Kontrola plnenia povinností PCN – ECHA’s Enforcement Forum

Kontrola plnenia povinností PCN – ECHA’s Enforcement Forum

Kontrola plnenia povinností PCN – ECHA’s Enforcement Forum

Helsinky, 25. marca 2024

Fórum agentúry ECHA pre presadzovanie práva pripravuje projekt na kontrolu, či dodávatelia nahlásili toxikologickým centrám zmesi s obsahom nebezpečných chemických látok. Oznámenia do toxikologického centra (PCN = Posion Centre Notification) umožňujú primeranú reakciu na núdzové situácie.

Cieľom kontrol je chrániť zdravie ľudí presadzovaním požiadavky, aby dodávatelia oznamovali vnútroštátnym orgánom informácie o nebezpečných zmesiach. Vnútroštátne orgány sprístupňujú tieto informácie toxikologickým centrám, aby mohli v prípade núdze poskytovať poradenstvo občanom alebo zdravotníckemu personálu. Toxikologické centrá musia mať správne informácie o nebezpečných zmesiach, aby sa zabezpečilo, že reakcia na núdzovú situáciu bude na základe týchto informácií dobre informovaná a primeraná.

Inšpektori skontrolujú, či bolo oznámenie predložené, a overia etikety zmesí a – v prípade potreby – karty bezpečnostných údajov. Presný rozsah kontrol sa určí v nadchádzajúcich mesiacoch.

Inšpekcie v rámci tohto projektu sa začnú v januári 2025 a budú pokračovať šesť mesiacov, pričom správa o projekte bude zverejnená koncom roka 2025.

ECHA Webstránka: h https://echa.europa.eu/sk/-/enforcement-authorities-will-check-poison-centre-notifications

Ekotox PCN & UFI webstránka: PCN – Nahlasovanie informácií agentúre ECHA – Ekotox Centers

Webináre a školenia: Trainingeu SK – TrainingEU