Interná dokumentácia pre reach autorizované použitie (idrac) u následných užívateľov

Klient

Výrobcovia materiálov/produktov pre automobilový priemysel.

Širšie súvislosti

Každá spoločnosť (následný užívateľ) ktorá používa látku uvedenú v autorizačnom zozname (Príloha XIV) na základe schválenej autorizácie pre dodávateľa látky musí dodržiavať podmienky a opatrenia na kontrolu rizík, uvedené v rozšírenej karte bezpečnostných údajov (eKBÚ) a expozičných scenároch (vychádzajúcich zo Správy o chemickej bezpečnosti a autorizačnej dokumentácie).

 Ciele projektu

Zabezpečiť prípravu a implementáciu opatrení pre bezpečné použitie SVHC látky v režime REACH autorizácie. Interné pravidlá sa dotýkajú všetkých krokov použitia látky v podniku a preto je dôležité nielen zabezpečiť plnenie požiadaviek na kontrolu rizík a určené prevádkové opatrenia pre bezpečné použitie, ale tiež dôkladne a transparentne zdokumentovať celý proces pre interné potreby pre obdobie použitia látky, ale aj pre archiváciu dokumentácie pre prípadnú kontrolu v budúcnosti.

Prístup

Ekotox team vykonal hodnotenie podmienok použitia podľa REACH autorizačnej dokumentácie v konkrétnych prevádzkach. Samostatne pre každú prevádzku boli vypracované interné dokumenty (IDRAC). Všetky opatrenia pre bezpečné použitie látky a plnenie požiadaviek REACH autorizácie boli identifikované, vyhodnotené a implementované.

Výstupy projektu

Zabezpečenie plnenia mienok použitia látky v rámci REACH autorizačnej dokumentácie, vypracovanie a implementácia internej dokumentácie (IDRAC).

Ekotox team
Martin Murín
Martina Kubáňová
Miroslava Hrivnáková

Autorizácia
Viac aktuálne projekty
O nás
Kontaktujte nás