aktuality

Diizokyanáty na pracovisku: hodnoty OEL a BEL pre olovo a jeho anorganické zlúčeniny 

Diizokyanáty na pracovisku: hodnoty OEL a BEL pre olovo a jeho anorganické zlúčeniny 

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2024/869 

ktorou sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES a smernica Rady 98/24/ES, pokiaľ ide o limitné hodnoty olova a jeho anorganických zlúčenín a diizokyanátov 

 Európsky parlament po prvýkrát prijal nové limity vystavenia diizokyanátom. 

Smernica (EÚ) 2024/869: smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2024/869 z 13. marca 2024, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/37/ES a smernica Rady 98/24/ES, pokiaľ ide o limitné hodnoty pre olovo a jeho anorganické zlúčeniny a pre diizokyanáty (europa.eu) 

Webová stránka spoločnosti Ekotox Chemicals ManagementI: https://ekotox.eu/chemicals-management/ 

Školenia a webináre:  https://trainingeu.eu/

REACH Konferencia 2024: Konferencia REACH 2024 – školenie Ekotox 

Kontrola plnenia povinností PCN – ECHA’s Enforcement Forum

Kontrola plnenia povinností PCN – ECHA’s Enforcement Forum

Helsinky, 25. marca 2024

Fórum agentúry ECHA pre presadzovanie práva pripravuje projekt na kontrolu, či dodávatelia nahlásili toxikologickým centrám zmesi s obsahom nebezpečných chemických látok. Oznámenia do toxikologického centra (PCN = Posion Centre Notification) umožňujú primeranú reakciu na núdzové situácie.

Cieľom kontrol je chrániť zdravie ľudí presadzovaním požiadavky, aby dodávatelia oznamovali vnútroštátnym orgánom informácie o nebezpečných zmesiach. Vnútroštátne orgány sprístupňujú tieto informácie toxikologickým centrám, aby mohli v prípade núdze poskytovať poradenstvo občanom alebo zdravotníckemu personálu. Toxikologické centrá musia mať správne informácie o nebezpečných zmesiach, aby sa zabezpečilo, že reakcia na núdzovú situáciu bude na základe týchto informácií dobre informovaná a primeraná.

Inšpektori skontrolujú, či bolo oznámenie predložené, a overia etikety zmesí a – v prípade potreby – karty bezpečnostných údajov. Presný rozsah kontrol sa určí v nadchádzajúcich mesiacoch.

Inšpekcie v rámci tohto projektu sa začnú v januári 2025 a budú pokračovať šesť mesiacov, pričom správa o projekte bude zverejnená koncom roka 2025.

ECHA Webstránka: h https://echa.europa.eu/sk/-/enforcement-authorities-will-check-poison-centre-notifications

Ekotox PCN & UFI webstránka: PCN – Nahlasovanie informácií agentúre ECHA – Ekotox Centers

Webináre a školenia: Trainingeu SK – TrainingEU

ECHA: Druhý dátum na plnenie podaní PCN do toxikologického centra ECHA bol bez problémov 

ECHA: Druhý dátum na plnenie podaní PCN do toxikologického centra ECHA bol bez problémov 


Od 1. januára 2024 budú musieť všetky nebezpečné zmesi určené len na priemyselné použitie vstupujúce na trh EÚ oznamovať v harmonizovanom formáte podľa prílohy VIII nariadenia CLP. Táto zmena je súčasťou úsilia o zlepšenie transparentnosti a bezpečnosti chemických látok v priemyselných aplikáciách.

Pred druhým dátumom na plnenie súladu pre zmesi na priemyselné použitie bol zaznamenaný malý nárast oznámení len na priemyselné použitie. Tento trend naznačuje zvýšený záujem o dodržiavanie predpisov a zvýšenú transparentnosť v priemyselných aplikáciách chemických látok. Oznámenia týkajúce sa výlučne priemyselného použitia však predstavujú približne 10 % všetkých oznámení v porovnaní so spotrebiteľským a profesionálneho použitia. 

Spoločnosti, ktoré svoje notifikovali priemyselné zmesi vo vnútroštátnom formáte pred 1. januárom 2024, musia aktualizovať svoje informácie. Tento proces aktualizácie do harmonizovaného formátu je nevyhnutný na zabezpečenie dodržiavania nových noriem v rámci EÚ. Oznámenie sa musí vykonať okamžite v harmonizovanom formáte, ak sa vykonajú akékoľvek zmeny v zložení zmesi, identifikátoroch výrobku, klasifikácii (z hľadiska nebezpečnosti pre zdravie alebo fyzikálnej nebezpečnosti) alebo toxikologickej nebezpečnosti.  

ECHA Webstránka: https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/second-poison-centre-notifications-compliance-date-passed-smoothly 

Ekotox PCN & UFI webstránka: https://ekotoxcenters.eu/nahlasovanie-informacii-na-ntic-a-agenture-echa/ 

EkotoxInfo 3/2024

EkotoxInfo 3/2024

REVÍZIA NARIADENIA O DETERGENTOCH (REFIT)

Čistiace prostriedky, ako každodenný spotrebiteľský a priemyselný produkt, majú významný vplyv na životné prostredie prostredníctvom znečistenia vôd. Úrovne zlúčenín fosforu a dusíka vedú k eutrofizácii riek, podzemné vody môžu byť znečistené, v prípade ak zložky detergentov nie sú úplne biologicky rozložiteľné, a mikroplasty z obalov sa hromadia v týchto prostrediach. Okrem toho detergenty stále obsahujú látky, ktoré majú vplyv na ľudské zdravie. Mnohé pracie prostriedky na trhu stále obsahujú nebezpečné látky, ktoré narúšajú endokrinný systém.

Dňa 28. apríla 2023 Komisia uverejnila návrh revízie nariadenia o detergentoch, ktorý ponúka dôležitú príležitosť na zlepšenie kontroly detergentov na európskom trhu a tým minimalizovať vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie.

Zámerom návrhu nariadenia je plniť Akčný plán nulového znečistenia (ZPAP) a Stratégiu pre udržateľnosť rozvoja v oblasti chemických látok (CSS).

 • Minimalizovať používanie nebezpečných látok (CMR, endokrinné rozrušovače , toxických  pre špecifický cieľový orgán pri jednorazovej expozícii, alebo pri opakovanej expozícii, senzibilizujúce pre dýchacie cesty, PBT, vPvB, PMT, vPvM, nebezpečné pre vodné prostredie, látky ovplyvňujúce imunitný, neurologický alebo dýchací systém a látky so špecifickou orgánovou toxicitou)
 • Znížiť používanie fosfátov a zlúčenín fosforu – stanovenie limitov v súlade s environmentálnou značkou EÚ
 • Zakázať používať akékoľvek plastové obaly pre tablety alebo kapsuly v prípade pracích prostriedkov
 • Rozšíriť požiadavky na biologickú odbúrateľnosť na všetky detergenty a povrchovo aktívnelátky

Účelom navrhovaného nariadenia je

 • zjednodušiť trhové pravidlá
 • zrušiť povinnosť poskytovať kartu s údajmi o zložení nebezpečných detergentov
 • zrušiť povinný zásah schválených laboratórií, ktoré vykonávali testy podľa nariadenia
 • možnosť požiadať o výnimku pre povrchovo aktívne látky, ktoré nespĺňajú kritérium konečnej biologickej odbúrateľnosti
 • výrobca detergentov a povrchovo aktívnych látok sídlo v  EÚ
 • zjednodušiť a zefektívniť označovanie
 • zaviesť dobrovoľné digitálne označovanie a tým znížiť náklady pre priemysel a zvýšiť zrozumiteľnosť označovania pre koncových užívateľov
 • rozlišovať medzi balenými výrobkami a výrobkami predávanými vo formáte náplne a spôsob ich označovania 
 • uľahčiť predaj inovatívnych bezpečných výrobkov (napr. detergenty na báze mikroorganizmov)
 • zaviesť bezpečnostné požiadavky pre výrobcov mikroorganizmy v detergentoch
 • povinnosť výrobcov označovať prítomnosť mikroorganizmov v detergentoch pre lepšiu informovanosť spotrebiteľov
 • zvýšiť udržateľnosť a bezpečnosť prostredníctvom jasných pravidiel pre opätovne naplnené čistiace prostriedky
 • spotrebitelia získajú potrebné informácie pri nákupe znovu plnených detergentov

Vízia nulového znečistenia do roku 2050 má za cieľ znížiť znečistenie vôd na úroveň, ktorá už nebude považované za škodlivá pre zdravie a prírodné ekosystémy.

Návrh nariadenia je dostupný na stránke: https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2023/0217/COM_COM(2023)0217_EN.pdf

Webstránky Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/detergenty/

Webináre Ekotox: https://trainingeu.eu/

Antverpská deklarácia

Antverpská deklarácia

Existuje naliehavá potreba jasnosti, predvídateľnosti a dôvery v Európu a jej priemyselnú politiku.

73 vedúcich predstaviteľov európskeho priemyslu z takmer 15 odvetví predstavilo 20. februára 2024 belgickému predsedovi vlády de Croovi a predsedníčke Európskej komisie von der Leyenovej svoje názory na budúci mandát európskych inštitúcií a potrebu uzavrieť priemyselnú dohodu popri zelenej dohode.

Hlavná požiadavka: „Postaviť priemyselnú dohodu do jadra nového európskeho strategického programu na roky 2024 – 2029“.

Vyhlásenie vyzýva vlády členských štátov, budúcu Európsku komisiu a Parlament:

01 Zaradiť priemyselnú dohodu do jadra nového európskeho strategického programu na roky 2024 – 2029.

02 Zahrnúť kapitolu o silnom verejnom financovaní do fondu zavádzania čistých technológií.

03 Urobiť z Európy globálne konkurencieschopného poskytovateľa energie.

04 Zameranie na infraštruktúru, ktorú Európa potrebuje.

05 Zvýšiť bezpečnosť EÚ v oblasti surovín.

06 Zvýšiť dopyt po výrobkoch s nulovou bilanciou bilancie, nízkouhlíkových výrobkoch a obehových výrobkoch.

07 Pákový efekt, presadzovanie, oživenie a zlepšenie jednotného trhu.

08 Inteligentnejší inovačný rámec.

09 Nový duch tvorby právnych predpisov.

10 Zabezpečiť, aby štruktúra umožňovala dosahovať výsledky.

The Antwerp Declaration webstránka: https://antwerp-declaration.eu/

Ekotox chemický manažment webstránky: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/

Methylparaben v kozmetických výrobkoch – nové stanovisko 

Methylparaben v kozmetických výrobkoch – nové stanovisko 

Vedecký výbor pre bezpečnosť spotrebiteľov SCCS – STANOVISKO k metylparabénu (CAS č. 99-76-3, EC č. 202-785-7) prijaté písomným postupom 14. decembra 2023. 

„Na základe posúdenia bezpečnosti po zvážení všetkých dostupných údajov a obáv súvisiacich s endokrinnou aktivitou VVBS zastáva názor, že používanie metylparabénu ako konzervačnej látky v kozmetických výrobkoch v koncentráciách do 0,4 % (vyjadrených ako kyselina) je bezpečné.“ 

Original document of SCCS: sccs_o_276_final.pdf (europa.eu) 

Ekotox webstránky pre kozmetickú bezpečnosť: https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/kozmeticke-vyrobky/  

Ekotox školenia & webináre: https://trainingeu.eu/  

Päť nebezpečných chemických látok bolo pridaných do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia EÚ REACH 

Päť nebezpečných chemických látok bolo pridaných do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia EÚ REACH 

Agentúra ECHA pridala na zoznam kandidátskych látok päť nových chemikálií. 

Jedna z nich je toxická pre reprodukciu, tri sú veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne. Ďalšia je toxická pre reprodukciu a perzistentná, bioakumulatívna a toxická.

Tieto chemické látky sa nachádzajú vo výrobkoch, ako sú atramenty a tonery, lepidlá a tesniace materiály. Taktiež ich možno nájsť v praciach a čistiach prostriedkoch.

Agentúra ECHA aktualizovala existujúcu položku na zozname kandidátskych látok pre dibutylftalát. Tým zahrnula jeho vlastnosti narúšajúce endokrinný systém pre životné prostredie.

Záznamy pridané do zoznamu kandidátskych látok 23. januára 2024: 
Názov látky EC ČÍSLO CAS ČÍSLO Dôvod zaradenia príklady použití 
2,4,6-tri-tert-butylphenol  211-989-5 732-26-3 Reprodukčne toxické látky (Článok 57c) Perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) (Článok 57d) Výroba inej látky; formulácia zmesí a v palivových produktoch. 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol 221-573-5 3147-75-9 Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB)  (Článok 57e) Výrobky na starostlivosť o vzduch, náterové hmoty, lepidlá a tesniace materiály, mazivá a tuky, leštidlá, vosky a pracie a čistiace prostriedky. 
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one  438-340-0 119344-86-4 Reprodukčne toxické látky (Článok 57c) Tlačiarenské farby a tonery, náterové výrobky. 
Bumetrizole 223-445-4 3896-11-5 vPvB  
(Článok 57e) 
Náterové hmoty, lepidlá a tesniace materiály a pracie a čistiace prostriedky. 
Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol  700-960-7 – vPvB  
(Článok 57e) 
Lepidlá a tesniace materiály, náterové hmoty, plnivá, tmely, omietky, modelovacia hlina, tlačiarenské farby a tonery a polyméry. 
Dibutyl phthalate (aktualizovaný záznam) 201-557-4 84-74-2 Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém  (Článok 57 písm. f) – životné prostredie) Kvapaliny na spracovanie kovov, pracie a čistiace prostriedky, laboratórne chemikálie a polyméry. 
Povinnosti pri zaradení látky do zoznamu kandidátskych látok 

Podľa nariadenia REACH majú spoločnosti zákonné povinnosti. Ak je ich látka zaradená do zoznamu kandidátskych látok, musia dodržiavať určité postupy.

Ak výrobok obsahuje látku zo zoznamu kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti, dodávatelia musia poskytnúť svojim zákazníkom a spotrebiteľom informácie o bezpečnom používaní tejto látky. Spotrebitelia majú právo pýtať sa dodávateľov, či výrobky, ktoré kupujú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy. 

Dovozcovia a výrobcovia výrobkov musia oznámiť agentúre ECHA, ak ich výrobok obsahuje látku na zozname kandidátskych látok, do šiestich mesiacov od dátumu jej zaradenia do zoznamu (23. januára 2024).  

Dodávatelia látok z EÚ a EHP, ktoré sa dodávajú buď samostatne, alebo v zmesiach, musia aktualizovať kartu bezpečnostných údajov, ktorú poskytujú svojim zákazníkom. 

Podľa rámcovej smernice o odpade musia spoločnosti informovať agentúru ECHA aj vtedy, ak výrobky, ktoré vyrábajú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti. Toto oznámenie je uverejnené v databáze agentúry ECHA obsahujúcej látky vzbudzujúce obavy vo výrobkoch (SCIP). 

Celý článok ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-adds-five-hazardous-chemicals-to-the-candidate-list 

Ekotox REACH autorizácia webstránky: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/  

Ekotox školenia a webináre: https://trainingeu.eu/  

Aktualizácia nariadenia EÚ CLP 01/2024 – 21. ATP 

Aktualizácia nariadenia EÚ CLP 01/2024 – 21. ATP 

1

Aktualizácia nariadenia EÚ CLP 01/2024 – 21. ATP 

21. ATP k nariadeniu CLP EÚ bolo zverejnené 5. januára 2024. Obsahuje nový zoznam harmonizovaných klasifikácií látok. 

Uplatňuje sa od 1. septembra 2025. 

Dodávatelia však už pred uvedeným dátumom môžu klasifikovať, označovať a baliť látky a zmesi v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 zmeneným týmto nariadením. 

Nové záznamy napr. Zahŕňajú  dimetylpropylfosfonát, dibutylcín maleát a dibutylcínoxid…

 

2

Klasifikácia olova je rozdelená pre olovený prášok a celistvé olovo:

3

“ DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/197 z 19. októbra 2023, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1272/2008, pokiaľ ide o harmonizovanú klasifikáciu a označovanie určitých látok.” 

EUR-LEX link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L_202400197 
Ekotox CLP webstránky: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/clp/ 
Školenia a webináre: https://trainingeu.eu/   

Dátum súladu alebo koniec prechodného obdobia – čo potrebujete vedieť 

Dátum súladu alebo koniec prechodného obdobia – čo potrebujete vedieť 

Dátum splnenia oznámení toxikologickým centrám – 1. január 2024 – nie je okamžitým konečným termínom.  


Skôr nariaďuje, aby od tohto dátumu všetky nové oznámenia pre zmesi určené výlučne na priemyselné použitie boli v súlade s harmonizovaným formátom. Tento formát je podrobne opísaný v prílohe VIII k nariadeniu CLP. To zahŕňa aj kód UFI na štítku. 

Agentúra ECHA pripomína spoločnostiam, aby posúdili stav svojich oznámení a skontrolovali harmonogramy poskytovania informácií v požadovanom harmonizovanom formáte. 

Táto správa je obzvlášť dôležitá pre tie spoločnosti, ktoré majú existujúce oznámenia predložené v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami. V takýchto prípadoch je možné využiť prechodné obdobie, ktoré sa skončí 1. januára 2025. Ak sa však počas tohto obdobia vyskytnú zmeny vo výrobku alebo zmesi, informácie sa musia predložiť v novom formáte. Tento formát je možný prostredníctvom portálu agentúry ECHA na predkladanie dokumentov.

Spoločnosti, ktoré využívajú prechodné obdobie, už môžu začať plánovať, ako a kedy aktualizovať svoje oznámenia a spravovať svoje plány na zmenu označovania. 

Priority presadzovania práva na úrovni EÚ na roky 2024 – 2025 

Priority presadzovania práva na úrovni EÚ na roky 2024 – 2025 

V nadchádzajúcich rokoch (2024 – 2025) sa ECHA fórum pre presadzobvanie práva a BPRS (Biocidal Products Regulation Subgroup). Zamerajú na harmonizáciu presadzovania kľúčových nariadení EÚ vrátane nariadení REACH, CLP, POP, PIC a BPR. Napriek tomu že toto sú primárne oblasti zamerania, fórum si zachováva flexibilitu pri riešení vznikajúcich problémov alebo nových priorít. 

Horizontálne priority presadzovania práva 

1.Dovoz a spolupráca s colnými orgánmi: 

Uprednostňovanie kontroly dovozu a spolupráce s colnými orgánmi, vychádza z alarmujúcej miery nedodržiavania predpisov – v rozmedzí od „17 % do 64 %“. V prípade rôznych nariadení. Tento trend bol zdôraznený v nedávnych projektoch presadzovania.

2.Online predaj: 

Riešenie závažného nesúladu (viac ako 75 %) pri online predaji chemických látok využitím nových právnych predpisov na posilnenie opatrení. Tento krok je súčasťou snahy o posilnenie presadzovania v tejto oblasti. 

3.Integrované presadzovanie: 

Zefektívnenie presadzovania pre oblasť chemických látok, zmesí alebo výrobkov regulovaných viacerými právnymi predpismi s cieľom zvýšiť efektívnosť a využívanie zdrojov. 

4.Posilnenie spolupráce: 

Zameranie sa na cezhraničnú spoluprácu a spoluprácu s rôznymi inšpekčnými službami. Tento prístup má za cieľ účinne presadzovať právne predpisy vrátane iniciatív, ako je integrované presadzovanie.

Špecifické priority v oblasti presadzovania práva: 

1. Regulačné opatrenia manažmentu rizík: 

Zdôraznenie presadzovania opatrení zameraných na látky vzbudzujúce obavy. Tento prístup sa zameriava na zlepšenie úrovní súladu s obmedzeniami, autorizáciou, harmonizovanou klasifikáciou a označovaním podľa nariadenia CLP. Obmedzeniami perzistentných organických látok a autorizáciou výrobkov BPR.

2. Informácie v dodávateľskom reťazci: 

Uprednostňovanie harmonizovaného presadzovania povinností súvisiacich s tokom informácií v dodávateľskom reťazci. Tento prístup sa zameriava na riešenie nedostatkov v kartách bezpečnostných údajov (KBÚ) a zlepšenie súladu.

3. Klasifikácia a označovanie: 

Riešenie vysokých úrovní nesúladu pri klasifikácii a označovaní zmesí so zameraním na povinnosti vyplývajúce z nariadenia CLP. 

4. Nové ustanovenia: 

Proaktívna harmonizácia presadzovania nových ustanovení, ktoré nadobudli účinnosť v plnom rozsahu, ako je oznamovanie nebezpečných zmesí a nové požiadavky na online predaj. 

Priority pre spôsoby práce v rokoch 2024 – 2025 

Práca fóra presahuje koordináciu presadzovania osobitných ustanovení.  

Pri uprednostňovaní svojej práce sa fórum bude riadiť nielen potrebou zlepšiť dodržiavanie predpisov s osobitnými úlohami („priority v oblasti presadzovania“), ale aj jasnou preferenciou toho, ako by sa ciele mali dosiahnuť.  

To zahŕňa uprednostňovanie praktického presadzovania prostredníctvom projektov a rýchleho riešenia politického a regulačného vývoja, ako je potreba úzko spolupracovať s colnými orgánmi alebo poskytovať poradenstvo v oblasti vykonateľnosti dôležitých nových obmedzení. 

Fórum preto zváži aj tieto zastrešujúce priority počas obdobia trvania tohto pracovného programu. 

Fórum sa viac ako 15 rokov venuje vykonávaniu synchronizovaných projektov presadzovania, zosúlaďovaniu kontrolných postupov, konsolidácii údajov o dodržiavaní predpisov a poskytovaniu usmernení pre inšpektorov. Tieto projekty, ktoré sú základným pilierom presadzovania práva EÚ, sú nápomocné pri posilňovaní a harmonizácii dodržiavania právnych predpisov. Fórum a BPRS budú naďalej uprednostňovať tieto projekty a prispôsobovať sa vyvíjajúcim sa mandátom v záujme optimálnej efektívnosti. Fórum zdôrazňuje poradenstvo v oblasti vymáhateľnosti nových obmedzení a čerpá zo svojich rozsiahlych skúseností s hodnotením životaschopnosti návrhov podľa nariadenia REACH. Keďže legislatívny vývoj rozširuje obmedzenia, fórum očakáva zvýšený dopyt po poradenstve v oblasti vykonateľnosti, čo si vyžiada procedurálne zlepšenia a posilnenie zdrojov. 

Rozšírená spolupráca so zainteresovanými stranami zostáva neoddeliteľnou súčasťou trvalého zlepšovania súladu s pokračujúcim úsilím o zapojenie prostredníctvom otvorených stretnutí, seminárov a pravidelnej komunikácie prostredníctvom kanálov agentúry ECHA. Uznávajúc možné zmeny vo svojom mandáte v dôsledku revízie nariadenia REACH sa fórum zaväzuje k flexibilnej adaptácii, preskúmaniu nových úloh a príležitostí na účinné plnenie vyvíjajúcich sa priorít a postupov. 

Stručne povedané, priority presadzovania práva na roky 2024 – 2025 sa zameriavajú na zlepšenie dodržiavania predpisov, zefektívnenie úsilia o presadzovanie a prispôsobenie sa potenciálnym zmenám v nariadeniach a mandátoch.