aktuality

Revízia nariadenia REACH; priebežné hodnotenie dopadov (IIA) – možnosť pripomienkovať do 1.6.2021

Revízia nariadenia REACH; priebežné hodnotenie dopadov (IIA) – možnosť pripomienkovať do 1.6.2021

V Európskej zelenej dohode sa stanovuje cieľ dosiahnuť nulové znečistenie a životné prostredie bez toxických látok.

V rámci tohto cieľa sa v stratégii „Chemikálie – stratégia udržateľnosti“ uvádzajú opatrenia na lepšiu ochranu ľudí a životného prostredia pred nebezpečnými chemikáliami a na podporu inovácií zameraných na rozvoj bezpečných a udržateľných alternatív.

V stratégii udržateľnosti pre chemické látky sa uznáva potreba cielenej revízie nariadenia REACH s cieľom dosiahnuť jeho ciele riešením týchto problémov, ktoré boli identifikované:
Nariadenie REACH je celosvetovo najpokročilejšia vedomostná základňa, ale stále existujú medzery v poznatkoch o mnohých látkach. Požadované informácie o kritických triedach nebezpečnosti neumožňujú dostatočne dôkladné posúdenie nebezpečnosti vrátane posúdenia karcinogenity, neurotoxicity, imunotoxicity a narušenia endokrinného systému. To isté platí pre medziprodukty, polyméry a látky v najnižšom hmotnostnom rozsahu a pre látky bez prahovej hodnoty sa nevyžaduje žiadne posúdenie rizík.

Ďalšie aspekty:

Hodnotenia bezpečnosti registrujúcich
Komunikácia v dodávateľských reťazcoch
Hodnotenie registračnej dokumentácie a látok
Povoľovanie
Súčasný proces obmedzovania
Kontrola a presadzovanie

Obdobie predkladania spätnej väzby 04 máj 2021 – 01 jún 2021  (O polnoci bruselského času)

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12959-Pravne-predpisy-o-chemikaliach-revizia-nariadenia-REACH-s-cielom-dosiahnut-stav-zivotneho-prostredia-bez-toxickych-latok_sk

Nonylfenol-etoxyláty v textíliách obmedzené od 3.2.2021

Nonylfenol-etoxyláty v textíliách obmedzené od 3.2.2021

3.2.2021 – používanie nonylfenol-etoxylátov (NPE) v textíliách, ktoré sú určené pre spotrebiteľov a uvádzané na trh EÚ, je obmedzené.
Od 3. februára 2021 sa nesmú uvádzať na trh v textilných výrobkoch, pri ktorých možno odôvodnene očakávať, že sa počas ich bežného životného cyklu vyperú vo vode v koncentráciách rovnajúcich sa alebo väčších ako 0,01 % hmotnosti tohto textilného výrobku alebo každej časti textilného výrobku.

Úplý next obmedzenia na stránkach ECHA: https://echa.europa.eu/documents/10162/7dcd73a4-e80d-47c5-ba0a-a5f4361bf4b1

Inšpektori EÚ kontrolujú plnenie REACH autorizačných povinností

Inšpektori EÚ kontrolujú plnenie REACH autorizačných povinností

Inšpektori skontrolujú, či SVHC látky podliehajúce povoleniu (autorizácii), ktoré boli uvedené na trh, boli udelené Európskou komisiou. Budú tiež kontrolovať, či použitia týchto látok spĺňajú podmienky stanovené v rozhodnutiach o autorizácii. Inšpekcie sa budú vykonávať v spolupráci s vnútroštátnymi colnými orgánmi a orgánmi zodpovednými za právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a za ochranu životného prostredia.

Činnosti v oblasti presadzovania práva v súvislosti s REF-9 sa vykonajú v roku 2021 a správa o ich výsledkoch bude k dispozícii koncom roka 2022.

Inšpekcie sa začali aj v rámci pilotného projektu v oblasti zhodnotených látok z odpadov. Projekt je prvým projektom fóra, ktorý skúma rozhranie medzi nariadením REACH a rámcovou smernicou EÚ o odpadoch. Zameriava sa na výnimku, ktorú má odvetvie recyklácie z registrácie látok, ktoré zhodnocujú odpady. Projekt sa zameriava na zhodnotené látky, ktoré spĺňajú štatút konca odpadu. Pilotné projektové inšpekcie sa vykonajú v roku 2021, pričom správa s výsledkami projektu sa očakáva v lete 2022.

ECHA 22.1.2021
https://echa.europa.eu/-/authorisation-obligations-and-recovered-substances-in-the-scope-of-two-forum-enforcement-projects

Viac informácií o REACH legislatíve a povinnostiach pre spoločnosti: https://ekotoxcenters.eu


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • Biocídy
 • Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • Chemický manažment
 • Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk

Kandidátsky zoznam bol rozšírený o 2 látky toxické pre reprodukciu

Kandidátsky zoznam bol rozšírený o 2 látky toxické pre reprodukciu

Ekotox Centers

ECHA News 19.1.2021

https://echa.europa.eu/sk/-/candidate-list-updated-with-two-chemicals-that-are-toxic-for-reproduction

REACH Kandidátsky zoznam odteraz obsahuje 211 SVHC látok

Látky pridané do Kandidátskjeho zoznamu 19. januára 2021:

EC No.                 CAS No.              Názov látky

205-594-7           143-24-8              Bis(2-(2-methoxyethoxy)ethyl)ether;

–                            –                            Dioctyltin dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) derivs., and any other stannane, dioctyl-, bis(fatty acyloxy) derivs. wherein C12 is the predominant carbon number of the fatty acyloxy moiety.

Spoločnosti musia dodržiavať svoje zákonné povinnosti a zabezpečiť bezpečné používanie týchto chemických látok. Od januára 2021 musia tiež informovať agentúru ECHA podľa rámcovej smernice o odpadoch, ak ich výrobky obsahujú SVHC látky uvedené v Kandidátskom zozname v koncentrácii vyššej ako 0,1%. Toto oznámenie sa predkladá do databázy SCIP agentúry ECHA a informácie sa neskôr uverejnia na internetovej stránke agentúry.

ECHA Kandidátsky zoznam: https://echa.europa.eu/candidate-list-table

Viac informácií o REACH legislatíve a povinnostiach pre spoločnosti: https://ekotoxcenters.eu


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk

1/3 výrobkov deklarujúcich ošetrenie biocídnymi prípravkami má nesprávne označovanie

1/3 výrobkov deklarujúcich ošetrenie biocídnymi prípravkami má nesprávne označovanie

Agentúra ECHA/NR/20/43; Helsinki, 16.12.2020
Kontrolóri členských krajín EÚ zistili, že 36 % kontrolovaných ošetrených výrobkov nespĺňa požiadavky na označovanie podľa nariadenia o biocídnych výrobkoch.
Prvý koordinovaný projekt presadzovania biocídov (BEF-1), ktorý vykonala podskupina BPR fóra (BPRS), sa v roku 2019 zameral na kontrolu povinností týkajúcich sa ošetrených výrobkov.
Vnútroštátne orgány presadzovania práva v 22 členských štátoch skontrolovali takmer 1 200 spoločností a skontrolovali viac ako 1 800 ošetrených výrobkov vrátane odevov, farieb, podstielky a chemických zmesí. V EÚ sa vyrobilo 73 % ošetrených výrobkov.
V 36 % prípadov bola kvalita informácií uvedených na etiketách ošetrených výrobkov nedostatočná.
V prípade 42 % výrobkov a 23 % zmesí chýbali základné informácie, ako napríklad názov biocídnej účinnej látky používanej na úpravu výrobku.

BEF-1 Report

Biocídne výrobky na stránkach Ekotox – služby BPR

CoRAP 2021-23

CoRAP 2021-23

Priebežný akčný plán Spoločenstva 2021-2023

Ekotox Centers

January 1, 2021

https://echa.europa.eu/documents/10162/9801478/draft_corap_update_2021-2023_en.pdf/fdb46fb0-21a2-1ab7-3ce2-74dbe509a60f?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20201209

Návrh sa má každoročne aktualizovať v rámci programu CoRAP a vzťahuje sa na tri nasledujúce roky 2021 – 2023.

Obsahuje látky podozrivé z toho, že predstavujú riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie.  Hodnotenie látok je proces podľa nariadenia REACH (ES) č. 1907/2006 (články 44 až 48), ktorý umožňuje objasnenie takýchto potenciálnych rizík1. Návrh programu CoRAP obsahuje tri nové látky v porovnaní so súčasným plánom na roky 2020 – 2022.

Na hodnotenie v rokoch 2021, 2022 a 2023 je rozdelených 58 látok, z toho 8 sa plánuje na hodnotenie v roku 2021.

Zo 60 látok, ktoré sú v súčasnosti zahrnuté do aktualizácie CoRAP uverejnenej 18.3.2020 členské štáty určili päť na stiahnutie, pretože na základe nových informácií alebo zmien okolností sa hodnotenie považuje za prioritne nízke alebo zbytočné.

Pre rok 2021 sú zaradené tieto chemické látky:

201-240-0    79-97-0        4,4′-isopropylidenedio-cresol;

202-025-4    90-93-7        4,4′-bis(diethylamino)benzophenone;

203-253-7                        4-methylanisole;

253-249-4     36878-20-3   Bis(nonylphenyl)amine;

283-044-5     84539-55-9   Acetic acid, oxo-, sodium salt, reaction products with ethylenediamine and phenol, iron sodium salts;

400-370-7                        6-(1-phenylethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene;

405-420-1     n.a.              EDDHMAFEK;

938-828-8     n.a.              Iron(III) chloride, complex with reaction products of 2,2′-(ethane-1,2-diyldiimino)diacetic acid, formaldehyde, phenol and potassium hydroxide.

Viac informácií o REACH legislatíve a povinnostiach pre spoločnosti: https://ekotoxcenters.eu


online learning

Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • Biocídy
 • Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • Chemický manažment
 • Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk

Obmedzenie ‘75 REACH Príloha XVII – obmedzenia pre látky v tetovacích atramentoch alebo trvalých mejkapoch

Obmedzenie ‘75 REACH Príloha XVII – obmedzenia pre látky v tetovacích atramentoch alebo trvalých mejkapoch

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/2081 zo 14. decembra 2020,
ktorým sa mení príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), pokiaľ ide o látky v tetovacích atramentoch alebo trvalých mejkapoch

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2081&from=EN

Látky patriace do jedného alebo viacerých z týchto bodov:

a) látky klasifikované ako patriace do ktorejkoľvek z týchto kategórií v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008:
— karcinogénne kategórie 1A, 1B alebo 2 alebo mutagénne pre zárodočné bunky kategórie 1A, 1B alebo 2, ale s vylúčením všetkých týchto látok, ktoré boli klasifikované z dôvodu účinkov iba po expozícii vdýchnutím,
— reprodukčne toxické kategórie 1A, 1B alebo 2, ale s vylúčením všetkých týchto látok, ktoré boli klasifikované z dôvodu účinkov iba po expozícii vdýchnutím,
— senzibilizátory pokožky kategórie 1, 1A alebo 1B,
— žieravé látky pre kožu kategórie 1, 1A, 1B alebo 1C alebo látky dráždivé pre kožu kategórie 2,
— látky vážne poškodzujúce oči kategórie 1 alebo dráždivé pre oči, kategórie 2;

b) látky uvedené v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009;

c) látky uvedené v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009, pre ktoré je špecifikovaná podmienka aspoň v jednom zo stĺpcov g, h a i tabuľky v uvedenej prílohe;

d) látky uvedené v dodatku 13 k tejto prílohe.

Nesmú sa uvádzať na trh v zmesiach na tetovacie účely a zmesi obsahujúce takéto látky sa nesmú používať na tetovacie účely po 4. januári 2022, ak sú dané látky prítomné za týchto okolností:


a) v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako karcinogénna látka kategórie 1A, 1B alebo 2 alebo ako mutagénna látka pre zárodočné bunky kategórie 1A, 1B alebo 2 je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,00005 % hmotnostných;

b) v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako látka reprodukčne toxická kategórie 1A, 1B alebo 2 je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,001 % hmotnostných;

c) v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako kožný senzibilizátor kategórie 1, 1A alebo 1B je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,001 % hmotnostných;

d) v prípade látky klasifikovanej v časti 3 prílohy VI k nariadeniu (ES) č. 1272/2008 ako látka žieravá pre kožu kategórie 1, 1A, 1B alebo 1C alebo látka dráždivá pre kožu kategórie 2 alebo ako látka vážne poškodzujúca oči kategórie 1 alebo dráždivá pre oči kategórie 2, je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako:
i) 0,1 % hmotnostných, ak sa látka používa výlučne ako regulátor pH;
ii) 0,01 % hmotnostných vo všetkých ostatných prípadoch;
e) v prípade látky klasifikovanej v prílohe II k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,00005 % hmotnostných;

f) v prípade látky, pre ktorú je v stĺpci g (Typ výrobku, časti tela) tabuľky v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009 uvedená podmienka jednej alebo viacerých nasledujúcich druhov, je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako 0,00005 % hmotnostných:
i) „Zmývateľné kozmetické výrobky“;
ii) „Nepoužívať v prípravkoch aplikovaných na sliznice“;
iii) „Nepoužívať v kozmetických výrobkoch aplikovaných na oči“;

g) v prípade látky, pre ktorú je podmienka špecifikovaná v stĺpci h (Maximálna koncentrácia v použiteľnom prípravku) alebo v stĺpci i (Iné) v tabuľke v prílohe IV k nariadeniu (ES) č. 1223/2009, je látka prítomná v zmesi v koncentrácii alebo iným spôsobom, ktorý nie je v súlade s podmienkou uvedenou v tomto stĺpci;

h) v prípade látky uvedenej v dodatku 13 k tejto prílohe je látka prítomná v zmesi v koncentrácii, ktorá sa rovná alebo je vyššia ako koncentračný limit stanovený pre túto látku v uvedenom doplnku.

HEMA – (2-hydroxyetyl)-metakrylát di-HEMA TMHDC – Zákaz predaja kozmetických výrobkov na nechty spotrebiteľom

HEMA – (2-hydroxyetyl)-metakrylát di-HEMA TMHDC – Zákaz predaja kozmetických výrobkov na nechty spotrebiteľom

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1682 z 12. novembra 2020, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1682&from=EN

Prípady senzibilizácie na kozmetické výrobky na nechty obsahujúce látky HEMA a di-HEMA TMHDC oznámené v niektorých členských štátoch viedli Komisiu k záveru, že existuje riziko, že sa takéto výrobky môžu aplikovať s nedostatočnou presnosťou a spôsobiť tak kontakt s pokožkou v blízkosti nechtovej platničky.

Kozmetické výrobky na nechty obsahujúce látky HEMA a di-HEMA TMHDC:

Od 3. júna 2021 sa na trh Únie nesmú uvádzať výrobky, ktoré obsahujú uvedenú látku a nespĺňajú uvedené podmienky.

Od 3. septembra 2021 sa na trhu Únie nesmú sprístupňovať výrobky, ktoré obsahujú uvedenú látku a nespĺňajú uvedené podmienky.

Znenie podmienok použitia a upozornení:

Len na profesionálne použitie.

Môže vyvolať alergickú reakciu.

Požiadavky EÚ kozmetickej legislatívy

Ekotox – podpora pre vstup na trh pre výrobcov a dovozcov na trhy členských štátov EÚ

www.ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/kozmeticke-vyrobky


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk

1 zo 4 importovaných produktov nespĺňa požiadavky nariadení REACH a CLP

1 zo 4 importovaných produktov nespĺňa požiadavky nariadení REACH a CLP

September 28

ECHA’s Enforcement Forum

https://echa.europa.eu/sk/-/1-in-4-imported-products-found-to-be-non-compliant-with-reach-and-clp

Helsinky, 24 September 2020 – národné autority a colné inšpekčné orgány 16 členských štátov EÚ kontrolovali takmer 1 400 produktov, pričom zistili že viac než 300 (23 %) bolo na trhy EÚ umiestnené v rozpore s požiadavkami nariadenia REACH a požiadavkami na klasifikáciu, označovanie a balenie nariadenia CLP. Prosudkty boli kontrolované na strategických vstupných bodoch členských štátov akými sú letiská, prístavy a hraničné úrady vo vnútri EÚ.

Väčšina kontrol sa zamerala na dodržiavanie obmedzení podľa nariadenia REACH z hľadiska prítomnosti látok na ktoré sa vzťahujú reštrikcie – kadmium, olovo a nikel vo výrobkoch. Z kontrolovaných 1225 výrobkov bolo u 17% zistené prekročenie maximálnych povolených koncentrácií. Tieto zistenia sú podobné tým, ktoré boli zistené v obdobnom projekte na kontrolu dodržiavania legislatívy (REF-4) v roku 2016. Najvyššia miera porušení sa zistila v prípade obsahu kadmia v šperkoch a bižutérii.

Väčšina výrobkov bola kontrolovaná na plnenie povinností v prípade obmedzení (reštrikcií) (79 %) a z tých u ktorých sa zistilo, že nie sú v súlade (74 %) väčšinou pochádzali Číny, ako aj zo Spojených arabských emirátov, Indie, Thajska, Severného Macedónska a Madagaskaru. Dovozcovia výrobkov obsahujúcich chemické látky musia zabezpečiť, aby výrobky uvedené na trh EÚ boli v súlade s povinnosťami podľa predpisov nariadenia REACH.

https://echa.europa.eu/documents/10162/13555/customs2_project_report_en.pdf/5a2c3795-7ed9-5900-fe28-540228abc7c1

V rámci tohto pilotného projektu bola využitá spolupráca s colnými orgánmi na lepšie presadzovanie nariadení REACH a CLP. Boli vykonané kontroly výrobkov pred ich vstupom na európsky jednotný trh. Tieto výrobky boli väčšinou:

a) výrobky, pre ktoré bola prítomnosť látky obmedzenej prílohou XVII podľa prílohy REACH, napríklad šperky a ostatné kovové a plastové výrobky; a

b) zmesi, pre ktoré boli preskúmané požiadavky na klasifikáciu a balenie.

Hlavným zámerom tohto projektu bolo skontrolovať súlad dovážaného tovaru ešte v čase, keď boli pod colným dohľadom, a zabrániť vstupu nevyhovujúcich výrobkov na európsky trh.

Výrobky – bližšie informácie na stránkach Ekotox:

https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/vyrobky-product-coaching/


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk

Požiadavky na testovanie na stavovcoch v prípade zložiek kozmetických výrobkov

Požiadavky na testovanie na stavovcoch v prípade zložiek kozmetických výrobkov

ECHA Board of Appeal Helsinki, 18 August 2020

https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal

Odvolacia rada Európskej chemickej agentúry objasnila že REACH nariadenie vyžaduje od registrujúcich vykonať štúdie na stavovcoch aj v prípade ak sa používajú výlučne ako zložky kozmetických výrobkov. Nariadenie REACH neobsahuje automatickú výnimku z požiadaviek o informáciách pri registrácii látok používaných ako zložky kozmetických výrobkov. Registrujúci môže využiť výnimku iba v prípade, ak sú splnené podmienky pre uplatnenie výnimky (napríklad ak je možné zdokumentovať vztiahnutie výsledkov z iných štúdií (waiver)).

Tieto závery sú v súlade aj kozmetickým nariadením. Nariadenie o kozmetických výrobkoch obsahuje reštrikcie pre testovanie na zvieratách v prípade zložiek kozmetických výrobkov. Tieto reštrikcie však registrujúcim vykonať testy s cieľom splniť požiadavky na informácie vychádzajúce z nariadenia REACH.

https://echa.europa.eu/documents/10162/23010712/a-009-2018_decision_en.pdf/237e31c9-2801-c160-7e5b-7ce81a3b7f17

Požiadavky EÚ kozmetickej legislatívy

Ekotox – podpora pre vstup na trh pre výrobcov a dovozcov na trhy členských štátov EÚ
https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/kozmeticke-vyrobky/


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk