aktuality

NOVÉ TRIEDY NEBEZPEČNOSTI pre látky a zmesi v EÚ

NOVÉ TRIEDY NEBEZPEČNOSTI pre látky a zmesi v EÚ

EÚ uverejnila delegované nariadenie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie CLP a ktoré stanovuje nové triedy nebezpečnosti a kritériá na klasifikáciu, označovanie a balenie látok a zmesí.

Vzťahuje sa na všetky chemické látky a zmesi uvádzané na trh EÚ podľa nariadenia REACH. Vzťahuje sa aj na účinné látky v biocídnych výrobkoch a prípravkoch na ochranu rastlín, ktoré majú zvyčajne prioritu pre harmonizovanú klasifikáciu v EÚ.

Agentúra ECHA poskytuje rady týkajúce sa nových tried nebezpečnosti pre látky a zmesi.

Dňa 20. apríla 2023 nadobudnú účinnosť tri nové triedy nebezpečnosti pre klasifikáciu, označovanie a balenie (CLP) látok a zmesí. Agentúra ECHA zverejnila informácie o dátumoch pre žiadosti a súvisiace usmernenia.

Európska komisia aktualizovala nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení o nasledujúce triedy nebezpečnosti:

 • endokrinné disruptory (ED) pre ľudské zdravie a pre životné prostredie;
 • perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT); vysoko perzistentné a vysoko bioakumulatívne (vPvB); a
 • perzistentné, mobilné a toxické c (PMT); vysoko perzistentné a vysoko mobilné (vPvM).

Spoločnosti a orgány členských štátov môžu používať aktuálne pokyny na identifikáciu endokrinných disruptorov a na posúdenie PBT (perzistencia, bioakumulácia, toxicita), kým nebudú aktualizované pokyny na uplatňovanie kritérií CLP. Očakáva sa, že budú pripravené v roku 2024. V prípade potreby zabezpečia, aby ich dokumentácia zodpovedala požiadavkám na informácie.

Aké sú povinnosti spoločností po nadobudnutí účinnosti delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) 2023/707 z 19. decembra 2022?

Weblink: https://qnapublic.echa.europa.eu/?ids=2006

Odpoveď:

Po nadobudnutí účinnosti delegovaného nariadenia 2023/707 (20. apríla 2023) by mali výrobcovia, dovozcovia, následní užívatelia a distribútori zvážiť nasledujúce úlohy, aby splnili svoje povinnosti. Presné poradie a načasovanie bude závisieť od konkrétneho scenára každého prevádzkovateľa:

 • ak uvedie na trh látky alebo zmesi;
 • či sú alebo nie sú členmi spoločného predloženia;
 • či je ich látka alebo zmes už uvedená na trh alebo nie atď.

Zoznam nie je úplný, ale uvádza hlavné úlohy, ktoré nový právny text vyvolal.

Preskúmať klasifikáciu a označovanie látok a zmesí v ich portfóliu podľa kritérií nových tried nebezpečnosti. Mali by použiť všetky dostupné informácie pre vlastnú klasifikáciu.

Vezmite na vedomie prechodné obdobia pre látky a zmesi, a zaistite, aby ste splnili svoje povinnosti najneskôr k týmto dátam. Prechodné obdobia umožňujú splniť požiadavky skôr a vyhnúť sa problémom na poslednú chvíľu.

Ak sa podieľate na spoločnom predložení registrácie látky podľa nariadenia REACH, začnite diskusiu, aby ste sa dohodli na klasifikácii a označení Vašich látok. Bez zbytočného odkladu aktualizujte registračnú dokumentáciu, ako je uvedené vo vykonávacom nariadení 2020/1435.

Ak ste členom skupiny výrobcov/dovozcov na účely oznámenia klasifikácie a označenia, začnite diskusiu za účelom dohody o klasifikácii a označovaní Vašich látok. Aktualizujte zodpovedajúcim spôsobom oznámenia do zoznamu klasifikácií a označení.

Kontaktujte ostatných oznamovateľov rovnakej látky a dohodnite sa na novej klasifikácii a označení. V takejto komunikácii môže pomôcť vedúci spoločného predloženia alebo vedúci skupiny výrobcov/dovozcov, ak ste členom niektorej z týchto skupín.

Upravte štítky pre látky aj zmesi.

Ak je to relevantné, aktualizujte všetky oznámenia na toxikologické centrá, ktoré ste v minulosti vykonali, o nové informácie o nebezpečnosti.

Zvážte, či je potrebné nové oznámenie do toxikologického centra. Zmesi, ktoré predtým neboli klasifikované pre ľudské zdravie ani fyzikálnu nebezpečnosť, môžu byť od 1. mája 2026 klasifikované z hľadiska nových rizík pre ľudské zdravie.

Aktualizujte Vaše karty bezpečnostných údajov (SDS) s novou klasifikáciou a označovaním a všetkými relevantnými novými informáciami, ktoré zohľadňujú nové nebezpečenstvá. Môže byť potrebné zostaviť KBÚ pre látky alebo zmesi, ktoré predtým neboli klasifikované.

Pripravte sa na zostavenie KBÚ a jeho poskytnutie na požiadanie, pokiaľ Vaše zmesi nie sú klasifikované, ale obsahujú látku v množstve 0,1 % alebo viac endokrinného disruptora kategórie 2 a nie sú určené pre širokú verejnosť.

Prechodné obdobia:

Celý článok z ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-provides-advice-on-new-hazard-classes-for-substances-and-mixtures

EKOTOX stránky REACH: https://ekotoxcenters.eu/reach/

Agentúra ECHA odporúča osem látok na autorizáciu podľa nariadenia REACH

Agentúra ECHA odporúča osem látok na autorizáciu podľa nariadenia REACH

Európska chemická agentúra (ECHA) odporučila osem látok, vrátane olova, na pridanie do autorizačného zoznamu REACH na ochranu pracovníkov a životného prostredia.

Helsinki, 12. apríla 2023 – 11. odporúčanie agentúry ECHA zahŕňa tieto látky:

 • *etyléndiamín;
 • *2-(4-terc-butylbenzyl)propiónaldehyd a jeho jednotlivé stereoizoméry;
 • *Olovo
 • *Glutaral;
 • *2-metyl-1-(4-metyltiofenyl)-2-morfolinopropán-1-ón;
 • *2-benzyl-2-dimetylamino-4′-morfolinobutyrofenón;
 • *diizohexylftalát; a
 • *Kyselina ortoboritá, sodná soľ.

Agentúra ECHA uprednostnila tieto látky zo zoznamu kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy pre toto odporúčanie, pretože majú najvyššiu prioritu podľa dohodnutého prístupu z roku 2014. Ak sa látky pridajú do zoznamu, spoločnosti budú musieť požiadať o autorizáciu, aby mohli pokračovať ich používaním.

Autorizačný proces je zameraný na zabezpečenie riadnej kontroly rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie a na zlepšenie nahrádzania látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy, keď sú dostupné technicky a ekonomicky realizovateľné alternatívy.

Európska komisia rozhodne, ktoré látky budú zahrnuté do autorizačného zoznamu a aké podmienky platia pre jednotlivé látky.

Stránky ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-recommends-eight-substances-for-reach-authorisation

EKOTOX stránky REACH: https://ekotoxcenters.eu/reach/

EkotoxInfo 2/2023 

EkotoxInfo 2/2023 

Odporúčame vám prečítať si aktuálne vydanie chemických noviniek EkotoxInfo. V súhrne za február 2023 nájdete nasledujúce témy:

 1. Európska komisia zverejnila v januári 2023 „Cestu transformácie pre chemický priemysel“
 2. Nové kategórie výrobkov na oznamovanie toxikologickým centrám (PCN)
 3. Upravené usmernenie pre monoméry a polyméry

REACH Konferencia Bratislava – 22-23 mája 2023 – program konferencie zverejnený


 1. Európska komisia zverejnila v januári 2023 „Cestu transformácie pre chemický priemysel“

V januári 2023 Európska komisia uverejnila „cestu transformácie pre chemický priemysel“. Transformačná cesta je akčný plán, ktorý vypracovala Európska komisia v spolupráci s krajinami EÚ, zainteresovanými stranami v chemickom priemysle, mimovládnymi organizáciami a inými zainteresovanými stranami. Identifikujú sa v ňom opatrenia a podmienky potrebné na dosiahnutie zelenej a digitálnej transformácie a zlepšenie odolnosti v chemickom priemysle v súlade s aktualizovanou priemyselnou stratégiou EÚ.

Cesta transformácie pre chemický priemysel EC webstránky: https://ec.europa.eu/docsroom/documents/53078

 • Nové kategórie výrobkov na oznamovanie toxikologickým centrám (PCN)

Agentúra ECHA aktualizovala európsky systém kategorizácie výrobkov (EuPCS). Zmeny zahŕňajú nové a rozšírené kategórie a vylepšené opisy výrobkov s cieľom pomôcť oznamovateľom presne opísať zamýšľané použitia ich nebezpečných zmesí.

Pribudlo niekoľko nových kategórií výrobkov vrátane „odstraňovačov lepidiel“, „výrobkov na starostlivosť o pneumatiky“, „poľných značiacich farieb“, „plynových výrobkov na viacnásobné zamýšľané použitie“, „výrobkov na úpravu skla/okien“, „výrobkov určených na starostlivosť a údržbu zariadení“ a „výrobkov na povrchovú úpravu kovov“.

Aktualizovaný EuPCS sa zahrnie do formátu oznámenia PCN a sprístupní sa v nástrojoch na prípravu dokumentácie v apríli s ďalším vydaním SW aplikácie IUCLID. Praktická príručka EuPCS, ktorá poskytuje podrobný opis každej kategórie výrobkov a príklady typov výrobkov, je k dispozícii v 23 jazykoch členských štátov EÚ.

Ekotox PCN webstránky: https://ekotoxcenters.eu/nahlasovanie-informacii-na-ntic-a-agenture-echa/

 • Upravené usmernenie pre monoméry a polyméry

Usmernenie agentúry ECHA o monoméroch a polyméroch bolo revidované s cieľom zosúladiť s rozhodnutím BoA (Board of Appeal) a zahŕňa zmeny opisu registračných povinností pre dovážané a vyrábané polyméry a monoméry.

Kľúčové zmeny sa týkajú:

– monomér, ktorý musí zaregistrovať výrobca alebo dovozca polyméru;

– výpočet registračných ton monomérov v konečnom polyméri ako zreagovaná látka;

– informácie, ktoré musia registrujúci monomérov zahrnúť do registračnej správy o chemickej bezpečnosti.

Agentúra ECHA vyzýva všetkých dovozcov a výrobcov polymérov a monomérov, aby preskúmali aktualizované usmernenia a preskúmali svoje registrácie s cieľom uistiť sa, že spĺňajú tieto minimálne požiadavky.

ECHA News webstránky: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-updates-monomer-and-polymer-guidance-following-board-of-appeal-decision

Ekotox REACH webstránky: https://ekotoxcenters.eu/reach/reach-registracia/


 • REACH konferencia sa bude konať v Bratislave 22-23 mája 2023

Ekotox Centers spolu s partnermi a zástupcami Cefic, Eurometaux a EPMF s potešením oznamujú Program konferencie REACH Bratislava 2023.

Webové stránky konferencie REACH 2023: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


EKOTOX CENTERS – konzultačné a poradenské služby

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECH REPUBLIC

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE


EKOTOX CENTERS konzultačné služby: https://ekotoxcenters.eu/  

Online konzultácie, školenia a webináre: http://trainingeu.eu/

Usmernenie pre monoméry a polyméry

Usmernenie pre monoméry a polyméry

Helsinky, 21. februára 2023 – Odvolacia rada agentúry ECHA (BoA) vydala 29. júna 2021 rozhodnutie o prípade kontroly súladu (A-001-2020) v súvislosti s registračnými povinnosťami dovozcov polymérov.

Rozhodnutie odvolacej rady má vplyv na požiadavky na registráciu dovozcov a výrobcov monomérov a polymérov.

Usmernenie agentúry ECHA o monoméroch a polyméroch bolo revidované s cieľom zosúladiť s rozhodnutím BoA a zahŕňa zmeny opisu registračných povinností pre dovážané a vyrábané polyméry a monoméry.
Kľúčové zmeny sa týkajú:

 • monomér, ktorý musí byť zaregistrovaný výrobcom alebo dovozcom polyméru;
 • výpočet registračných ton monomérov končiacich v konečnom polyméri ako zreagovaná látka;
 • informácie, ktoré musia registrujúci monomérov zahrnúť do registračnej správy o chemickej bezpečnosti.

 • Agentúra ECHA vyzýva všetkých dovozcov a výrobcov polymérov a monomérov, aby preskúmali aktualizované usmernenia a preskúmali svoje registrácie s cieľom uistiť sa, že spĺňajú tieto minimálne požiadavky.

Guidance for monomers and polymers

REACH registrácie – kontrola úplnosti a správnosti

REACH registrácie – kontrola úplnosti a správnosti

REACH registrácia chemických látok

Kontrola REACH registrácií – 1 mája 2023, začne ECHA kontrolovať nové registrácie ale aj doplnené / revidované registrácie chemických látok na základe nových požiadaviek.

REACH registrácia – kontroly registračnej dokumentácie sa týkajú:

Identita látky:

 • zabezpečenie správnej a konzistentnej identifikácie hraničného zloženia látky a jej zložiek a prídavných látok na základe objasnení uvedených v prílohe VI.

Požiadavky na informácie

 • Štandardné požiadavky na informácie na základe príloh VII až XI: podpora registrujúcich pri nahlasovaní informácií o sledovaných parametroch týkajúcich sa mutagenity, degradácie a toxicity pre vodné prostredie na základe požiadaviek na informácie podľa prílohy VII až XI. Registrujúci, ktorí pridávajú novú úpravu závažnosti dôkazov, budú vyzvaní, aby predložili argumenty pre tento prístup v štruktúrovanejšom formáte.

IUCLID

 • Asistent aplikácie IUCLID bude aktualizovaný aj o zmenené pravidlá kontroly úplnosti, keď bude koncom apríla 2023 vydaná nová verzia aplikácie IUCLID. Registrujúcim sa odporúča, aby pred predložením agentúre ECHA využili validačného asistenta na kontrolu svojich registrácií.

Stránky ECHA: https://echa.europa.eu/-/changes-to-completeness-checks-of-reach-registrations-1

EKOTOX stránky REACH: https://ekotoxcenters.eu/reach/

EkotoxInfo 1/2023 

EkotoxInfo 1/2023 

Odporúčame vám prečítať si aktuálne vydanie chemických noviniek EkotoxInfo. V súhrne za január 2023 nájdete nasledujúce témy:

 1. REACH Kandidátsky Zoznam + 9 = 233 záznamov
 2. PFASs návrh obmedzení
 3. 2,4-dinitrotoluene návrh obmedzení
 4. International Panel on Chemical Pollution (IPCP)
 5. Metals and Inorganics Sectoral Approach (MISA)
 6. EU RoHS Pack-23 návrhy na výnimky boli zverejnené
 7. Biocídy – SPC editor – IUCLID

REACH Konferencia Bratislava – 22-23 mája 2023


 1. REACH REACH Kandidátsky Zoznam + 9 = 233 záznamov

ECHA pridala deväť chemických látok na REACH kandidátsky zoznam z dôvodu ich nebezpečných vlastností. Používajú sa napríklad v retardéroch horenia, farbách a náteroch, atramentoch a toneroch, náterových výrobkoch, zmäkčovadlách a pri výrobe buničiny a papiera.

Podľa nariadenia REACH majú spoločnosti právne povinnosti, ak je ich látka – buď ako taká, v zmesiach alebo vo výrobkoch – zaradená do zoznamu kandidátskych látok.

Ekotox REACH webpages: https://ekotoxcenters.eu/news/kandidatsky-zoznam/

 • PFASs návrh obmedzení

ECHA: Vnútroštátne orgány Dánska, Nemecka, Holandska, Nórska a Švédska predložili agentúre ECHA návrh na obmedzenie perfluóralkylovaných a polyfluóralkylovaných látok (PFAS) podľa nariadenia REACH. Agentúra ECHA uverejní podrobný návrh, ktorý je jedným z najširších v histórii EÚ, 7. februára 2023.

ECHA REACH PFAS restrictions webpages: https://echa.europa.eu/sk/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e18663449b

 • 2,4-dinitrotoluene restriction proposal

ECHA: K dispozícii je spoločné stanovisko výborov pre hodnotenie rizík a sociálno-ekonomickú analýzu pre 2,4-dinitrotoluénu (EC 204-450-0, CAS 121-14-2).

ECHA REACH 2,4-dinitrotoluene restrictions webpages: https://echa.europa.eu/sk/registry-of-restriction-intentions/-/dislist/details/0b0236e185d7af0bEkotox

 • International Panel on Chemical Pollution (IPCP)

Medzinárodný panel pre chemické znečistenie.

V roku 2022 sa Environmentálne zhromaždenie Organizácie Spojených národov (UNEA) rozhodlo zriadiť vedecko-politický panel, ktorý má ďalej prispievať k správnemu nakladaniu s chemikáliami a odpadom a predchádzať znečisťovaniu.

Možným znením rozsahu pôsobnosti by mohlo byť „posilnenie vedecko-politického rozhrania o správnom nakladaní s chemikáliami, odpadom a znečistením a súvisiacich vplyvoch na celosvetovej a regionálnej úrovni s cieľom chrániť zdravie ľudí a ekosystémov“.

Prvé zasadnutie ad hoc otvorenej pracovnej skupiny pre vedecko-politický panel (OEWG-1.2) sa bude konať od 30. januára do 3. februára 2023 v thajskom Bangkoku.

IPCP White Paper Webpage: https://www.ipcp.ch/activities/ipcp-white-paper-on-the-scope-and-functions-of-the-future-science-policy-panel

 • Metals and Inorganics Sectoral Approach (MISA)

Sektorový prístup pre kovy a anorganické látky

Štvorročný program sektorového prístupu pre kovy a anorganické látky (MISA) bol ukončený na konci roka 2022. Záverečná správa, v ktorej sú zhrnuté výsledky spolupráce medzi agentúrou ECHA, Eurometaux a 29 priemyselnými združeniami pri riešení technických a vedeckých otázok špecifických pre kovy, je teraz k dispozícii.

MISA Final Report webpage: https://echa.europa.eu/documents/10162/7000431/misa_final_report_en.pdf/?utm_campaign=5f215996711b560001f4f482&utm_content=63b69f76f5b4f00001ea4f9c&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedinWebinars

 • EU RoHS Pack-23 návrhy na výnimky

Nová správa uverejnená s odporúčaniami týkajúcimi sa bežne používaných výnimiek EÚ v oblasti ROHS.

19. decembra 2022 bola zverejnená správa, v ktorej sa sumarizuje posúdenie výnimiek ONL EÚ a odporúča sa, aby Európska komisia prijala tieto výnimky ako postup.

Dvanásť výnimiek z prílohy III k smernici EÚ o ONL, známych ako balík 23, bolo preskúmaných v rámci spoločného úsilia Fraunhoferovho inštitútu pre spoľahlivosť a mikrointegráciu (IZM), Inštitútu OSN pre odbornú prípravu a výskum (UNITAR) a BIO inovačných služieb (Bio IS).

Vyhodnotenie výnimiek Smernica 2011/65/EU https://rohs.biois.eu/index.html

 • Biocídy – SPC editor – IUCLID

Žiadosť o autorizáciu biocídneho výrobku musí obsahovať súhrn charakteristických vlastností výrobku (SPC). Doteraz bol tento súbor pripravený pomocou SPC Editora.

V budúcnosti sa to zmení a na prípravu SPC budete musieť použiť aplikáciu IUCLID. V rámci prípravy na prechod už teraz nájdete podporné materiály na webovom sídle agentúry ECHA.

ECHA SPC webstránky: https://echa.europa.eu/sk/support/dossier-submission-tools/spc-editor?utm_campaign=5b9f6f42c09d200001046698&utm_content=63bd7832162dac0001f05c57&utm_medium=smarpshare&utm_source=linkedin


 • REACH konferencia sa bude konať v Bratislave 22-23 mája 2023

Ekotox Centers spolu s partnermi a zástupcami Cefic, Eurometaux a EPMF s potešením oznamujú témy konferencie REACH Bratislava 2023.

Webové stránky konferencie REACH 2023: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/


EKOTOX CENTERS – konzultačné a poradenské služby

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECH REPUBLIC

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE


EKOTOX CENTERS konzultačné služby: https://ekotoxcenters.eu/  

Online konzultácie, školenia a webináre: http://trainingeu.eu/

REACH Kandidátsky zoznam rozšírený o 9 položiek = 233

REACH Kandidátsky zoznam rozšírený o 9 položiek = 233

Helsinky, 17. januára 2023 – ECHA pridala deväť chemických látok na REACH kandidátsky zoznam z dôvodu ich nebezpečných vlastností. Používajú sa napríklad v retardéroch horenia, farbách a náteroch, atramentoch a toneroch, náterových výrobkoch, zmäkčovadlách a pri výrobe buničiny a papiera.

Položky pridané do Kandidátskeho zoznamu 17.1.2023:

1,1′-[ethane-1,2-diylbisoxy]bis[2,4,6-tribromobenzene]253-692-337853-59-1
2,2′,6,6′-tetrabromo-4,4′-isopropylidenediphenol201-236-979-94-7
4,4′-sulphonyldiphenol201-250-580-09-1
Barium diboron tetraoxide237-222-413701-59-2
Bis(2-ethylhexyl) tetrabromophthalate covering any of the individual isomers and/or combinations thereof
Isobutyl 4-hydroxybenzoate224-208-84247-02-3
Melamine203-615-4108-78-1
Perfluoroheptanoic acid and its salts
reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine473-390-7

Výbor členských štátov agentúry ECHA potvrdil pridanie týchto látok do zoznamu kandidátskych látok. Zoznam kandidátskych látok má teraz 233 záznamov – niektoré sú skupiny chemikálií, takže celkový počet ovplyvnených chemikálií je vyšší.

Tieto látky môžu byť v budúcnosti zaradené do autorizačného zoznamu. Ak je látka na tomto zozname, jej používanie bude zakázané, pokiaľ spoločnosti nepožiadajú o autorizáciu a Európska komisia im nepovolí pokračovať v jej používaní.

Povinnosti vyplývajúce zo zaradenia látok na REACH kandidátsky zozna

Podľa nariadenia REACH majú spoločnosti právne povinnosti, ak je ich látka – buď ako taká, v zmesiach alebo vo výrobkoch – zaradená do zoznamu kandidátskych látok.

Dodávatelia výrobkov obsahujúcich látku zo zoznamu kandidátskych látok s koncentráciou nad 0,1 % (hmotnosti z hmotnosti) musia svojim zákazníkom a spotrebiteľom poskytnúť informácie, aby ich mohli bezpečne používať. Spotrebitelia majú právo opýtať sa dodávateľov, či výrobky, ktoré kupujú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy.

Dovozcovia a výrobcovia výrobkov budú musieť agentúre ECHA oznámiť, či ich výrobok obsahuje látku zo zoznamu kandidátskych látok, do šiestich mesiacov od dátumu zaradenia do zoznamu (17. januára 2023). Dodávatelia látok na zozname kandidátskych látok, dodávaných buď samostatne, alebo v zmesiach, musia svojim zákazníkom poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Podľa rámcovej smernice o odpadoch musia spoločnosti agentúre ECHA oznamovať aj to, ak výrobky, ktoré vyrábajú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti. Toto oznámenie sa uverejňuje v databáze agentúry ECHA o látkach vzbudzujúcich obavy vo výrobkoch (SCIP).

ECHA News webpage: https://echa.europa.eu/-/echa-adds-nine-hazardous-chemicals-to-candidate-list

Ekotox REACH webstránky: https://ekotox.eu/reach-regulation/

Školenia, webináre, REACH Conference 2023: http://trainingeu.eu/

EkotoxInfo 12/2022

EkotoxInfo 12/2022

EKOTOX CENTERS 

EkotoxInfo 12/2022 

Odporúčame vám prečítať si aktuálne vydanie chemických noviniek EkotoxInfo. V súhrne za minulý mesiac nájdete nasledujúce témy:

 1. Reforma európskej chemickej legislatívy (REACH) sa odkladá
 2. Návrh revízie CLP nariadenia COM(2022) 748 final
 3. POPs Prílohy IV a V doplnené
 4. Corap: 24 látok – návrh na hodnotenie 2023-2025
 5. KBÚ – karty bezpečnostných údajov – kontroly 2023
 6. Webináre pre rok 2023 zverejnené
 7. REACH konferencia sa bude konať v Bratislave 22-23 mája 2023

—————————————————————————————————————–

 • Reforma európskej chemickej legislatívy (REACH) sa odkladá

Reforma európskeho chemického regulačného rámca, známa ako REACH, sa oneskorí o rok, čo vyvolalo zdesenie nad pokrokom Európskej únie v oblasti kontroly škodlivých chemikálií, ktoré majú vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. V skutočnosti to znamená, že reforma sa nedokončí počas súčasného funkčného obdobia Európskej komisie.

Ekotox REACH webstránky: https://ekotoxcenters.eu/reach/

 • Návrh revízie CLP nariadenia COM(2022) 748 final

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

V rámci revízie nariadenia CLP sa delegovaným aktom doplnia vymedzenia pojmov a vedecké a technické kritériá s cieľom umožniť, aby sa látky a zmesi, ktoré majú nebezpečné vlastnosti

Ekotox news: https://ekotoxcenters.eu/news/clp-nariadenie-navrh-revizie-com2022-748-final/

 • POPs Prílohy IV a V doplnené

POPs – Perzistentné organické látky –

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/2400 z 23. novembra 2022, ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach

Ekotox news: https://ekotoxcenters.eu/news/pops-prilohy-iv-a-v/

 • Corap: 24 látok – návrh na hodnotenie 2023-2025

Členské štáty EÚ plánujú hodnotiť 24 chemických látok v rokoch 2023-2025.

CoRAP: Priebežný akčný plán Spoločenstva – 24 chemických látok bolo zaradených do hodnotenia členskými štátmi EÚ (Community rolling action plan) v rokoch 2023-2025.

Plán predpokladá hodnotenie piatich látok v roku 2023, ďalších 19 je zaradených do hodnotenie v rokoch 2024 a 2025.

Ekotox news: https://ekotoxcenters.eu/news/corap-2023-2025/

 • KBÚ – karty bezpečnostných údajov – kontroly 2023

Celoúnijný projekt presadzovania práva (REF-11) v roku 2023 sa zameria na kvalitu informácií v kartách bezpečnostných údajov.

Ekotox News: https://ekotoxcenters.eu/news/kbu-karty-bezpecnostnych-udajov-kontroly-2023/

 • Webináre pre rok 2023 zverejnené

Na portálu trainingeu sme zverejnili širokú ponuku školení a webinárov: http://trainingeu.eu/

 • REACH konferencia sa bude konať v Bratislave 22-23 mája 2023

Ekotox Centers spolu s partnermi a zástupcami Cefic, Eurometaux a EPMF s potešením oznamujú témy konferencie REACH Bratislava 2023.

Webové stránky konferencie REACH 2023: https://ekotoxtraining.com/events/reach-conference-2023/

——————————————————————————————————————–

EKOTOX CENTERS – konzultačné a poradenské služby

EKOTOX CENTERS:

Ekotox Hungary Kft., HUNGARY

Centrum Ekotoksykologiczne Sp. z o.o., POLAND

Ekotoxikologické centrum CZ s.r.o., CZECH REPUBLIC

Ekotoxikologické centrum Bratislava s.r.o., SLOVAKIA

ЕКОТОКС ЦЕНТР УКРАЇНА, Ekotox Center Ukraine LLC., UKRAINE

——————————————————————————————————————–

EKOTOX CENTERS konzultačné služby: https://ekotoxcenters.eu/

Online konzultácie, školenia a webináre: http://trainingeu.eu/

KBÚ – karty bezpečnostných údajov – kontroly 2023

KBÚ – karty bezpečnostných údajov – kontroly 2023


Celoúnijný projekt presadzovania práva (REF-11) v roku 2023 sa zameria na kvalitu informácií v kartách bezpečnostných údajov.

Inšpekcie EÚ na kontrolu kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) v projekte presadzovania práva v celej EÚ v roku 2023

KBÚ – karty bezpečnostných údajov sú hlavnými nástrojmi na oznamovanie bezpečnostných informácií v dodávateľskom reťazci. Ak sú nedostatočné, pracovníci a odborníci nemusia dostať primerané informácie na bezpečné používanie nebezpečných látok a zmesí.

Nedostatočná kvalita informácií v kartách bezpečnostných údajov je dlhodobým problémom, ktorý sa zistil aj v mnohých predchádzajúcich projektoch presadzovania – až 52 % sa zistilo, že v roku 2013 bolo v projekte REF-2 fóra nedostatočných. Skúsenosti z činností presadzovania práva v členských štátoch potvrdzujú, že problém pretrváva.

Kontrola kvality kariet bezpečnostných údajov (KBÚ)

V rámci projektu sa skontroluje súlad s revidovanými požiadavkami podľa prílohy II k nariadeniu REACH, v ktorej sa stanovuje obsah a formát požadovaný pre karty bezpečnostných údajov. Keďže revidované požiadavky nadobudnú účinnosť v roku 2023, je to vhodná príležitosť na vytvorenie harmonizovaného projektu na kontrolu toho, či si spoločnosti v celej EÚ plnia túto povinnosť.

Všetky KBÚ, ktoré boli zostavené podľa starých požiadaviek prílohy II, sa budú musieť prepracovať tak, aby spĺňali aktualizované požiadavky od 1. januára 2023.

Inšpekcie budú prebiehať v roku 2023 a správa bude zverejnená v roku 2024.

Enforcement Forum webpages: https://echa.europa.eu/about-us/who-we-are/enforcement-forum/forum-enforcement-projects

Ekotox Centers – Váš partner pre dodržiavanie chemickej legislatívy EÚ !

Ekotox KBÚ podstránky: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/

Ekotox podpora, školenia, webináre: http://trainingeu.eu/

CLP Nariadenie – návrh revízie COM(2022) 748 final

CLP Nariadenie – návrh revízie COM(2022) 748 final

Európska komisia uverejnila svoj návrh nariadenia CLP 19. decembra.

Návrh NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí.

V rámci revízie nariadenia CLP sa delegovaným aktom doplnia vymedzenia pojmov a vedecké a technické kritériá s cieľom umožniť, aby sa látky a zmesi, ktoré majú nebezpečné vlastnosti

 • endokrinné rozrušovače (ďalej len „ED“),
 • perzistentné, bioakumulatívne a toxické (ďalej len „PBT“),
 • veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (ďalej len „vPvB“),
 • perzistentné, mobilné a toxické (ďalej len „PMT“) alebo
 • veľmi perzistentné a veľmi mobilné (ďalej len „vPvM“), a mohli sa klasifikovať do zavedených tried nebezpečnosti.

Vplyv pridania týchto nových tried nebezpečnosti sa posudzoval v rámci celkového posúdenia vplyvu revízie nariadenia CLP.

Cieľom revízie nariadenia CLP je:
i) zabezpečiť, aby všetky nebezpečné chemikálie vrátane tých, ktoré majú vlastnosti ED, PBT, vPvB, PMT a vPvM, boli primerane a jednotne klasifikované v celej EÚ;

ii) zlepšiť efektívnosť informovania o nebezpečenstve tým, že sa etikety stanú prístupnejšími a zrozumiteľnejšími pre používateľov chemických látok, a poskytnúť spoločnostiam väčšiu flexibilitu, čím sa zníži administratívna záťaž bez zníženia úrovne bezpečnosti;

iii) zabezpečiť, aby pravidlá klasifikácie a komunikácie o chemickej nebezpečnosti uplatňovali všetci príslušní aktéri v dodávateľskom reťazci.

Brussels, 19.12.2022; COM(2022) 748 final; 2022/0432 (COD)
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures.

Ekotox webstránky: manažment chemických látok

Poradenstvo, školenia, webináre: http://trainingeu.eu/