Archív

EkotoxInfo2023 SK

EkotoxInfo 2/2023 

Odporúčame vám prečítať si aktuálne vydanie chemických noviniek EkotoxInfo. V súhrne za február 2023 nájdete nasledujúce témy: Európska komisia zverejnila...
Read More

Usmernenie pre monoméry a polyméry

Usmernenie agentúry ECHA o monoméroch a polyméroch bolo revidované s cieľom zosúladiť s rozhodnutím BoA a zahŕňa zmeny opisu registračných povinností pre dovážajúce a vyrábajúce polyméry a monoméry.
Read More
update

REACH registrácie – kontrola úplnosti a správnosti

Kontrola REACH registrácií - 1 mája 2023, začne ECHA kontrolovať nové registrácie ale aj doplnené / revidované registrácie chemických látok na základe nových požiadaviek.
Read More
EkotoxInfo2023 SK

EkotoxInfo 1/2023 

Odporúčame vám prečítať si aktuálne vydanie chemických noviniek EkotoxInfo. V súhrne za január 2023 nájdete nasledujúce témy: REACH Kandidátsky Zoznam...
Read More
Update

REACH Kandidátsky zoznam rozšírený o 9 položiek = 233

Výbor členských štátov agentúry ECHA potvrdil pridanie týchto látok do zoznamu kandidátskych látok. Zoznam kandidátskych látok má teraz 233 záznamov – niektoré sú skupiny chemikálií, takže celkový počet ovplyvnených chemikálií je vyšší.
Read More
Ekotoxinfo

EkotoxInfo 12/2022

EkotoxInfo 12/2022  Odporúčame vám prečítať si aktuálne vydanie chemických noviniek EkotoxInfo. V súhrne za minulý mesiac nájdete nasledujúce témy: Reforma európskej chemickej legislatívy (REACH) sa odkladá Návrh revízie CLP nariadenia COM(2022) 748 final POPs Prílohy IV a V doplnené Corap: 24 látok – návrh na hodnotenie 2023-2025 KBÚ – karty bezpečnostných údajov – kontroly 2023 Webináre pre rok 2023 zverejnené REACH konferencia sa bude konať v Bratislave 22-23 mája 2023
Read More
Inspection

KBÚ – karty bezpečnostných údajov – kontroly 2023

Inšpekcie EÚ na kontrolu kariet bezpečnostných údajov (KBÚ) v projekte presadzovania práva v celej EÚ v roku 2023 KBÚ – karty bezpečnostných údajov sú hlavnými nástrojmi na oznamovanie bezpečnostných informácií v dodávateľskom reťazci. Ak sú nedostatočné, pracovníci a odborníci nemusia dostať primerané informácie na bezpečné používanie nebezpečných látok a zmesí.
Read More
EU REACH

CLP Nariadenie – návrh revízie COM(2022) 748 final

V rámci revízie nariadenia CLP sa delegovaným aktom doplnia vymedzenia pojmov a vedecké a technické kritériá s cieľom umožniť, aby sa látky a zmesi, ktoré majú nebezpečné vlastnosti endokrinné rozrušovače (ďalej len "ED"), perzistentné, bioakumulatívne a toxické (ďalej len "PBT"), veľmi perzistentné a veľmi bioakumulatívne (ďalej len "vPvB"), perzistentné, mobilné a toxické (ďalej len "PMT") alebo veľmi perzistentné a veľmi mobilné (ďalej len "vPvM"), a mohli sa klasifikovať do zavedených tried nebezpečnosti.
Read More

POPs prílohy IV a V doplnené

POPs - Perzistentné organické látky - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/2400 z 23. novembra 2022, ktorým sa menia prílohy IV a V k nariadeniu (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach
Read More
Corap23

Corap: 24 látok bude hodnotených v rokoch 2023-2025

Členské štáty EÚ plánujú hodnotiť 24 chemických látok v rokoch 2023-2025 CoRAP: Priebežný akčný plán Spoločenstva - 24 chemických látok bolo zaradených do hodnotenia členskými štátmi EÚ (Community rolling action plan) v rokoch 2023-2025. Plán predpokladá hodnotenie piatich látok v roku 2023, ďalších 19 je zaradených do hodnotenie v rokoch 2024 a 2025.
Read More
1 2 3 12