ECHA: Druhý dátum na plnenie podaní PCN do toxikologického centra ECHA bol bez problémov 

ECHA: Druhý dátum na plnenie podaní PCN do toxikologického centra ECHA bol bez problémov 

ECHA: Druhý dátum na plnenie podaní PCN do toxikologického centra ECHA bol bez problémov 


Od 1. januára 2024 budú musieť všetky nebezpečné zmesi určené len na priemyselné použitie vstupujúce na trh EÚ oznamovať v harmonizovanom formáte podľa prílohy VIII nariadenia CLP. Táto zmena je súčasťou úsilia o zlepšenie transparentnosti a bezpečnosti chemických látok v priemyselných aplikáciách.

Pred druhým dátumom na plnenie súladu pre zmesi na priemyselné použitie bol zaznamenaný malý nárast oznámení len na priemyselné použitie. Tento trend naznačuje zvýšený záujem o dodržiavanie predpisov a zvýšenú transparentnosť v priemyselných aplikáciách chemických látok. Oznámenia týkajúce sa výlučne priemyselného použitia však predstavujú približne 10 % všetkých oznámení v porovnaní so spotrebiteľským a profesionálneho použitia. 

Spoločnosti, ktoré svoje notifikovali priemyselné zmesi vo vnútroštátnom formáte pred 1. januárom 2024, musia aktualizovať svoje informácie. Tento proces aktualizácie do harmonizovaného formátu je nevyhnutný na zabezpečenie dodržiavania nových noriem v rámci EÚ. Oznámenie sa musí vykonať okamžite v harmonizovanom formáte, ak sa vykonajú akékoľvek zmeny v zložení zmesi, identifikátoroch výrobku, klasifikácii (z hľadiska nebezpečnosti pre zdravie alebo fyzikálnej nebezpečnosti) alebo toxikologickej nebezpečnosti.  

ECHA Webstránka: https://poisoncentres.echa.europa.eu/-/second-poison-centre-notifications-compliance-date-passed-smoothly 

Ekotox PCN & UFI webstránka: https://ekotoxcenters.eu/nahlasovanie-informacii-na-ntic-a-agenture-echa/