aktuality

HEMA – (2-hydroxyetyl)-metakrylát di-HEMA TMHDC – Zákaz predaja kozmetických výrobkov na nechty spotrebiteľom

HEMA – (2-hydroxyetyl)-metakrylát di-HEMA TMHDC – Zákaz predaja kozmetických výrobkov na nechty spotrebiteľom

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1682 z 12. novembra 2020, ktorým sa mení príloha III k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kozmetických výrobkoch

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1682&from=EN

Prípady senzibilizácie na kozmetické výrobky na nechty obsahujúce látky HEMA a di-HEMA TMHDC oznámené v niektorých členských štátoch viedli Komisiu k záveru, že existuje riziko, že sa takéto výrobky môžu aplikovať s nedostatočnou presnosťou a spôsobiť tak kontakt s pokožkou v blízkosti nechtovej platničky.

Kozmetické výrobky na nechty obsahujúce látky HEMA a di-HEMA TMHDC:

Od 3. júna 2021 sa na trh Únie nesmú uvádzať výrobky, ktoré obsahujú uvedenú látku a nespĺňajú uvedené podmienky.

Od 3. septembra 2021 sa na trhu Únie nesmú sprístupňovať výrobky, ktoré obsahujú uvedenú látku a nespĺňajú uvedené podmienky.

Znenie podmienok použitia a upozornení:

Len na profesionálne použitie.

Môže vyvolať alergickú reakciu.

Požiadavky EÚ kozmetickej legislatívy

Ekotox – podpora pre vstup na trh pre výrobcov a dovozcov na trhy členských štátov EÚ

www.ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/kozmeticke-vyrobky


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk

1 zo 4 importovaných produktov nespĺňa požiadavky nariadení REACH a CLP

1 zo 4 importovaných produktov nespĺňa požiadavky nariadení REACH a CLP

September 28

ECHA’s Enforcement Forum

https://echa.europa.eu/sk/-/1-in-4-imported-products-found-to-be-non-compliant-with-reach-and-clp

Helsinky, 24 September 2020 – národné autority a colné inšpekčné orgány 16 členských štátov EÚ kontrolovali takmer 1 400 produktov, pričom zistili že viac než 300 (23 %) bolo na trhy EÚ umiestnené v rozpore s požiadavkami nariadenia REACH a požiadavkami na klasifikáciu, označovanie a balenie nariadenia CLP. Prosudkty boli kontrolované na strategických vstupných bodoch členských štátov akými sú letiská, prístavy a hraničné úrady vo vnútri EÚ.

Väčšina kontrol sa zamerala na dodržiavanie obmedzení podľa nariadenia REACH z hľadiska prítomnosti látok na ktoré sa vzťahujú reštrikcie – kadmium, olovo a nikel vo výrobkoch. Z kontrolovaných 1225 výrobkov bolo u 17% zistené prekročenie maximálnych povolených koncentrácií. Tieto zistenia sú podobné tým, ktoré boli zistené v obdobnom projekte na kontrolu dodržiavania legislatívy (REF-4) v roku 2016. Najvyššia miera porušení sa zistila v prípade obsahu kadmia v šperkoch a bižutérii.

Väčšina výrobkov bola kontrolovaná na plnenie povinností v prípade obmedzení (reštrikcií) (79 %) a z tých u ktorých sa zistilo, že nie sú v súlade (74 %) väčšinou pochádzali Číny, ako aj zo Spojených arabských emirátov, Indie, Thajska, Severného Macedónska a Madagaskaru. Dovozcovia výrobkov obsahujúcich chemické látky musia zabezpečiť, aby výrobky uvedené na trh EÚ boli v súlade s povinnosťami podľa predpisov nariadenia REACH.

https://echa.europa.eu/documents/10162/13555/customs2_project_report_en.pdf/5a2c3795-7ed9-5900-fe28-540228abc7c1

V rámci tohto pilotného projektu bola využitá spolupráca s colnými orgánmi na lepšie presadzovanie nariadení REACH a CLP. Boli vykonané kontroly výrobkov pred ich vstupom na európsky jednotný trh. Tieto výrobky boli väčšinou:

a) výrobky, pre ktoré bola prítomnosť látky obmedzenej prílohou XVII podľa prílohy REACH, napríklad šperky a ostatné kovové a plastové výrobky; a

b) zmesi, pre ktoré boli preskúmané požiadavky na klasifikáciu a balenie.

Hlavným zámerom tohto projektu bolo skontrolovať súlad dovážaného tovaru ešte v čase, keď boli pod colným dohľadom, a zabrániť vstupu nevyhovujúcich výrobkov na európsky trh.

Výrobky – bližšie informácie na stránkach Ekotox:

https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/vyrobky-product-coaching/


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk

Požiadavky na testovanie na stavovcoch v prípade zložiek kozmetických výrobkov

Požiadavky na testovanie na stavovcoch v prípade zložiek kozmetických výrobkov

ECHA Board of Appeal Helsinki, 18 August 2020

https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/board-of-appeal

Odvolacia rada Európskej chemickej agentúry objasnila že REACH nariadenie vyžaduje od registrujúcich vykonať štúdie na stavovcoch aj v prípade ak sa používajú výlučne ako zložky kozmetických výrobkov. Nariadenie REACH neobsahuje automatickú výnimku z požiadaviek o informáciách pri registrácii látok používaných ako zložky kozmetických výrobkov. Registrujúci môže využiť výnimku iba v prípade, ak sú splnené podmienky pre uplatnenie výnimky (napríklad ak je možné zdokumentovať vztiahnutie výsledkov z iných štúdií (waiver)).

Tieto závery sú v súlade aj kozmetickým nariadením. Nariadenie o kozmetických výrobkoch obsahuje reštrikcie pre testovanie na zvieratách v prípade zložiek kozmetických výrobkov. Tieto reštrikcie však registrujúcim vykonať testy s cieľom splniť požiadavky na informácie vychádzajúce z nariadenia REACH.

https://echa.europa.eu/documents/10162/23010712/a-009-2018_decision_en.pdf/237e31c9-2801-c160-7e5b-7ce81a3b7f17

Požiadavky EÚ kozmetickej legislatívy

Ekotox – podpora pre vstup na trh pre výrobcov a dovozcov na trhy členských štátov EÚ
https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/kozmeticke-vyrobky/


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk

22 chemických látok bolo pridaných do zoznamu nariadenia o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

22 chemických látok bolo pridaných do zoznamu nariadenia o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

ECHA/NR/20/26

Exportéri chemických látok sú povinní informovať určené národné autority ešte pred uskutočnením vývozu. Súhlas s týmto vývozom je vo väčšine prípadov nevyhnutný. Okrem toho je z EÚ zakázaný vývoz skupiny výrobkov ktoré obsahujú ortuť akými sú napríklad fluorescenčné lampy.

https://echa.europa.eu/-/22-hazardous-chemicals-added-to-eu-regulation-on-imports-and-exports

19 nových záznamov predstavujúcich 22 látok je odteraz predmetom povinnej notifikácie vývozu v rámci nariadenia PIC (NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií).

Vývozcovia z EÚ sú povinní od 1. septembra 2020 v prípade týchto látok ako takých alebo v zmesiach oznámiť určeným národným autoritám úmysel vývozu najmenej 35 dní pred dátumom prvého exportu.

Pre 20 z 22 látok je potrebný súhlas určenej národnej autority ešte preddtým ako by došlo k samotnému vývozu.

Väčšina z 22 látok bolo pridaných do nariadenia PIC zdôvodu zákazu účinných látok prípravkov na ochranu rastlín v rámci EÚ. Niektoré sú tiež obmedzené z rámci nariadenia o biocídoch a sú schválené len pre limitovaný počet biocídnych výrobkov. Jedna látka (imidacloprid) je tiež používaná vo výrobkoch veterinárnej medicíny.

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/1068 z 15. mája 2020,
ktorým sa menia prílohy I a V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1068&from=EN

Príloha I k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 sa mení takto:

1. V časti 1 sa do tabuľky dopĺňajú tieto zápisy:

ChemikáliaCAS čísloES čísloCN kódKategóriaObmedzenie použitia
„chlórtalonil1897-45-6217-588-1ex 2926 90 70p(1)b
chlórprofám101-21-3202-925-7ex 2924 29 70p(1)b
klotianidín210880-92-5neuv.ex 2934 10 00p(1)sr
desmedifám13684-56-5237-198-5ex 2924 29 70p(1)b
dimetoát60-51-5200-480-3ex 2930 90 98p(1)b
dikvát vrátane dikvát-dibromidu2764-72-9 85-00-7220-433-0 201-579-4ex 2933 99 80p(1)b
etoprofos13194-48-4236-152-1ex 2930 90 98p(1)b
fenamidón161326-34-7neuv.ex 2933 29 90p(1)b
flurtamón96525-23-4neuv.ex 2932 19 00p(1)b
glufosinát vrátane glufosinátu amónneho51276-47-2 77182-82-2257-102-5 278-636-6ex 2931 39 90p(1)b
imidakloprid138261-41-3neuv.ex 2933 39 99p(1)sr
oxasulfurón144651-06-9neuv.ex 2935 90 90p(1)b
forát298-02-2206-052-2ex 2930 90 98p(1)b
propikonazol60207-90-1262-104-4ex 2934 99 90p(1)b
propineb12071-83-9 9016-72-2235-134-0ex 2930 20 00p(1)b
pymetrozín123312-89-0neuv.ex 2933 69 80p(1)b
chinoxyfén124495-18-7neuv.ex 2933 49 90p(1)b
tiametoxám153719-23-4neuv.ex 2934 10 00p(1)sr
tirám137-26-8205-286-2ex 2930 30 00p(1)-p(2)sr’

V časti 3 sa do tabuľky dopĺňajú tieto zápisy:

ChemikáliaCAS číslaHS kód Čistá látka HS kód zmesi obsahujúce látkuKategória
„hexabrómcyklododekán25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 and others2903.89 Priemyselná chemikália
forát298-02-22930.903808.50pesticíd’

V prílohe V k nariadeniu (EÚ) č. 649/2012 sa tabuľka uvedená v časti 2 mení takto:

Opis chemikálií/výrobkov, na ktoré sa vzťahuje zákaz vývozuPrípadné ďalšie podrobnosti (napr. názov chemikálie, číslo EC, číslo CAS atď.)
„— síran ortutnatý (II) (HgSO4); — dusičnan ortutnatý (II) [Hg(NO3)2].CAS č. 7783-35-9, 10045-94-0 ES č. 231-992-5, 233-152-3“

2. Dopĺňajú sa tieto zápisy:

ePIC

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0649&from=EN


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk

Návrh na reštrickie – nebezpečné kontaminanty v detských plienkach

Návrh na reštrickie – nebezpečné kontaminanty v detských plienkach

Kontaminanty: polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), furány, dioxíny, polychlórované bifenyly (PCB) a formaldehyd

ECHA pôvodný článok – link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/keeping-harmful-chemicals-out-of-baby-nappies

Francúzska agentúra pre potraviny, životné prostredie, zdravie a bezpečnosť (Anses) publikovala v januári 2019 štúdiu na základe laboratórnych analýz vykonávaných v dvoch rôznych laboratótiách so zameraním na 23 produktov dostupných na francúzskom trhu s cieľom zistiť, či použitie jednorazových detských plienok môže byť spojované s negatívnymi zdravotnými účinkami.

Hodnotenie rizík sa zakladalo na výsledkoch laboratórnych testov a údajov z literatúry.

Na základe tohto hodnotenia sa ukázalo, že zdravotné prahové hodnoty boli prekročené pre PAU, furány, dioxíny, polychlorované bifenyly a sumu týchto látok.

Prevažná časť nájdených chemických látok v detských plienkach sa považujú za kontaminanty, pretože do týchto výrobkov sa cielene pridávajú len parfumy a vonné látky.

Pre prípravu legislatívneho návrhu pre reštrikcie Anses potrebuje viac informácií – výzva na poskytnutie informácií (dôkazov) je otvorená do 31. marca 2020.

Potrebné dôkazy zahŕňajú napríklad:

 • Rozsah navrhovaných obmedzení – typy detských plienok a informácie o látkach ktoré je potrebné do návrhu zahrnúť;
 • Hodnotenie expozície – expozícia detí predmetným látkam, použitie jednorazových plienok v rôznych krajinách EÚ;
 • Koncentračné limity a analytické metódy – informácie o štandardizovaných metódach testovania;
 • Alternatívy – zváženie látok ktoré nie sú cielene pridávané, ale sú kontaminantami alebo reziduami; a
 • Socio-ekonomický dopad mozných obmedzení – berúc do úvahy náklady a benefity pre všetky zúčastnené strany.

Dokumentácia s návrhom obmedzení by mala byť predložená v októbri 2020.

Viac informácií na stránkach Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/reach/    


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxskECHA začne od apríla 2020 kontrolovať správy o chemickej bezpečnosti

ECHA začne od apríla 2020 kontrolovať správy o chemickej bezpečnosti

Počnúc aprílom 2020 začne Európska chemická agentúra (ECHA) kontrolovať úplnosť správ o bezpečnosti chemických látok (CSR) v prípade registrovaných látok – prítomnosť informácií o použitiach a expozícii rovnako ako charakterizácii rizík.

ECHA link: https://newsletter.echa.europa.eu/home/-/newsletter/entry/make-sure-your-chemical-safety-report-is-complete-we-ll-start-to-check-in-april

Kontrola správ o chemickej bezpečnosti bude založená na informáciách o použitiach uvedených v registračnej dokumentácii.

ECHA bude kontrolovať kompletnosť správ o chemickej bezpečnosti u všetkých registrácií pre látky registrované nad 10 ton ročne a súčasne klasifikovaných ako nebezpečných pre životné prostredie alebo zdravie ľudí, alebo perzistentných, bioakumulatívnych a toxických.

V prípade spoločných registrácií individuálne CSR nebudú kontrolované, keďže vychádzajú zo správy o chemickej bezpečnosti podanej vedúcim registrujúcim.

Nové kontroly správ o chemickej bezpečnosti sa zamerajú na overenie prítomnosti požadovaných elementov, nie na adekvátnosť zaslaných informácií. Kontroly sa budú týkať pôvodne podanej dokumentácie aj upravenej a doplnenej dokumentácie.

V prípade že správu o chemickej bezpečnosti nebude možné otvoriť, alebo je napísaná v inom ako v oficiálnom jazyku členských krajín EÚ, bude považovaná za nekopletnú a jej podanie nebude úspešné.

Určité úpravy sa budú týkať aj elektronickej kontroly kompletnosti registračnej dokumentácie. Na zabezpečenie splnenia základných požiadaviek na informácie uvedené v článkoch VII-X nariadenia REACH, ECHA zlepšuje kontrolu kľúčových parametrov nebezpečnosti. Podrobnejšie kontroly sa budú týkať nasledovných oblastí: mutagenita, reprodukčná toxicita a degradabilita.

Elektronická kontrola sa zameria aj na životný cyklus látok. To znamená, že na základe popisu použitia bude predmetom kontroly prítomnosť informácií o servisnom životnom cykle výrobkov.

Keďže tieto zmeny budú súčasťou elektronickej kontroly, budú tiež zaradené do novej verzie validačného asistenta programu IUCLID, ktorého použitie sa vyžaduje pred zaslaním informácií do ECHA.

Upravená verzia validačného asistenta kontroly kompletnosti sa začne uplatňovať na konci apríla vydaním novej verzie balíka IUCLID.

Viac informácií o REACH registrácii na stránkach Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/reach/reach-registracia/   


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk11 chemických látok bolo pridaných do REACH autorizačného zoznamu

11 chemických látok bolo pridaných do REACH autorizačného zoznamu

Európska komisia prijala nariadenie ktorým bol REACH autorizačný zoznam rozšírený o 11 látok –Príloha XIV nariadenia REACH.

eur-lex.europa link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0171&from=SK  

Nariadenie o zaradení nových 11 látok bolo zverejnené 6. februára 2020 – Nariadenie Komisie (EU) 2020/171. Ich zaradenie do autorizačného zoznamu rozšírilo počet látok v Prílohe XIV z pôvodných 43 na 54.

Súvislosti

REACH autorizačný proces má za cieľ zabezpečiť, že látky vzbudzujúce obzvlášť veľké obavy budú progresívne nahrádzané menej nebezpečnými látkami alebo technológiami, tam kde je to technicky a ekonomicky realizovateľné a sú k dispozícii vhodné alternatívy.

Autorizačný proces sa zaháji, keď členský štát EÚ alebo ECHA, na základe požiadavky Komisie, navrhne látku na zaradenie medzi látky vzbudzujúce obzvlášť veľké obavy (SVHC).

Viac o SVHC látkach na Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/reach/svhc-latky/

Autorizačný proces popisuje schéma uvedená nižšie:

Link to ECHA: https://echa.europa.eu/substances-of-potential-concern

Látky zaradené do REACH autorizačného zoznamu  dňa 6. februára 2020 a ich SVHC vlastnosti:

Viac informácií o REACH autorizácii a povinnostiach pre spoločnosti používajúce látky do REACH autorizačného zoznamu: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxskKontrola deklarovanej veľkosti spoločností ktoré registrovali chemické látky

Kontrola deklarovanej veľkosti spoločností ktoré registrovali chemické látky

Európska chemická agentúra (ECHA) v krátkom čase zaháji verifikáciu doklarovaných veľkostí podnikov, ktoré sa v rámci REACH registrácie deklarovali ako malé a stredné podniky. Týka sa to spoločností, ktoré registrovali chemické látky v rokoch 2016-2019.

Správne dokumenty potvrdzujúce zaradenie medzi MSP musia byť vložené v rámci príslušného konta spoločnosti v REACH-IT.

V prípade že deklarácia veľkosti spoločnosti je nesprávna, je potrebné bezodkladne informovať ECHA a zaslať správu na: sme-verification@echa.europa.eu a do 11. februára 2020 musia byť vložené do REACH-IT.

Pokiaľ dôjde k úprave údajov o veľkosti spoločnosti predtým ako ECHA zaháji verifikáciu registrujúceho, nebude čeliť pokute za nesprávne určenie veľkosti spoločnosti, predmetom úhrady bude len rozdiel registračného poplatku za zvýšenú tonáž.

Pokiaľ v rámci verifikačného procesu bude zistené že spoločnosť deklarovala nesprávnu veľkosť podniku pri registrácii látky, administratívna pokuta môže dosiahnuť 19 900€ a samozrejme bude potrebné doplatiť aj rozdiel v rámci registračného poplatku.

Postup krok za krokom ako správne určiť veľkosť podniku je dostupný na stránkach ECHA.

Je tiež dôležité, aby spoločnosti pravidelne kontrolovali svoje konto v REACH-IT pre komunikáciu s ECHA, zabezpečili správne kontaktné údaje a včasnú reakcii na požiadavky ECHA.

Viac informácií o REACH legislatíve a povinnostiach pre spoločnosti: https://ekotoxcenters.eu/reach/


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxskPredaj on-line – kontrola produktov obsahujúcich nebezpečné látky

Predaj on-line – kontrola produktov obsahujúcich nebezpečné látky

Práve začali inšpekcie v rámci 8. hlavného projektu Fóra pre dodržiavanie európskej chemickej legislatívy. Projekt je zameraný na kontrolu dodržiavania požiadaviek nariadení REACH, CLP a nariadenia o biocídnych prípravkoch pri on-line predaji nebezpečných látok, zmesí, biocídnych prípravkov a produktov na trhoch členských štátov EÚ a EEA.

https://echa.europa.eu/-/inspectors-to-check-products-sold-online-that-contain-harmful-substances

8. projekt Fóra na dodržiavanie európskej chemickej legislatívy (REF-8) zameraný na kontrolu internetového predaja chemických látok, zmesí a výrobkov vstúpil do realuizačnej fázy a bude prebiehať do 31. decembra 2020. Na projekte spolupracuje 29 krajín.

Tieto kontroly nadväzujú voľne na kontrolné aktivity vykonané v predchádzajúcom období a na základe Záverečnej správy „Final report on the Forum Pilot Project on CLP focusing on control of internet salesReporting period: January – October 2017“:
Bolo celkom zistených 1 083 (82.4 %) prípadov nesúladu s Článkom 48(2) nariadenia CLP.
V prípade 83.3 % porušení pravidiel sa jednalo o absenciu informácií o nebezpečnosti resp. dodatočných informácií.

Celá správa: https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/forum_project_report_on_control_of_internet_sales_en.pdf

REF-8 projekt je zameraný na výrobky pre širokú verejnosť a profesionálne použitie ponúkaných na súkromných internetových stránkach (webshopoch) a na predajných platformách ako sú Amazon and eBay.

Inšpektori budú kontrolovať, či kupujúci sú informovaní o prítomnosti nebezpečných chemických látok v produktoch pred ich zakúpením a či sú dodržiavané príslušné časti predmetnej legislatívy. Kontrola sa môže zacieliť na informácie poskytované v rámci reklamy, alebo priamo nákupom produktu a jeho následnou analýzou.

Inšpektori sa môžu napríklad zamerať na látky zakázané/obmedzené vo výrobkoch ktoré sú široko predávané online (hračky, textílie) a zisťovať plnenie požiadaviek definovaných nariadením REACH.

V prípade biocídnych výrobkov sa projekt zameria na biocídne produkty uvádzané na trh v rámci autorizácie, ale aj na výrobky uvádzané na trh v rámci prechodných ustanovení.

Projekt sa zameria na internetový predaj produktov a internetovú reklamu, ale inšpektori môžu priamo navštíviť spoločnosti pre fyzickú kontrolu na mieste, pokiaľ bude tento spôsob pre daný prípad relevantný.

Výsledky projektu budú zverejnené koncom roka 2021.

Viac informácií o REACH legislatíve a povinnostiach pre spoločnosti: https://ekotoxcenters.eu/reach/


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxskKandidátsky zoznam bol rozšírený o 4 nové SVHC látky

Kandidátsky zoznam bol rozšírený o 4 nové SVHC látky

Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) obsahuje aktuálne 205 látok. ECHA link: https://echa.europa.eu/-/four-new-substances-added-to-candidate-list

Helsinky, 16. január 2020 – ECHA pridala do zoznamu kandidátskych látok tri látky vzhľadom na ich reprodukčnú toxicitu a štvrtú na základe kombinácie iných vlastností predstavujúcich porovnateľnú nebezpečnosť. Zaradenie látky perfluorobután sulfónová kyselina (PFBS) a jej solí bola do zoznamu zaradená pri súčinnosti s Komisiou členských štátov (the Member State Committee (MSC)).

REACH kandidátsky zoznam a súvislosti

Zoznam kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) je zoznam látok, ktoré môžu mať vážne škodlivé účinky pre zdravie ľudí a životné prostredie. Látky zaradené do kandidátskeho zoznamu známe ako SVHC látky sú kandidátmi na zaradenie do REACH autorizačného zoznamu. Ak sú látky zaradené do autorizačného zoznamu, priemyselné spoločnosti musia požiadať o povolenie pre možné použitie látky aj po dátume zákazu.

Spoločnostiam môžu vyplývať povinnosti v súvislosti so zaradením látky do REACH kandidátskeho zoznamu. Tieto povinnosti sa môžu týkať látok ako takých, v zmesiach, alebo vo výrobkoch. Každý dodávateľ výrobku ktorý obsahuje látku uvedenú v kandidátskom zozname v koncentrácii vyššej ako 0,1% hm. Má povinnosti komunikovať túto skutočnosť svojim odberateľom v dodávateľskom reťazci a konzumentom. Navyše dovozcovia a výrobcovia výrobkov obsahujúcich takúto látku majú 6 mesiacov od jej zaradenia do kandidátskeho zoznamu (v tomto prípade je to 16.1.2020) na vykonanie notifikácie (nahlásenia) do Európskej chemickej agentúry (ECHA).

Viac o SVHC látkach na Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/reach/svhc-latky/

Látky zaradené do REACH kandidátskeho zoznamu  16. januára 2020:

Viac informácií o REACH autorizácii a povinnostiach pre spoločnosti používajúce látky do REACH autorizačného zoznamu: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/


Aktuálne školenia a webináre: https://reachtraining.eu/skolenia-sk


EKOTOX CENTERS

 • *Konzultačné a poradenské služby pre výrobcov a dovozcov (EU REACH, CLP, detergents, RoHS, WEEE, POPs…)
 • *Karty bezpečnostných údajov a registrácia nebezpečných zmesí v členských krajinách EÚ (Poison Centers), UFI a viac
 • *Biocídy
 • *Bezpečnosť kozmetických výrobkov
 • *Chemický manažment
 • *Hodnotenie environmentálnych a zdravotných rizík

Ekotoxikologické centrum CZ
Centrum Ekotoksykologiczne (PL)
Ekotoxikologické centrum Bratislava, s.r.o. (SK)

Tomášikova 10/F, 821 03 Bratislava
Slovenská republika
Tel.: +421 (2) 4594 3712, 4594 5223
E-mail: ekotox(at)ekotox.eu 
Web: https://ekotox.eu
FB: Karta bezbečnostných údajov          
Linkedin: ekotoxsk