Smernica o pitnej vode

Smernica o pitnej vode

Smernica o pitnej vode

Európska komisia uverejnila šesť nových právnych aktov podľa smernice o pitnej vode. Stanovuje sa v nich rámec minimálnych hygienických požiadaviek na materiály a certifikáciu výrobkov. Ktoré prichádzajú do kontaktu s našou pitnou vodou.

Tento nový regulačný rámec zahŕňa:

• Európske zoznamy východiskových látok, zmesí a zložiek, ktoré sú povolené na použitie vo výrobných materiáloch prichádzajúcich do kontaktu s pitnou vodou.

• Metodiky hodnotenia rizika a požiadavky na informácie na preskúmanie východiskových látok, zmesí a zložiek, ktoré by sa mohli pridať do zoznamov tovarov v povoľovacom konaní.

• Administratívne postupy na aktualizáciu zoznamov tovarov v povoľovacom konaní.


Na konci roka 2025 môžu hospodárske subjekty a vnútroštátne orgány začať informovať agentúru ECHA o svojich zámeroch navrhnúť zmeny európskych zoznamov povolených látok. Od konca roka 2026 môžu agentúre ECHA predkladať svoje žiadosti o doplnenie nových položiek. A o zmenu alebo odstránenie existujúcich záznamov z európskych zoznamov povolených látok.


Európske zoznamy povolených látok: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=OJ:L_202400367#msdynttrid=6_Z9sTlh8PoLztrQtvysrxrmCVrOQCTxjZpy8JpfjFw

    Webová stránka spoločnosti Ekotox Chemicals Management: Chemický manažment – Riadenie rizík pri výrobe – Ekotox (ekotoxcenters.eu)

    Konferencia REACH 2024: Konferencia REACH 2024 – školenie Ekotox