Archív

Preklady kariet bezpečnostných údajov

Preklady kariet bezpečnostných údajov

Preklady kariet bezpečnostných údajovEKOTOX CENTERS sa špecializuje na tvorbu kariet bezpečnostných údajov na základe požiadaviek nariadení CLP a REACH +...
Read More
kozmetika

KOZMETICKÉ VÝROBKY – zložky kozmetických výrobkov

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2022/2195 z 10. novembra 2022, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009, pokiaľ ide o používanie látok Butylated Hydroxytoluene, Acid Yellow 3, Homosalate a HAA299 v kozmetických výrobkoch, a ktorým sa opravuje uvedené nariadenie, pokiaľ ide o používanie látky Resorcinol v kozmetických výrobkoch.
Read More
WP 2023

Revízia nariadenia REACH sa odkladá

Európska komisia prijala 18. októbra 2022 svoj Pracovný program Komisie na rok 2023. Revízia nariadenia REACH sa odkladá na koniec roka 2023 (legislatívna iniciatíva vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 4. štvrťrok 2023).
Read More
Ekotox Newslwtter

EkotoxInfo 10/2022 

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy: 1.       Ukrajinské nariadenia REACH a CLP 2.       Autorizácia zlúčenín chrómu –...
Read More
nariadenia CLP

Konzultácie o nových triedach nebezpečnosti podľa nariadenia CLP

Európska komisia uverejnila vzor zmien a doplnení prílohy k nariadeniu CLP vrátane pridania nových tried nebezpečnosti. Potreba nových tried nebezpečnosti...
Read More
Ekotox Newslwtter

EkotoxInfo 09/2022 

Hlavné témy: vybrané novinky z chemickej a súvisiacej legislatívy: Karty bezpečnostných údajov 2022 – nezmeškajte termínyZlúčeniny chrómu – termín autorizácieAutorizácia...
Read More
UA Chemicals

Ukrajinský kabinet schválil návrh zákona o nakladaní s chemickými látkami

Ukrajinský kabinet ministrov schválil návrh zákona, ktorý by v prípade prijatia znamenal vytvorenie národného rámca pre manažment chemických látok s...
Read More
legislatíva

Deväť návrhov na identifikáciu nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC)

Agentúra ECHA očakáva pripomienky k deviatim návrhom na identifikáciu nových látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC). Predkladanie pripomienok do 17. októbra 2022.
Read More

Chróm VI – autorizácia: informačné stretnutia pre skupiny žiadateľov

Šesťmocný chróm - autorizácia ECHA August 24, 2022 Keďže sa v nasledujúcich rokoch očakáva vysoký počet žiadostí o autorizáciu pre...
Read More

Karty bezpečnostných údajov 2022 – pozor na termíny !

Všetky karty bezpečnostných údajov poskytnuté po 31. decembri 2022 musia byť vo formáte podľa nariadenia (EÚ) 2020/878.

Nové požiadavky zahŕňajú:

  • zosúladenie KBÚ s revíziami 7 a 8 Globálneho harmonizovaného systému klasifikácie a označovania chemikálií OSN (GHS);
  • pridanie jedinečných identifikátorov vzorca (UFI) do oddielu 1 [v súlade s nariadením (EÚ) 2017/542],
  • dodatočné požiadavky na informácie o látkach uvedených na trh ako nanoštruktúra [v súlade s nariadením (EÚ) 2018/1881] a o látkach a zmesiach s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém;
  • pridanie špecifických koncentračných limitov, multiplikačných faktorov a odhadov akútnej toxicity (ATE), ak sú k dispozícii, stanovených v súlade s nariadením CLP 1272/2008.
Read More
1 2 3 10