EÚ upravuje používanie určitých nanomateriálov v kozmetických výrobkoch

EÚ upravuje používanie určitých nanomateriálov v kozmetických výrobkoch

EÚ upravuje používanie určitých nanomateriálov v kozmetických výrobkoch

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/858 (14. marca 2024) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 1223/2009/ES o kopolymére styrén/akrylát, kopolymére styrénu/akrylátu, medi, koloidnej medi, hydroxyapatite, o modifikácii zlata, koloidnej zlata, kyseliny tioetylaminohyalurónovej, acetylheptapeptidu-9 koloidného zlata, platiny, platiny koloidnej, acetyltetrapeptidu-17 platiny koloidnej a koloidného striebra v kozmetických výrobkoch

Vyšetrovanie Vedeckého výboru pre bezpečnosť spotrebiteľov týkajúce sa bezpečnosti nanomateriálov v kozmetických výrobkoch uvádza, že uvedené nanomateriály môžu predstavovať zdravotné riziko pre spotrebiteľov, ak sa používajú v kozmetických výrobkoch.
Použitie hydroxyapatitu v kozmetických výrobkoch