Oktametylcyklotetrasiloxán (D4), dekametylcyklopentasiloxán (D5) a dodekametylcyklohexasiloxán (D6) látky obmedzené podľa nariadenia Komisie EÚ

Oktametylcyklotetrasiloxán (D4), dekametylcyklopentasiloxán (D5) a dodekametylcyklohexasiloxán (D6) látky obmedzené podľa nariadenia Komisie EÚ

Oktametylcyklotetrasiloxán (D4), dekametylcyklopentasiloxán (D5) a dodekametylcyklohexasiloxán (D6) látky obmedzené podľa nariadenia Komisie EÚ

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2024/1328 zo 16. mája 2024,

Položka 70 prílohy XVII k nariadeniu (ES) č. 1907/2006 sa nahrádza takto:

Látky sa nesmú uvádzať na trh ako látky ako také, ako zložka iných látok alebo v zmesiach, ak je ich koncentrácia rovná alebo vyššia ako 0,1 % hmotnosti po 6. júni 2026 (odsek 1).

Okrem toho sa látka nesmie používať ako rozpúšťadlo na chemické čistenie textílií, kože a kožušiny po 6. júni 2026 (odsek 2).

Ako výnimka (okrem iného):

Pre D4 a D5 v zmývateľných kozmetických výrobkoch, ak sú v zmesiach, sa uplatňuje po 31. januári 2020.

Pre všetky kozmetické výrobky okrem tých, ktoré sú uvedené vyššie, sa odsek 1 uplatňuje po 6. júni 2027.

V prípade zdravotníckych pomôcok a príslušenstva zdravotníckych pomôcok sa odsek 1 bude uplatňovať po 6. júni 2031.

V prípade liekov a veterinárnych liekov sa odsek 1 uplatňuje po 6. júni 2031.

Pre D5 ako rozpúšťadlo pri chemickom čistení textílií, kože a kožušín sa odseky 1 a 2 uplatňujú po 6. júni 2034.

NARIADENIE KOMISIE (EÚ):  eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401328

Ekotox Chemicals Management: https://ekotoxcenters.eu/chemicky-manazment-riadenie-rizik-pri-vyrobe/

Konferencia REACH 2024: https://ekotox.eu/reach-conference-2024/