aktuality

DDAC – schválenie biocídnej účinnej látky sa blíži

DDAC – schválenie biocídnej účinnej látky sa blíži

Didecyldimethylammonium chloride (DDAC) bude ako aktívna látka biocídnych výrobkov schválená pre PT 1 a PT 2 začiatkom roka 2024.

Draft Commission Implementing Regulation (EU) …/… approving didecyldimethylammonium chloride as an active substance for use in biocidal products of product-types 1 and 2 in accordance with Regulation (EU) No 528/2012 of the European Parliament and of the Council

Link na draft nariadenia: 22_3812_01_e.pdf (wto.

Čo to znamená a prečo konať už teraz ?

V prípade že predávate na trhoch členských štátov EÚ produkty s DDAC ako účinnou látkou a chcete pokračovať aj po schválení pre PT1 PT 2, je potrebné zabezpečiť, aby ste podali žiadosť na autorizáciu Vašich biologických výrobkov pred stanoveným termínom.

Niektoré členské štáty vyžadujú, aby autorizácia pre biocídne výrobky bola podaná 12 mesiacov pre termínom určeným v príslušnom nariadení. Podrobne sa oboznámte s prístupom zodpovedných autorít.

Požiadavky na autorizáciu biocídnych výrobkov podľa BPR sú ďaleko väčšie, než bolo požadované v prípade registrácie podľa prechodných ustanovení. Vyžadujú sa napríklad špecifické testy účinnosti, analytické údaje produktu vrátane účinnej látky (účinných látok) a látok záujmu (substances of concern), testy skladovateľnosti atď.

Autorizácia biocídneho výrobku podľa BPR si vyžaduje množtvo informácií, čas a prostriedky.

Pokiaľ sa nepodarí podať žiadosti v termíne. Automaticky to znamená vyradenie z trhu.

V skratke:

 • Urobte si prehľad v ktorých členských krajinách aktuálne máte svoje biocídne výrobky, ktorých autorizácia na základe schválenia účinnej látky je potrebná;
 • Zistite rozsah potrebných informácií a pripravte stratégiu pre zabezpečenie dokumentácie;
 • Vykonajte potrebné testy, analýzy, modelovanie, prípravu dokumentácie…
 • Podajte žiadosti o autorizáciu pre dátumom určeným BPR a príslušnými členskými štátmi.

———————————————————————————————————————————-

EKOTOX CENTERS – poradenstvo – odborné služby – podpora pri registrácii a autorizácii biocídnych výrobkov

Biocídy (biocídne výrobky) – ponúkame Vám vypracovanie všetkých dokumentov potrebných na registráciu / autorizáciu biocídnych výrobkov podľa prechodných ustanovení a BPR pre uvedenie na trh Slovenskej republike, členských krajinách EÚ a v ďalších štátoch (overte si dostupnosť služieb)

– kontaktujte nás na našich kontaktných adresách: ekotox(at)ekotox.sk, telefonicky: +421 2 45943712.

EkotoxInfo 06/2022

EkotoxInfo 06/2022

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy:

 1. Nová definícia nanomateriálu
 2. POP´s Perzistentné organické znečisťujúce látky
 3. Zhrnutie činnosti výborov RAC a SEAC
 4. Správy z Inšpekcií Fóra pre presadzovanie práva
 5. Ďalšie preskúmania účinných látok v biocídnych výrobkoch
 6. Skupinové hodnotenie chemických látok
 7. Ďalšia látka na zozname kandidátskych látok
 8. Novinky týkajúce sa autorizácie biocídnych výrobkov
 9. Potvrdené predpoklady nárastu predaja zahrievaných tabakových výrobkov v krajinách EÚ

Nová definícia nanomateriálu

Európska Komisia navrhla novú definíciu nanomateriálov, ktorá nahradí definíciu z roku 2011. Nanomateriály podliehajú regulačnej kontrole, ktorá má právomoc regulovať chemické látky (REACH), ako aj nariadenia týkajúce sa ich používania v určitých aplikáciách, ako sú biocídne výrobky, kozmetika alebo potraviny.

Európska Komisia odkaz: https://ec.europa.eu/environment/chemicals/nanotech/pdf/C_2022_3689_1_EN_ACT_part1_v6.pdf

EÚ odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022H0614(01)&qid=1623758506160&from=EN

POP’s Perzistentné organické znečisťujúce látky

Komisia prijíma dohodu o ochrane ľudského zdravia a životného prostredia pred perzistentnými organickými látkami (POP). Dohoda pripravuje pôdu pre stanovenie prísnych limitov pre tieto chemické látky v odpade. Existujúce limity boli sprísnené pre päť látok a nové limity boli dohodnuté pre štyri nové látky.

Európska Komisia odkaz: https://environment.ec.europa.eu/news/commission-welcomes-political-agreement-persistent-chemicals-waste-2022-06-21_en

Zhrnutie činnosti výborov RAC a SEAC

Výbor prijal stanoviská k harmonizovanej klasifikácii a označovaniu glyfosátu a striebra a k obmedzeniu obsahu olova v streleckom a rybárskom strelive. Bolo dokončené stanovisko podporujúce obmedzenie 2,4-dinitrotoluénu (2,4-DNT) vo výrobkoch. Výbor prijal aj stanovisko k zníženiu obsahu dechloránu Plus. Konzultácie k návrhom stanovísk sa začali v júni a svoje pripomienky môžete predložiť na webovej stránke agentúry ECHA

ECHA odkaz: https://echa.europa.eu/pl/-/highlights-from-june-2022-rac-and-seac-meetings

Správy z Inšpekcií Fóra pre presadzovanie práva

Inšpektori vykonali kontrolu požiadaviek na autorizáciu podľa nariadenia REACH pre látky z prílohy XIV k nariadeniu REACH. V ďalšom projekte sa skúmalo, či by sa látky získané z odpadu mali registrovať podľa nariadenia REACH, alebo či by sa na ne mohla vzťahovať výnimka. Do konca roka prebiehajú aj celoeurópske kontroly biocídnych výrobkov obsahujúcich schválené alebo ešte neschválené účinné látky. Správy o výsledkoch kontrol budú zverejnené koncom roka 2022.

ECHA odkaz: https://echa.europa.eu/pl/-/highlights-from-june-forum-meeting

Ďalšie preskúmania účinných látok v biocídnych výrobkoch

Výbor ECHA prijal na svojom júnovom zasadnutí rekordný počet stanovísk. Týkajú sa deviatich stanovísk k autorizácii EÚ, z toho piatich k žiadostiam o účinné látky vrátane: aktívneho chlóru, zlúčenín vápnika, kyseliny peroctovej, kyseliny mliečnej a IPBC. Výbor nepodporuje autorizáciu EÚ pre peroxid vodíka v skupine 2. Upozorňujeme, že biocídne výrobky obsahujúce schválené účinné látky podliehajú registrácii výrobkov podľa nových európskych postupov.

Webové stránky Ekotox SK: https://ekotoxcenters.eu/biocidy/

Skupinové hodnotenie chemických látok

Agentúra ECHA zverejnila 4. správu o hodnotení látky v roku 2021. V roku 2021 boli dokončené hodnotenia pre viac ako 1 900 látok, z ktorých väčšina bola zoskupená na základe ich štrukturálnej podobnosti. Približne 25 % hodnotených látok si vyžaduje ďalší manažment rizík. Spoločnosti musia aktívne aktualizovať svoje registrácie podľa nariadenia REACH s aktuálnymi informáciami o látkach. Správa agentúry ECHA tiež zdôrazňuje prudký nárast počtu látok, ktoré si vyžadujú harmonizovanú klasifikáciu a označovanie (CLH).

ECHA odkaz: https://echa.europa.eu/documents/10162/5641810/irs_annual_report_2021_en.pdf/b38d8eec-d375-beb2-98b2-1fb0feb3612a?t=1655382672222

Ďalšia látka na zozname kandidátskych látok

N-(hydroxymetyl) akrylamid bol pridaný do zoznamu kandidátskych látok, pretože môže spôsobovať rakovinu alebo genetické poruchy. Tieto látky môžu byť v budúcnosti zaradené do zoznamu povolených látok. Ak je látka na tomto zozname, jej používanie bude zakázané, pokiaľ spoločnosti nepožiadajú o autorizáciu a Európska komisia im nepovolí pokračovať v jej používaní.

Webové stránky Ekotox SK: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

Novinky týkajúce sa autorizácie biocídnych výrobkov

Biocídny výrobok SOPUROXID obsahuje kyselinu peroxyoctovú ako účinnú látku, ktorá je zaradená do zoznamu schválených účinných látok Únie podľa článku 9 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 528/2012. Udelenie autorizácia Európskou Úniou s platnosťou od 12. júla 2022 do 30. júna 2032  pre PT2 (Dezinfekčné prostriedky a algicídy, ktoré nie sú určené na priamu aplikáciu na ľudí alebo zvieratá, PT 3 (Veterinárna hygiena) a PT4 (Oblasť potravín a krmív) vo forme rozpustného koncentrátu pre vnútorné priemyselné a profesionálne použitie, spôsob aplikácie – ručné ošetrenie (mopovanie).

(VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/964) odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0964&from=EN

Potvrdené predpoklady nárastu predaja zahrievaných tabakových výrobkov v krajinách EÚ

Európska Komisia zverejnila analýzu predaja a užívania zahrievaných tabakových výrobkov u spotrebiteľov do 25 rokov, ktorá potvrdila zvýšenie objemu predaja na maloobchodnej úrovni v období 2018-2020 o viac ako 10% vo viac ako piatich členských štátoch z údajov v databáze EU-CEG.

(Správa Komisie týkajúca sa stanovenia podstatnej zmeny okolností v prípade zahrievaných tabakových výrobkov)

Európska Komisia odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022DC0279&from=EN

EkotoxInfo 05/2022

EkotoxInfo 05/2022

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy:

 1. ATP-18 k nariadeniu CLP
 2. Overovanie veľkosti spoločnosti a úpravy v systéme REACH-IT
 3. Ďalšia verzia systému EuPCS
 4. Nové konzultácie k žiadostiam o autorizáciu
 5. Konzultácie o harmonizovanej klasifikácii a označovaní
 6. Zasadnutia výboru v máji/júni
 7. Novinky týkajúce sa schvaľovania prípravkov na ochranu rastlín

ATP-18 k nariadeniu CLP

Európska únia (EÚ) vydala 3. mája 2022 nariadenie (EÚ) 2022/692, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP). Revízia: pridáva 39 nových položiek, nahrádza 17 položiek, vypúšťa 1,5-naftylén diizokyanát. Podľa ATP-18 nadobudne účinnosť 23. mája 2022.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32022R0692

Overovanie veľkosti spoločnosti a úpravy v systéme REACH-IT

Agentúra ECHA neustále iniciuje nové overovania veľkosti spoločností, ktoré v čase registrácie podľa nariadenia REACH deklarovali, že sú malými a strednými podnikmi. Ak spoločnosť zistila, že veľkosť spoločnosti v systéme REACH-IT bola deklarovaná nesprávne, na vykonanie nápravy mala krátku lehotu. Takéto informácie bolo potrebné poskytnúť agentúre ECHA prostredníctvom e-mailu: sme-verification(at)echa.europa.eu do 31. mája 2022. Administratívny poplatok v prípade nesprávne deklarovanej veľkosti spoločnosti je až 19 900 EUR. Ak potrebujete pomoc s údajmi REACH-IT a správou dokumentácie, môžu vám pomôcť centrá Ekotox.

https://ekotox.pl/o-firmie/oferta/

Ďalšia verzia systému EuPCS

Ďalšia verzia európskeho systému kategorizácie výrobkov (EuPCS) je plánovaná na apríl 2023. Pred jej vydaním agentúra ECHA spustila prieskum s cieľom získať spätnú väzbu o tom, ako by sa mohla zlepšiť, ktorý bol otvorený do 18. mája. Predchádzajúci zväzok 2 systému EuPCS bol aktualizovaný o zmeny týkajúce sa elektronických kvapalín, zdravotníckych pomôcok, zliatin a pyrotechnických výrobkov. Spoločnosti môžu používať EuPCS na opis hlavného zamýšľaného použitia svojich zmesí pri príprave oznámení v systéme Centra pre otravy.

https://poisoncentres.echa.europa.eu/pl/-/help-us-improve-the-eupcs

Nové konzultácie k žiadostiam o autorizáciu

Agentúra ECHA začala konzultácie o 13 žiadostiach o autorizáciu, ktoré sa týkajú 16 použití:

 • trioxid chrómu (EC 215-607-8, CAS 1333-82-0), ktorý sa používa na leptanie a galvanické pokovovanie plastov, na funkčné pokovovanie chrómom a na dekoratívne/funkčné pokovovanie, a
 • trixylylfosfát (EC 246-677-8, CAS 25155-23-1) používaný v uzavretých systémoch ako hydraulická kvapalina.

Konzultácie budú otvorené do 13. júla a svoje pripomienky môžete predložiť na webovej stránke agentúry ECHA.

https://ekotox.pl/reach/procedura-zezwolen/

Konzultácie o harmonizovanej klasifikácii a označovaní

ECHA navrhla 3 nové harmonizované klasifikácie a označovania. Termín na predloženie pripomienok je 15. júl 2022.

 • N-1-naftylanilín; N-fenylnaftalén-1-amín (ES 201-983-0, CAS 90-30-2);
 • Dinitrogen oxid (ES 233-032-0, CAS 10024-97-2);
 • tetrafosfát trisulfid; sesquisulfid fosforitý (EC 215-245-0, CAS 1314-85-8).

Harmonised classification and labelling consultations – ECHA (europa.eu)

Zasadnutia výboru v máji/júni

Programy nadchádzajúcich zasadnutí vedeckých výborov agentúry ECHA sú k dispozícii online:

 • Výbor pre hodnotenie rizík zasadne na mieste v Helsinkách 30. mája – 3. júna 2022;
 • Výbor pre sociálno-ekonomickú analýzu bude mať zmiešané zasadnutie 31. mája – 3. júna a 7. – 8. júna 2022 a
 • Výbor pre biocídne výrobky bude zasadať online v dňoch 8. – 9. a 14. – 16. júna 2022.

Novinky týkajúce sa schvaľovania prípravkov na ochranu rastlín

Pre účinnú látku bifenazát sa predlžuje schválenie do 30. Júna 2037 za splnenia podmienok: Povolené len použitie na nejedlé plodiny v trvalých skleníkoch. Podmienky používania musia v prípade potreby zahŕňať opatrenia na zmiernenie rizika.

(VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/698) odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-ontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0698&qid=1623758506160&from=EN

Pre účinnú látku bispyribac sa skrátilo obodobie schválenia na 31. Júl 2022. Dôvodom bolo stiahnutie žiadosti o obnovenie schválenia.

(VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/808) odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0808&qid=1623758506160&from=EN

Pre účinné látky parafínové oleje (CAS 64742-46-7, CAS 72623-86-0, CAS 97862-82-3) boli rozšírené podmienky použitia. Aktuálne sa parafínové oleje môžu používať ako insekticídy, akaricídy a fungicídy. V podmienkach používania sa musia podľa potreby uviesť opatrenia na zmiernenie rizika.

(VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/800) odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0800&qid=1623758506160&from=EN

Učinná látka 1,3-dichlórpropén nie je v súčasnosti schválená ako prípravok na ochranu rastlín vzhľadom na nedostatočné údaje pre posúdenie rizika pre spotrebiteľov, operátorov, pracovníkov, obyvateľov a boli odôvodnené obavy týkajúce sa ohrozenia podzemnej vody, necieľových článkonožcov (vrátane včiel), vtákov a cicavcov a pôdnych organizmov.

(VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/740) odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0740&qid=1623758506160&from=EN

Povinnosti pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh – schvaľovanie účinných látok a autorizácia biocídnych výrobkov

Povinnosti pri uvádzaní biocídnych výrobkov na trh – schvaľovanie účinných látok a autorizácia biocídnych výrobkov

Prihlásiť sa na webinár „biocídne výrobky v “bode zlomu” – AUTORIZÁCIA BP“

Termín: 21. júna 2022

Všetky biocídne výrobky musia byť autorizované pred tým, ako môžu byť sprístupnené na trhu.

V zásade rozlišujeme 2 spôsoby uvádzania biocídnych výrobkov na trh:

 1. registrácia podľa prechodných ustanovení;
 2. autorizácia (v prípade výrobkov ktorých účinné látky boli už schválené).

Schvaľovanie účinných látok napreduje a tak sa viac a viac produktov dostáva do pozície, že buď budú autorizované, alebo sa prestanú uvádzať na trh. Cieľom EÚ je, aby všetky účinné látky boli schválené do konca roka 2024.
Autorizácia je náročnejšia než registrácia podľa prechodných ustanovení – vyžaduje si viac času, prípravy a finančných zdrojov.

Je potrebné procesy autorizácie poznať a konať vopred.

Vnútroštátna autorizácia

Spoločnosti, ktoré plánujú predávať svoje výrobky v jednom členskom štáte EÚ, musia požiadať o autorizáciu výrobku v tejto krajine. Preto musia predložiť žiadosť o vnútroštátnu autorizáciu prostredníctvom registra R4BP. 

Príslušný orgán členského štátu žiadosť vyhodnotí a do 365 dní vydá rozhodnutie týkajúce sa autorizácie.

Porovnávacie posúdenie

Keď je účinná látka identifikovaná ako kandidátska látka na nahradenie, členský štát musí uskutočniť porovnávacie posúdenie s cieľom overiť, či sú k dispozícii iné autorizované biocídne výrobky, metódy nechemickej kontroly alebo prevencie s významne nižším celkovým rizikom pre zdravie ľudí a zvierat a pre životné prostredie.

Ak už je schválený výrobok, ktorý je dostatočne účinný, nepredstavuje žiadne ďalšie významné ekonomické alebo praktické nevýhody a neovplyvňuje výskyt rezistencie u cieľového organizmu, tento nový výrobok bude obmedzovaný alebo zakázaný.

Webinár má za cieľ predstaviť procesy schvaľovania účinných látok, typy žiadostí a požiadavky na informácie pri žiadostiach o autorizáciu biocídnych prípravkov.

Tešíme sa na Vašu účasť!

REACH Training portál: https://reachtraining.eu/skolenia-sk

Prihlásiť sa na webinár „biocídne výrobky v “bode zlomu” – AUTORIZÁCIA BP“

EkotoxInfo 04/2022

EkotoxInfo 04/2022

 1. Aktualizácia kariet bezpečnostných údajov do konca roka 2022
 2. Mapovanie potenciálne škodlivých chemických látok
 3. Závery marcového zasadnutia Výboru pre biocídne výrobky
 4. Závery zo zasadnutia výboru RAC a výboru SEAC
 5. Nový zoznam hodnotených látok CoRAP na roky 2022 – 2024
 6. Revízia nariadení REACH a CLP
 7. Aktualizácia požiadaviek na registráciu látok v nariadení REACH
 8. Pridanie ďalších piatich látok do autorizačného zoznamu podľa nariadenia REACH
 9. Aktualizácia zoznamu chemických látok, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti pri vývoze
 10. Novela zákona č.124/2006  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
 11. Novinky týkajúce sa schvaľovania biocídnych výrobkov

1.Aktualizácia kariet bezpečnostných údajov do konca roka 2022

Pripomíname, že v júni 2020 bolo uverejnené nariadenie 2020/878/EÚ, ktorým sa mení príloha II (obsah karty bezpečnostných údajov) k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH). V novom vzore karty bezpečnostných údajov sa okrem iného zohľadňuje: potreba uvádzať špecifické koncentračné limity, ako aj multiplikačné faktory a odhady akútnej toxicity; povinnosť uvádzať informácie o nanoforme častíc a prítomnosti endokrinných disruptorov.

Všetky existujúce karty bezpečnostných údajov bez zmien sa môžu používať do 31. decembra 2022. Po tomto dátume môžu byť v obehu len karty bezpečnostných údajov, ktoré sú v súlade s najnovším vzorom definovaným v nariadení 2020/878/EÚ.

Webové stránky Ekotox KBÚ:https://ekotox.eu/sds-new-requirements-2022/

2.Mapovanie potenciálne škodlivých chemických látok

V roku 2021  Agentúra ECHA posúdila celkovo 1900 chemických látok a kategorizovala ich na základe ďalších regulačných potrieb pre každú látku. Cieľom agentúry ECHA je do roku 2027 preskúmať všetky registrované chemické látky v množstve nad 1 tonu ročne, zaradiť ich do príslušnej kategórie a vyhodnotiť ďalšie regulačné opatrenia každej látky (alebo skupiny látok).

Na webovej stránke agentúry ECHA nájdete úplný zoznam látok s priradenou kategóriou alebo informácie o tom, či látka podlieha ďalším regulačným potrebám, či už bolo hodnotenie ukončené alebo sa na ňom pracuje.

Výsledky hodnotenia sú pre podnikateľov kľúčovou otázkou, pretože môžu ovplyvniť:

– zaradenie látky do autorizačného zoznamu

– obmedzenia používania určitých látok vrátane látok ED

– potrebu aktualizácie registrácie podľa nariadenia REACH

ECHA link: https://echa.europa.eu/pl/-/mapping-of-potentially-harmful-chemicals-on-target-to-meet-2027-goal

3.Závery marcového zasadnutia Výboru pre biocídne výrobky

Okrem toho výbor prijal nasledovné štyri kladné stanoviská k povoleniam EÚ:

– Propán-1-ol – PT1

– propán-2-ol – PT2 a PT4

– L – (+) kyselina mliečna – PT2

– aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu sodného – PT2

Podniky, ktoré používajú látky uvedené vo vyššie uvedených skupinách výrobkov, budú musieť po ich úradnom schválení požiadať o registráciu v rámci európskych postupov, aby mohli výrobky naďalej uvádzať na trh.

ECHA link: https://echa.europa.eu/pl/-/highlights-from-march-bpc-meeting

4.Závery zo zasadnutia výboru RAC a výboru SEAC

V marci sa uskutočnilo zasadnutie výborov pre hodnotenie rizík (RAC) a Výboru pre sociálno-ekonomickú analýzu (SEAC). Nórsko navrhnuté obmedzenia týkajúce sa Dechlorátu Plus podporilo s odôvodnením, že každá z navrhovaných možností by mohla byť úmerná prínosom pre spoločnosť a vzniknutým nákladom. Na zasadnutí oba výbory prijali stanovisko k preskúmaniu a hodnoteniu priemyselného používania 1,2-dichlóretánu a dve stanoviská k stanoveniu limitných hodnôt expozície na pracovisku (OEL) pre 1,4-dioxán a izoprén. Okrem toho bolo prijatých 10 stanovísk k harmonizovanej klasifikácii a označovaniu vrátane klasifikácie síry a viacstenných uhlíkových nanorúrok.

ECHA link: https://echa.europa.eu/pl/-/highlights-from-march-rac-and-seac-meetings

5.Nový zoznam hodnotených látok CoRAP na roky 2022 – 2024

Priebežný plán Spoločenstva (CoRAP) bol aktualizovaný na obdobie rokov 2022-2024 a je uverejnený na webovej stránke agentúry ECHA. V pláne sa stanovuje hodnotenie 27 látok, pri ktorých existuje podozrenie, že predstavujú riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Z 27 látok uvedených v zozname, boli dve látky prerozdelené a 25 látok bolo presunutých z predchádzajúceho zoznamu (2021 – 2023) uverejneného 17. marca 2021. Registrujúci by mali skontrolovať, či je potrebné aktualizovať ich dokumentácie k látkam o príslušné nové informácie, napríklad o nebezpečnosti, tonáži, použití a expozícii, a či nie je potrebné aktualizovať registračnú dokumentáciu.

Webové stránky Ekotox REACH:https://ekotox.eu/news/community-rolling-action-plan-update-covering-the-years-2022-2023-and-2024/

6.Revízia nariadení REACH a CLP

Verejná konzultácia o zmene a doplnení nariadenia REACH sa skončila 15. apríla a legislatívny proces sa posunul do ďalšej fázy. Posúdenie vplyvu by malo byť dokončené a predložené spolu s návrhom Komisie vo 4. štvrťroku 2022. Revízia nariadenia REACH bude mať významný vplyv na výrobcov, pracovníkov a používateľov chemických látok v celej Európe. Očakáva sa, že niektoré plánované zmeny nariadenia REACH zvýšia náklady pre priemysel. Nariadenie CLP bude tiež predmetom cielenej revízie spolu s ďalšími sektorovými právnymi predpismi o chemických látkach a prispôsobenie revízie nariadenia CLP sa plánuje na 2. štvrťrok 2022.

EC link: https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/


Odkaz na manažment chemikálií Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/

7.Aktualizácia požiadaviek na registráciu látok v nariadení REACH

Dňa 24. marca 2022 Európska komisia uverejnila zmeny a doplnenia príloh VI až X nariadenia REACH (NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/477). Aktualizácia príloh zahŕňa revidované požiadavky na registráciu chemických látok v Európskej únii podľa nariadenia REACH. V druhej polovici roka 2022 agentúra ECHA uverejní aktualizovanú príručku o požiadavkách na registráciu. Firmy by sa mali začať pripravovať na aktualizáciu svojich registračných dokumentácií látok, keďže zmeny sa začnú uplatňovať v októbri 2022.

Webové stránky Ekotox REACH:https://ekotox.eu/news/updating-requirements-for-chemical-substances-registration-under-reach/

8.Pridanie ďalších piatich látok do autorizačného zoznamu podľa nariadenia REACH

Agentúra ECHA identifikovala päť látok ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC) z dôvodu ich reprotoxických, karcinogénnych alebo endokrinne disruptívnych vlastností. Zmena právneho aktu zoznamu látok, na ktoré sa vzťahuje udeľovanie autorizácie na používanie (príloha XIV k nariadeniu REACH), bola uverejnená 11. apríla v Úradnom vestníku EÚ. Spoločnosti, ktoré chcú pokračovať v používaní týchto látok po uvedenom dátume zániku, budú musieť predložiť žiadosť o autorizáciu.

Odkaz na autorizáciu Ekotox REACH:https://ekotox.eu/news/five-substances-added-to-eu-reach-authorisation-list/

9.Aktualizácia zoznamu chemických látok, ktoré podliehajú oznamovacej povinnosti pri vývoze

Európska komisia aktualizovala prílohy I a V k nariadeniu o predbežnom informovanom súhlase (nariadenie PIC, (EÚ) č. 649/2012). Nariadenie PIC upravuje dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemikálií a ukladá povinnosti spoločnostiam, ktoré chcú tieto chemikálie vyvážať do krajín mimo EÚ. Aktualizácia bola vydaná 20. apríla 2022 a nadobudne účinnosť 1. júla 2022.

Webové stránky Ekotox PIC:https://ekotox.eu/news/updated-list-of-chemicals-covered-by-pic-export-notification-22/

10.Novela zákona č.124/2006  Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zákon č. 114/2022 upravuje frekvenciu oznamovania a informovania zamestnancov zo strany zamestnávateľa najmä o pracovným prostriedkom, postupom, novým alebo zmeneným nebezpečenstvám a ohrozeniam na obdobie najmenej raz za tri roky.

Funkcia autorizovaného bezpečnostného technika sa mení na bezpečnostného technika.

Právnická osoba, ktorá podáva žiadosť na Národný inšpektorát práce, za účelom získania oprávnenia na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení už nie je povinná predložiť doklad, ktorým preukáže, že je akreditovaná na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení.

Predlžuje sa lehota spísania a zaslania záznamu o registrovanom pracovnom úraze zo strany zamestnávateľa a to najneskôr do ôsmych dní po oznámení vzniku registrovaného pracovného úrazu.

Novelou zákona sa upravujú požiadavky na kvalifikáciu bezpečnostného technika a príloha č. 1b.

Osvedčenie bezpečnostného technika vydané pred 1. januárom 2023 stráca platnosť najneskôr 1. januára 2025.

11.Novinky týkajúce sa schvaľovania biocídnych výrobkov

Biocídny výrobok ARIEL chlorine Professional System 5 chlorine bleach for white
wash
–  obsahuje  účinnú látku aktívny chlór uvoľnený z chlórnanu sodného, ktorá je zahrnutá do zoznamu schválených účinných látok. Autorizáca bola udelená na odbodie od 24. apríla 2022 do 31.marca 2032.

(VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/527) odkaz: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R0527

FREE WEBINAR: May 24 2022; 9:00 – 11:00

EU Reform of „the authorisation and restrictions“ system

https://ekotoxtraining.com/events/eu-reform-of-the-authorisation-and-restrictions-system/

Plán obmedzení EÚ do roku 2030

Plán obmedzení EÚ do roku 2030

Dňa 25. apríla 2022 Európska komisia zverejnila „Cestovnú mapu obmedzení“ ako súčasť chemickej stratégie EÚ. V žiadnom prípade nie je právne záväzný, ale skôr poskytuje pohľad na budúcu politiku EÚ v oblasti environmentálneho súladu. Plán poskytuje zoznam skupín široko používaných chemikálií vzbudzujúcich obavy, na ktoré sa v nadchádzajúcich rokoch na európskej úrovni zamerajú obmedzenia. Je to dôležité, pretože to všetkým zainteresovaným stranám poskytuje dlhodobý prehľad o plánovaných regulačných opatreniach, a tým môže uľahčiť existujúce a budúce snahy o nahradenie bezpečnými alternatívami.

Plán sa zameriava skôr na celé triedy chemických látok než na ich reguláciu jednotlivo alebo v malých skupinách, ako je to v súčasnosti. Plán obmedzení bude využívať skupinový prístup k regulácii chemikálií, v ktorom najškodlivejší člen chemickej rodiny definuje právne obmedzenia pre celú rodinu. Ak sa implementuje podľa plánu, tisíce chemických látok sa v EÚ rýchlo obmedzia. Celkovo Európsky úrad pre životné prostredie (EEB) odhadol, že plán obmedzení povedie k obmedzeniu približne 5 000 až 7 000, ale priemyselné združenie CEFIC tvrdí, že do rozsahu nového návrhu by v konečnom dôsledku mohlo spadať až 12 000 látok, čo by predstavovalo „najväčší zákaz toxických látok a zmesí na svete“.

Európsky úrad pre životné prostredie uvádza 6 skupín chemikálií, ktoré sa majú obmedziť:

• Polyvinylchlorid (PVC) a jeho prísady

• PFAS (neesenciálne použitia)

• Bisfenoly vrátane BPA

• Spomaľovače horenia

• Chemikálie v produktoch starostlivosti o deti, ktoré spôsobujú rakovinu, genetické mutácie alebo poškodzujú reprodukčný systém (CMR)

• Toxické chemikálie v plienkach na jedno použitie

Nariadenie PIC + 22 chemických látok – exportéri musia notifikovať od júla 2022

Nariadenie PIC + 22 chemických látok – exportéri musia notifikovať od júla 2022

Ďalších 22 chemikálií zahŕňa 15 pesticídov a sedem priemyselných chemikálií vrátane všetkých látok obsahujúcich benzén ako zložku v koncentráciách vyšších ako 0,1 % hmotnosti.

Okrem oznámenia o vývoze bude väčšina týchto chemikálií vyžadovať aj výslovný súhlas dovážajúcej krajiny predtým, ako sa môže uskutočniť vývoz.

Okrem toho päť chemikálií, ktoré predtým podliehali iba oznámeniu o vývoze, bude teraz vyžadovať aj výslovný súhlas.

It nástroj ePIC bol aktualizovaný a spoločnosti už môžu začať oznamovať svoj vývoz teraz.

Nariadením o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC, nariadenie (EÚ) č. 649/2012) sa upravuje dovoz a vývoz určitých nebezpečných chemikálií a ukladajú sa povinnosti spoločnostiam, ktoré chcú tieto chemikálie vyviezť do krajín mimo EÚ.

Týmto nariadením sa v rámci Európskej únie vykonáva Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a pesticídy v medzinárodnom obchode.

Viac informácií: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2022:118:TOC

Ekotox stránky: “chemický manažment

Školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk

EU REACH autorizačný zoznam bol rozšírený o ďalších 5 látok

EU REACH autorizačný zoznam bol rozšírený o ďalších 5 látok

REACH autorizačný zoznam teraz obsahuje 59 položiek. 5 pridaných látok:

 • Tetraethyllead (TEL) (EC 201-075-4, CAS 78-00-2);
 • 4,4′-bis(dimethylamino)-4”-(methylamino)trityl alcohol [with ≥ 0.1% w/w of Michler’s ketone (EC 202-027-5) or Michler’s base (EC 202-959-2)] (EC 209-218-2, CAS 561-41-1);
 • Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) [with ≥ 0,1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-HPbl)] (EC -, CAS -);
 • 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE) (EC 239-622-4, CAS 15571-58-1); and
 • Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE) (EC -, CAS -).

Doplnený autorizačný zoznam (Príloha XIV nariadenia REACH) bol zverejnený 11. apríla v Oficiálnom vestníku EÚ.

Spoločnosti ktoré chcú pokračovať v používaní týchto látok po určenom dátume musia požiadať o autorizáciu. 

Official Journal link

Ekotox Centers REACH autorizácia: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia

Školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk

EU REACH nariadenie – revidované požiadavky na informácie pre registrované látky

EU REACH nariadenie – revidované požiadavky na informácie pre registrované látky

ECHA/NR/22/09 April, 12

EU REACH nariadenie – rozšírené požiadavky na údaje v registračnej dokumentácii.

Európska komisia uverejnila 24. marca 2022 zmeny a doplnenia príloh VI – X nariadenia REACH (NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/477).

Aktualizácia príloh zahŕňa revidované požiadavky na registráciu chemických látok v Európskej únii podľa nariadenia REACH.

Zmeny sa týkajú najmä:

 • určenie, kedy sú potrebné ďalšie testy in vivo a in vitro na mutagénny potenciál látky;
 • identifikáciu preferovaných živočíšnych druhov a spôsobov podávania v štúdiách reprodukčnej toxicity;
 • objasnenie toho, kedy by sa mali vykonať dlhodobé štúdie namiesto krátkodobých štúdií toxicity pre vodné prostredie a štúdií suchozemských organizmov;
 • identifikovať potrebu štúdie degradácie a bioakumulácie.

Okrem toho by registračná dokumentácia pre látky mala obsahovať opis nanoštruktúr, identifikovať kryštálové štruktúry a látky UVCB, objasniť informácie o nečistotách a prídavných látkach, ako aj analytické informácie.

V druhej polovici roka 2022 agentúra ECHA uverejní aktualizované usmernenie s požiadavkami na REACH registráciu.

Spoločnosti by sa mali začať pripravovať na aktualizáciu svojej dokumentácie o registrácii látok, pretože zmeny sa budú uplatňovať už od októbra 2022.

ECHA link: https://echa.europa.eu/en/-/upcoming-changes-to-reach-information-requirements-1

Ekotox Centers REACH webstránky: https://ekotoxcenters.eu/reach

REACH Training webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk

EkotoxInfo 3/2022

EkotoxInfo 3/2022

EkotoxInfo 3/2022

Hlavné témy marcového Ekotox-Informačného letáku – vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy:

1. Zachovanie povolenia na uvedenie biocídov na trh v Nemecku
2. Nové odporúčania agentúry ECHA týkajúce sa registračných požiadaviek v nariadení REACH
3. Obmedzenie látok PFAS
4. Nezáväzné usmernenie pre odvetvie fyzikálnych látok
5. Rýchla konzultácia pre S-metachlór
6. Nové obmedzenia v kozmetike pre metyl-N-metylantranilát
7. Novinky týkajúce sa schvaľovania biocídnych výrobkov
8. Novinky týkajúce sa schvaľovania prípravkov na ochranu rastlín
9. Oznámenie podnikom, ktoré v roku 2023 plánujú na trh EÚ uvádzať fluórované uhľovodíky vo veľkých množstvách
10. Plánované webináre k reforme EÚ REACH  

* Zachovanie povolenia na uvedenie biocídov na trh v Nemecku BAuA (Spolkový inštitút pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci) v Nemecku zverejnil nové požiadavky na vnútroštátne autorizácie biocídnych výrobkov: “Neues Meldeverfahren für Biozidprodukte”. Na základe nových požiadaviek musia byť biocídne výrobky uvedené na nemecký trh pred 26. augustom 2021 potvrdené/re- notifikované do 31. marca 2022, ak má výrobok zostať na trhu.
V rámci nového oznámenia sa vyžadujú nové informácie a dokumenty.  Ignorovanie oznamovacej povinnosti znamená, že výrobok by sa nemal uviesť na nemecký trh.

Nové usmernenie: https://ekotoxcenters.eu/news/biocidy-spolkova-republika-nemecko-nove-poziadavky-narodnej-notifikacie-do-31-3-2022/

* Nové odporúčania agentúry ECHA týkajúce sa registračných požiadaviek v nariadení REACH Agentúra ECHA aktualizovala svoje odporúčania týkajúce sa informácií, ktoré sa majú predkladať pri registrácii chemických látok, aby pomohla spoločnostiam skvalitniť ich registračné dokumentácie. Agentúra pridala ďalšie rady o tom, ako uplatňovať prístup read-across, a o váhe dôkazov, ktoré sa majú predložiť. Zlepšenia sa konkrétne týkajú ustanovení o tom, ako uplatňovať prístup read-across a váhu dôkazov a ako kombinovať oba prístupy, čo umožní upustiť od testovania na zvieratách.
Registrujúci by mali podľa potreby aktualizovať svoju registráciu podľa nariadenia REACH, aby zabezpečili, že ich dokumentácia spĺňa požiadavky na informácie.
https://echa.europa.eu/sk/recommendations-to-registrants

Ekotox REACH: https://ekotoxcenters.eu/news/eu-reach-poziadavky-na-informacie-v-ramci-registracnej-dokumentacie

* Obmedzenia látok PFAS Európska chemická agentúra predložila návrh na celoeurópske obmedzenie všetkých per- a polyfluóralkylových látok (PFAS) v hasiacich penách. Návrh vychádza z informácií dostupných v čase jeho prípravy a môže byť aktualizovaný v závislosti od technologického pokroku a nových informácií. Konzultácie sa majú začať 23. marca 2022 a budú trvať ďalších 6 mesiacov.
Okrem použitia PFAS v hasiacich penách pracuje päť európskych krajín (Holandsko, Nemecko, Dánsko, Švédsko a Nórsko) na návrhu obmedzenia, ktoré sa bude týkať všetkých PFAS v iných aplikáciách. Svoj návrh plánujú predložiť agentúre ECHA v januári 2023.

PFAS v hasiacich penách: https://ekotoxcenters.eu/news/navrh-zakazat-pfas-vecne-chemikalie-v-hasiacich-penach-v-celej-eu

* Nezáväzné usmernenie pre odvetvie fyzikálnych látok Príprava nezáväzných usmernení pre kadernícky priemysel je súčasťou súboru spoločne dohodnutých opatrení na podporu samostatného vykonávania európskej rámcovej dohody o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci v kaderníckom priemysle. Okrem dohodnutého obsahu tento dokument poskytuje niektoré informácie o usmerneniach týkajúcich sa výziev na pracovisku v súvislosti s pandémiou COVID-19.
https://osha.europa.eu/en/publications/non-binding-guidelines-hairdressing-sector?fbclid=IwAR1XyyL9JPRFpuEkBW3YKVs5Jsw6Q6Ww5ZZLnI7JTRE5gA8WGjuEQWfdERQ

* Rýchla konzultácia pre S-metachlór Nemecko oznámilo návrh harmonizovanej klasifikácie a označovania (CLH) S-metolachloru (ISO) a predložilo ho na konzultáciu, ktorá sa skončila 3. septembra 2021., ale medzitým sa objavili ďalšie údaje o karcinogenite.
Agentúra ECHA začala rýchlu konzultáciu o objasnení, ktorá potrvá do 7.3.2022.

https://echa.europa.eu/pl/harmonised-classification-and-labelling-targeted-consultations

* Nové obmedzenia v kozmetike pre metyl-N-metylantranilát 1. februára 2022. Európska komisia uverejnila nariadenie Komisie (EÚ) 2022/135, ktorým sa zavádzajú určité obmedzenia používania metyl-N-metylantranilátu (M-N-MA) v kozmetike.  Doteraz neexistovali žiadne obmedzenia pre M-N-MA, ale 49. zmena noriem IFRA obmedzila jeho používanie na 0,1 % v niekoľkých kategóriách výrobkov kvôli jeho fototoxickým účinkom. Podľa novej položky v prílohe III k nariadeniu EÚ o kozmetike sa M-N-MA môže používať: vo výrobkoch na nechanie pôsobiť až do 0,1 %; vo výrobkoch na oplachovanie až do 0,2 %. Kozmetika, ktorá nespĺňa nové obmedzenia, sa nesmie uvádzať na trh po 21. auguste 2022. Okrem toho od 21. novembra 2022 musia nevyhovujúce výrobky zmiznúť z pultov obchodov.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R013

* Novinky týkajúce sa schvaľovania biocídnych výrobkov Biocídny výrobok Mydis – výkonný orgán Spojeného kráľovstva pre zdravie a bezpečnosť, predĺžil platnosť opatrenia , ktorým sa povoľuje jeho sprístupnenie na trhu Severného Írska a jeho používanie do 23. februára 2023.
(VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2022/137)

Výrobok obsahujúci alkyl (C12-16)benzyldimetylamónium-chlorid – používa sa ako čistiaci prostriedok s dlhodobým účinkom na odstraňovanie vrstiev nánosov na dreve, tehlových konštrukciách, strešných krytinách, dlažbovom kameni a iných povrchoch. Výrobok je určený na prevenciu rastu neželaných rias a ochranu proti riasam. Aplikácia v exteriéri. Výrobok, ktorý obsahuje účinnú látku v koncentrácii 2,4 % sa považuje za biocídny výrobok v zmysle článku 3 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 528/2012 a patrí medzi výrobky typu 2.
(VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/146)

Biocídny výrobok Clinisept + Skin Disinfectant – obsahuje ako účinnú látku aktívny chlór uvoľňovaný z chlórnanu sodného. Aktívny chlór uvoľňovaný z chlórnanu sodného je schválený na použitie v biocídnych výrobkoch typu 1 (osobná hygiena človeka) podľa vymedzenia v prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 528/2012. Výkonný orgán Spojeného kráľovstva pre zdravie a bezpečnosť, povoľuje sprístupňovanie biocídneho výrobku na trhu a jeho používanie, do 6. mája 2023.
(VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/155)

Biocídny výrobok označený v registri pre biocídne výrobky číslom BC-RW058475-96 – na etikete biocídneho výrobku musí byť zahrnutá informácia: „Na manipuláciu s výrobkom sa vyžaduje nosenie ochranných rukavíc odolných voči chemikáliám (materiál rukavíc má špecifikovať držiteľ autorizácie v informáciách o výrobku) a ochranného odevu na jedno použitie, minimálne typu 6 EN 13034 alebo rovnocenného ochranného odevu. V prípade ak žiadateľ o autorizáciu alebo povoľujúci orgán identifikujú opatrenia, ktorými sa dosiahne úroveň zníženia expozície rovnocenná alebo vyššia ako zníženie dosiahnuté nosením ochranných prostriedkov uvedených, dané opatrenia sa použijú namiesto uvedených osobných ochranných prostriedkov a špecifikujú sa na etikete biocídnych výrobkov a v autorizácii.
(VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/323)

Kreozol – predĺženie opatrenia na obmedzenie používania určitého dreva ošetreného kreozotom a látkami príbuznými kreozotu a jeho uvádzania na trh vo Francúzsku. Dátum skončenia platnosti schválenia kreozotu na použitie v biocídnych výrobkoch typu 8 bol 8. septembra 2021. Schválenie sa predĺžilo z pôvodných 27 mesiacov n a 59 mesiacov.
(VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/326)

* Novinky týkajúce sa schvaľovania prípravkov na ochranu rastlín Účinná látka s nízkym rizikom Bacillus amyloliquefaciens kmeň IT-45:  účinná látka bola schválená 27. februára 2022 a koniec platnosti je 27. februára 2037.
(VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/159)

* Oznámenie podnikom, ktoré v roku 2023 plánujú na trh EÚ uvádzať fluórované uhľovodíky vo veľkých množstvách

Fluórované uhľovodíky sú látky, ktoré sú uvedené v oddiele 1 prílohy I k nariadeniu (EÚ) č. 517/20014, alebo zmesi obsahujúce jednu z látok: HFC-23, HFC-32, HFC-41, HFC-125, HFC-134, HFC-134a, HFC-143, HFC-143a, HFC-152, HFC-152a, HFC-161, HFC- 227ea, HFC-236cb, HFC-236ea, HFC-236fa, HFC-245ca, HFC-245fa, HFC-365mfc, HFC-43-10mee.
Každé uvedenie týchto látok na trh (s výnimkou prípadov celkového ročného množstva menšieho ako 100 ton ekvivalentu CO2 za rok) podlieha limitom v rámci systému kvót.
Dovozcovia sú povinní mať v čase prepustenia fluórovaných uhľovodíkov do voľného obehu platnú registráciu na portáli F-Gas a v licenčnom systéme pre fluórované uhľovodíky. Takáto registrácia sa považuje za povinnú dovoznú licenciu. Podobná licencia je potrebná na vývoz fluórovaných uhľovodíkov.
Od 1. januára 2022 musia dovozcovia podľa integrovaného sadzobníka Európskych spoločenstiev (TARIC) na jednotnom colnom doklade (JCD) uvádzať množstvá fluórovaných uhľovodíkov v ekvivalentoch CO2 v čase prepustenia do voľného obehu, pričom dovozcovia by mali byť uvedení ako „príjemca“.
Podniky musia predložiť vyhlásenie o predpokladaných množstvách na rok 2023 na portáli F-Gas a v licenčnom systéme pre fluórované uhľovodíky v období na oznámenie od 14. marca 2022do 13. apríla 2022, 13.00 hod.(SEČ).
(EURÓPSKA KOMISIA, Oznámenie podnikom, ktoré v roku 2023 plánujú na trh Európskej únie uvádzať fluórované uhľovodíky vo veľkých množstvách, 2022/C 44/13)

* Plánované webináre k reforme EÚ REACH
26. apríla 2022 – Registrácia podľa nariadenia REACH v EÚ – navrhované zmeny

Cieľom webového stretnutia je predstaviť aktuálny stav návrhov a názory zainteresovaných strán. Využíva sa tak možnosť vypočuť si návrhy a diskutovať o nich a prediskutovať rôzne aspekty konkrétnych návrhov.
Hlavné témy:
•    nové požiadavky na informácie v procese registrácie podľa nariadenia REACH v EÚ;
•    viac informácií o používaní a expozícii;
•    Faktor hodnotenia zmesi (MAF).

Viac informácií na: https://ekotoxtraining.com/events/eu-reach-registration-changes-covering/ alebo https://reachtraining.eu/cz/skoleni

Kompletnú správu nájdete tu: https://ekotoxcenters.eu/aktuality
 
* Webináre 2022
Aktuálne webináre pre širokú oblasť chemickej legislatívy, BOZP a OŽP: https://reachtraining.eu/skolenia-sk  
   

EKOTOX CENTERS

Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…) Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac Biocídy Bezpečnosť kozmetických výrobkov Chemický manažment Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Pokiaľ máte nejaké otázky, prosím neváhajte nám napísať email, alebo zavolať na kontakty uvedené nižšie.