aktuality

Päť nebezpečných chemických látok bolo pridaných do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia EÚ REACH 

Päť nebezpečných chemických látok bolo pridaných do zoznamu kandidátskych látok podľa nariadenia EÚ REACH 

Agentúra ECHA pridala na zoznam kandidátskych látok päť nových chemikálií. 

Jedna z nich je toxická pre reprodukciu, tri sú veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne. Ďalšia je toxická pre reprodukciu a perzistentná, bioakumulatívna a toxická.

Tieto chemické látky sa nachádzajú vo výrobkoch, ako sú atramenty a tonery, lepidlá a tesniace materiály. Taktiež ich možno nájsť v praciach a čistiach prostriedkoch.

Agentúra ECHA aktualizovala existujúcu položku na zozname kandidátskych látok pre dibutylftalát. Tým zahrnula jeho vlastnosti narúšajúce endokrinný systém pre životné prostredie.

Záznamy pridané do zoznamu kandidátskych látok 23. januára 2024: 
Názov látky EC ČÍSLO CAS ČÍSLO Dôvod zaradenia príklady použití 
2,4,6-tri-tert-butylphenol  211-989-5 732-26-3 Reprodukčne toxické látky (Článok 57c) Perzistentné, bioakumulatívne a toxické (PBT) (Článok 57d) Výroba inej látky; formulácia zmesí a v palivových produktoch. 
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol 221-573-5 3147-75-9 Veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (vPvB)  (Článok 57e) Výrobky na starostlivosť o vzduch, náterové hmoty, lepidlá a tesniace materiály, mazivá a tuky, leštidlá, vosky a pracie a čistiace prostriedky. 
2-(dimethylamino)-2-[(4-methylphenyl)methyl]-1-[4-(morpholin-4-yl)phenyl]butan-1-one  438-340-0 119344-86-4 Reprodukčne toxické látky (Článok 57c) Tlačiarenské farby a tonery, náterové výrobky. 
Bumetrizole 223-445-4 3896-11-5 vPvB  
(Článok 57e) 
Náterové hmoty, lepidlá a tesniace materiály a pracie a čistiace prostriedky. 
Oligomerisation and alkylation reaction products of 2-phenylpropene and phenol  700-960-7 – vPvB  
(Článok 57e) 
Lepidlá a tesniace materiály, náterové hmoty, plnivá, tmely, omietky, modelovacia hlina, tlačiarenské farby a tonery a polyméry. 
Dibutyl phthalate (aktualizovaný záznam) 201-557-4 84-74-2 Vlastnosti narúšajúce endokrinný systém  (Článok 57 písm. f) – životné prostredie) Kvapaliny na spracovanie kovov, pracie a čistiace prostriedky, laboratórne chemikálie a polyméry. 
Povinnosti pri zaradení látky do zoznamu kandidátskych látok 

Podľa nariadenia REACH majú spoločnosti zákonné povinnosti. Ak je ich látka zaradená do zoznamu kandidátskych látok, musia dodržiavať určité postupy.

Ak výrobok obsahuje látku zo zoznamu kandidátskych látok v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti, dodávatelia musia poskytnúť svojim zákazníkom a spotrebiteľom informácie o bezpečnom používaní tejto látky. Spotrebitelia majú právo pýtať sa dodávateľov, či výrobky, ktoré kupujú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy. 

Dovozcovia a výrobcovia výrobkov musia oznámiť agentúre ECHA, ak ich výrobok obsahuje látku na zozname kandidátskych látok, do šiestich mesiacov od dátumu jej zaradenia do zoznamu (23. januára 2024).  

Dodávatelia látok z EÚ a EHP, ktoré sa dodávajú buď samostatne, alebo v zmesiach, musia aktualizovať kartu bezpečnostných údajov, ktorú poskytujú svojim zákazníkom. 

Podľa rámcovej smernice o odpade musia spoločnosti informovať agentúru ECHA aj vtedy, ak výrobky, ktoré vyrábajú, obsahujú látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnosti. Toto oznámenie je uverejnené v databáze agentúry ECHA obsahujúcej látky vzbudzujúce obavy vo výrobkoch (SCIP). 

Celý článok ECHA: https://echa.europa.eu/sk/-/echa-adds-five-hazardous-chemicals-to-the-candidate-list 

Ekotox REACH autorizácia webstránky: https://ekotoxcenters.eu/reach/autorizacia/  

Ekotox školenia a webináre: https://trainingeu.eu/  

Aktualizácia nariadenia EÚ CLP 01/2024 – 21. ATP 

Aktualizácia nariadenia EÚ CLP 01/2024 – 21. ATP 

1

Aktualizácia nariadenia EÚ CLP 01/2024 – 21. ATP 

21. ATP k nariadeniu CLP EÚ bolo zverejnené 5. januára 2024. Obsahuje nový zoznam harmonizovaných klasifikácií látok. 

Uplatňuje sa od 1. septembra 2025. 

Dodávatelia však už pred uvedeným dátumom môžu klasifikovať, označovať a baliť látky a zmesi v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008 zmeneným týmto nariadením. 

Nové záznamy napr. Zahŕňajú  dimetylpropylfosfonát, dibutylcín maleát a dibutylcínoxid…

 

2

Klasifikácia olova je rozdelená pre olovený prášok a celistvé olovo:

3

“ DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/197 z 19. októbra 2023, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1272/2008, pokiaľ ide o harmonizovanú klasifikáciu a označovanie určitých látok.” 

EUR-LEX link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L_202400197 
Ekotox CLP webstránky: https://ekotoxcenters.eu/karta-bezpecnostnych-udajov/clp/ 
Školenia a webináre: https://trainingeu.eu/   

Dátum súladu alebo koniec prechodného obdobia – čo potrebujete vedieť 

Dátum súladu alebo koniec prechodného obdobia – čo potrebujete vedieť 

Dátum splnenia oznámení toxikologickým centrám – 1. január 2024 – nie je okamžitým konečným termínom.  


Skôr nariaďuje, aby od tohto dátumu všetky nové oznámenia pre zmesi určené výlučne na priemyselné použitie boli v súlade s harmonizovaným formátom. Tento formát je podrobne opísaný v prílohe VIII k nariadeniu CLP. To zahŕňa aj kód UFI na štítku. 

Agentúra ECHA pripomína spoločnostiam, aby posúdili stav svojich oznámení a skontrolovali harmonogramy poskytovania informácií v požadovanom harmonizovanom formáte. 

Táto správa je obzvlášť dôležitá pre tie spoločnosti, ktoré majú existujúce oznámenia predložené v súlade s vnútroštátnymi požiadavkami. V takýchto prípadoch je možné využiť prechodné obdobie, ktoré sa skončí 1. januára 2025. Ak sa však počas tohto obdobia vyskytnú zmeny vo výrobku alebo zmesi, informácie sa musia predložiť v novom formáte. Tento formát je možný prostredníctvom portálu agentúry ECHA na predkladanie dokumentov.

Spoločnosti, ktoré využívajú prechodné obdobie, už môžu začať plánovať, ako a kedy aktualizovať svoje oznámenia a spravovať svoje plány na zmenu označovania. 

Priority presadzovania práva na úrovni EÚ na roky 2024 – 2025 

Priority presadzovania práva na úrovni EÚ na roky 2024 – 2025 

V nadchádzajúcich rokoch (2024 – 2025) sa ECHA fórum pre presadzobvanie práva a BPRS (Biocidal Products Regulation Subgroup). Zamerajú na harmonizáciu presadzovania kľúčových nariadení EÚ vrátane nariadení REACH, CLP, POP, PIC a BPR. Napriek tomu že toto sú primárne oblasti zamerania, fórum si zachováva flexibilitu pri riešení vznikajúcich problémov alebo nových priorít. 

Horizontálne priority presadzovania práva 

1.Dovoz a spolupráca s colnými orgánmi: 

Uprednostňovanie kontroly dovozu a spolupráce s colnými orgánmi, vychádza z alarmujúcej miery nedodržiavania predpisov – v rozmedzí od “17 % do 64 %”. V prípade rôznych nariadení. Tento trend bol zdôraznený v nedávnych projektoch presadzovania.

2.Online predaj: 

Riešenie závažného nesúladu (viac ako 75 %) pri online predaji chemických látok využitím nových právnych predpisov na posilnenie opatrení. Tento krok je súčasťou snahy o posilnenie presadzovania v tejto oblasti. 

3.Integrované presadzovanie: 

Zefektívnenie presadzovania pre oblasť chemických látok, zmesí alebo výrobkov regulovaných viacerými právnymi predpismi s cieľom zvýšiť efektívnosť a využívanie zdrojov. 

4.Posilnenie spolupráce: 

Zameranie sa na cezhraničnú spoluprácu a spoluprácu s rôznymi inšpekčnými službami. Tento prístup má za cieľ účinne presadzovať právne predpisy vrátane iniciatív, ako je integrované presadzovanie.

Špecifické priority v oblasti presadzovania práva: 

1. Regulačné opatrenia manažmentu rizík: 

Zdôraznenie presadzovania opatrení zameraných na látky vzbudzujúce obavy. Tento prístup sa zameriava na zlepšenie úrovní súladu s obmedzeniami, autorizáciou, harmonizovanou klasifikáciou a označovaním podľa nariadenia CLP. Obmedzeniami perzistentných organických látok a autorizáciou výrobkov BPR.

2. Informácie v dodávateľskom reťazci: 

Uprednostňovanie harmonizovaného presadzovania povinností súvisiacich s tokom informácií v dodávateľskom reťazci. Tento prístup sa zameriava na riešenie nedostatkov v kartách bezpečnostných údajov (KBÚ) a zlepšenie súladu.

3. Klasifikácia a označovanie: 

Riešenie vysokých úrovní nesúladu pri klasifikácii a označovaní zmesí so zameraním na povinnosti vyplývajúce z nariadenia CLP. 

4. Nové ustanovenia: 

Proaktívna harmonizácia presadzovania nových ustanovení, ktoré nadobudli účinnosť v plnom rozsahu, ako je oznamovanie nebezpečných zmesí a nové požiadavky na online predaj. 

Priority pre spôsoby práce v rokoch 2024 – 2025 

Práca fóra presahuje koordináciu presadzovania osobitných ustanovení.  

Pri uprednostňovaní svojej práce sa fórum bude riadiť nielen potrebou zlepšiť dodržiavanie predpisov s osobitnými úlohami (“priority v oblasti presadzovania”), ale aj jasnou preferenciou toho, ako by sa ciele mali dosiahnuť.  

To zahŕňa uprednostňovanie praktického presadzovania prostredníctvom projektov a rýchleho riešenia politického a regulačného vývoja, ako je potreba úzko spolupracovať s colnými orgánmi alebo poskytovať poradenstvo v oblasti vykonateľnosti dôležitých nových obmedzení. 

Fórum preto zváži aj tieto zastrešujúce priority počas obdobia trvania tohto pracovného programu. 

Fórum sa viac ako 15 rokov venuje vykonávaniu synchronizovaných projektov presadzovania, zosúlaďovaniu kontrolných postupov, konsolidácii údajov o dodržiavaní predpisov a poskytovaniu usmernení pre inšpektorov. Tieto projekty, ktoré sú základným pilierom presadzovania práva EÚ, sú nápomocné pri posilňovaní a harmonizácii dodržiavania právnych predpisov. Fórum a BPRS budú naďalej uprednostňovať tieto projekty a prispôsobovať sa vyvíjajúcim sa mandátom v záujme optimálnej efektívnosti. Fórum zdôrazňuje poradenstvo v oblasti vymáhateľnosti nových obmedzení a čerpá zo svojich rozsiahlych skúseností s hodnotením životaschopnosti návrhov podľa nariadenia REACH. Keďže legislatívny vývoj rozširuje obmedzenia, fórum očakáva zvýšený dopyt po poradenstve v oblasti vykonateľnosti, čo si vyžiada procedurálne zlepšenia a posilnenie zdrojov. 

Rozšírená spolupráca so zainteresovanými stranami zostáva neoddeliteľnou súčasťou trvalého zlepšovania súladu s pokračujúcim úsilím o zapojenie prostredníctvom otvorených stretnutí, seminárov a pravidelnej komunikácie prostredníctvom kanálov agentúry ECHA. Uznávajúc možné zmeny vo svojom mandáte v dôsledku revízie nariadenia REACH sa fórum zaväzuje k flexibilnej adaptácii, preskúmaniu nových úloh a príležitostí na účinné plnenie vyvíjajúcich sa priorít a postupov. 

Stručne povedané, priority presadzovania práva na roky 2024 – 2025 sa zameriavajú na zlepšenie dodržiavania predpisov, zefektívnenie úsilia o presadzovanie a prispôsobenie sa potenciálnym zmenám v nariadeniach a mandátoch. 

Nebezpečné chemikálie sa nachádzajú v mnohých spotrebiteľských výrobkoch 

Nebezpečné chemikálie sa nachádzajú v mnohých spotrebiteľských výrobkoch 

ECHA/NR/23/33 

V celoeurópskom projekte presadzovania práva Fóra pre presadzovania práva agentúry ECHA. Zistili nadmerné množstvá nebezpečných chemických látok, ako sú olovo a ftaláty, vo výrobkoch, ktoré sa predávajú spotrebiteľom. Celkovo 18 % kontrolovaných výrobkov porušilo právne predpisy EÚ. 

Helsinki, 13 December 2023 – Vnútroštátne orgány presadzovania práva v 26 krajinách EÚ. Skontrolovali viac ako 2 400 výrobkov, z ktorých väčšina bola určená spotrebiteľom. Zistili, že viac ako 400 z nich porušuje právne predpisy EÚ o chemických látkach. 
 
Najbežnejšie typy výrobkov, ktoré porušujú zákony, boli: 

  • Elektrické zariadenia, ako sú elektrické hračky, nabíjačky, káble, slúchadlá.  
52 % týchto výrobkov bolo zistených ako nevyhovujúce. Najmä v dôsledku olova nájdeného v spájkach, ftalátov v mäkkých plastových častiach, alebo kadmia v doskách s plošnými spojmi. 
  • Športové vybavenie ako podložky na jogu, rukavice na bicykle, lopty alebo gumené rukoväte športového vybavenia. Zistilo sa, že 18 % týchto výrobkov nie je v súlade s predpismi. Najmä v dôsledku SCCP (chlórované parafíny s krátkym reťazcom) a ftalátov v mäkkých plastoch a PAU (polycyklické aromatické uhľovodíky) v kaučuku. 
  • Hračky, ako sú hračky na kúpanie / vodné hračky, bábiky, kostýmy, podložky na hranie, plastové figúrky, fidgetové hračky, vonkajšie hračky, sliz a výrobky určené na starostlivosť o dieťa. Zistilo sa, že 16 % neelektrických hračiek nie je v súlade s predpismi, najmä v dôsledku ftalátov nachádzajúcich sa v mäkkých plastových častiach, ale aj iných obmedzených látok, ako sú PAU, nikel, bór alebo nitrozamíny. 
  • Módne výrobky, ako sú tašky, šperky, opasky, topánky a oblečenie. V 15 % týchto výrobkov sa zistilo, že nie sú v súlade s predpismi v dôsledku ftalátov, olova a kadmia, ktoré obsahovali. 

V prípadoch, keď sa zistili nevyhovujúce výrobky, inšpektori prijali opatrenia na presadzovanie práva, pričom väčšina z nich viedla k stiahnutiu takýchto výrobkov z trhu.  

Miera nesúladu bola vyššia v prípade výrobkov, ktoré nepochádzajú z Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP) alebo ktorých pôvod nebol známy.  

Súvislosti 

V rámci tohto projektu presadzovania práva sa kontrolovalo, či rôzne druhy výrobkov, ktoré sa predávajú spotrebiteľom a profesionálnym používateľom na trhu EHP, sú v súlade s nariadeniami EÚ o chemických látkach. 

Projekt zahŕňal obmedzenia/reštrikcie podľa nariadenia REACH, povinnosti uplatniteľné na látky vo výrobkoch podľa nariadenia REACH, obmedzenia perzistentných organických látok a obmedzenia vyplývajúce zo smernice o hračkách a ROHS smernice. Kontroly vykonali v roku 2022 vnútroštátne orgány presadzovania práva v 26 krajinách. 

Európska komisia prijala opatrenia na obmedzenie zámerne pridávaných mikroplastov

Európska komisia prijala opatrenia na obmedzenie zámerne pridávaných mikroplastov


NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2055 z 25. septembra 2023, ktorým sa mení a dopĺňa príloha XVII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH), pokiaľ ide o mikročastice syntetických polymérov.

Pri prijatí obmedzenia sa používa široká definícia mikroplastov, ktorá zahŕňa všetky syntetické polymérne častice pod päť milimetrov, ktoré sú organické, nerozpustné a odolávajú degradácii. Účelom je znížiť emisie zámerných mikroplastov z čo najväčšieho počtu výrobkov, ktoré sa dostávajú na trh.

Niektoré bežné produkty, ktoré podliehajú obmedzeniam, zahŕňajú:

  • Zrnitý výplňový materiál používaný na umelé športové povrchy – najväčší zdroj zámerných mikroplastov v životnom prostredí;
  • Kozmetika, kde sa mikroplasty používajú na rôzne účely, ako je exfoliácia (mikroguličky) alebo získanie špecifické textúry, vône alebo farby;
  • Pracie prostriedky, aviváže, trblietky, hnojivá, prípravky na ochranu rastlín, hračky, lieky a zdravotnícke pomôcky, aby sme vymenovali aspoň niektoré.


Výrobci týchto produktov budú musieť poskytnúť pokyny na používanie a likvidáciu produktu, aby sa zabránilo emisiám mikroplastov.

Príloha XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa mení a dopĺňa takto:

(1) dopĺňa sa nasledujúca položka:

‘78. Syntetické polymérne mikročastice sú definované ako polyméry, ktoré majú tuhú štruktúru a vyhovujú dvom podmienkam:

a) obsahujú sa v časticiach a tvoria aspoň 1 % hmotnosti týchto častíc; alebo vytvárajú súvislý povrchový povlak na časticiach;

(b) aspoň 1 % hmotnostných častíc uvedených v písmene a) spĺňa jednu z nasledujúcich podmienok:

(i) všetky rozmery častíc sa rovnajú alebo sú menšie ako 5 mm;

(ii) dĺžka častíc je rovná alebo menšia ako 15 mm a pomer dĺžky ku priemeru je väčší ako 3.

Nasledujúce polyméry sú z tohto označenia vyňaté:

(a) polyméry, ktoré sú výsledkom polymeračného procesu, ktorý prebehol v prírode, nezávisle od procesu, ktorým boli extrahované, ktoré nie sú chemicky modifikovanými látkami;

(b) polyméry, ktoré sú rozložiteľné, ako sa preukázalo v súlade s dodatkom 15;

(c) polyméry, ktoré majú rozpustnosť vyššiu ako 2 g/l, ako sa preukázalo v súlade s dodatkom 16; (d) polyméry, ktoré vo svojej chemickej štruktúre neobsahujú atómy uhlíka.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2023/2055:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32023R2055

ECHA microplastics webpage:
https://echa.europa.eu/en/hot-topics/microplastics

Ekotox webstránky chemický manažment:
https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/

Ekotox školenia:
https://trainingeu.eu/sk/

Agentúra ECHA identifikuje riziká plynúce z PVC aditív a uvoľňovania mikročastíc

Agentúra ECHA identifikuje riziká plynúce z PVC aditív a uvoľňovania mikročastíc

Pri skúmaní Európskej agentúry pre chemické látky (ECHA) sa zistilo, že niektoré látky pridávané do polyvinylchloridových (PVC) plastov, ako plastifikátory, môžu predstavovať riziko pre ľudí a životné prostredie. Aby sa obmedzilo používanie týchto prísad a minimalizovalo uvoľňovanie mikročastíc PVC, budú potrebné regulačné opatrenia.

Helsinki, 28. novembra 2023 – Agentúra ECHA zhromaždila na žiadosť Európskej komisie informácie o potenciálnych rizikách prísad PVC a samotného PVC pre ľudské zdravie a životné prostredie. Takisto zvážila možné alternatívy a posúdila spoločenské dopady potenciálnych opatrení na riadenie rizík.

Šetrenie sa zameralo na 63 prísad do PVC, vrátane zmäkčovadiel, tepelných stabilizátorov a spomaľovačov horenia. Kľúčové zistenia naznačujú, že by bolo potrebné regulačné opatrenie:

minimalizovať riziká spojené so zmäkčovadlami, najmä ortoftalátmi, ktoré sú všeobecne škodlivé pre reprodukciu;

minimalizovať riziká plynúce z tepelne stabilizujúcich organocínov, ako je DOTE, ktoré môžu spôsobiť vývojové malformácie a poškodenie reprodukcie;

znížiť emisie spomaľovačov horenia, ako je navrhnuté v regulačnej stratégii agentúry ECHA pre spomaľovače horenia; a

zavádzať a zlepšovať technológie, ktoré minimalizujú emisie mikročastíc PVC, najmä v recyklačných zariadeniach a na skládkach. Uvoľňovanie mikročastíc PVC prispieva k znečisteniu plastmi. Tieto mikročastice tiež obsahujú škodlivé prísady, a preto by minimalizácia ich uvoľňovania následne znížila emisie týchto prísad.

Riziká z PVC živice pre pracovníkov a životné prostredie sú považované za adekvátne kontrolované s ohľadom na aktuálne prevádzkové podmienky a bezpečnostné opatrenia spoločností. Tento záver nasledoval po analýze materiálov používaných pri výrobe PVC živice, výrobného procesu, likvidácie odpadu a vystavení PVC prachu.

Prešetrovanie agentúry ECHA bolo teraz zaslané Európskej komisii, ktorá ho posúdi a rozhodne. Či je potrebné formálne požiadať agentúru ECHA, aby pripravila návrh obmedzení podľa nariadenia REACH.

Pozadie

Skúmanie agentúry ECHA podporuje komisiu pri určovaní toho, ako by bolo možné potenciálne riziká z PVC aditív a PVC kontrolovať. Práca prispieva k cieľom stratégie EÚ pre plasty a záväzku EÚ znížiť znečistenie plastmi v rámci Programu OSN pre životné prostredie (UNEP).

Každý tretí kontrolovaný biocídny výrobok nieje sú v súlade s právnymi požiadavkami

Každý tretí kontrolovaný biocídny výrobok nieje sú v súlade s právnymi požiadavkami

V priebehu celoeurópskeho projektu presadzovania bolo odhalených približne 60 účinných látok v biocídnych výrobkoch, ktoré nie sú schválené na trhoch EÚ, EHP a Švajčiarska. Každý tretí kontrolovaný výrobok nespĺňal aspoň jednu z kontrolovaných zákonných požiadaviek.

Helsinki, 21. novembra 2023 – Vnútroštátne orgány presadzovania práva v 29 krajinách skontrolovali viac ako 3 500 biocídnych výrobkov. Celkovo 37 % kontrolovaných biocídov nespĺňalo aspoň jednu z kontrolovaných právnych požiadaviek.

18 % kontrolovaných výrobkov nespĺňalo základné požiadavky, ktoré ovplyvňujú ich bezpečné používanie. Väčšine z nich buď chýbala autorizácia výrobku, alebo obsahovali nepovolené účinné látky.
Väčšina biocídov s takýmto významným nesúladom patrila medzi dezinfekčné prostriedky, insekticídy a repelenty/atraktanty. Inšpektori odhalili asi 60 účinných látok, ktoré nezískali schválenie pre tieto výrobky. Všetky výrobky, ktoré neboli schválené alebo obsahovali neoprávnené účinné látky, boli stiahnuté z trhu, pričom v niektorých prípadoch boli uložené trestné oznámenia alebo pokuty.

Zistilo sa, že zvyšných 19 % nevyhovujúcich výrobkov má menšie nedostatky, ktoré neovplyvnili bezpečné používanie, ako napríklad chýbajúce kontaktné informácie dodávateľa. V týchto prípadoch vnútroštátne orgány presadzovania práva poskytli rady alebo administratívne príkazy.

V dezinfekčných prostriedkoch predávaných spotrebiteľom sa zistilo veľa nesúladu. Zistilo sa, že 265 dezinfekčných prostriedkov z takmer 1 900 skontrolovaných (14 %) nevyhovuje. To zahŕňalo vážne nedostatky v súlade, ako napríklad chýbajúce povolenie alebo nesprávne označovanie, ktoré zvyčajne viedli k stiahnutiu dezinfekčných prostriedkov z trhu.

Inšpektori sa zamerali na dezinfekčné prostriedky, pretože noví výrobcovia vstúpili na trh s biocídnymi výrobkami v skorých štádiách pandémie COVID-19. Mnohé z týchto dezinfekčných prostriedkov neboli úplne v súlade s nariadením EÚ o biocídnych výrobkoch (BPR) a súvisiacimi prechodnými vnútroštátnymi požiadavkami na biocídy.

Tento harmonizovaný projekt presadzovania biocídov preveril, ako sú rôzne typy biocídnych výrobkov na trhoch EÚ, EHP a Švajčiarska v súlade s nariadením o biocídnych výrobkoch. Kontroly boli zamerané na:
  • nepovolené účinné látky v biocídnych výrobkoch
  • schvaľovanie dodávateľov účinných látok (článok 95);
  • povinnosti súvisiace s označovaním, balením a reklamou biocídnych výrobkov.

Vnútroštátne orgány presadzovania práva vykonali inšpekcie počas roku 2022. V prípade potreby kontroly zahŕňali aj chemickú analýzu biocídnych výrobkov.

Originálny článok:

https://echa.europa.eu/sk/-/one-in-three-checked-biocidal-products-found-to-be-non-compliant

Biocídy, biocídne výrobky – registrácia / autorizácia

Zoznam webinárov súvisiacich s biocídmi

Blíži sa datum povinnej notifikácie zmesí pre priemyselné použitie – január 2024

Blíži sa datum povinnej notifikácie zmesí pre priemyselné použitie – január 2024

Dňa 1. januára 2024 nadobudne účinnosť príloha VIII k nariadeniu CLP pre zmesi na priemyselné použitie. Ktoré sú klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie alebo fyzikálnych účinkov. Ak od tohto dátumu uvediete takúto zmes na trh v EÚ, musíte ju oznámiť pre trh príslušného členského štátu v harmonizovanom formáte prostredníctvom portálu ECHA PCN.

Harmonizované požiadavky na informácie zahŕňajú úplné chemické zloženie, toxikologické informácie, informácie o výrobku a jednoznačný identifikátor zloženia (UFI) podľa prílohy VIII k nariadeniu CLP.

Zmesi na priemyselné použitie však majú možnosť “predloženia v obmedzenom rozsahu”, v prípade informácií o zložení z karty bezpečnostných údajov. Ak sa použije táto možnosť, oznámenie musí obsahovať kontaktnú osobu, ktorá môže v prípade incidentu nepretržite poskytnúť rýchly prístup k úplným podrobnostiam o zložení.

CLP nariadeni Príloha VIII: EUR-Lex – 32020R1677 – EN – EUR-Lex (europa.eu)

ECHA Poison Centres Portal: https://poisoncentres.echa.europa.eu/

Ekotox CLP webstránky: https://ekotox.eu/safety-data-sheet-sds/

Školenia a webináre: https://trainingeu.eu/

Do nariadenia o predchádzajúcom súhlase (PIC, Prior Informed Consent Regulation) bolo pridaných 35 nebezpečných chemikálií

Do nariadenia o predchádzajúcom súhlase (PIC, Prior Informed Consent Regulation) bolo pridaných 35 nebezpečných chemikálií

Po zmene nariadenia EÚ o predchádzajúcom súhlase (PIC) sú teraz vývozcovia z EÚ povinní oznámiť svoj zámer vyviezť 35 ďalších nebezpečných chemikálií. Nové pravidlá začnú platiť od 1. novembra 2023.

Okrem oznámenia o vývoze bude väčšina týchto chemikálií tiež vyžadovať výslovný súhlas dovážajúcej krajiny, kým bude možné vývoz uskutočniť. Okrem toho štyri chemikálie, ktoré predtým podliehali iba oznámeniu o vývoze, budú teraz tiež vyžadovať výslovný súhlas.

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1656 zo 16. júna 2023, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012, pokiaľ ide o zaradenie pesticídov a priemyselných chemikálií do zoznamu.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.210.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A210%3ATOC

ECHA webstránky: https://echa.europa.eu/-/35-hazardous-chemicals-added-to-the-prior-informed-consent-regulation
Ekotox webstránky pre manažment chemikálií: https://ekotox.cz/chemicky-management-rizeni-rizik-pri-vyrobe/