aktuality

EkotoxInfo 11/2022 

EkotoxInfo 11/2022 

Odporúčame vám prečítať si aktuálne vydanie chemických noviniek EkotoxInfo. V súhrne za minulý mesiac nájdete nasledujúce témy:

 1. Každá štvrtá látka získaná z odpadu nieje v súlade s nariadením REACH
 2. Návrhy na obmedzenie bisfenolov a kreozotu
 3. Zverejnené správy z hodnotení regulačných potrieb
 4. Navrhované obmedzenia pre niektoré zlúčeniny kobaltu
 5. Ukončené konultácie nariadenia CLP – nové triedy nebezpečnosti
 6. Senzibilizujúce látky pre kožu v zmesiach určených spotrebiteľom
 7. Program kontroly dovážaných látok a výrobkov 2023-2025
 8. SCIP databáza dostupná aj pre krajiny EEA
 9. Revízia nariadenia REACH sa odkladá
 10. Kozmetické výrobky – zmeny pre zložky kozmetických výrobkov
 11. Európska komisia uverejnila usmernenia pre bezpečné chemikálie
 12. Community rolling action plan 2022-2024
 13. Nový zoznam alergénov v kozmetických výrobkoch 2023
 14. Usmernenie o účinnosti biocídnych výrobkov bolo aktualizované
 15. Pripomenutie aktualizácie kariet bezpečnostných údajov

————————————————————————————————————–

 1. Každá štvrtá látka získaná z odpadu nieje v súlade s nariadením REACH

Agentúra ECHA preverovala, či látky pochádzajúce z odpadu spĺňajú podmienky na udelenie výnimky z registrácie látok podľa nariadenia REACH. Výsledky ukázali, že 26 % látok nespĺňalo podmienky v rozsahu:

– identita zhodnotenej látky s pôvodnou látkou registrovanou v nariadení REACH;

– dostupnosť informácií o bezpečnom používaní.

Ekotox news: https://ekotoxcenters.eu/news/kazda-stvrta-latka-ziskana-z-odpadu-nieje-v-sulade-s-nariadenim-reach/

2. Návrhy na obmedzenie bisfenolov a kreozotu

Návrhy pre obmedzenia:

 • 4,4′-isopropylidenediphenol (bisphenol A) as well as other bisphenols and bisphenol derivatives with endocrine-disrupting properties for the environment, prepared by Germany;

a

 • creosote and related substances prepared by France..

Ekotox REACH webpages: https://ekotox.eu/reach-regulation/  

3. Zverejnené správy z hodnotení regulačných potrieb

Aktuálne je k dispozícii správa o skupine látok kyselina parabénová, soli a estery.

4. Navrhované obmedzenia pre niektoré zlúčeniny kobaltu

Navrhované obmedzenie niektorých zlúčenín kobaltu nebolo dočasne prijaté. Podľa aprílového rozhodnutia by výbor nemal pripravovať pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k prílohe XVII k nariadeniu REACH.

Komisia však požiadala výbor RAC o stanovisko k limitom expozície zlúčeninám kobaltu v pracovnom prostredí, ktoré sa má predložiť do konca tohto roka.

5. Ukončené konultácie nariadenia CLP – nové triedy nebezpečnosti

Otvorené verejné konzultácie o návrhu zákona, ktorým sa zavádzajú nové triedy nebezpečnosti v rámci revízie nariadenia CLP, trvali do 18. októbra, v ktorých výbor navrhol zaviesť 3 nové triedy nebezpečnosti. Komisia teraz posúdi pripomienky k projektu a začne postup prijímania zmien.

Have your say (europa.eu)

6. Senzibilizujúce látky pre kožu v zmesiach určených spotrebiteľom

Dánsko, Francúzsko, Nemecko a Írsko žiadali zainteresované strany, aby predložili informácie týkajúce sa látok senzibilizujúcich pokožku v spotrebiteľských zmesiach. Zhromaždené informácie sa použijú na posúdenie potreby regulačných opatrení týkajúcich sa kožných senzibilizátorov v spotrebiteľských zmesiach.

Táto výzva na konzultáciu o dôkazoch bola predĺžená do 31. októbra 2022.

7. Program kontroly dovážaných látok a výrobkov 2023-2025

Inšpekcie sú plánované na obdobie 2023–2025 a angažujú vnútroštátne orgány členských štátov. Projekt bude súčasne pracovať na ďalšom rozvoji a posílení súčasnej spolupráce mezi inšpektormi REACH a colnými orgánmi.

8. SCIP databáza dostupná aj pre krajiny EEA

Počnúc 7. novembrom 2022, môžu spoločnosti z Islandu, Lichtenštajnska a Nórska posielať notifikácie ECHA o ich produktoch obsahujúcich látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC). Pre spoločnosti z krajím EÚ povinnosť zaslať notifikácia platí od januára 2021.

Ekotox webstránky: https://ekotoxcenters.eu/scip/

9. Revízia nariadenia REACH sa odkladá

Revízia nariadenia REACH sa odkladá na koniec roka 2023 (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2023).

10. Kozmetické výrobky – zmeny pre zložky kozmetických výrobkov

V novembri 2022 publikovala Európska komisia nové nariadenie NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2195. Nariadenie obmedzuje niektoré použitia a určuje najvyššie koncentrácie pre niektoré zložky kozmetických výrobkov. Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie (= 30.11.2022).

https://ekotoxcenters.eu/news/zlozky-kozmetickych-vyrobkov/

11. Európska komisia uverejnila usmernenia pre bezpečné chemikálie

V strategickom pláne výskumu a inovácií pre chemické látky (SRIP) sa stanovuje plán Európskej zelenej dohody a zdôrazňujú sa kľúčové oblasti výskumu a inovácií zodpovedné za vytváranie bezpečných a udržateľných chemických látok a materiálov.

Guidance for safe and sustainable chemicals and materials published (europa.eu)

12. Community rolling action plan 2022-2024

V aktualizácii priebežného akčného plánu Spoločenstva (CoRAP) na roky 2022 – 2024 sa uvádza 27 látok, pri ktorých existuje podozrenie, že predstavujú riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, na hodnotenie 10 príslušnými orgánmi členských štátov v rámci procesu hodnotenia látok podľa nariadenia (ES) č. REACH 1907/2006 (články 44 až 48).

Plán obsahuje dve novo pridelené látky a 25 látok, ktoré už boli zahrnuté do predchádzajúceho plánu CoRAP na roky 2021 – 2023. V prípade 20 z týchto 25 látok sa hodnotiaci rok odložil, najmä s cieľom počkať na predloženie nových informácií.

https://echa.europa.eu/documents/10162/879660/corap_update_2022-2024_en.pdf/13898cd4-e4ce-4448-fe7a-0e5027156043?t=1647951716519

13. Nový zoznam alergénov v kozmetických výrobkoch 2023

Zmenou a doplnením nariadenia o kozmetických výrobkoch sa rozširuje zoznam alergénnych látok. Projekt je už pripravený a jeho zverejnenie je plánované na prelome prvého / druhého štvrťroka 2023.

https://members.wto.org/crnattachments/2022/TBT/EEC/22_6171_00_e.pdf

14. Usmernenie o účinnosti biocídnych výrobkov bolo aktualizované

Aktualizoval sa usmerňujúci dokument k nariadeniu o biocídnych výrobkoch (BPR), zväzok II – Posúdenie a hodnotenie účinnosti (časti B + C). Aktualizácia sa týka kapitoly o dezinfekčných prostriedkoch pre výrobky typu 1 – 5. Dodatky 1 až 4 boli tiež aktualizované na základe nedávno prijatých a uverejnených európskych noriem.

ae2e9a18-82ee-2340-9354-d82913543fb9 (europa.eu)

15. Pripomenutie aktualizácie kariet bezpečnostných údajov

Ešte raz by sme vám chceli pripomenúť blížiaci sa dátum aktualizácie aktuálnych kariet bezpečnostných údajov. Od 1. januára 2023 musia byť všetky KBÚ v súlade s novým formátom.

Nariadením Komisie (EÚ) 2020/878 sa zavádzajú zmeny v rozsahu:

– nové požiadavky na nanoštruktúry látok, prispôsobenie sa 6. a 7. revízii GHS a doplnenie požiadaviek týkajúcich sa jedinečného identifikátora vzorca (ako sa stanovuje v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1272/2008), vlastností narúšajúcich endokrinný systém, špecifických koncentračných limitov, M-faktorov a odhadov akútnej toxicity…

V nariadení sa stanovujú zmeny v ustanoveniach a formáte karty bezpečnostných údajov. Medzi najdôležitejšie zmeny patria:

– nový formát pre oddiel 9

– oddelenie nového pododdielu 11.2

– oddelenie nových pododdielov 12.6 a 12.7

– znenie pododdielu sa zmenilo v oddieloch 14.1 a 14.7


Stránky Ekotox:

EKOTOX CENTERS konzultačné služby: https://ekotoxcenters.eu/

Online konzultácie, školenia a webináre: http://trainingeu.eu/

Každá štvrtá látka získaná z odpadu nieje v súlade s nariadením REACH

Každá štvrtá látka získaná z odpadu nieje v súlade s nariadením REACH

Agentúra ECHA preverovala, či látky pochádzajúce z odpadu spĺňajú podmienky na udelenie výnimky z registrácie látok podľa nariadenia REACH. Výsledky ukázali, že 26 % látok nespĺňalo podmienky v rozsahu:

– identita zhodnotenej látky s pôvodnou látkou registrovanou v nariadení REACH;

– dostupnosť informácií o bezpečnom používaní.

Agentúra ECHA odporúča prevádzkovateľom v oblasti nakladania s odpadom, aby zlepšili svoje znalosti o právnych predpisoch o zhodnotených (recyklovaných) látkach a zhromaždili informácie o tom, ako budú ich zákazníci tieto látky používať. Okrem toho by vnútroštátne orgány mali monitorovať situáciu zhodnotených látok uvádzaných na trh a zlepšovať bezpečnosť ľudí a životného prostredia.

Agentúra ECHA odporúča zahrnúť tému zhodnocovania odpadu na odpad do rozsahu celoúnijného projektu presadzovania práva a revízie príručky o odpade a zhodnocovaní.

https://echa.europa.eu/-/one-in-four-substances-recovered-from-waste-non-compliant-with-reach

Ekotox Centers vám pomôžu overiť, či sa na vás vzťahujú ustanovenia nariadenia REACH, či môžete využiť výnimku, alebo vás prevedú celým procesom registrácie.

EÚ REACH Registrácia

Program kontroly dovážaných látok a výrobkov 2023-2025

Program kontroly dovážaných látok a výrobkov 2023-2025

Na svojom poslednom zasadaní v novembri 2022 sa Fórum pre presadzovanie dohodlo na ďalšom projektu, ktorého cieľom je preskúmať, či spoločnosti dodržujú povinnosti vyplývajíce z nariadenia REACH v prípade produktov dovážených z krajín mimo EÚ. Inšpekčné orgány preveria dodržiavanie predpisov pri dovoze látok, chemických zmesí a výrobkov.

Inšpekcie sú plánované na obdobie 2023–2025 a angažujú vnútroštátne orgány členských štátov. Projekt bude súčasne pracovať na ďalšom rozvoji a posílení súčasnej spolupráce mezi inšpektormi REACH a colnými orgánmi.

Předchádzajúce výsledky ukázaly, že 23 % kontrolovaných dovážaných produktov nespĺňalo požiadavky stanovené v právnych predpisoch EÚ, a preto se agentúra ECHA rozhodla prijať ďalšie vhodné opatrenia.

All news – ECHA (europa.eu)

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o ponúka poradenstvo pri zabezpečení procesov spojených s nariadením REACH ako sú registrácia, autorizácia, hodnotenie dát, analýza chýbajúcich a ďalšie produkty a služby pre zjednodušenie manažmentu chemických látok a zmesí. Pokiaľ neviete presne aké povinnosti sa Vás týkajú, ponúkame REACH skríning a REACH audit – analýza, hodnotenie a plánovanie – zistenie povinností, nedostatkov a návrhy na riešenie…

Budeme radi, keď nám zavoláte, alebo napíšete o Vašej situácii a my Vám na základe osobitného prístupu ku každému zákazníkovi poskytneme základné informácie spolu s našou cenovou ponukou.

 • E-mail: ekotox(at)ekotox.sk,
 • Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
Preklady kariet bezpečnostných údajov

Preklady kariet bezpečnostných údajov

Preklady kariet bezpečnostných údajov

EKOTOX CENTERS sa špecializuje na tvorbu kariet bezpečnostných údajov na základe požiadaviek nariadení CLP a REACH + dodatočných požiadaviek členského štátu EÚ. Dokumenty musí vypracovať kompetentná osoba s primeranými znalosťami a odbornou prípravou, pričom sa zohľadnia osobitné požiadavky príslušného členského štátu EÚ vrátane jazykov, limitných hodnôt pri práci, oznámenia národného toxikologického centra a ďalších.

Buďte však opatrní, len “preklad” dokumentu karty bezpečnostných údajov vypracovaného bežným prekladateľom, ktorý nemá žiadne znalosti o právnych predpisoch o chemických látkach, nemôže byť v súlade z dôvodu osobitných právnych podmienok, takže je často vyhotovený prekladmi, ktoré sú príliš doslovné, chybné a nie sú v súlade s európskymi usmerneniami pre vypracovanie kariet bezpečnostných údajov. Navyše, karta bezpečnostných údajov je dnes zložitejšia, a tak multidisciplinárny tím bude určite výhodou.

Naši špecialisti majú dlhoročné skúsenosti a každodennú prácu na rôznych aspektoch právnych predpisov EÚ o chemických látkach vrátane: klasifikácie chemických látok a zmesí, prideľovania H a P viet, pravidiel označovania a balenia látok a zmesí, oznámení v toxikologickom centre, prideľovania kódov UFI, poradenstva pri označovaní, riadenia bezpečnosti dokumentácie.

Jazyk(y) v ktorých KBÚ (SDS) musia byť dodané:

Podľa článku 31 ods. 5 nariadenia REACH “Karta bezpečnostných údajov sa poskytuje v úradnom jazyku členského štátu(-ov), v ktorom(-ých) sa látka alebo zmes uvádza na trh, pokiaľ príslušný(-é) členský(-é) štát(-y) nestanoví(-ia) inak“.

1.Treba poznamenať, že je na prijímajúcom členskom štáte, aby stanovil inak – t. j. napríklad existencia výnimky v členskom štáte výroby neposkytuje výnimku v inom členskom štáte, v ktorom sa látka alebo zmes uvádza na trh. Aj keď členské štáty stanovia inak, môže byť žiaduce vždy poskytnúť (potenciálne dodatočne) KBÚ v jazyku krajiny.

2.Treba poznamenať, že niektoré členské štáty vyžadujú, aby sa KBÚ poskytovala v ďalších úradných jazykoch členských štátov (daného členského štátu, ak existuje viac ako jeden úradný jazyk).

3.Treba tiež poznamenať, že keďže priložený expozičný scenár sa považuje za neoddeliteľnú súčasť KBÚ, podlieha rovnakým požiadavkám na preklad ako samotný KBÚ – t. j. musí sa dodať v úradnom jazyku členského štátu (členských štátov), v ktorom sa látka alebo zmes uvádza na trh, pokiaľ príslušný(-é) prijímajúci(-é) členský(-é) štát(-y) nestanoví(-ia) inak.

KBÚ – nové požiadavky 2022/3

Zmenami a úpravami nariadenia REACH a CLP sa postupne zavádzajú zvýšené požiadavky na formát a obsah KBÚ. Od spoločností sa vyžaduje, aby naplánovali proces implementácie s cieľom zabezpečiť súlad s legislatívnymi požiadavkami.

Zmeny v KBÚ:

Každý dodávateľ chemických zmesí musí splniť povinnosti podľa článku 31 nariadenia REACH (Požiadavky na karty bezpečnostných údajov) a prílohy II k nariadeniu REACH. Odkazy na právny text boli aktualizované tak, aby odrážali najnovšiu verziu prílohy II [t. j. prílohu k nariadeniu (EÚ) 2020/878].
Nariadením Komisie (EÚ) 2020/878 sa zavádzajú zmeny v rozsahu:
– nové požiadavky na nanoštruktúry látok, prispôsobenie sa 6. a 7. revízii GHS a doplnenie požiadaviek týkajúcich sa jedinečného identifikátora vzorca (ako sa stanovuje v prílohe VIII k nariadeniu (ES) č. 1272/2008), vlastností narúšajúcich endokrinný systém, špecifických koncentračných limitov, M-faktorov a odhadov akútnej toxicity…

V dokumente sa stanovujú zmeny v ustanoveniach a formáte karty bezpečnostných údajov. Medzi najdôležitejšie zmeny patria:

-nový formát pre oddiel 9;

-oddelenie nového pododdielu 11.2;

-oddelenie nových pododdielov 12.6 a 12.7;
-znenie pododdielu sa zmenilo v oddieloch 14.1 a 14.7.
Krajiny a jazyky KBÚ:
EKOTOX CENTERS ponúkajú tvorbu KBÚ pre širokú škálu členských štátov EÚ a ďalších krajín, v nasledujúcich jazykoch:

Krajiny EÚ:

1. Austria German;
2. BelgiumFrench/German/Dutch;
3. BulgariaBulgarian;
4.  CroatiaCroatian;
5. CyprusGreek;
6. Czech RepublicCzech;
7. DenmarkDanish;
8. EstoniaEstonian;
9. FinlandFinnish;
10. FranceFrench;
11. GermanyGerman;
12. GreeceGreek;
13. HungaryHungarian;
14. IcelandIcelandic;
15. ItalyItalian;
16. LatviaLatvian;
17. LichtensteinGerman;
18. LithuaniaLithuanian;
19. LuxemburgFrench;
20. MaltaEnglish;
21. Netherlands Dutch;
22. NorwayNorwegian;
23. PolandPolish;
24. PortugalPortuguese;
25. RomaniaRomanian;
26. SlovakiaSlovak;
27. SloveniaSlovenian;
28. SpainSpanish;
29. SwedenSwedish;

Krajiny mimo EÚ:

1. SwitzerlandGerman/English/Italy/France;
2. United Kingdom and IrelandEnglish;
3. UkraineUkrainian.

Ak ste nenašli príslušnú krajinu/jazyk uvedený vyššie, kontaktujte nás pre individuálne posúdenie možnosti prípravy požadovaného dokumentu.

KOZMETICKÉ VÝROBKY – zložky kozmetických výrobkov

KOZMETICKÉ VÝROBKY – zložky kozmetických výrobkov

10. novembra 2022 publikovala Európska komisia nové nariadenie NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2195:

Zložky kozmetických výrobkov – zmeny:

– obmedzenie zložky Butylated Hydroxytoluene (BHT) na maximálnu koncentráciu 0.001% (ústna voda), 0.1% (zubná pasta) a 0.8% (iné nezmývateľné a zmývateľné výrobky);

– obmedzenie Acid Yellow 3 na 0.5% (neoxidačné kozmetické výrobky na farbenie vlasov);

– obmedzenie zložky Homosalate do 7.43% (kozmetické výrobky na tvár s výnimkou aerosólových rozprašovačov);

– Bis-(Diethylaminohydroxybenzoyl Benzoyl) Piperazine a jeho nano forma – maximálna koncentrácia do 10% a obmedzenie inhalačnej expozície.

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie (= 30.11.2022).

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2195 z 10. novembra 2022, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokiaľ ide o používanie látok Butylated Hydroxytoluene, Acid Yellow 3, Homosalate a HAA299 v kozmetických výrobkoch, a ktorým sa opravuje uvedené nariadenie, pokiaľ ide o používanie látky Resorcinol v kozmetických výrobkoch  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2195&from=EN

EkotoxSK webstránky kozmetické výrobky: https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/kozmeticke-vyrobky/

Revízia nariadenia REACH sa odkladá

Revízia nariadenia REACH sa odkladá

Európska komisia prijala 18. októbra 2022 svoj Pracovný program Komisie na rok 2023.
Revízia nariadenia REACH sa odkladá na koniec roka 2023 (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2023).
“Po konzultáciách s kľúčovými zainteresovanými stranami navrhneme cielenú revíziu právnych predpisov o registrácii, hodnotení a autorizácii chemikálií (REACH) s cieľom zabezpečiť európske konkurenčné výhody a inovácie prostredníctvom podpory udržateľných chemikálií, zjednodušenia a zefektívnenia regulačného procesu, zníženia záťaže a ochrany ľudského zdravia a životného prostredia.”

Pracovný program Komisie na rok 2023

Stránky Ekotox – Európska chemická legislatíva – REACH (Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals)

http://trainingeu.eu/

Webináre a školiaci portál

EkotoxInfo 10/2022 

EkotoxInfo 10/2022 

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy:

1.       Ukrajinské nariadenia REACH a CLP

2.       Autorizácia zlúčenín chrómu – oxid chrómový

3.       Správa agentúry ECHA o autorizácii podľa nariadenia REACH pre látky SVHC

4.       Ukončenie procesu obmedzovania určitých zlúčenín kobaltu

5.       Ukončenie konzultácií o nových triedach nariadenia CLP

6.       Látky senzibilizujúce pokožku v spotrebiteľských zmesiach

7.       Pripomenutie aktualizácie kariet bezpečnostných údajov


1. Ukrajinské nariadenia REACH a CLP

Kabinet ministrov schválil ukrajinský projekt riadenia chemických látok. Ukrajina vytvorí právny základ pre zavedenie moderných európskych nariadení REACH a CLP. Okrem toho podľa asociačnej dohody s EÚ musí Ukrajina zosúladiť svoju environmentálnu legislatívu s európskou a implementovať ustanovenia Bazilejského dohovoru, Rotterdamského dohovoru a Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POP). Návrh bude teraz predložený ukrajinskému parlamentu na schválenie a implementáciu.

2. Autorizácia zlúčenín chrómu – oxid chrómový

Agentúra ECHA dostala viac ako 1 000 oznámení priemyselných podnikov používajúcich oxid chrómový pri chrómovaní a povrchových úpravách v EÚ. Nadväzuje to na dve rozhodnutia Európskej komisie z decembra 2020, ktorými sa udeľuje povolenie na používanie chemikálie do septembra 2024. Orgány presadzovania práva teraz môžu podľa potreby vykonávať inšpekcie.

Oznámením použití agentúre ECHA spoločnosti potvrdzujú, že dodržiavajú podmienky používania stanovené v rozhodnutiach o autorizácii udelených ich dodávateľom. V rámci týchto podmienok bolo potrebné do konca roka 2021 informovať agentúru ECHA o tom, ako sú ich pracovníci vystavení oxidu chrómovému. Tieto informácie pomôžu spoločnostiam ešte lepšie chrániť svojich pracovníkov tým, že minimalizujú ich vystavenie karcinogénnej látke.

Väčšina následných užívateľov, ktorí chcú naďalej používať oxid chrómový, bude musieť pripraviť individuálnu žiadosť o autorizáciu podľa nariadenia REACH.

V skutočnosti nie je veľa času na prípravu všetkých dokumentov potrebných na úspešnú autorizáciu podľa nariadenia REACH. Spoločnosti by mali začať čo najskôr, aby včas dokončili všetky požadované kroky.

Ekotox stránky REACH autorizácia: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

3. Správa agentúry ECHA o autorizácii podľa nariadenia REACH pre látky SVHC

Agentúra ECHA uverejnila správu o používaní látok SVHC, ktoré podliehajú autorizácii. Štúdia sa týkala obdobia rokov 2010 – 2021 a jej výsledky ukazujú, že používanie týchto látok sa v EÚ znížilo približne o 45 %. Výsledky potvrdzujú, že zavedenie autorizačného postupu je účinné a prináša hmatateľné výhody.

Change of tonnage of Annex XIV substance 2010-2021_en (europa.eu)

4. Ukončenie procesu obmedzovania určitých zlúčenín kobaltu

Navrhované obmedzenie niektorých zlúčenín kobaltu nebolo dočasne prijaté. Podľa aprílového rozhodnutia by výbor nemal pripravovať zmeny a doplnenia prílohy XVII k nariadeniu REACH. Komisia však požiadala výbor RAC o stanovisko k limitom expozície zlúčeninám kobaltu na pracovisku, ktoré má byť predložené do konca tohto roka.

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/49954?locale=en

5. Ukončenie konzultácií o nových triedach nariadenia CLP

Otvorené verejné konzultácie o návrhu zákona, ktorým sa zavádzajú nové triedy nebezpečnosti v rámci revízie nariadenia CLP, trvali do 18. októbra a výbor v nich navrhol potrebu zaviesť 3 nové triedy nebezpečnosti. Komisia teraz posúdi pripomienky k návrhu a začne postup prijímania zmien.

Have your say (europa.eu)

6. Pripomenutie aktualizácie kariet bezpečnostných údajov

Ešte raz by sme vám chceli pripomenúť blížiaci sa dátum aktualizácie aktuálnych kariet bezpečnostných údajov. Od 1. januára 2023 musia všetky karty spĺňať nový formát.


EKOTOX CENTERS

Konzultačné a poradenské služby: https://ekotoxcenters.eu/

Webináre a školenia: http://trainingeu.eu/

Konzultácie o nových triedach nebezpečnosti podľa nariadenia CLP

Konzultácie o nových triedach nebezpečnosti podľa nariadenia CLP

Európska komisia uverejnila vzor zmien a doplnení prílohy k nariadeniu CLP vrátane pridania nových tried nebezpečnosti. Potreba nových tried nebezpečnosti a ich kritérií v nariadení CLP vyplýva z európskych záväzkov týkajúcich sa zelenej dohody a implementácie chemickej stratégie pre udržateľný rozvoj. Na základe verejnej konzultácie o nariadení CLP, ktorá sa skončila 15. novembra 2021, a výsledkov prieskumov Komisia navrhla potrebu týchto tried nebezpečnosti:

1. Perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) a veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne (vPvB) látky.

Nové triedy nebezpečnosti prispievajú k cieľom chemickej stratégie pre trvalo udržateľný rozvoj zvýšiť ochranu ľudí a životného prostredia postupným vyradením najškodlivejších chemikálií zo spotrebiteľských výrobkov a stimulovaním inovácií v oblasti chemikálií, ktoré sú bezpečné a trvalo udržateľné od začiatku až do konca. Stratégia predpokladá vytvorenie tried nebezpečnosti pre PBT/vPvB.

2. Látky so závažnými environmentálnymi účinkami v dôsledku ich perzistentných, mobilných a toxických (PMT) a veľmi perzistentných, veľmi mobilných (vPvM) vlastností.

Látky PMT/vPvM sú látky, ktorých vlastnosti naznačujú, že by mohli predstavovať riziko pre naše zdroje pitnej vody, ak sa uvoľnia do životného prostredia. Existuje regulačná medzera medzi požiadavkami smernice o pitnej vode a nariadenia REACH na zabezpečenie preventívnej ochrany zdrojov pitnej vody. Na preklenutie tejto medzery plánuje Európska komisia zaviesť PMT a vPvM ako kategórie látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) podľa nariadenia REACH. Plán je taký, aby bolo možné identifikovať stovky ďalších chemických látok ako SVHC na základe toho, že sú perzistentné, mobilné a toxické (PMT) alebo veľmi perzistentné, veľmi mobilné (vPvM), a to bez odkazu na ekvivalentnú úroveň znepokojenia.

3. Endokrinné disruptory (ED).
Komisia EÚ navrhla vytvoriť samostatné triedy nebezpečnosti pre endokrinné disruptory pre ľudské zdravie  pre životné prostredie s dvoma kategóriami:

Kategórie nebezpečnosti endokrinných disruptorov pre ľudské zdravie
Kategória 1Známe alebo podozrivé endokrinné disruptory pre ľudské zdravie.EUH380
Kategória 2Podozrenia na endokrinné disruptory u ľudí Zdravie.EUH381
Kategórie nebezpečnosti endokrinných disruptorov pre životné prostredie
Kategória 1Známe alebo podozrivé endokrinné disruptory pre životné prostredie.EUH430
Kategória 2Podozrenia na endokrinné disruptory pre životné prostredie.EUH431

Očakávané koncentračné limity, ktoré sa majú zaviesť, by boli v súlade so súčasnými CMR uvedenými v nasledujúcej tabuľke:

Látka klasifikovaná ako:           Všeobecné koncentračné limity vedúce ku klasifikácii zmesi ako:
 Kategória 1Kategória 2
Kategória 1≥ 0.1 % 
Kategória 2 ≥ 1 %

Verejná konzultácia sa začala 20. septembra a potrvá do 18. októbra 2022. https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13578-Introducing-new-hazard-classes-CLP-revision_en?_cldee=83hO9r11Zi_3vkQEDB9YDx2cSX0yrcAC_5Ad1y6k2tel-cPpaUoAk4pVNROPoxHj&recipientid=lead-96dcfb5762abec118136005056952b31-e498d72c24f246daa5016793ae8a45fc&esid=61747dc1-7939-ed11-813f-005056b9310e

EkotoxInfo 09/2022 

EkotoxInfo 09/2022 

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy:

 1. Karty bezpečnostných údajov 2022 – nezmeškajte termíny
 2. Zlúčeniny chrómu – termín autorizácie
 3. Autorizácia chrómu VI – informačné stretnutie pre skupiny žiadateľov
 4. Autorizácia biocídny výrobkov – pripravte sa
 5. DDAC – blíži sa schvaľovanie biocídnych účinných látok
 6. SIEF Concawe aktualizácia informácií
 7. Regulácia limitov nečistôt THC
 8. Deväť návrhov na identifikáciu nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)
 9. Nové termíny ekotox webových seminárov

Karty bezpečnostných údajov 2022 – nezmeškajte termíny

Európska komisia zmenila prílohu II k nariadeniu REACH, ktorá sa týka zostavovania kariet bezpečnostných údajov (KBÚ): NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 z 18. júna 2020, ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH).

 1. december 2022 – po tomto dátume bude potrebné aktualizovať všetky karty bezpečnostných údajov podľa nových požiadaviek.

EKOTOX KBÚ: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/

Zlúčeniny chrómu – termín autorizácie

Žiadosti spoločností o autorizáciu oxidu chrómu podľa nariadenia REACH sa v súčasnosti zrýchľujú. Spoločná autorizácia, o ktorú pôvodne požiadalo konzorcium CETAC (a ďalšie), bude po septembri 2024 neúčinná. Preto ak chcú výrobcovia, ktorí majú licenciu od konzorcia CETAC, pokračovať v používaní oxidu chrómového, mali by teraz podniknúť príslušné kroky.

Pre spoločnosti, ktoré používajú oxid chromitý, existujú 2 hlavné povinnosti:

• Včas požiadať o autorizáciu podľa nariadenia REACH;
• Dodržiavať podmienky, ktoré dodávatelia oznámili prostredníctvom rozšírených kariet bezpečnostných údajov a oznámenia agentúre ECHA do 3 mesiacov od prvého dňa dodávky.

EKOTOX AUTORIZÁCIA: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

Autorizácia chrómu VI – informačné stretnutie pre skupiny žiadateľov
Keďže sa v nadchádzajúcich rokoch očakáva vysoký počet žiadostí o autorizáciu na použitie šesťmocného chrómu (Cr(VI)), spôsob informačných stretnutí pre tieto použitia sa zmení. V budúcnosti sa budú organizovať pre skupiny viacerých žiadateľov. Prvé skupinové zasadnutie sa uskutoční 15. februára 2023 a potom sa budú organizovať ďalšie podľa potreby. Budúce termíny budú oznámené v bulletine.

EKOTOX AUTORIZÁCIA: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/


Autorizácia biocídny výrobkov – pripravte sa

Európske postupy sa vzťahujú na biocídne výrobky, ktorých všetky účinné látky boli: schválené v danej skupine výrobkov (PT), t. j. prešli hodnotením v rámci programu preskúmania, alebo sú zaradené do prílohy I k nariadeniu č. 528/2012, t. j. ide o účinné látky s nízkym rizikom pre zdravie ľudí a životné prostredie. Príprava príslušných informácií, výskumu a registračnej dokumentácie trvá približne 2 roky. Aby sa výrobok udržal na trhu, je vhodné začať prípravy na registráciu v nových postupoch.

EKOTOX BIOCÍDNE VÝROBKY: https://ekotoxcenters.eu/biocidy/

DDAC – blíži sa schvaľovanie biocídnych účinných látok

Už existuje návrh vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ), ktorým sa schvaľuje didecyldimetilamóniumchlorid ako účinná látka na použitie v biocídnych výrobkoch skupín výrobkov 1 a 2 v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012. Ak predávate výrobky DDAC pre skupiny výrobkov PT1 PT 2, musíte podať žiadosť podľa nových európskych postupov pred uvedeným termínom.

Information on biocides – ECHA (europa.eu)

SIEF Concawe aktualizácia informácií

Vzhľadom na sankcie EÚ voči Rusku, ktoré vstúpili do platnosti 3. júna 2022, je podľa informácií poskytnutých fórom SIEF na ďalšie využívanie priestoru SIEF potrebné do 19. septembra 2022 predložiť príslušné osvedčenie o obchodnej zhode. Podrobnosti o obchodných obmedzeniach sú uvedené vo vykonávacom nariadení Rady (EÚ) 2022/878.

https://www.siefspace.eu/archive/5cd63cfd-9b64-4e84-994d-3946761de46b-77J6Fs

Regulácia limitov nečistôt THC

Európska komisia oznámila maximálne limity kontaminácie THC v potravinách pre konopné semená, čiastočne mleté konopné semená a tiež pre olej. Bola tiež pridaná položka pre ekvivalenty delta-9-tetrahydrokanabinolu. Nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 2023.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1393&from=PL

Deväť návrhov na identifikáciu nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)

Agentúra ECHA očakáva pripomienky k deviatim návrhom na identifikáciu nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy. Pripomienky môžete zasielať do 17. októbra 2022.

EKOTOX SVHC: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/

Nové termíny ekotox webových seminárov

Na webovej stránke Ekotox sú nové termíny webinárov na rok 2022. Centrá Ekotox organizujú na požiadanie aj školenia venované potrebám danej spoločnosti. Navštívte našu webovú stránku!

https://ekotoxtraining.com/webinars-list/

Ukrajinský kabinet schválil návrh zákona o nakladaní s chemickými látkami

Ukrajinský kabinet schválil návrh zákona o nakladaní s chemickými látkami

Ukrajinský kabinet ministrov schválil návrh zákona, ktorý by v prípade prijatia znamenal vytvorenie národného rámca pre manažment chemických látok s významnými povinnosťami pre priemysel. Návrh zákona, ktorý bol schválený 13. septembra, by znamenal zavedenie:
-povinnú registráciu všetkých chemických látok;
-systém klasifikácie nebezpečných látok;
-obmedzenie a zákaz používania obzvlášť nebezpečných látok;
-a povinnosti pre podniky.

Navrhovaný zákon by pomohol chrániť životné prostredie pred znečistením, ako aj znížiť úroveň chorôb spojených s vystavením nebezpečným chemickým látkam, uviedol ukrajinský kabinet ministrov v tlačovej správe.
Podnikateľské subjekty dostanú “jasné pravidlá” harmonizované s medzinárodnými a európskymi normami. “To im uľahčí prístup na zahraničné trhy,” dodalo.

Povinnosti priemyslu
Návrh zákona bude okrem iných povinností vyžadovať, aby “podnikateľské subjekty”:
-spĺňať požiadavky týkajúce sa registrácie látok a bezpečného zaobchádzania s chemickými zmesami;
-vykonávať hodnotenie bezpečnosti chemických látok;
-poskytovať informácie o “nebezpečných” látkach, chemických incidentoch a prípadoch znečistenia životného prostredia;
-zaviesť systém chemickej bezpečnosti a riadenia chemických zmesí založený na prístupe orientovanom na riziko;
-vykonávať klasifikáciu nebezpečnosti chemických zmesí a identifikáciu nebezpečných látok a
-vykonávať hodnotenie rizika z hľadiska nebezpečenstva pre životné prostredie a zdravie obyvateľstva počas výroby a používania chemických zmesí vrátane ich používania vo vedecko-technickom a výskumno-technologickom vývoji a pri výrobe nových látok.

Kandidátske krajiny EÚ

Návrhom zákona by sa tiež implementovali ustanovenia Bazilejského dohovoru, Rotterdamského dohovoru a Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach (POPs).
Návrh zákona je v procese posúdenia ukrajinským parlamentom.

Začiatkom tohto mesiaca Ukrajina prijala zákon, ktorým sa zakazuje výroba a používanie všetkých produktov a materiálov obsahujúcich azbest a azbest. V návrhu nariadenia, ktorý je otvorený na konzultáciu, navrhla aj obmedzenie používania antibakteriálnej chemikálie triklosan v materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami.