuálne podania, prípadne kombináciu oboch;
 • Vykonať analýzu stavu a identifikáciu chýbajúcich informácií;
 • Aktívne konať, pokiaľ treba vytvoriť pracovné skupiny, komunikovať, sledovať aktuálny vývoj;
 • Investovať do komunikácie v dodávateľskom reťazci;
 • Určiť ktorý nástroj je najvhodnejší pre prípravu a vykonanie notifikácií.

Viac informácií o nariadení CLP: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/clp/

—————————————————————————————————————–

Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

•          Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*

•          Manažment chemických látok v podniku – *Webinár*

•          UFI kódy – *Webinár*

•          Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni


EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.

Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu

FB: Karta bezbečnostných údajov       

Linkedin: ekotoxsk

SCIP databáza pomôže zlepšiť transparentnosť v prípade nebezpečných látok vo výrobkoch

SCIP databáza pomôže zlepšiť transparentnosť v prípade nebezpečných látok vo výrobkoch

ECHA zverejnila informácie o požiadavkách ktoré súvisia s pripravovanou databázou (SCIP) o výrobkoch obsahujúcich látky uvedené v Kandidátskom zozname (SVHC).

Spoločnosti budú musieť posielať informácie do databázy počnúc januárom 2021.

Podľa „Rámcovej smernice o odpadoch“ dodávatelia výrobkov, ktoré obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC), uvedené v kandidátskom zozname, musia poskytnúť informácie o predmetných látkach vo výrobkoch ako takých, alebo komplexných výrobkoch (produktoch).

Prototyp databázy je naplánovaný na začiatok roka 2020. Neskôr v tom istom roku bude databáza rozšírená a doplnená o ďalšie funkcionality. Spoločnosti uvádzajúce výrobky na trh EÚ budú musieť zasielať notifikácie od 5. januára 2021. Cieľom je podporiť substitúcie nebezpečných látok a cirkulárna ekonomika.

Dodávatelia výrobkov poskytnú:

 • informácie umožňujúce identifikáciu výrobku;
 • názov, koncentračný rozsah a umiestnenie SVHC látky vo výrobku;
 • a tiež pravdepodobne aj informácie o bezpečnom použití výrobku.

SCIP databáza poskytne spracovateľom odpadov informácie a nebezpečných látkach v odpadoch ktoré spracúvajú, takže materiálové toky môžu byť potenciálne „vyčistené“ pred recykláciou a opätovným použitím výrobkov tak, aby sa zabezpečila naozajstná a bezpečná cirkulárna ekonomika.

Navyše, zvýšená transparentnosť pri informáciách o prítomnosti nebezpečných látok pomôže konzumentom sa lepšie rozhodovať na základe relevantných informácií pri kúpe tovarov a bezpečnom použití a následnom zneškodnení takýchto výrobkov.

https://echa.europa.eu/sk/-/scip-database-will-improve-transparency-on-hazardous-substances-in-articles

Dňa 12. novembra sa uskutočnil v Helsinkách seminár so zameraním na SCIP. Záznam z rokovaní: https://www.echa.europa.eu/-/scip-workshop-12-november-2019

Prehľad povinností vyplývajúcich zo zaradenia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) na zoznam kandidátskych látok

SVHC látky

 • Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia svojim zákazníkom poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku.
 • Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku. Tieto informácie musia poskytnúť do 45 dní od doručenia žiadosti.
 • Výrobcovia alebo dovozcovia výrobkov z EÚ a EHP musia informovať agentúru ECHA o tom, či ich výrobok obsahuje látku na zozname kandidátskych látok. Táto povinnosť platí, ak sa látka nachádza v týchto výrobkoch v množstvách celkovo nad jednu tonu na výrobcu alebo dovozcu ročne a ak je látka prítomná v týchto výrobkoch v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %.

—————————————————————————————————————–

Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

•          Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*

•          Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*

•          UFI kódy – *Webinár*

•          Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni


EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.

Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu

FB: Karta bezbečnostných údajov       

Linkedin: ekotoxsk

Inšpektori kontrolovali plnenie povinností – prítomnosť nebezpečných chemických látok vo výrobkoch – výsledky

Inšpektori kontrolovali plnenie povinností – prítomnosť nebezpečných chemických látok vo výrobkoch – výsledky

Kontrola plnenia povinností – SVHC látky v produktoch (ECHA, 12.11.2019)

Fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov o chemikáliách (fórum) zverejnilo výsledky kontrol, pričom boli zistené významné nedostatky.

Dodávateľ má povinnosť komunikovať informácie v dodávateľskom reťazci o prítomnosti látok uvedených v Kandidátskom zozname v ich výrobkoch. Kontrola zistila na trhu 45 výrobkov, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje. Dodávatelia si nesplnili svoje povinnosti u 40 z nich, čo predstavuje 89%. Neplnenie sa týkalo 37 zo 42 spoločností, teda 88% keďže neuviedli názov látky svojim odberateľom predmetných výrobkov.

V prípade spoločností uvádzajúcich na trh výrobky pre konzumentov boli zistené nedostatky u 22 dodávateľov (51 %) z hľadiska poskytnutia informácií na vyžiadanie.

Produkty na ktoré boli kontroly zamerané zodpovedajú predpokladom na prítomnosť SVHC látok. Medzi takéto výrobky patria odevy, obuv, textílie; káble a elektronické príslušenstvo; plastové alebo textilné podlahy; materiály na zakrytie stien; a ďalšie plastové a gumenné produkty.

https://www.echa.europa.eu/-/companies-need-to-improve-communication-of-hazardous-substances-in-products

Prehľad povinností vyplývajúcich zo zaradenia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) na zoznam kandidátskych látok

SVHC látky

 • -Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia svojim zákazníkom poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku.
 • -Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku. Tieto informácie musia poskytnúť do 45 dní od doručenia žiadosti.
 • -Výrobcovia alebo dovozcovia výrobkov z EÚ a EHP musia informovať agentúru ECHA o tom, či ich výrobok obsahuje látku na zozname kandidátskych látok. Táto povinnosť platí, ak sa látka nachádza v týchto výrobkoch v množstvách celkovo nad jednu tonu na výrobcu alebo dovozcu ročne a ak je látka prítomná v týchto výrobkoch v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %.

—————————————————————————————————————–

Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

•          Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*

•          Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*

•          UFI kódy – *Webinár*

•          Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni

_____________________________________________________________________

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.

Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu

FB: Karta bezbečnostných údajov       

Linkedin: ekotoxsk

EkotoxInfo – phase-in – pravidlá pre zavedené látky po 31.12.2019

EkotoxInfo – phase-in – pravidlá pre zavedené látky po 31.12.2019

10.10.2019

Európska komisia stanovila 31. december 2019 za konečný dátum po ktorom už nebudú platiť niektoré pravidlá uvedené v nariadení REACH pre zavedené látky. 

Dnes bolo zverejnené implementačné nariadenie, ktoré je dôležité pre spoločnosti z dôvodu vyjasnenia pravidiel. Od 1.1.2020 budú spoločnosti musieť vypočítavať vyrobené a dovezené množstvá za kalendárny rok pre každú látku zvlášť. Implementačné nariadenie odporúča využívať obdobné neformálne komunikačné nástroje ktoré sa používali pre zavedené látky s cieľom umožniť registrujúcim korektne upravovať registračnú dokumentáciu.

Po 31.12.2019 budú musieť spoločnosti ktoré plánujú registrovať chemickú látku najprv zaslať „požiadavku“ (inquiry) do ECHA na získanie informácií o ostatných registrujúcich a mohli začať rokovania o zdieľaní dát. Pred-registrácie už nebude možné uplatniť.

Všetky rokovania o zdieľaní dát ktoré budú začaté po 31.12.2019 sa budú riadiť Článkom 27 nariadenia REACH.

Niektoré zavedené látky budú aj naďalej môcť byť zvýhodnené znížením požiadaviek na informácie pokiaľ sú registrované v najnižšom objemovom rozsahu medzi 1 a 10 tonami za rok a súčasne platí, že nespĺňajú kritériá Prílohy III nariadenia REACH.

ECHA link: https://echa.europa.eu/-/rules-for-registration-of-phase-in-substances-clarified


Ekotoxikologické centrá Vám poskytnú odbornú pomoc pri riešení registrácie / autorizácie / manažmentu chemických látok https://ekotoxcenters.eu/reach/reach-registracia/

Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

 • Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*
 • Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*
 • UFI kódy – *Webinár*
 • Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ


– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmentu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu
Ecotoxicological Centers Karta bezpečnostných údajov

EkotoxInfo – REACH reštrikcie

EkotoxInfo – REACH reštrikcie

 9.10.2019

ECHA informuje o príprave nových návrhov na obmedzenie používania PAU v granulách a mulčovačoch a olova v strelive, nábojoch a rybárskom náčiní

Európska chemická agentúra (ECHA) na svojich stránkach informuje o návrhu na obmedzenie použitia pre 8 polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v granulách a mulčovacích matoriáloch používaných napríklad pri výrobe syntetických trávnatých ihrísk a športových podláh.

Súčasne sa otvára verejná diskusia ku návrhom odmedzenia použitia olova v strelive, nábojoch a rybárskom náčiní.  

PAU

Komisia pre socio-ekonomickú analýzu (SEAC) prijala finálne stanovisko podporujúc návrh Holandského národného inštitútu pre verejné zdravie a životné prostredie (RIVM) a tiež v júni prijaté stanovisko Komisie pre hodnotenie rizík (RAC).

Návrh na obmedzenie znižuje limit na celkovú koncentráciu ôsmich PAU na 20 mg/kg (0.002 % hmotnostných).

Cieľom reštrikčného opatrenia je zabezpečiť nízke riziko vzniku karcinogenity v súvislosti s expozíciou PAU ostalo na nízkej úrovni pre tých, ktorí prichádzajú do kontaktu (inhalačne alebo pokožkou) s granulátmi alebo mulčovacími materiálmi. Toto sa týka napríklad futbalistov, detí hrajúcich sa na umelej tráve alebo umelých športových plochách a pracovníkov, ktorí ich pokladajú a robia údržbu takýchto materiálov.

Návrh sa nedotýka existujúcich plôch, ale zaručuje, že materiál ktorý sa použije na údržbu (doplnenie) bude už spĺňať nový limit.

Zoznam PAU

Látka CAS číslo
Benzo[a]pyrene (BaP) 50-32-8
Benzo[e]pyrene (BeP) 192-97-2
Benzo[a]anthracene (BaA) 56-55-3
Chrysen (CHR) 218-01-9
Benzo[b]fluoranthene (BbFA) 205-99-2
Benzo[j]fluoranthene (BjFA) 205-82-3
Benzo[k]fluoranthene (BkFA) 207-08-9
Dibenzo[a,h]anthracene (DBAhA) 53-70-3

Záverečné stanoviská RAC a SEAC budú zaslané Európskej komisii, ktorá rozhodne či podmienky pre uplatnenie reštrikcií sú splnené. Pokiaľ Komisia rozhodne že podmienky sú splnené, pripravý návrh opatrenia pre zaradenie do zoznamu REACH reštrikcií (Príloha XVII) a zašle na rozhodnutie členským štátom v REACH komisii. 

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-s-scientific-committees-support-restricting-pahs-in-granules-and-mulches

Olovo

ECHA zahájila konanie pre posúdenie potreby na zavedenie reštrikcií použitia olova v poľovníctve a rybárstve.

ECHA vyzýva zainteresované strany aby do 16. decembra 2019 zaslali doklady a informácie o použití olova v strelive použitom mimo mokradí, guliek v akomkoľvek teréne a rybárskych pomôckach.  

Výzva je adresovaná spoločnostiam, obchodným združeniam, poľovníckym združeniam, organizáciám športovej streľby a rybárstva, výskumným organizáciám a akýmkoľvek ďalším dotknutým osobám v členských štátoch EÚ.

Hlavným zameraním je posúdiť riziká súvisiace s olovom pre životné prostredie a voľne žijúce zvieratá a tiež riziká pre ľudské zdravie spojené s konzumáciou mäsa z ulovených zvierat.

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/call-for-evidence-on-possible-restriction-of-lead-in-shot-bullets-and-fishing-tackle


Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

 • Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*
 • Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*
 • UFI kódy – *Webinár*
 • Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ


– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu
Ecotoxicological Centers Karta bezpečnostných údajov

EkotoxInfo – nanomateriály – požiadavky nariadenia REACH

EkotoxInfo – nanomateriály – požiadavky nariadenia REACH

 10.10.2019

Od 1. januára 2020 musia spoločnosti poskytnúť viac informácií o nanomateriáloch na trhu EÚ na základe požiadaviek nariadenia REACH.

Nové požiadavky na informácie sa týkajú výrobcov a dovozcov chemických látok v nano forme, ktoré sa musia registrovať podľa nariadenia REACH. Týka sa to tých látok, ktoré spĺňajú definície uvedené v odporúčaní Európskej komisie o nanomateriáloch. Revidované prílohy nariadenia REACH prinášajú upresnenia a podmienky pre:

 • Characterizáciu nano foriem alebo rozsah nano foriem spadajúcich pod registráciu (Príloha VI);
 • Hodnotenie chemickej bezpečnosti (Príloha I);
 • Požiadavky na rozsah informácií potrebných na registráciu (Prílohy III and VII-XI); a
 • Povinnosti následných užívateľov (Príloha XII).

Cieľom je zabezpečiť, aby spoločnosti poskytli dostatok informácií na preukázanie bezpečného použitia chemických látok v nano formách pre ľudské zdravie a životné prostredie. Revidované prílohy sa vzťahujú na všetky nové aj existujúce registrácie, ktoré zahŕňajú nano formy. To znamená, že sa predpokladá úprava registračnej dokumentácie pre špecifické oblasti týkajúce sa nano foriem do 1.1.2020.

Dostupné usmernenia a usmernenia pre testovanie

Nové usmernenia publikované Európskou chemickou agentúrou (ECHA) pomáhajú splniť požiadavky Prílohy VI. Navyše usmernenie o read-across medzi nano formami aledo skupinou nano foriem bolo doplnené rešpektujúc aktuálne zmeny. Dostupnosť oboch dokumentov sa očakáva ku koncu roka 2019. Pracovné verzie dokumentov sú dostupné na ECHA web stránkach ongoing guidance consultation page.

Podporné aktivity

ECHA uskutoční 12. novembra webinar na predstavenie usmernenia na identifikáciu a prípravu správ pre nano formy a skupiny nano foriem.


Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

 • Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*
 • Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*
 • UFI kódy – *Webinár*
 • Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ


– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu
FB: Ecotoxicological Centers Karta bezpečnostných údajov

EkotoxInfo – REACH autorizácia +18

EkotoxInfo – REACH autorizácia +18

 9.10.2019

Ďalších 18 látok je navrhnutých pre REACH autorizáciu

Európska chemická agentúra (ECHA) vo svojom deviatom odporúčaní navrhla Európskej komisii zaradiť do Autorizačného zoznamu ďalších 18 látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC).

Látky boli prioritne vybrané z Kandidátskeho zoznamu vzhľadom na ich vnútorné vlastnosti v kombinácii s vysokým používaným objemom a širokým použitím, ktoré môžu viesť ku ohrozeniu ľudského zdravia alebo životného prostredia. Niektoré z týchto látok sa už v EÚ nepoužívajú, ale mohli by byť zamenené za iné látky odporúčané pre zaradenie do Autorizačného zoznamu (Príloha XIV). Ich zaradenie má zabrániť opätovnej neželanej substitúcii.

ECHA organizovala verejnú konzultáciu predbežného odporúčania v období medzi septembrom a decembrom 2018. Komisia členských štátov (MSC) posúdila pripomienky a pripravila svoje stanovisko v 26. júna 2019.

ECHA zohľadnila pripomienky, úpravy registračných dokumentov a stanovisko MSC pri svojom návrhu výberu látok a určení termínov žiadostí pre autorizáciu a ukončenia použitia. Všetky látky, u ktorých boli vykonané verejné konzultácie sú zahrnuté vo finálnom odporúčaní.

Konečné rozhodnutie o zaradení látok do Autorizačného zoznamu a dátumoch do kedy budú musieť spoločnosti podať žiadosti o autorizáciu prijme Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi a Európskym parlamentom.

Látky zaradené do návrhu Prílohy XIV:

 1. 4,4′-isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA)
 2. 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
 3. Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione,formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-Hbl)
 4. 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)
 5. Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)
 6. 4,4′-bis(dimethylamino)-4”-(methylamino)trityl alcohol with ≥ 0.1% of Michler’s ketone (EC No. 202-027-5) or Michler’s base (EC No. 202-959-2)
 7. Dioxobis(stearato)trilead
 8. Fatty acids, C16-18, lead salts
 9. Trilead dioxide phosphonate
 10. Sulfurous acid, lead salt, dibasic
 11. [Phthalato(2-)]dioxotrilead
 12. Trilead bis(carbonate) dihydroxide
 13. Lead oxide sulfate
 14. Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1],cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2],trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3] (HHPA)
 15. Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] (MHHPA)
 16. Tetraethyllead
 17. 2-methoxyethanol
 18. 2-ethoxyethanol

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-proposes-18-substances-for-authorisation


Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

 • Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*
 • Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*
 • UFI kódy – *Webinár*
 • Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ


– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu
FB: Ecotoxicological Centers Karta bezpečnostných údajov

AKTUALITY