aktuality

Návrh na reštrickie – nebezpečné kontaminanty v detských plienkach

Návrh na reštrickie – nebezpečné kontaminanty v detských plienkach

Kontaminanty: polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), furány, dioxíny, polychlórované bifenyly (PCB) a formaldehyd

ECHA pôvodný článok – link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/keeping-harmful-chemicals-out-of-baby-nappies

Francúzska agentúra pre potraviny, životné prostredie, zdravie a bezpečnosť (Anses) publikovala v januári 2019 štúdiu na základe laboratórnych analýz vykonávaných v dvoch rôznych laboratótiách so zameraním na 23 produktov dostupných na francúzskom trhu s cieľom zistiť, či použitie jednorazových detských plienok môže byť spojované s negatívnymi zdravotnými účinkami.

Hodnotenie rizík sa zakladalo na výsledkoch laboratórnych testov a údajov z literatúry.

Na základe tohto hodnotenia sa ukázalo, že zdravotné prahové hodnoty boli prekročené pre PAU, furány, dioxíny, polychlorované bifenyly a sumu týchto látok.

Prevažná časť nájdených chemických látok v detských plienkach sa považujú za kontaminanty, pretože do týchto výrobkov sa cielene pridávajú len parfumy a vonné látky.

Pre prípravu legislatívneho návrhu pre reštrikcie Anses potrebuje viac informácií – výzva na poskytnutie informácií (dôkazov) je otvorená do 31. marca 2020.

Potrebné dôkazy zahŕňajú napríklad:

 • Rozsah navrhovaných obmedzení – typy detských plienok a informácie o látkach ktoré je potrebné do návrhu zahrnúť;
 • Hodnotenie expozície – expozícia detí predmetným látkam, použitie jednorazových plienok v rôznych krajinách EÚ;
 • Koncentračné limity a analytické metódy – informácie o štandardizovaných metódach testovania;
 • Alternatívy – zváženie látok ktoré nie sú cielene pridávané, ale sú kontaminantami alebo reziduami; a
 • Socio-ekonomický dopad mozných obmedzení – berúc do úvahy náklady a benefity pre všetky zúčastnené strany.

Dokumentácia s návrhom obmedzení by mala byť predložená v októbri 2020.

Viac informácií na stránkach Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/reach/    


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxskECHA začne od apríla 2020 kontrolovať správy o chemickej bezpečnosti

ECHA začne od apríla 2020 kontrolovať správy o chemickej bezpečnosti

Počnúc aprílom 2020 začne Európska chemická agentúra (ECHA) kontrolovať úplnosť správ o bezpečnosti chemických látok (CSR) v prípade registrovaných látok – prítomnosť informácií o použitiach a expozícii rovnako ako charakterizácii rizík.

ECHA link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/make-sure-your-chemical-safety-report-is-complete-we-ll-start-to-check-in-april

Kontrola správ o chemickej bezpečnosti bude založená na informáciách o použitiach uvedených v registračnej dokumentácii.

ECHA bude kontrolovať kompletnosť správ o chemickej bezpečnosti u všetkých registrácií pre látky registrované nad 10 ton ročne a súčasne klasifikovaných ako nebezpečných pre životné prostredie alebo zdravie ľudí, alebo perzistentných, bioakumulatívnych a toxických.

V prípade spoločných registrácií individuálne CSR nebudú kontrolované, keďže vychádzajú zo správy o chemickej bezpečnosti podanej vedúcim registrujúcim.

Nové kontroly správ o chemickej bezpečnosti sa zamerajú na overenie prítomnosti požadovaných elementov, nie na adekvátnosť zaslaných informácií. Kontroly sa budú týkať pôvodne podanej dokumentácie aj upravenej a doplnenej dokumentácie.

V prípade že správu o chemickej bezpečnosti nebude možné otvoriť, alebo je napísaná v inom ako v oficiálnom jazyku členských krajín EÚ, bude považovaná za nekopletnú a jej podanie nebude úspešné.

Určité úpravy sa budú týkať aj elektronickej kontroly kompletnosti registračnej dokumentácie. Na zabezpečenie splnenia základných požiadaviek na informácie uvedené v článkoch VII-X nariadenia REACH, ECHA zlepšuje kontrolu kľúčových parametrov nebezpečnosti. Podrobnejšie kontroly sa budú týkať nasledovných oblastí: mutagenita, reprodukčná toxicita a degradabilita.

Elektronická kontrola sa zameria aj na životný cyklus látok. To znamená, že na základe popisu použitia bude predmetom kontroly prítomnosť informácií o servisnom životnom cykle výrobkov.

Keďže tieto zmeny budú súčasťou elektronickej kontroly, budú tiež zaradené do novej verzie validačného asistenta programu IUCLID, ktorého použitie sa vyžaduje pred zaslaním informácií do ECHA.

Upravená verzia validačného asistenta kontroly kompletnosti sa začne uplatňovať na konci apríla vydaním novej verzie balíka IUCLID.

Viac informácií o REACH registrácii na stránkach Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/reach/reach-registracia/   


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk11 chemických látok bolo pridaných do REACH autorizačného zoznamu

11 chemických látok bolo pridaných do REACH autorizačného zoznamu

Európska komisia prijala nariadenie ktorým bol REACH autorizačný zoznam rozšírený o 11 látok –Príloha XIV nariadenia REACH.

eur-lex.europa link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0171&from=SK  

Nariadenie o zaradení nových 11 látok bolo zverejnené 6. februára 2020 – Nariadenie Komisie (EU) 2020/171. Ich zaradenie do autorizačného zoznamu rozšírilo počet látok v Prílohe XIV z pôvodných 43 na 54.

Súvislosti

REACH autorizačný proces má za cieľ zabezpečiť, že látky vzbudzujúce obzvlášť veľké obavy budú progresívne nahrádzané menej nebezpečnými látkami alebo technológiami, tam kde je to technicky a ekonomicky realizovateľné a sú k dispozícii vhodné alternatívy.

Autorizačný proces sa zaháji, keď členský štát EÚ alebo ECHA, na základe požiadavky Komisie, navrhne látku na zaradenie medzi látky vzbudzujúce obzvlášť veľké obavy (SVHC).

Viac o SVHC látkach na Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/reach/svhc-latky/

Autorizačný proces popisuje schéma uvedená nižšie:

Link to ECHA: https://echa.europa.eu/substances-of-potential-concern

Látky zaradené do REACH autorizačného zoznamu  dňa 6. februára 2020 a ich SVHC vlastnosti:

Viac informácií o REACH autorizácii a povinnostiach pre spoločnosti používajúce látky do REACH autorizačného zoznamu: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxskKontrola deklarovanej veľkosti spoločností ktoré registrovali chemické látky

Kontrola deklarovanej veľkosti spoločností ktoré registrovali chemické látky

Európska chemická agentúra (ECHA) v krátkom čase zaháji verifikáciu doklarovaných veľkostí podnikov, ktoré sa v rámci REACH registrácie deklarovali ako malé a stredné podniky. Týka sa to spoločností, ktoré registrovali chemické látky v rokoch 2016-2019.

Správne dokumenty potvrdzujúce zaradenie medzi MSP musia byť vložené v rámci príslušného konta spoločnosti v REACH-IT.

V prípade že deklarácia veľkosti spoločnosti je nesprávna, je potrebné bezodkladne informovať ECHA a zaslať správu na: sme-verification@echa.europa.eu a do 11. februára 2020 musia byť vložené do REACH-IT.

Pokiaľ dôjde k úprave údajov o veľkosti spoločnosti predtým ako ECHA zaháji verifikáciu registrujúceho, nebude čeliť pokute za nesprávne určenie veľkosti spoločnosti, predmetom úhrady bude len rozdiel registračného poplatku za zvýšenú tonáž.

Pokiaľ v rámci verifikačného procesu bude zistené že spoločnosť deklarovala nesprávnu veľkosť podniku pri registrácii látky, administratívna pokuta môže dosiahnuť 19 900€ a samozrejme bude potrebné doplatiť aj rozdiel v rámci registračného poplatku.

Postup krok za krokom ako správne určiť veľkosť podniku je dostupný na stránkach ECHA.

Je tiež dôležité, aby spoločnosti pravidelne kontrolovali svoje konto v REACH-IT pre komunikáciu s ECHA, zabezpečili správne kontaktné údaje a včasnú reakcii na požiadavky ECHA.

Viac informácií o REACH legislatíve a povinnostiach pre spoločnosti: https://ekotoxcenters.eu/reach/


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxskPredaj on-line – kontrola produktov obsahujúcich nebezpečné látky

Predaj on-line – kontrola produktov obsahujúcich nebezpečné látky

Práve začali inšpekcie v rámci 8. hlavného projektu Fóra pre dodržiavanie európskej chemickej legislatívy. Projekt je zameraný na kontrolu dodržiavania požiadaviek nariadení REACH, CLP a nariadenia o biocídnych prípravkoch pri on-line predaji nebezpečných látok, zmesí, biocídnych prípravkov a produktov na trhoch členských štátov EÚ a EEA.

https://echa.europa.eu/-/inspectors-to-check-products-sold-online-that-contain-harmful-substances

8. projekt Fóra na dodržiavanie európskej chemickej legislatívy (REF-8) zameraný na kontrolu internetového predaja chemických látok, zmesí a výrobkov vstúpil do realuizačnej fázy a bude prebiehať do 31. decembra 2020. Na projekte spolupracuje 29 krajín.

Tieto kontroly nadväzujú voľne na kontrolné aktivity vykonané v predchádzajúcom období a na základe Záverečnej správy „Final report on the Forum Pilot Project on CLP focusing on control of internet salesReporting period: January – October 2017“:
Bolo celkom zistených 1 083 (82.4 %) prípadov nesúladu s Článkom 48(2) nariadenia CLP.
V prípade 83.3 % porušení pravidiel sa jednalo o absenciu informácií o nebezpečnosti resp. dodatočných informácií.

Celá správa: https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/forum_project_report_on_control_of_internet_sales_en.pdf

REF-8 projekt je zameraný na výrobky pre širokú verejnosť a profesionálne použitie ponúkaných na súkromných internetových stránkach (webshopoch) a na predajných platformách ako sú Amazon and eBay.

Inšpektori budú kontrolovať, či kupujúci sú informovaní o prítomnosti nebezpečných chemických látok v produktoch pred ich zakúpením a či sú dodržiavané príslušné časti predmetnej legislatívy. Kontrola sa môže zacieliť na informácie poskytované v rámci reklamy, alebo priamo nákupom produktu a jeho následnou analýzou.

Inšpektori sa môžu napríklad zamerať na látky zakázané/obmedzené vo výrobkoch ktoré sú široko predávané online (hračky, textílie) a zisťovať plnenie požiadaviek definovaných nariadením REACH.

V prípade biocídnych výrobkov sa projekt zameria na biocídne produkty uvádzané na trh v rámci autorizácie, ale aj na výrobky uvádzané na trh v rámci prechodných ustanovení.

Projekt sa zameria na internetový predaj produktov a internetovú reklamu, ale inšpektori môžu priamo navštíviť spoločnosti pre fyzickú kontrolu na mieste, pokiaľ bude tento spôsob pre daný prípad relevantný.

Výsledky projektu budú zverejnené koncom roka 2021.

Viac informácií o REACH legislatíve a povinnostiach pre spoločnosti: https://ekotoxcenters.eu/reach/


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxskKandidátsky zoznam bol rozšírený o 4 nové SVHC látky

Kandidátsky zoznam bol rozšírený o 4 nové SVHC látky

Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) obsahuje aktuálne 205 látok. ECHA link: https://echa.europa.eu/-/four-new-substances-added-to-candidate-list

Helsinky, 16. január 2020 – ECHA pridala do zoznamu kandidátskych látok tri látky vzhľadom na ich reprodukčnú toxicitu a štvrtú na základe kombinácie iných vlastností predstavujúcich porovnateľnú nebezpečnosť. Zaradenie látky perfluorobután sulfónová kyselina (PFBS) a jej solí bola do zoznamu zaradená pri súčinnosti s Komisiou členských štátov (the Member State Committee (MSC)).

REACH kandidátsky zoznam a súvislosti

Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) je zoznam látok, ktoré môžu mať vážne škodlivé účinky pre zdravie ľudí a životné prostredie. Látky zaradené do kandidátskeho zoznamu známe ako SVHC látky sú kandidátmi na zaradenie do REACH autorizačného zoznamu. Ak sú látky zaradené do autorizačného zoznamu, priemyselné spoločnosti musia požiadať o povolenie pre možné použitie látky aj po dátume zákazu.

Spoločnostiam môžu vyplývať povinnosti v súvislosti so zaradením látky do REACH kandidátskeho zoznamu. Tieto povinnosti sa môžu týkať látok ako takých, v zmesiach, alebo vo výrobkoch. Každý dodávateľ výrobku ktorý obsahuje látku uvedenú v kandidátskom zozname v koncentrácii vyššej ako 0,1% hm. Má povinnosti komunikovať túto skutočnosť svojim odberateľom v dodávateľskom reťazci a konzumentom. Navyše dovozcovia a výrobcovia výrobkov obsahujúcich takúto látku majú 6 mesiacov od jej zaradenia do kandidátskeho zoznamu (v tomto prípade je to 16.1.2020) na vykonanie notifikácie (nahlásenia) do Európskej chemickej agentúry (ECHA).

Viac o SVHC látkach na Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/reach/svhc-latky/

Látky zaradené do REACH kandidátskeho zoznamu  16. januára 2020:

Viac informácií o REACH autorizácii a povinnostiach pre spoločnosti používajúce látky do REACH autorizačného zoznamu: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk

SCIP databáza – povinnosti pre výrobcov, dovozcov a distribútorov výrobkov na trhu EÚ od 5.1.2021

SCIP databáza – povinnosti pre výrobcov, dovozcov a distribútorov výrobkov na trhu EÚ od 5.1.2021

SCIP je databáza pre zber a poskytovanie informácií o záujmových látkach (Substances of Concern In articles) ako takých alebo v komplexných výrobkoch (produktoch) na základe požiadaviek Rámcovej smernice o odpadoch (Waste Framework Directive (WFD)).

Spoločnosti dodávajúce výrobky na trh EÚ obsahujúce látky vysokého záujmu (substances of very high concern (SVHCs)) uvedené v Kandidátskom zozname v koncentrácii vyššej ako 0.1% hmotnostných (w/w) v predmetnom výrobku  musia predložiť informácie Európskej chemickej agentúre (ECHA) počnúc 5. januára 2021.

SCIP databáza zabezpečí dostupnosť informácií o výrobkoch obsahujúcich Kandidátsky zoznam pre potreby celého životného cyklu výrobku a materiálov vrátane štádia odpadu. Takto sa informácie dostanú k spracovateľom odpadov a konzumentom.

Povinnosti poskytovať údaje ECHA sa týkajú nasledovných spoločností:

 • EÚ výrobcovia a montážne podniky, 
 • Dovozcovia do EÚ, 
 • EÚ distribútori výrobkov a ďalšie zúčastnené strany dodávateľského reťazca.

Predajcovia a iní dodávatelia výrobkov dodávajúci exkluzívne len konzumentom nemusia poskytovať informácie do SCIP databázy.

Dodávatelia výrobkov musia predložiť nasledujúce informácie do ECHA:

 • Informácie umožňujúce identifikáciu výrobku;
 • Názov, koncentračný rozsah a umiestnenie látky z Kandidátskeho zoznamu ktorá sa nachádza vo výrobku;
 • Iné informácie umožňujúce bezpečné použitie výrobku, najmä informácie o opatreniach pre štádium odpadu.

Informácie ktoré budú zaslané do SCIP databázy budú verejne dostupné a teda priamo k dispozícii spracovateľom odpadov na odstránenie nedostatkov pri zabezpečení relevantných informácií.

Ako ECHA definuje výrobok:

Podľa článku 3(3) REACH, výrobok:  je  predmet,  ktorý  počas  výroby  dostáva  konkrétny  tvar,  povrch  alebo  prevedenie,  ktoré  určuje  jeho  funkciu  vo  väčšej  miere  ako  jeho  chemické  zloženie.

_____________________________________________________________________

Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

•          *Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*
•          *Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*
•          *UFI kódy – *Webinár*
•          *Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni

_____________________________________________________________________

EKOTOX CENTERS – we can help you!

– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223

E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu

FB: Karta bezbečnostných údajov          

Linkedin: ekotoxsk

EkotoxInfo 12/2019 – prinášame Vám výber z aktuálych tém európskej chemickej legislatívy – posledný v roku 2019

EkotoxInfo 12/2019 – prinášame Vám výber z aktuálych tém európskej chemickej legislatívy – posledný v roku 2019

EkotoxInfo 12/2019 (18.12.2019)

Ekotox Centers

 1.  Výsledky kontrol 2019 – Fórum pre kontrolu dodržiavania európskej chemickej legislatívy
  2.    Databáza regulačných aktivít pre 21 000 chemických látok
  3.    CLP – zmeny v označovaní a balení

  4.    Školenia a webináre – prvý polrok 2020

 • *Výsledky kontrol 2019 – Fórum pre kontrolu dodržiavania európskej chemickej legislatívy

7.12.2019 Európska chemická agentúra zverejnila výsledky projektu Fóra pre dodržiavanie európskej chemickej legislatívy – 44 % nebezpečných zmesí na trhu EÚ porušuje požiadavky na správnu klasifikáciu a označovanie.

Inšpektori z 29 krajím skontrolovali 3 391 zmesí v 1 620 spoločnostiach (výorbcovia, dovozcovia, následní užívatelia a distribútori).

17 % kontrolovaných zmesí bolo nesprávne klasifikovaných, čo mohlo viesť ku nesprávnemu označovaniu a teda nesprávnym informáciám o bezpečnom použití.

Skupina látok s najvážnejšími nebezpečnými vlastnosťami (karcinogénne, mutagénne, reprodukčne toxické a resporačné sinzibilizátory) majú harmonizovanú klasifikáciu v celej EÚ s cieľom zabezpečiť adekvátny manažment rizík. U 9 % z kontrolovaných látok v rámci projektu nebola povinná harmonizovaná klasifikácia dodržaná.

Viac na stránkach ECHA: https://www.echa.europa.eu/-/44-of-hazardous-mixtures-not-compliant-with-classification-and-labelling-obligations

Ekotox služby pre kontrolu a správu KBÚ: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/

 • *Databáza regulačných aktivít pre 21 000 chemických látok

Prioritizácia chemických látok s cieľom ochrániť zdravie ľudí a životné prostredie sa deje v EÚ na rôznych úrovniach. Tento proces má byť zrozumiteľný a transparentný pre všetkých účastníkov. S týmto cieľom Európska chemická agentúra zverejnila zoznam 21 000 registrovaných chemických látok na trhu EÚ spolu s informáciami o prebiehajúcich aktivitách rôznych regulačných orgánov.

Chemické látky boli rozdelené do 5 skupín podľa štádia rozhodovacieho a hodnotiaceho procesu:

  • -Prebiehajúci manažment rizík: látky s potvrdeným nebezpečenstvom pre zdravie ľudí a životné prostredie;
  •  -Regulačné opatrenia pre kontrolu rizík v štádiu rozhodovania;
  • -Tvorba dát: látky pre ktoré sú potrebné ďalšie informácie na rozhodnutie, či ďalšie regulačné opatrenia sú potrebné;
  • -Aktuálne nie sú odporúčané ďalšie regulačné aktivity;
  • -Zatiaľ neurčené: látky registrované podľa nariadenia REACH, ale zatiaľ nezaradené do žiadnej z kategórií.

Viac na stránkach ECHA: https://www.echa.europa.eu/-/mapping-the-chemical-universe-list-of-substances-by-regulatory-action-published

Ekotox REACH skríning/audit: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/reach-clp-skrining/

 • *CLP – zmeny v označovaní a balení

V roku 2020 začnú platiť nové požiadavky 12. ATP ktoré mení a dopĺňa nariadenie CLP so zmenami napríklad:

 • -Nová trieda nebezpečnosti; zmeny v klasifikačných kritériách pre látky a zmesi, ktoré pri kontakte s vodou emitujú prchavé plyny;
 • -Zmeny v klasifikačných kritériách pre výbušniny;;
 • -Rozhodovacia hodnota pre určenie aspiračnej nebezpečnosti pri klasifikácii zmesí vychádzajúc z prítomných zložiek stanovená na >=1%.

Okrem toho je potrebné vziať do úvahy zmeny harmonizovaných klasifikácií chemických látok, požiadavky na označovanie – uplatňovanie požiadaviek na piktogramy; požiadavky na používanie UFI kódov pre profesionálne a spotrebiteľské použitia od 5.1.2021 a ďalšie požiadavky.

Viac o UFI: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/oznacovanie-balenie/ufi-kod/

 • *Školenia a webináre – prvý polrok 2020

Začíname už 8.1. webinárom „Kozmetické výrobky – legislatívne požiadavky“

V ponuke okrem iného nájdete aj:

  • -Manažment chemických látok v podniku – *Webinár* – 9.1.2020
  • -REACH v roku 2020 *Webinár* – 10.1.2020
  • -Hodnotenie rizík chemických látok – BOZP *Webinár* – 15.1.2020
  • -SW Chemdox (tvorba a správa KBÚ) *Webinár* – 17.1.2020
  • -Automotive – komunikácia v dodávateľskom reťazci *Webinár* – 22.1.2020
  • -Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy *Webinár* – 23.1.2020
  • -REACH autorizácia *Webinár* – 31.1.2020
  • -REACH manažer kurz (SK) Bratislava, Kurz 2 dni – 5.-6.2.2020

Kompletný zoznam školení a webinárov: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


Prajeme Vám príjemné prežitie Vianočných sviatkov a všetko naj v roku 2020!

Pokiaľ máte nejaké otázky, prosím neváhajte napísať nám email, alebo zavolať na kontakty uvedené nižšie.

So želaním pekného dňa,


EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmentu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F
821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
Mobil: +421 903 413 711
E-mail: ekotox@ekotox.sk

Weby: https://ekotoxcenters.euhttp://reachconference.eu/
Facebook: Ecotoxicological Centers

Pre odhlásenie z odberu noviniek kliknite na tento link.

Notifikácia nebezpečných zmesí v európskom systéme od roku 2021

Notifikácia nebezpečných zmesí v európskom systéme od roku 2021

Európska komisia prijala „delegovaný akt“ ktorým doplnila nariadenie CLP tým, že posunula termín pre prvé nahlasovanie harmonizovaných informácií do toxikologických centier (poison centres) z 1.1.2020 na 1.1.2021 pre zmesi určené pre spotrebiteľské použitie.

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2019/SK/C-2019-7611-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF

Komisia stále pracuje na dodatočných úpravách Prílohy VIII nariadenia CLP s cieľom vyriešiť niektoré problémy, ktoré potrebujú úpravu tak, aby bolo možné plne vykonať notifikačné povinnosti. Tieto úpravy budú publikované v priebehu roka 2020.

Požiadavky na harmonizované informácie o nebezpečných zmesiach sa líšia od notifikácií ktoré teraz vyžadujú národné orgány členských štátov EÚ. Je preto potrebné začať riešiť nové povinnosti systematicky – spraviť si inventarizáciu požadovaných a dostupných dát, identifikovať chýbajúce informácia a spôsob ako ich zadovážiť tak, aby boli v zhode s požiadavkami Prílohy VIII nariadenia CLP.

Nezávisle na tom kde sa spoločnosť nachádza z pohľadu dodávateľského reťazca, o povinnosti nahlasovať údaje rozhoduje konečné použitie zmesi. Dodávateľ ktorý je na začiatku dodávateľského reťazca by mal poskytnúť čo najskôr informácie následným užívateľom, ktorí sú blízko ku spotrebiteľským použitiam, aby mohli správne a včas vykonať príslušné notifikácie.

Na účely notifikácie bol sprístupnený online portál pre podanie informácií na stránkach ECHA (ECHA Submission portal). Spoločnosti môžu využiť tento nástroj pre notifikáciu ich produktov. Rovnako však platí, že spoločnosti nie sú povinné používať výlučne tento systém.

Software CHEMDOX poskytuje komplexné IT riešenia pre UFI a notifikačné informácie a poskytuje tak veľmi výhodné riešenia pre svojich používateľov.

ECHA odporúča 5 krokov pre plnenie notifikačných povinností:

 • Začať s prípravou a zistiť si ktoré členské štáty akceptujú harmonizovanú notifikáciu a ktoré budú vyžadovať individuálne podania, prípadne kombináciu oboch;
 • Vykonať analýzu stavu a identifikáciu chýbajúcich informácií;
 • Aktívne konať, pokiaľ treba vytvoriť pracovné skupiny, komunikovať, sledovať aktuálny vývoj;
 • Investovať do komunikácie v dodávateľskom reťazci;
 • Určiť ktorý nástroj je najvhodnejší pre prípravu a vykonanie notifikácií.

Viac informácií o nariadení CLP: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/clp/

—————————————————————————————————————–

Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

•          Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*

•          Manažment chemických látok v podniku – *Webinár*

•          UFI kódy – *Webinár*

•          Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni


EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.

Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu

FB: Karta bezbečnostných údajov       

Linkedin: ekotoxsk

SCIP databáza pomôže zlepšiť transparentnosť v prípade nebezpečných látok vo výrobkoch

SCIP databáza pomôže zlepšiť transparentnosť v prípade nebezpečných látok vo výrobkoch

ECHA zverejnila informácie o požiadavkách ktoré súvisia s pripravovanou databázou (SCIP) o výrobkoch obsahujúcich látky uvedené v Kandidátskom zozname (SVHC).

Spoločnosti budú musieť posielať informácie do databázy počnúc januárom 2021.

Podľa „Rámcovej smernice o odpadoch“ dodávatelia výrobkov, ktoré obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (SVHC), uvedené v kandidátskom zozname, musia poskytnúť informácie o predmetných látkach vo výrobkoch ako takých, alebo komplexných výrobkoch (produktoch).

Prototyp databázy je naplánovaný na začiatok roka 2020. Neskôr v tom istom roku bude databáza rozšírená a doplnená o ďalšie funkcionality. Spoločnosti uvádzajúce výrobky na trh EÚ budú musieť zasielať notifikácie od 5. januára 2021. Cieľom je podporiť substitúcie nebezpečných látok a cirkulárna ekonomika.

Dodávatelia výrobkov poskytnú:

 • informácie umožňujúce identifikáciu výrobku;
 • názov, koncentračný rozsah a umiestnenie SVHC látky vo výrobku;
 • a tiež pravdepodobne aj informácie o bezpečnom použití výrobku.

SCIP databáza poskytne spracovateľom odpadov informácie a nebezpečných látkach v odpadoch ktoré spracúvajú, takže materiálové toky môžu byť potenciálne „vyčistené“ pred recykláciou a opätovným použitím výrobkov tak, aby sa zabezpečila naozajstná a bezpečná cirkulárna ekonomika.

Navyše, zvýšená transparentnosť pri informáciách o prítomnosti nebezpečných látok pomôže konzumentom sa lepšie rozhodovať na základe relevantných informácií pri kúpe tovarov a bezpečnom použití a následnom zneškodnení takýchto výrobkov.

https://echa.europa.eu/sk/-/scip-database-will-improve-transparency-on-hazardous-substances-in-articles

Dňa 12. novembra sa uskutočnil v Helsinkách seminár so zameraním na SCIP. Záznam z rokovaní: https://www.echa.europa.eu/-/scip-workshop-12-november-2019

Prehľad povinností vyplývajúcich zo zaradenia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) na zoznam kandidátskych látok

SVHC látky

 • Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia svojim zákazníkom poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku.
 • Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku. Tieto informácie musia poskytnúť do 45 dní od doručenia žiadosti.
 • Výrobcovia alebo dovozcovia výrobkov z EÚ a EHP musia informovať agentúru ECHA o tom, či ich výrobok obsahuje látku na zozname kandidátskych látok. Táto povinnosť platí, ak sa látka nachádza v týchto výrobkoch v množstvách celkovo nad jednu tonu na výrobcu alebo dovozcu ročne a ak je látka prítomná v týchto výrobkoch v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %.

—————————————————————————————————————–

Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

•          Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*

•          Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*

•          UFI kódy – *Webinár*

•          Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni


EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.

Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu

FB: Karta bezbečnostných údajov       

Linkedin: ekotoxsk