EkotoxInfo 3/2024

EkotoxInfo 3/2024

EkotoxInfo 3/2024

REVÍZIA NARIADENIA O DETERGENTOCH (REFIT)

Čistiace prostriedky, ako každodenný spotrebiteľský a priemyselný produkt, majú významný vplyv na životné prostredie prostredníctvom znečistenia vôd. Úrovne zlúčenín fosforu a dusíka vedú k eutrofizácii riek, podzemné vody môžu byť znečistené, v prípade ak zložky detergentov nie sú úplne biologicky rozložiteľné, a mikroplasty z obalov sa hromadia v týchto prostrediach. Okrem toho detergenty stále obsahujú látky, ktoré majú vplyv na ľudské zdravie. Mnohé pracie prostriedky na trhu stále obsahujú nebezpečné látky, ktoré narúšajú endokrinný systém.

Dňa 28. apríla 2023 Komisia uverejnila návrh revízie nariadenia o detergentoch, ktorý ponúka dôležitú príležitosť na zlepšenie kontroly detergentov na európskom trhu a tým minimalizovať vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie.

Zámerom návrhu nariadenia je plniť Akčný plán nulového znečistenia (ZPAP) a Stratégiu pre udržateľnosť rozvoja v oblasti chemických látok (CSS).

 • Minimalizovať používanie nebezpečných látok (CMR, endokrinné rozrušovače , toxických  pre špecifický cieľový orgán pri jednorazovej expozícii, alebo pri opakovanej expozícii, senzibilizujúce pre dýchacie cesty, PBT, vPvB, PMT, vPvM, nebezpečné pre vodné prostredie, látky ovplyvňujúce imunitný, neurologický alebo dýchací systém a látky so špecifickou orgánovou toxicitou)
 • Znížiť používanie fosfátov a zlúčenín fosforu – stanovenie limitov v súlade s environmentálnou značkou EÚ
 • Zakázať používať akékoľvek plastové obaly pre tablety alebo kapsuly v prípade pracích prostriedkov
 • Rozšíriť požiadavky na biologickú odbúrateľnosť na všetky detergenty a povrchovo aktívnelátky

Účelom navrhovaného nariadenia je

 • zjednodušiť trhové pravidlá
 • zrušiť povinnosť poskytovať kartu s údajmi o zložení nebezpečných detergentov
 • zrušiť povinný zásah schválených laboratórií, ktoré vykonávali testy podľa nariadenia
 • možnosť požiadať o výnimku pre povrchovo aktívne látky, ktoré nespĺňajú kritérium konečnej biologickej odbúrateľnosti
 • výrobca detergentov a povrchovo aktívnych látok sídlo v  EÚ
 • zjednodušiť a zefektívniť označovanie
 • zaviesť dobrovoľné digitálne označovanie a tým znížiť náklady pre priemysel a zvýšiť zrozumiteľnosť označovania pre koncových užívateľov
 • rozlišovať medzi balenými výrobkami a výrobkami predávanými vo formáte náplne a spôsob ich označovania 
 • uľahčiť predaj inovatívnych bezpečných výrobkov (napr. detergenty na báze mikroorganizmov)
 • zaviesť bezpečnostné požiadavky pre výrobcov mikroorganizmy v detergentoch
 • povinnosť výrobcov označovať prítomnosť mikroorganizmov v detergentoch pre lepšiu informovanosť spotrebiteľov
 • zvýšiť udržateľnosť a bezpečnosť prostredníctvom jasných pravidiel pre opätovne naplnené čistiace prostriedky
 • spotrebitelia získajú potrebné informácie pri nákupe znovu plnených detergentov

Vízia nulového znečistenia do roku 2050 má za cieľ znížiť znečistenie vôd na úroveň, ktorá už nebude považované za škodlivá pre zdravie a prírodné ekosystémy.

Návrh nariadenia je dostupný na stránke: https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2023/0217/COM_COM(2023)0217_EN.pdf

Webstránky Ekotox: https://ekotoxcenters.eu/o-spolocnosti/ponukame/detergenty/

Webináre Ekotox: https://trainingeu.eu/