aktuality

Panelová sekcia – REACH autorizácia *RC2019*

Panelová sekcia – REACH autorizácia *RC2019*

Panelová sekcia 7

V panelovej sekcii číslo sedem REACH konferencie 2019, bol hlavnou témou povoľovací proces pre látky uvedené v autorizačnom zozname v prílohe XIV nariadia REACH. Prezentujúci sa zamerali predovšetkým na nové podmienky v procese, ktoré vznikli po ukončení súdneho procesu T-837/16 (REACH – Rozhodnutie Komisie o udelení autorizácie na používanie sulfochrómanu olovnatého žltého a chrómanu molybdénanu síranu olovnatého červeného – Článok 60 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006 – Preskúmanie nedostupnosti alternatívnych riešení – Nesprávne právne posúdenie)

Panelovú diskusiu viedol Finn Pedersen, ktorý zastupoval Dánske Ministerstvo Životného Prostredia. Vo svojom príspevku  objasnil celú situáciu, ktorá predchádzala začatiu súdneho procesu, pokračoval rozhodnutím súdu a popisom vzniknutej situácie v procese povoľovania – autorizácie látok zahrnutých v prílohe XIV nariadenia REACH.

Na túto tému nadviazal ďalší účastník panelovej diskusie, Kai-Sebastian Melzer, ktorý  rozobral tento prípad z pohľadu  asociácie Nickel Institute, ktorú na tejto konferencii zastupoval. Nickel Institute je globálne združenie popredných výrobcov primárneho niklu. Vo svojom príspevku sa zameral predovšetkým na dôsledky, ktoré vyplynuli z rozhodnutia súdu a ako dosiahnuť cielené a efektívne využívanie autorizácie.

Tretí príspevok predniesol predstaviteľ agentúry ECHA (European CHemical Agency) Johan Nouwen, ktorý predstavil prácu a rozdelenie zodpovednosti pri hodnotení autorizačnej dokumentácie v rámci agentúry. Vysvetlil pôsobenie RAC a SEAC komisií a uviedol ich hlavné činnosti. Na záver zdôraznil, že agentúra ECHA plánuje zlepšiť komunikáciu a implementovať ďalšie prvky na vyjasnenie situácie pri povoľovacom procese.

Po odznení všetkých príspevkov, nasledovala rozsiahla a plodná diskusia, ktorá sa zamerala predovšetkým na praktické riešenia podávania autorizácie následnými užívateľmi.

Jednotlivé príspevky z panelovej diskusie nájde tu:

https://reachconference.eu/en/presented-lectures-2019/

Upstream Authorisations – Process and Policy Developments – *Steve George*

Upstream Authorisations – Process and Policy Developments – *Steve George*

Na medzinárodnej konferencii REACH 2019, ktorá sa konala v Bratislave, poodhalil možnosti a úskalia procesu autorizácie v dodávateľskom reťazci zástupca ASD (AeroSpace and Defence Industries) Steve George.

ASD reprezentuje cez 3000 spoločností a celkovo jej členovia zamestnávajú približne 864 000 pracovníkov. Steve George vo svojej prednáške uviedol ich skúseností a praktické rady z procesu povoľovania (autorizácie) pre použitie látok uvedených v prílohe XIV nariadenia REACH. Ďalej vysvetli, čo sa skrýva pod pojmom dodávateľský reťazec a ako je možné získať informácie v oboch smeroch. 

Na praktickom príklade prebiehajúceho povoľovacieho procesu pre látku vysvetlil prečo a kedy je potrebné mať zdokumentovaný substitučný plán. Na tomto príklade vysvetlil aj časovú následnosť procesu a dôležitosť pochopenia jednotlivých krokov. V závere prednášky ešte ponúkol niekoľko tipov ako pristupovať k príprave autorizačnej dokumentácie a celému procesu povoľovania. Kompletnú prednášku nájdete tu:

PANEL – REACH REGISTRATION (*REACH Konferencia*)

PANEL – REACH REGISTRATION (*REACH Konferencia*)

PANEL – REACH REGISTRATION

05.09.2019, 13:00 – 15:00, Bratislava

V rámci sekcie informovala o svojich skúsenostiach a plánovaných aktivitách ECHA, CEFI a Eurometaux.

Johan Nouwen (ECHA) informoval o pokroku pri hodnotení registračných dokumentácií v zmysle nariadenia REACH. Celkovo bolo vyhodnotených viac ako 2 700 dossierov a vo viac ako dvoch tretinách bol zistený nesúlad v jednom alebo viacerých sledovaných ukazovateľoch. Identifikovali sa tri hlavné dôvody nesúladu: 1. nesplnenie požiadaviek na odôvodnenie nedodania údajov; 2. neúspešné úpravy z dôvodu nesprávneho odôvodnenia alebo chýbajúcej dokumentácie; 3. nedostatočná dokumentácia.

Agentúra ECHA uverejnila 10. správu o pokroku v hodnotení podľa nariadenia REACH (10th progress Report). Sumarizuje 10 rokov skúseností s doteraz vykonanými vyhodnoteniami a poskytuje podrobnejší prehľad o hodnotiacich činnostiach agentúry ECHA v roku 2017. Poskytuje tiež odporúčania novým a existujúcim registrujúcim.

10th progress Report je k dispozícii na adrese:

https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/evaluation_under_reach_progress_en.pdf/24c24728-2543-640c-204e-c61c36401048

Spoločný akčný plán pre hodnotenie podľa nariadenia REACH: Agentúra ECHA odhaduje, že 20% všetkých registračných dokumentácií v každom hmotnostnom pásme sa skontroluje z hľadiska súladu. Celkovo to zodpovedá 30% všetkých registrovaných látok. Naďalej sa budú vyskytovať novo registrované látky, noví výrobcovia alebo dovozcovia už zaregistrovaných látok a aktualizácia existujúcich registrácií. To tiež znamená, že hodnotenie dokumentácie a látky bude pokračovať aj po roku 2027.

Akčný plán sa zameriava na to, ako agentúra ECHA a Komisia zintenzívnia svoje úsilie zamerané na látky, ktoré sú prioritné pri získavaní údajov, prostredníctvom kontroly súladu alebo hodnotenia látky. Plán sa tiež spolieha na členské štáty, ktoré zohrávajú neoddeliteľnú úlohu vo všetkých procesoch hodnotenia a presadzovania. Látky, na ktoré sa vzťahuje akčný plán, sú 16 500 látok zaregistrovaných v plnom rozsahu v 66 000 dokumentáciách ku koncu roka 2018. Odhaduje sa, že do roku 2027 bude zaregistrovaných viac ako 3 000 nových látok.

Akčný plán je k dispozícii na adrese:

https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en

Od roku 2019 bude Agentúra ECHA posielať rozhodnutia o hodnotení dokumentácie všetkým registrantom, ktorých dokumentácia  nespĺňa požiadavky. Ďalšie zmeny sa vykonajú súčasne, musíte by pripravení.

Od 1. januára 2019 agentúra ECHA začala kontrolovať súlad všetkých relevantných dokumentácií pre danú látku a svoje rozhodnutia bude adresovať všetkým registrujúcim s nevyhovujúcimi dokumentáciami. Ide o zmenu oproti súčasnej praxi zameranej najmä na hlavných registrujúcich. Agentúra ECHA adresuje svoje rozhodnutia o návrhoch na testovanie všetkým registrujúcim, ktorí sa chcú spoliehať na navrhované testy, aby splnili svoju požiadavku na informácie.

Ako sa môžete pripraviť ako registrujúci

Nezabudnite skontrolovať a aktualizovať svoje registračné dokumentácie podané pred rokom 2019. Venujte osobitnú pozornosť týmto zmenám:

• Zmeny vo výrobe alebo dovoze (zvýšenie alebo zníženie množstva)
• Nové alebo zastarané použitia
• Nové alebo zmenené opatrenia na zaistenie bezpečného používania látky
• nové údaje o dovážaných alebo na mieste izolovaných medziproduktov
• Nové údaje o vlastnostiach látky

Mariana Barros (Cefic) informovala o podpísaní  spoločného vyhlásenia medzi Cefic a agentúrou ECHA (dňa 14. júna 2018) o spolupráci na presadzovaní postupného a plánovaného preskúmania / zvýšenia kvality registračných dokumentácií v rámci nariadenia REACH a pri identifikácii konkrétnych látok alebo vedeckých a technických výziev, ktoré si vyžadujú odbornú diskusiu. 26. júna 2019 Cefic z vlastnej iniciatívy vypracovala Akčný plán na preskúmanie a zvýšenie kvality registračnej dokumentácie v zmysle nariadenia REACH. Akčný plán poskytuje registrujúcim v rámci REACH rámec na zvýšenie kvality registračnej dokumentácii. Cefic nemá prístup k registračnej dokumentácii a za aktualizácie budú zodpovedné jednotlivé spoločnosti.  Akčný plán bude prebiehať v rokoch 2019 – 2026, čo umožní jeden rok plánovania a sedem rokov pre samotné aktualizácie registračných dokumentácií. Viac informácií je dostupných na stránke: https://cefic.org/our-industry/reach-dossier-improvement-action-plan/

Hugo Waeterschoot (Eurometaux) informoval o prístupe MISA (The Metals and Inorganics Sectorial Approach), ktorého cieľom je: posúdenie a podľa potreby zlepšenie súladu a kvality registračných dokumentácií v kovovom a anorganickom sektore a vyriešenie určitých technických výziev zameraných na kovové / anorganické odvetvia, v spolupráci s agentúrou ECHA.

Cieľom tohto dokumentu je vypracovať priebežný akčný plán pre MISA na roky 2018 – 2020. Súčasná verzia priebežného akčného plánu sa zameriava na priority plánované na roky 2018 – 2019 a poskytuje výhľad na ďalšie priority v rámci MISA.


Diskusia bola zameraná na problémy súvisiace s nesúladom registračných dokumentácií s požiadavkami agentúry ECHA, technickými oblasťami, poplatkami, problémami so zdrojom informácií o látke (prevzaté údaje), nečistotami, požiadavkami na testovanie a pripravenosťou agentúry ECHA a následnými krokmi pre registrujúcich. z Veľkej Británie

Prezentácia:

Johan Nouwen , ECHA

Mariana Barros, Cefic

Hugo Waeterschoot, Eurometaux

Presented lectures 2019:


Zaujímavé novinky z textilného priemyslu – REACH konferencia 2019

Zaujímavé novinky z textilného priemyslu – REACH konferencia 2019

Dunja DRMAČ, EURATEX

Zaujímavé novinky z textilného priemyslu na konferencii priniesla Dunja Drmač, ktorá vo svojej prednáške prezentovala výsledky, novinky a výzvy z EURATEX-u. Euratex reprezentuje 171 000 prevažne malých a stredných podnikov, ktoré zamestnávajú približne 1,7 milióna zamestnancov.

Pozitívnou informáciou je, že textilný priemysel rastie a Euratex predstavuje druhé miesto v exporte oblečenia vo svete (prvé miesto drží Čína). Na druhej strane však predstavitelia tohto priemyslu zaznamenávajú obrovský tlak a ťažkosti so zabezpečením dodržiavania predpisov v súvislosti s množstvom oblečenia na trhu EÚ.

Euratex sa v súčasnosti zameriava na reguláciu plánovaných nových obmedzení nariadenia REACH pre látky používané v textilnom priemysle. Sú to predovšetkým látky klasifikované ako kožné senzibilizátory kategórie 1A a 1B.  Diskusia prebiehala aj o veľmi „horúcej téme“ ako zabrániť vzniku mikroplastov. Celú prezentáciu nájdete na nasledujúcom odkaze:

REACH Conference 2019 info
EU REACH po poslednom termín registrácie – REACH konferencia 2019

EU REACH po poslednom termín registrácie – REACH konferencia 2019

05.09.2019, 9:00 – 9:30, Bratislava

Johan Nouwen , ECHA

Agentúra ECHA informovala o práci helpdesku a pláne na rok 2020.

Na základe údajov zhrnutých do 3. septembra 2019 bolo zaregistrovaných viac ako 22 000 chemických látok, agentúra ECHA prijala od spoločností viac ako 97 000 registračných dokumentácií, viac ako 6 mil. spoločnosti oznámili klasifikáciu.

Agentúra ECHA predstavila integrovanú regulačnú stratégiu a nadchádzajúce implementačné vykonávacie nariadenie, týkajúce sa uplynutia konečnej lehoty na registráciu zavedených látok.
Ak predregistrovaná látka nie je zaregistrovaná, po konečnom dátume 31. decembra 2019 vyžaduje sa preskúmanie.

Proces hodnotenia. Bol vypracovaný spoločný akčný plán na zlepšenie postupu hodnotenia, obsahu rozhodnutí a zapojenia príslušných zdrojov ECHA / MSCA pre CCH.

V roku 2027 agentúra ECHA vyhodnotí všetky registračné dokumnetácie. Skontroluje sa približne 30% všetkých zaregistrovaných chemikálií. Agentúra ECHA informuje o zmenách v procese hodnotenia dokumentácie. Pokrok v hodnotení je k dispozícii na webovej stránke agentúry ECHA: https://echa.europa.eu/overall-progress-in-evaluation

Proces autorizácie: Agentúra ECHA prispôsobuje svoju vedeckú a technickú prácu s cieľom zlepšiť rozhodovací proces a zabezpečiť žiadateľom predvídateľnosť. ECHA aktualizuje formát žiadosti o autorizáciu, reviduje formát stanovísk, ktorý používajú RAC a SEAC.

Proces obmedzení: Agentúra ECHA pripraví dokumentáciu týkajúcu sa kyánamidu vápenatého, chromátov olova a kaučukových granúl. Ďalšími skupinami sú: tetovacie farby, PAH v náplnii, soli kobaltu, DMF, mikroplasty, D4 / D5 / D6, formaldehyd a PFHxS.

Komunikácia v dodávateľskom reťazci: Cieľom REACH review Action 3 je vylepšiť rozšírené karty bezpečnostných údajov, harmonizovať formát a vypracovať metodiku. V dňoch 23. – 24. septembra 2019 v Hesinkách sa bude Workshop o zameraný na REACH Rewiev Action 3.

HelpNet (the network of national helpdesks): Sekretariát agentúry poskytuje podporu asistenčným pracoviskám zriadeným člesnkými štátmi podľa hlavy XIII. Cieľom siete HelpNet je zlepšiť spoluprácu medzi agentúrou ECHA a národnými asistenčnými pracoviskami REACH, CLP a BPR prostredníctvom výmeny informácií, spolupráce a vzájomnej podpory.

Webová stránka HelpNet:  https://echa.europa.eu/about-us/partners-and-networks/helpnet/2019

Priority  agentúry ECHA na rok 2020: Centralizovanie a implementácia nariadenia REACH / CLP / BPR / PIC, budovanie interných chemických kapacít, cirkulačná ekomoniky, portál pre oznamovanie nebezpečných zmesí národným toxikologickým centrám, nanomateriály, združovanie látok, kontrola súladu, obmedzenia a žiadosti o autorizáciu.


Presentations:

Johan Nouwen , ECHA


Odprezentované prednášky v PDF:

https://reachconference.eu/en/presented-lectures-2019/


REACH Conference 2019 info
Pohľad EU chemického priemyslu – REACH Konferencia 2019

Pohľad EU chemického priemyslu – REACH Konferencia 2019

05.09.2019, 9:30 – 10:00, Bratislava

Mariana Barros, Cefic

 V marci 2019 bolo uverejnené 2. preskúmanie podľa nariadenia REACH(2nd REACH Review). Budúcnosť chemickej politiky EÚ si vyžaduje veľkú pozornosť.

Politika EÚ v oblasti chemikálií sa po roku 2019 zameriava najmä na tieto oblasti:

  1. Upevniť základy – riešiť problémy týkajúce sa kvality / súladu / aktualizácie otázok týkajúcich sa registračnej dokumentácie prostredníctvom efektívnej implementácie akčných plánov; objasniť požiadavky na expozičné scenáre; podporovať zavádzanie nástrojov IT a metodík vyvinutých ENES; zlepšiť informačné toky o bezpečnom používaní chemikálií od výroby až po spotrebiteľov, recyklovateľov a prevádzkovateľov odpadu; prijať digitálnu komunikáciu
  2. Zvýšenie predvídateľnosti právnych predpisov – zlepšiť a harmonizovať analýzy možností riadenia rizík (RMOA); štruktúrovať, harmonizovať a usmerňovať výber opatrení manažmentu rizika (RMM), vyvíjať rozhodovacie schémy; agentúra ECHA koordinuje závery RMOA vo všetkých členských štátoch prostredníctvom RiME (platforma na riadenie a hodnotenie rizika) s cieľom vyhnúť sa duplicitným regulačným iniciatívam v súvislosti s rovnakou látkou, t.j. „jedna látka = jedno RMOA= jedno RMM“.
  3. Integrácie vedy do rozhodovacích procesov – zapojiť akademických vedcov do procesov agentúry ECHA, zvýšiť kapacity odborníkov v jednotlivých členských štátoch, harmonizovať postupy posudzovania rizika v agentúrach EÚ (ECHA, EFSA, EMA) v otázkach i. hodnotenie endokrinných disruptorov ii. perzistencie, hodnotenie transportu POPs na veľké vzdialenosti pre iii. hodnotenie polymérov. Zriadiť vedecký poradný mechanizmus (SAM – Scientific Advisory Mechanism) ako autorizovaný vedecký orgán.
  4. Integrovať obehovú ekonomiku do posudzovania a riadenia rizík – zosúladiť politiky v oblasti chemikálií a odpadu; objasniť, ktoré látky je zmysluplné oznamovať pre zabezpečenie bezpečnej recyklácie a nakladania s odpadom; aktualizovať metodiky SEA a RMOA s cieľom splniť integračné kritériá obehovej ekonomiky; harmonizovať klasifikáciu odpadov.
  5. Preskúmať príležitosti na zníženie regulačných nedostatkov medzi EÚ a ostatnými regiónmi – usilovať sa o implementáciu GHS OSN vo všetkých krajinách.
  6. Spolupracovať na zvýšení dôvery v európsky chemický systém v oblasti posúdenia rizika (RA) a kontroly rizík (RM).

Prezentácia:

Mariana Barros, CeficOdprezentované prednášky v PDF:

https://reachconference.eu/en/presented-lectures-2019/Ako plniť požiadavky na obmedzenie NMP

Ako plniť požiadavky na obmedzenie NMP

23.8.2019

EkotoxInfo

Nové usmernenie bolo vydané pre používateľov 1-metyl-2-pyrrolidonu (NMP) ako pomoc pri plnení požidaviek na obmedzenie použitia tejto látky. Usmernenie je potrebné najmä z toho dôvodu, že sa jedná o prvú reštrikciu tohto typu, na báze určenej hladiny bez škodlivého účinku (DNEL).

NMP sa používa ako rozpúšťadlo alebo médium pre povrchovú úpravu a je preto kritickou látkou pre rôzne priemyselné odvetvia vyrábajúce batérie, polovodiče, vlákna, farmaceutické výrobky a povrchy vinutí. Pou69vatelia NMP budú musieť splniť požiadavky reštrikcií ku 9. máju 2020. Pre aplikácie na povrchy vinutí je termín plnenia odsunutý na 9. mája 2024.

Európska chemická agentúra v úzkej spolupráci so zainteresovanými partnermi pripravila usmernenie na pomoc spoločnostiam, vrátane malých a stredných podnikov, kontrolovať riziká vyplývajúce z použitia NMP v priemyselných prevádzkach. NMP je reprodukčne toxická látka (môže poškodiť ešte nenarodené dieťa), spôsobuje vážne podráždenie očí a pokožky a je respiračne dráždivý. Uskutočnilo sa viacero konzultácií a okrúhlych stolov na identifikáciu najlepších prístupov a nájdenie ilustratívnych príkladov ako používatelia NMP môžu kontrolovať expozíciu na pracovisku a spĺňať požiadavky legislatívnych reštrikcií.

Základný prístup popísaný v tomto usmernení môže byť tiež aplikovaný v prípade ďalších obdobných rozpúšťadiel ako napríklad DMF a DMAC, pkiaľ odbobné obmedzenia v rámci legislatívy REACH budú prijaté v neskoršom období.

Usmernenie bude publikované v 23 jazykoch EÚ, pričom tieto budú zverejnené na jeseň 2019.


https://echa.europa.eu/-/advice-on-how-to-comply-with-nmp-restriction

Reach Conference

REACH konferencia 2019 https://reachconference.eu/sk/reach-konferencia/

Školenia

Aktuálne školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Kandidátsky zoznam látok „vzbudzujúcich veľmi veľké obavy“ (SVHC) pre autorizáciu bol rozšírený na 201 záznamov.

Kandidátsky zoznam látok „vzbudzujúcich veľmi veľké obavy“ (SVHC) pre autorizáciu bol rozšírený na 201 záznamov.

EkotoxInfo (neautorizovaná skrátená informácia v slovenskom jazyku)

Helsinky, 16 júla 2019 – Európska chemická agentúra (ECHA) pridala 4 nové látky na Kandidátsky zoznam vzhľadom na ich reprodukčnú toxicitu, schopnosť rozrušovať endokrinný systém a kombináciu iných nebezpečných vlastností. Tieto vlastnosti majú pravdepodobne vážne účinky na ľudské zdravie a životné prostredie, čo vyvoláva rovnocennú úroveň obáv ako v prípade karcinogénnych, mutagénne a reprodukčne toxických (CMR), perzistentných, bioakumulatívnych a toxických (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych (vPvB) látok.

Látky zaradené do Kandidátskeho zoznamu pre autorizáciu dňa 16. júla 2019 a ich SVHC vlastnosti:

Kandidátsky zoznam je zoznam látok, ktoré môžu mať vážne účinky na ľudské zdravie alebo životné prostredie. Látky na zozname kandidátskych látok sú tiež známe ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy a sú kandidátmi na prípadné zaradenie do autorizačného zoznamu. Po zaradení do autorizačného zoznamu musí priemysel požiadať o povolenie (autorizáciu) na pokračovanie používania látky po určenom dátume (sunset date).

Spoločnosti môžu mať zákonné povinnosti vyplývajúce zo zaradenia látky do Kandidátskeho zoznamu. Tieto povinnosti sa môžu vzťahovať na uvedenú látku ako takú, v zmesiach alebo vo výrobkoch. Každý dodávateľ výrobkov obsahujúcich látku v Kandidátskom zozname nad koncentráciou 0,1% (hmotnostných %) má oznamovaciu povinnosť voči zákazníkom v dodávateľskom reťazci a spotrebiteľom. Okrem toho dovozcovia a výrobcovia výrobkov obsahujúcich látku z Kandidátskeho zoznamu majú šesť mesiacov odo dňa jej zaradenia (16. júla 2019) na oznámenie agentúre ECHA.

Viac informácií na stránkach ECHA (EN) https://echa.europa.eu/-/four-new-substances-added-to-the-candidate-list

Reach Conference

REACH konferencia 2019 https://reachconference.eu/sk/reach-konferencia/

Školenia

Aktuálne školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

EkotoxInfo (neautorizovaná skrátená informácia v slovenskom jazyku)

EkotoxInfo (neautorizovaná skrátená informácia v slovenskom jazyku)

11.7.2019

Limitné hodnoty expozície pri práci

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/983 z 5. júna 2019, ktorou sa mení smernica 2004/37/ES o ochrane pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou karcinogénom alebo mutagénom pri práci

Limitné hodnoty expozície pri práci sú súčasťou opatrení na riadenie rizík podľa smernice 2004/37/ES. V prípade väčšiny karcinogénov a mutagénov nie je vedecky možné určiť úrovne, pod ktorými by expozícia neviedla k nepriaznivým účinkom. Hoci sa stanovením limitných hodnôt karcinogénov a mutagénov na pracovisku podľa tejto smernice riziká pre zdravie a bezpečnosť pracovníkov vyplývajúce z expozície pri práci (reziduálne riziká) neodstránia úplne, prispeje sa tým k výraznému zníženiu rizík vyplývajúcich z takejto expozície, a to prostredníctvom prístupu postupných krokov a stanovovania cieľov podľa smernice 2004/37/ES. V prípade ostatných karcinogénov a mutagénov je vedecky možné určiť úrovne, pod ktorými sa nepredpokladá, že by expozícia viedla k nepriaznivým účinkom.

Maximálne úrovne expozície pracovníkov niektorým karcinogénom alebo mutagénom sa stanovujú ako hodnoty, ktoré sa podľa smernice 2004/37/ES nemajú prekročiť.

Príloha III sa mení v súlade s prílohou k tejto smernici.

Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do 11. júla 2021.

Kadmium a jeho anorganické zlúčeniny

Limitná hodnota pre 8-hodinovú expozíciu = 0,001 mg/m3

Limitná hodnota 0,004 mg/m3 do 11. júla 2027.

Berýlium a anorganické zlúčeniny berýlia

Limitná hodnota pre 8-hodinovú expozíciu = 0,0002 mg/m3 (dermálna a respiračná senzibilizácia)

Limitná hodnota 0,0006 mg/m3 do 11. júla 2026.

Kyselina arzeničná a jej soli, ako aj anorganické zlúčeniny arzénu

Limitná hodnota pre 8-hodinovú expozíciu = 0,01 mg/m3

V sektore tavenia medi sa limitná hodnota uplatňuje 11. júla 2023.

Formaldehyd

Limitná hodnota pre 8-hodinovú expozíciu = 0,37 mg/m3 (0,3 ppm) (dermálna senzibilizácia)

Limitná hodnota pre krátkodobú expozíciu = 0,74 mg/m3 (0,6 ppm)

Limitná hodnota 0,62 mg/m3 alebo 0,5 ppm pre sektory zdravotnej starostlivosti, pohrebných služieb a služieb balzamovania do 11. júla 2024.

4,4′-metylénbis(2-chlóranilín)

Limitná hodnota pre 8-hodinovú expozíciu = 0,01 mg/m3 (koža).

Smernica 2019/983  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32019L0983

Reach Conference

REACH konferencia 2019 https://reachconference.eu/sk/reach-konferencia/

Školenia

Aktuálne školenia a webináre https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

HFPO-DA je látkou „vzbudzujúcou veľmi veľké obavy“ (SVHC)

HFPO-DA je látkou „vzbudzujúcou veľmi veľké obavy“ (SVHC)

EkotoxInfo (neautorizovaná skrátená informácia v slovenskom jazyku)

Výbor členských štátov (The Member State Committee (MSC)) podporil návrh Holandska na identifikáciu HFPO-DA, jej solí a acyl halidov ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (substances of very high concern (SVHC)) vzhľadom na pravdepodobné závažné účinky na ľudské zdravie a životné prostredie.

Helsinky, 27. júna 2019 – Výbor členských štátov (MSC) jednohlasne súhlasil s identifikáciou 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propionovej kyseliny, jej solí a acyl halidov (zahŕňajúc všetky ich individuálne izoméry a kombinácie) (HFPO-DA) ako látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC).

Tieto látky sa používajú ako pomocné činidlá na výrobu fluór-polymérov s mnohými aplikáciami, ako sú fluoropolymérové živice, vinuté káble a náterové hmoty. Dôvodom návrhu Holandska sú ich vlastnosti, ktoré spôsobujú pravdepodobné závažné účinky na ľudské zdravie a životné prostredie, čo predstavuje rovnocennú úroveň záujmu ako v prípade karcinogénnych, mutagénnych a reprodukčne toxických látok (CMR), perzistentných, bioakumulatívnych a toxických (PBT) a veľmi perzistentných a veľmi bioakumulatívnych (vPvB) látok.

MSC uznal, že HFPO-DA má vysoký potenciál spôsobiť účinky na voľne žijúce živočíchy a u ľudí prostredníctvom životného prostredia vďaka svojej veľmi vysokej perzistencie, mobilite vo vode, potenciál pre diaľkových transport, akumuláciu v rastlinách a pozorované účinky na ľudské zdravie a životné prostredie.

Výbor ďalej poznamenal, že nie je známy prirodzený spôsob odstránenia HFPO-DA po jeho uvoľnení do zložiek životného prostredia, čo vedie k nepretržitej prítomnosti vo vodnom prostredí a trvalej biologickej dostupnosti týchto látok. Vzal tiež na vedomie predpokladanú expozíciu prostredníctvom potravinového reťazca a pitnej vody, ako aj obtiažnosť odstránenia týchto látok zo znečistených médií a s odstránením HFPO-DA z pitnej vody.

Spoločne tieto vlastnosti prispievajú k vysokému potenciálu týchto látok na nepretržitú, rastúcu a rozsiahlu expozíciu, ktorú by bolo ťažké zvrátiť. Zatiaľ čo samostatne žiadne z týchto pozorovaní nemôže mať rovnakú úroveň záujmu, MSC jednomyseľne súhlasil s tým, že v kombinácii ukazujú, že existujú vedecké dôkazy o pravdepodobných závažných účinkoch na životné prostredie a ľudí. MSC tiež poznamenal, že sa môže vyskytnúť kombinovaná expozícia inými kontaminantami s podobnými účinkami, čo posilňuje obavy spojené s HFPO-DA.

ECHA zaradí novo identifikované SVHC látky na Kandidátsky zoznam v polovici júla 2019. Spoločnosti používajúce tieto látky môžu mať povinnosti, ktoré bude potrebné plniť po zverejnení v Kandidátskom zozname.

Viac informácií na stránkach ECHA (EN) https://echa.europa.eu/-/msc-unanimously-agrees-that-hfpo-da-is-a-substance-of-very-high-concern

REACH konferencia 2019 https://reachconference.eu/sk/reach-konferencia/

Aktuálne školenia a webináre https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk