Nový formát PCN EÚ

Nový formát PCN EÚ

Nový formát PCN EÚ

Ak ste dovozca, výrobca, distribútor a následný užívateľ a uvádzate na trh zmesi klasifikované ako nebezpečné na základe ich účinkov na zdravie a fyzikálnych účinkov, týka sa Vás povinnosť poskytovať informácie národným toxikologickým centrám (NTIC) v harmonizovanom formáte xml (PCN formát).  

Od 1. januára 2021 sú dovozcovia a následní užívatelia povinní oznamovať svoje zmesi v harmonizovanom formáte a tiež tzv. jedinečné identifikátory vzorcov (UFI) musia byť uvedené na etiketách zmesí.

Ročné aktualizácie formátu sa uskutočňujú v októbri v súlade s plánom vydania SW IUCLID.

Tento rok bol formát IUCLID upravený tak, aby zahŕňal aktualizácie harmonizovaných vzorov OECD, napríklad so zjednodušením typov žiadostí o zachovanie dôvernosti alebo reorganizáciou polí s cieľom uchovávať úplné správy o štúdii.

Zároveň sa vykonávali činnosti údržby na úrovni rozšírení pre Nový Zéland, Austráliu a na úrovni EÚ pre niekoľko právnych predpisov: REACH, CLP (vrátane PCN), SCIP a prípravky na ochranu rastlín.

Okrem toho pre používateľov podľa nariadenia REACH obsahuje vydanie novú kontrolu úplnosti nariadenia REACH s cieľom overiť, či sú v oddieloch použitia uvedené iba platné hodnoty ERC, 3.5.1-3.5.6.

Formát je k dispozícii ako množina súborov vrátane definícií schémy XML (XSD). K dispozícii je tiež dátový model, ktorý zobrazuje všetky relevantné polia a ich prepojenia.Verzia 4.0, uverejnená 25. októbra 2021.

Viac informácií o nahlasovaní nebezpečných zmesí nájdete na stránkach Ekotox