Revízia smernice EÚ o obaloch a odpadoch z obalov

Revízia smernice EÚ o obaloch a odpadoch z obalov

Revízia smernice EÚ o obaloch a odpadoch z obalov

Pravidlá, ktoré sa predbežne dohodli s Radou, zahŕňajú ciele zníženia množstva obalov (5 % do roku 2030, 10 % do roku 2035 a 15 % do roku 2040) a od krajín EÚ sa vyžaduje, aby znížili najmä množstvo odpadu z plastových obalov. Aby sa znížilo množstvo zbytočných obalov, pre skupinové obaly, prepravné obaly a obaly elektronického obchodu je stanovený maximálny pomer prázdneho priestoru 50 %. Výrobcovia a dovozcovia budú tiež musieť zabezpečiť, aby sa minimalizovala hmotnosť a objem obalov.

Niektoré druhy jednorazových plastových obalov budú zakázané od 1. januára 2030. Patria sem obaly na nespracované čerstvé ovocie a zeleninu, obaly na potraviny a nápoje plnené a konzumované v kaviarňach a reštauráciách, jednotlivé porcie (napr. koreniny, omáčky, smotana, cukor), miniatúrne obaly na bývanie na toaletné výrobky a veľmi ľahké plastové tašky (do 15 mikrónov).

Aby sa zabránilo nepriaznivým účinkom na zdravie, text obsahuje zákaz používania takzvaných “večných chemikálií” (perfluórované a polyfluórované alkylové látky alebo PFAS) nad určitými prahovými hodnotami v obaloch prichádzajúcich do kontaktu s potravinami.

Navrhovaným nariadením by sa stanovili ustanovenia o udržateľnosti (napr. o látkach vzbudzujúcich obavy, recyklovateľnosti a povinnej minimalizácii recyklovaného obsahu a obalov); označovanie, označovanie a informácie (napr. o materiálovom zložení obalu); povinnosti hospodárskych subjektov (napr. zákaz určitých formátov obalov a stanovenie cieľov opätovného použitia a opätovného plnenia); nakladanie s obalmi a odpadmi z obalov (napr. ciele týkajúce sa znižovania množstva odpadov z obalov a systémov zálohovania a vracania jednorazových plastových nápojových fliaš a kovových nápojových obalov); a zelené verejné obstarávanie.

Stránka EP: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240419IPR20589/new-eu-rules-to-reduce-reuse-and-recycle-packaging

Webová stránka spoločnosti Ekotox Chemicals Management: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/

Webová stránka konferencie REACH 2024: Konferencia REACH 2024 – školenie Ekotox