aktuality

Inšpektori kontrolovali plnenie povinností – prítomnosť nebezpečných chemických látok vo výrobkoch – výsledky

Inšpektori kontrolovali plnenie povinností – prítomnosť nebezpečných chemických látok vo výrobkoch – výsledky

Kontrola plnenia povinností – SVHC látky v produktoch (ECHA, 12.11.2019)

Fórum na výmenu informácií o presadzovaní právnych predpisov o chemikáliách (fórum) zverejnilo výsledky kontrol, pričom boli zistené významné nedostatky.

Dodávateľ má povinnosť komunikovať informácie v dodávateľskom reťazci o prítomnosti látok uvedených v Kandidátskom zozname v ich výrobkoch. Kontrola zistila na trhu 45 výrobkov, na ktoré sa táto povinnosť vzťahuje. Dodávatelia si nesplnili svoje povinnosti u 40 z nich, čo predstavuje 89%. Neplnenie sa týkalo 37 zo 42 spoločností, teda 88% keďže neuviedli názov látky svojim odberateľom predmetných výrobkov.

V prípade spoločností uvádzajúcich na trh výrobky pre konzumentov boli zistené nedostatky u 22 dodávateľov (51 %) z hľadiska poskytnutia informácií na vyžiadanie.

Produkty na ktoré boli kontroly zamerané zodpovedajú predpokladom na prítomnosť SVHC látok. Medzi takéto výrobky patria odevy, obuv, textílie; káble a elektronické príslušenstvo; plastové alebo textilné podlahy; materiály na zakrytie stien; a ďalšie plastové a gumenné produkty.

https://www.echa.europa.eu/-/companies-need-to-improve-communication-of-hazardous-substances-in-products

Prehľad povinností vyplývajúcich zo zaradenia látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) na zoznam kandidátskych látok

SVHC látky

 • -Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia svojim zákazníkom poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku.
 • -Dodávatelia výrobkov z EÚ alebo EHP, ktoré obsahujú látky na zozname kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %, musia na žiadosť spotrebiteľa poskytnúť dostatočné informácie umožňujúce bezpečné používanie výrobku. Tieto informácie musia poskytnúť do 45 dní od doručenia žiadosti.
 • -Výrobcovia alebo dovozcovia výrobkov z EÚ a EHP musia informovať agentúru ECHA o tom, či ich výrobok obsahuje látku na zozname kandidátskych látok. Táto povinnosť platí, ak sa látka nachádza v týchto výrobkoch v množstvách celkovo nad jednu tonu na výrobcu alebo dovozcu ročne a ak je látka prítomná v týchto výrobkoch v koncentrácii vyššej ako 0,1 hm. %.

—————————————————————————————————————–

Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

•          Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*

•          Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*

•          UFI kódy – *Webinár*

•          Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni

_____________________________________________________________________

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.

Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu

FB: Karta bezbečnostných údajov       

Linkedin: ekotoxsk

EkotoxInfo – phase-in – pravidlá pre zavedené látky po 31.12.2019

EkotoxInfo – phase-in – pravidlá pre zavedené látky po 31.12.2019

10.10.2019

Európska komisia stanovila 31. december 2019 za konečný dátum po ktorom už nebudú platiť niektoré pravidlá uvedené v nariadení REACH pre zavedené látky. 

Dnes bolo zverejnené implementačné nariadenie, ktoré je dôležité pre spoločnosti z dôvodu vyjasnenia pravidiel. Od 1.1.2020 budú spoločnosti musieť vypočítavať vyrobené a dovezené množstvá za kalendárny rok pre každú látku zvlášť. Implementačné nariadenie odporúča využívať obdobné neformálne komunikačné nástroje ktoré sa používali pre zavedené látky s cieľom umožniť registrujúcim korektne upravovať registračnú dokumentáciu.

Po 31.12.2019 budú musieť spoločnosti ktoré plánujú registrovať chemickú látku najprv zaslať „požiadavku“ (inquiry) do ECHA na získanie informácií o ostatných registrujúcich a mohli začať rokovania o zdieľaní dát. Pred-registrácie už nebude možné uplatniť.

Všetky rokovania o zdieľaní dát ktoré budú začaté po 31.12.2019 sa budú riadiť Článkom 27 nariadenia REACH.

Niektoré zavedené látky budú aj naďalej môcť byť zvýhodnené znížením požiadaviek na informácie pokiaľ sú registrované v najnižšom objemovom rozsahu medzi 1 a 10 tonami za rok a súčasne platí, že nespĺňajú kritériá Prílohy III nariadenia REACH.

ECHA link: https://echa.europa.eu/-/rules-for-registration-of-phase-in-substances-clarified


Ekotoxikologické centrá Vám poskytnú odbornú pomoc pri riešení registrácie / autorizácie / manažmentu chemických látok https://ekotoxcenters.eu/reach/reach-registracia/

Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

 • Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*
 • Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*
 • UFI kódy – *Webinár*
 • Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ


– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmentu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu
Ecotoxicological Centers Karta bezpečnostných údajov

EkotoxInfo – REACH reštrikcie

EkotoxInfo – REACH reštrikcie

 9.10.2019

ECHA informuje o príprave nových návrhov na obmedzenie používania PAU v granulách a mulčovačoch a olova v strelive, nábojoch a rybárskom náčiní

Európska chemická agentúra (ECHA) na svojich stránkach informuje o návrhu na obmedzenie použitia pre 8 polycyklických aromatických uhľovodíkov (PAU) v granulách a mulčovacích matoriáloch používaných napríklad pri výrobe syntetických trávnatých ihrísk a športových podláh.

Súčasne sa otvára verejná diskusia ku návrhom odmedzenia použitia olova v strelive, nábojoch a rybárskom náčiní.  

PAU

Komisia pre socio-ekonomickú analýzu (SEAC) prijala finálne stanovisko podporujúc návrh Holandského národného inštitútu pre verejné zdravie a životné prostredie (RIVM) a tiež v júni prijaté stanovisko Komisie pre hodnotenie rizík (RAC).

Návrh na obmedzenie znižuje limit na celkovú koncentráciu ôsmich PAU na 20 mg/kg (0.002 % hmotnostných).

Cieľom reštrikčného opatrenia je zabezpečiť nízke riziko vzniku karcinogenity v súvislosti s expozíciou PAU ostalo na nízkej úrovni pre tých, ktorí prichádzajú do kontaktu (inhalačne alebo pokožkou) s granulátmi alebo mulčovacími materiálmi. Toto sa týka napríklad futbalistov, detí hrajúcich sa na umelej tráve alebo umelých športových plochách a pracovníkov, ktorí ich pokladajú a robia údržbu takýchto materiálov.

Návrh sa nedotýka existujúcich plôch, ale zaručuje, že materiál ktorý sa použije na údržbu (doplnenie) bude už spĺňať nový limit.

Zoznam PAU

Látka CAS číslo
Benzo[a]pyrene (BaP) 50-32-8
Benzo[e]pyrene (BeP) 192-97-2
Benzo[a]anthracene (BaA) 56-55-3
Chrysen (CHR) 218-01-9
Benzo[b]fluoranthene (BbFA) 205-99-2
Benzo[j]fluoranthene (BjFA) 205-82-3
Benzo[k]fluoranthene (BkFA) 207-08-9
Dibenzo[a,h]anthracene (DBAhA) 53-70-3

Záverečné stanoviská RAC a SEAC budú zaslané Európskej komisii, ktorá rozhodne či podmienky pre uplatnenie reštrikcií sú splnené. Pokiaľ Komisia rozhodne že podmienky sú splnené, pripravý návrh opatrenia pre zaradenie do zoznamu REACH reštrikcií (Príloha XVII) a zašle na rozhodnutie členským štátom v REACH komisii. 

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-s-scientific-committees-support-restricting-pahs-in-granules-and-mulches

Olovo

ECHA zahájila konanie pre posúdenie potreby na zavedenie reštrikcií použitia olova v poľovníctve a rybárstve.

ECHA vyzýva zainteresované strany aby do 16. decembra 2019 zaslali doklady a informácie o použití olova v strelive použitom mimo mokradí, guliek v akomkoľvek teréne a rybárskych pomôckach.  

Výzva je adresovaná spoločnostiam, obchodným združeniam, poľovníckym združeniam, organizáciám športovej streľby a rybárstva, výskumným organizáciám a akýmkoľvek ďalším dotknutým osobám v členských štátoch EÚ.

Hlavným zameraním je posúdiť riziká súvisiace s olovom pre životné prostredie a voľne žijúce zvieratá a tiež riziká pre ľudské zdravie spojené s konzumáciou mäsa z ulovených zvierat.

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/call-for-evidence-on-possible-restriction-of-lead-in-shot-bullets-and-fishing-tackle


Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

 • Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*
 • Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*
 • UFI kódy – *Webinár*
 • Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ


– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu
Ecotoxicological Centers Karta bezpečnostných údajov

EkotoxInfo – nanomateriály – požiadavky nariadenia REACH

EkotoxInfo – nanomateriály – požiadavky nariadenia REACH

 10.10.2019

Od 1. januára 2020 musia spoločnosti poskytnúť viac informácií o nanomateriáloch na trhu EÚ na základe požiadaviek nariadenia REACH.

Nové požiadavky na informácie sa týkajú výrobcov a dovozcov chemických látok v nano forme, ktoré sa musia registrovať podľa nariadenia REACH. Týka sa to tých látok, ktoré spĺňajú definície uvedené v odporúčaní Európskej komisie o nanomateriáloch. Revidované prílohy nariadenia REACH prinášajú upresnenia a podmienky pre:

 • Characterizáciu nano foriem alebo rozsah nano foriem spadajúcich pod registráciu (Príloha VI);
 • Hodnotenie chemickej bezpečnosti (Príloha I);
 • Požiadavky na rozsah informácií potrebných na registráciu (Prílohy III and VII-XI); a
 • Povinnosti následných užívateľov (Príloha XII).

Cieľom je zabezpečiť, aby spoločnosti poskytli dostatok informácií na preukázanie bezpečného použitia chemických látok v nano formách pre ľudské zdravie a životné prostredie. Revidované prílohy sa vzťahujú na všetky nové aj existujúce registrácie, ktoré zahŕňajú nano formy. To znamená, že sa predpokladá úprava registračnej dokumentácie pre špecifické oblasti týkajúce sa nano foriem do 1.1.2020.

Dostupné usmernenia a usmernenia pre testovanie

Nové usmernenia publikované Európskou chemickou agentúrou (ECHA) pomáhajú splniť požiadavky Prílohy VI. Navyše usmernenie o read-across medzi nano formami aledo skupinou nano foriem bolo doplnené rešpektujúc aktuálne zmeny. Dostupnosť oboch dokumentov sa očakáva ku koncu roka 2019. Pracovné verzie dokumentov sú dostupné na ECHA web stránkach ongoing guidance consultation page.

Podporné aktivity

ECHA uskutoční 12. novembra webinar na predstavenie usmernenia na identifikáciu a prípravu správ pre nano formy a skupiny nano foriem.


Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

 • Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*
 • Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*
 • UFI kódy – *Webinár*
 • Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ


– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu
FB: Ecotoxicological Centers Karta bezpečnostných údajov

EkotoxInfo – REACH autorizácia +18

EkotoxInfo – REACH autorizácia +18

 9.10.2019

Ďalších 18 látok je navrhnutých pre REACH autorizáciu

Európska chemická agentúra (ECHA) vo svojom deviatom odporúčaní navrhla Európskej komisii zaradiť do Autorizačného zoznamu ďalších 18 látok vzbudzujúcich veľké obavy (SVHC).

Látky boli prioritne vybrané z Kandidátskeho zoznamu vzhľadom na ich vnútorné vlastnosti v kombinácii s vysokým používaným objemom a širokým použitím, ktoré môžu viesť ku ohrozeniu ľudského zdravia alebo životného prostredia. Niektoré z týchto látok sa už v EÚ nepoužívajú, ale mohli by byť zamenené za iné látky odporúčané pre zaradenie do Autorizačného zoznamu (Príloha XIV). Ich zaradenie má zabrániť opätovnej neželanej substitúcii.

ECHA organizovala verejnú konzultáciu predbežného odporúčania v období medzi septembrom a decembrom 2018. Komisia členských štátov (MSC) posúdila pripomienky a pripravila svoje stanovisko v 26. júna 2019.

ECHA zohľadnila pripomienky, úpravy registračných dokumentov a stanovisko MSC pri svojom návrhu výberu látok a určení termínov žiadostí pre autorizáciu a ukončenia použitia. Všetky látky, u ktorých boli vykonané verejné konzultácie sú zahrnuté vo finálnom odporúčaní.

Konečné rozhodnutie o zaradení látok do Autorizačného zoznamu a dátumoch do kedy budú musieť spoločnosti podať žiadosti o autorizáciu prijme Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi a Európskym parlamentom.

Látky zaradené do návrhu Prílohy XIV:

 1. 4,4′-isopropylidenediphenol (Bisphenol A; BPA)
 2. 1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodecachloropentacyclo[12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadeca7,15-diene (“Dechlorane Plus”™)
 3. Reaction products of 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione,formaldehyde and 4-heptylphenol, branched and linear (RP-HP) with ≥0.1% w/w 4-heptylphenol, branched and linear (4-Hbl)
 4. 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (DOTE)
 5. Reaction mass of 2-ethylhexyl 10-ethyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate and 2-ethylhexyl 10-ethyl-4-[[2-[(2-ethylhexyl)oxy]-2-oxoethyl]thio]-4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatetradecanoate (reaction mass of DOTE and MOTE)
 6. 4,4′-bis(dimethylamino)-4”-(methylamino)trityl alcohol with ≥ 0.1% of Michler’s ketone (EC No. 202-027-5) or Michler’s base (EC No. 202-959-2)
 7. Dioxobis(stearato)trilead
 8. Fatty acids, C16-18, lead salts
 9. Trilead dioxide phosphonate
 10. Sulfurous acid, lead salt, dibasic
 11. [Phthalato(2-)]dioxotrilead
 12. Trilead bis(carbonate) dihydroxide
 13. Lead oxide sulfate
 14. Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [1],cis-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [2],trans-cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride [3] (HHPA)
 15. Hexahydromethylphthalic anhydride [1], Hexahydro-4-methylphthalic anhydride [2], Hexahydro-1-methylphthalic anhydride [3], Hexahydro-3-methylphthalic anhydride [4] (MHHPA)
 16. Tetraethyllead
 17. 2-methoxyethanol
 18. 2-ethoxyethanol

Link ECHA: https://echa.europa.eu/-/echa-proposes-18-substances-for-authorisation


Aktualizované školenia a webináre: https://www.reachtraining.eu/skolenia-sk

Výber z ponuky:

 • Tvorba a správa KBÚ – SW Chemdox – *Webinár*
 • Plasty aktuálne – požiadavky chemickej legislatívy – *Webinár*
 • UFI kódy – *Webinár*
 • Manažer chemickej bezpečnosti v podniku kurz (SK) – Kurz 2 dni

EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ


– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika


Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Web: https://ekotoxcenters.eu
FB: Ecotoxicological Centers Karta bezpečnostných údajov

AKTUALITY

EkotoxInfo 09/2019 – prinášame Vám výber z aktuálneho septembrového newslettera ECHA (neautorizovaná verzia v slovenskom jazyku)

EkotoxInfo 09/2019 – prinášame Vám výber z aktuálneho septembrového newslettera ECHA (neautorizovaná verzia v slovenskom jazyku)

Ekotox Centers

 26.  sep2019

 1. Návrh na reštrikcie látok senzibilizujúcich pokožku v textilných a kožených výrobkoch
 2. Najnovší vývoj v oblasti Rotterdamskej Konvencie (PIC)
 3. SCIP databáza – zlepšenie bezpečnosti výrobkov a zníženie nebezpečnosti odpadov

 • 1. Návrh na reštrikcie látok senzibilizujúcich pokožku v textilných kožených výrobkoch

Návrh na reštrikcie KemI a ANSES’s (švédskej a francúzskej agentúry) predpokladá zavedenie koncetračných limitov v textilných a kožených výrobkoch pre látky, ktoré majú harmonizovanú klasifikáciu podľa nariadenia CLP ako senzibilizujúce na pokožku v kategóriách 1/1A/1B.

Použitý prístup určenia najvyšších koncentračných limitov je obdobný ako v prípade reštrikčného návrhu na tetovacie atramenty a permanentný make-up.

Ako časť pripomienkovacieho procesu otvorila ECHA 6-mesačnú periodu pre verejnosť, kde pozýva zainteresované strany na predkladanie pripomienok ku predmetnému návrhu do 19.12.2019. Súčasne s tým ECHA komisie (RAC a SEAC) budú pokračovať v hodnotení rizík a v socio-ekonomickej analýze. Akonáhle ECHA komisie pripravia svoje stanoviská, ECHA ich predloží európskej Komisii. Komisia posúdi, či podmienky pre prijatie obmedzení sú splnené, pripraví predbežné opatrenie pre zavedenie reštrikcií a zašle ich na posúdenie členským štátom EÚ v rámci REACH Komisie.

Viac sa dozviete kliknutím na tento link: https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/23405/term


 • 2. Najnovší vývoj v oblasti Rotterdamskej Konvencie (PIC)

Rotterdamská konvencia vytvára rámec pre výmenu informácií a informované rozhodnutia pre obchode s vybranými nebezpečnými pesticídmi a priemyselnými chemikáliami. V EÚ je konvencia implementovaná tzv. EU PIC nariadením.

Do Prílohy III boli pridané 2 nové látky:

pesticíd, phorate (EC 206-052-2, CAS 298-02-2) a priemyselná chemická látka, hexabromocyclododecane (HBCDD) (EC 247-148-4, CAS 25637-99-4).

Príloha III Rotterdamskej Konvencie teraz obsahuje 52 látok.

Tieto látky sú teda v režime PIC (Prior Inform Consent), teda procedúry, ktorou prijímajúce krajiny môžu rozhodnúť, či akceptujú budúci dovoz týchto látok, alebo ich odmietnu.

V zmysle EU PIC nariadenia je HBCDD už uvedené aj v časti 1 Prílohy V a z tohto dôvodu je vývoz tejto látky z EÚ zakázaný.

link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/latest-developments-under-the-rotterdam-convention-on-pic


 • 3. SCIP databáza – zlepšenie bezpečnosti výrobkov a zníženie nebezpečnosti odpadov

Každý výrobca či dodávateľ výrobku ktorý je umiestnený na trh EÚ a obsahuje SVHC látku uvedenú v Kandidátskom zozname, bude musieť oznámiť informácie o výrobku do Európskej chemickej agentúry ECHApočnúc 5. januárom 2021. Táto nová povinnosť vychádza z požiadaviek revidovanej smernice o odpadoch, ktorá sa zameriava na zníženie tvorby odpadov s obsahom nebezpečných látok a podporuje substitúciu.

Nová SCIP databáza bude obsahovať informácie o SVHC látkach vo výrobkoch ako takých, alebo v komplexných výrobkoch (produktoch). Predmetné informácie budú dôležité aj pre spoločnosti zaoberajúce sa separáciou odpadov a recykláciou, a budú podporovať spoločnosti ktoré nakladajú s odpadom tak, aby si mohli byť isté, že recyklované materiály nebudú v budúcnosti obsahovať neželané chemické látky.

Autority môžu využívať databázu ako nástroj na identifikáciu výskytu látok ich záujmu vo výrobkoch. Taktiež to umožní získať informácie pre rozhodovanie o prípadnej potrebe ďalších regulačných opatrení. Pre konzumentov môže databáza ponúknuť informácie a pomôcť im prijať rozhodnutie na základe lepších a presnejších informácií.

Link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/scip-database-improving-product-safety-and-reducing-hazardous-waste


Poznáte svoje povinnosti?

Ponúkame Vám naše odborné kapacity pre oblasť zavedenia systému chemického manažmentu a tým plnenia požiadaviek REACH legislatívy vo Vašej spoločnosti.

Široká ponuka školení a webinárov do konca roka 2019: https://reachtraining.eu/skolenia-sk

Webináre sú dostupné aj v anglickom jazyku: https://reachtraining.eu/en/seminars

Pokiaľ máte nejaké otázky, prosím neváhajte napísať nám email, alebo zavolať na kontakty uvedené nižšie.

So želaním pekného dňa,


EKOTOXIKOLOGICKÉ CENTRÁ

– Spoľahlivý partner v oblasti chémie a chemickej legislatívy, bezpečnosti výrobkov a manažmenu rizík viac ako 25 rokov.

Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o.
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum CZ

Tomášikova 10/F
821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
Mobil: +421 903 413 711
E-mail: ekotox(at)ekotox.sk

Weby: https://ekotoxcenters.euhttp://reachconference.eu/
Facebook: Ecotoxicological Centers

Panelová sekcia – REACH autorizácia *RC2019*

Panelová sekcia – REACH autorizácia *RC2019*

Panelová sekcia 7

V panelovej sekcii číslo sedem REACH konferencie 2019, bol hlavnou témou povoľovací proces pre látky uvedené v autorizačnom zozname v prílohe XIV nariadia REACH. Prezentujúci sa zamerali predovšetkým na nové podmienky v procese, ktoré vznikli po ukončení súdneho procesu T-837/16 (REACH – Rozhodnutie Komisie o udelení autorizácie na používanie sulfochrómanu olovnatého žltého a chrómanu molybdénanu síranu olovnatého červeného – Článok 60 ods. 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1907/2006 – Preskúmanie nedostupnosti alternatívnych riešení – Nesprávne právne posúdenie)

Panelovú diskusiu viedol Finn Pedersen, ktorý zastupoval Dánske Ministerstvo Životného Prostredia. Vo svojom príspevku  objasnil celú situáciu, ktorá predchádzala začatiu súdneho procesu, pokračoval rozhodnutím súdu a popisom vzniknutej situácie v procese povoľovania – autorizácie látok zahrnutých v prílohe XIV nariadenia REACH.

Na túto tému nadviazal ďalší účastník panelovej diskusie, Kai-Sebastian Melzer, ktorý  rozobral tento prípad z pohľadu  asociácie Nickel Institute, ktorú na tejto konferencii zastupoval. Nickel Institute je globálne združenie popredných výrobcov primárneho niklu. Vo svojom príspevku sa zameral predovšetkým na dôsledky, ktoré vyplynuli z rozhodnutia súdu a ako dosiahnuť cielené a efektívne využívanie autorizácie.

Tretí príspevok predniesol predstaviteľ agentúry ECHA (European CHemical Agency) Johan Nouwen, ktorý predstavil prácu a rozdelenie zodpovednosti pri hodnotení autorizačnej dokumentácie v rámci agentúry. Vysvetlil pôsobenie RAC a SEAC komisií a uviedol ich hlavné činnosti. Na záver zdôraznil, že agentúra ECHA plánuje zlepšiť komunikáciu a implementovať ďalšie prvky na vyjasnenie situácie pri povoľovacom procese.

Po odznení všetkých príspevkov, nasledovala rozsiahla a plodná diskusia, ktorá sa zamerala predovšetkým na praktické riešenia podávania autorizácie následnými užívateľmi.

Jednotlivé príspevky z panelovej diskusie nájde tu:

https://reachconference.eu/en/presented-lectures-2019/

Upstream Authorisations – Process and Policy Developments – *Steve George*

Upstream Authorisations – Process and Policy Developments – *Steve George*

Na medzinárodnej konferencii REACH 2019, ktorá sa konala v Bratislave, poodhalil možnosti a úskalia procesu autorizácie v dodávateľskom reťazci zástupca ASD (AeroSpace and Defence Industries) Steve George.

ASD reprezentuje cez 3000 spoločností a celkovo jej členovia zamestnávajú približne 864 000 pracovníkov. Steve George vo svojej prednáške uviedol ich skúseností a praktické rady z procesu povoľovania (autorizácie) pre použitie látok uvedených v prílohe XIV nariadenia REACH. Ďalej vysvetli, čo sa skrýva pod pojmom dodávateľský reťazec a ako je možné získať informácie v oboch smeroch. 

Na praktickom príklade prebiehajúceho povoľovacieho procesu pre látku vysvetlil prečo a kedy je potrebné mať zdokumentovaný substitučný plán. Na tomto príklade vysvetlil aj časovú následnosť procesu a dôležitosť pochopenia jednotlivých krokov. V závere prednášky ešte ponúkol niekoľko tipov ako pristupovať k príprave autorizačnej dokumentácie a celému procesu povoľovania. Kompletnú prednášku nájdete tu:

PANEL – REACH REGISTRATION (*REACH Konferencia*)

PANEL – REACH REGISTRATION (*REACH Konferencia*)

PANEL – REACH REGISTRATION

05.09.2019, 13:00 – 15:00, Bratislava

V rámci sekcie informovala o svojich skúsenostiach a plánovaných aktivitách ECHA, CEFI a Eurometaux.

Johan Nouwen (ECHA) informoval o pokroku pri hodnotení registračných dokumentácií v zmysle nariadenia REACH. Celkovo bolo vyhodnotených viac ako 2 700 dossierov a vo viac ako dvoch tretinách bol zistený nesúlad v jednom alebo viacerých sledovaných ukazovateľoch. Identifikovali sa tri hlavné dôvody nesúladu: 1. nesplnenie požiadaviek na odôvodnenie nedodania údajov; 2. neúspešné úpravy z dôvodu nesprávneho odôvodnenia alebo chýbajúcej dokumentácie; 3. nedostatočná dokumentácia.

Agentúra ECHA uverejnila 10. správu o pokroku v hodnotení podľa nariadenia REACH (10th progress Report). Sumarizuje 10 rokov skúseností s doteraz vykonanými vyhodnoteniami a poskytuje podrobnejší prehľad o hodnotiacich činnostiach agentúry ECHA v roku 2017. Poskytuje tiež odporúčania novým a existujúcim registrujúcim.

10th progress Report je k dispozícii na adrese:

https://echa.europa.eu/documents/10162/13628/evaluation_under_reach_progress_en.pdf/24c24728-2543-640c-204e-c61c36401048

Spoločný akčný plán pre hodnotenie podľa nariadenia REACH: Agentúra ECHA odhaduje, že 20% všetkých registračných dokumentácií v každom hmotnostnom pásme sa skontroluje z hľadiska súladu. Celkovo to zodpovedá 30% všetkých registrovaných látok. Naďalej sa budú vyskytovať novo registrované látky, noví výrobcovia alebo dovozcovia už zaregistrovaných látok a aktualizácia existujúcich registrácií. To tiež znamená, že hodnotenie dokumentácie a látky bude pokračovať aj po roku 2027.

Akčný plán sa zameriava na to, ako agentúra ECHA a Komisia zintenzívnia svoje úsilie zamerané na látky, ktoré sú prioritné pri získavaní údajov, prostredníctvom kontroly súladu alebo hodnotenia látky. Plán sa tiež spolieha na členské štáty, ktoré zohrávajú neoddeliteľnú úlohu vo všetkých procesoch hodnotenia a presadzovania. Látky, na ktoré sa vzťahuje akčný plán, sú 16 500 látok zaregistrovaných v plnom rozsahu v 66 000 dokumentáciách ku koncu roka 2018. Odhaduje sa, že do roku 2027 bude zaregistrovaných viac ako 3 000 nových látok.

Akčný plán je k dispozícii na adrese:

https://echa.europa.eu/documents/10162/21877836/final_echa_com_reach_evaluation_action_plan_en

Od roku 2019 bude Agentúra ECHA posielať rozhodnutia o hodnotení dokumentácie všetkým registrantom, ktorých dokumentácia  nespĺňa požiadavky. Ďalšie zmeny sa vykonajú súčasne, musíte by pripravení.

Od 1. januára 2019 agentúra ECHA začala kontrolovať súlad všetkých relevantných dokumentácií pre danú látku a svoje rozhodnutia bude adresovať všetkým registrujúcim s nevyhovujúcimi dokumentáciami. Ide o zmenu oproti súčasnej praxi zameranej najmä na hlavných registrujúcich. Agentúra ECHA adresuje svoje rozhodnutia o návrhoch na testovanie všetkým registrujúcim, ktorí sa chcú spoliehať na navrhované testy, aby splnili svoju požiadavku na informácie.

Ako sa môžete pripraviť ako registrujúci

Nezabudnite skontrolovať a aktualizovať svoje registračné dokumentácie podané pred rokom 2019. Venujte osobitnú pozornosť týmto zmenám:

• Zmeny vo výrobe alebo dovoze (zvýšenie alebo zníženie množstva)
• Nové alebo zastarané použitia
• Nové alebo zmenené opatrenia na zaistenie bezpečného používania látky
• nové údaje o dovážaných alebo na mieste izolovaných medziproduktov
• Nové údaje o vlastnostiach látky

Mariana Barros (Cefic) informovala o podpísaní  spoločného vyhlásenia medzi Cefic a agentúrou ECHA (dňa 14. júna 2018) o spolupráci na presadzovaní postupného a plánovaného preskúmania / zvýšenia kvality registračných dokumentácií v rámci nariadenia REACH a pri identifikácii konkrétnych látok alebo vedeckých a technických výziev, ktoré si vyžadujú odbornú diskusiu. 26. júna 2019 Cefic z vlastnej iniciatívy vypracovala Akčný plán na preskúmanie a zvýšenie kvality registračnej dokumentácie v zmysle nariadenia REACH. Akčný plán poskytuje registrujúcim v rámci REACH rámec na zvýšenie kvality registračnej dokumentácii. Cefic nemá prístup k registračnej dokumentácii a za aktualizácie budú zodpovedné jednotlivé spoločnosti.  Akčný plán bude prebiehať v rokoch 2019 – 2026, čo umožní jeden rok plánovania a sedem rokov pre samotné aktualizácie registračných dokumentácií. Viac informácií je dostupných na stránke: https://cefic.org/our-industry/reach-dossier-improvement-action-plan/

Hugo Waeterschoot (Eurometaux) informoval o prístupe MISA (The Metals and Inorganics Sectorial Approach), ktorého cieľom je: posúdenie a podľa potreby zlepšenie súladu a kvality registračných dokumentácií v kovovom a anorganickom sektore a vyriešenie určitých technických výziev zameraných na kovové / anorganické odvetvia, v spolupráci s agentúrou ECHA.

Cieľom tohto dokumentu je vypracovať priebežný akčný plán pre MISA na roky 2018 – 2020. Súčasná verzia priebežného akčného plánu sa zameriava na priority plánované na roky 2018 – 2019 a poskytuje výhľad na ďalšie priority v rámci MISA.


Diskusia bola zameraná na problémy súvisiace s nesúladom registračných dokumentácií s požiadavkami agentúry ECHA, technickými oblasťami, poplatkami, problémami so zdrojom informácií o látke (prevzaté údaje), nečistotami, požiadavkami na testovanie a pripravenosťou agentúry ECHA a následnými krokmi pre registrujúcich. z Veľkej Británie

Prezentácia:

Johan Nouwen , ECHA

Mariana Barros, Cefic

Hugo Waeterschoot, Eurometaux

Presented lectures 2019:


Zaujímavé novinky z textilného priemyslu – REACH konferencia 2019

Zaujímavé novinky z textilného priemyslu – REACH konferencia 2019

Dunja DRMAČ, EURATEX

Zaujímavé novinky z textilného priemyslu na konferencii priniesla Dunja Drmač, ktorá vo svojej prednáške prezentovala výsledky, novinky a výzvy z EURATEX-u. Euratex reprezentuje 171 000 prevažne malých a stredných podnikov, ktoré zamestnávajú približne 1,7 milióna zamestnancov.

Pozitívnou informáciou je, že textilný priemysel rastie a Euratex predstavuje druhé miesto v exporte oblečenia vo svete (prvé miesto drží Čína). Na druhej strane však predstavitelia tohto priemyslu zaznamenávajú obrovský tlak a ťažkosti so zabezpečením dodržiavania predpisov v súvislosti s množstvom oblečenia na trhu EÚ.

Euratex sa v súčasnosti zameriava na reguláciu plánovaných nových obmedzení nariadenia REACH pre látky používané v textilnom priemysle. Sú to predovšetkým látky klasifikované ako kožné senzibilizátory kategórie 1A a 1B.  Diskusia prebiehala aj o veľmi „horúcej téme“ ako zabrániť vzniku mikroplastov. Celú prezentáciu nájdete na nasledujúcom odkaze:

REACH Conference 2019 info