Povinnosti zodpovednej osoby

Certifikácia kozmetických výrobkovPovinnosti zodpovednej osobyInformačná zložka kozmetického výrobkuSpráva o bezpečnosti kozmetického výrobku (CPSR)CPNP – registrácia kozmetických výrobkov v európskom portáliDistribútor kozmetických výrobkov na trhDovoz kozmetických výrobkov z tretích krajín Aktualizácia Správy o bezpečnosti kozmetického výrobkuHodnotenie bezpečnosti kozmetických výrobkov – skúsenosti

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenské služby zabezpečenie dokumentácie potrebnej pre uvedenie kozmetických výrobkov na trh EÚ:
*vypracovanie správy o bezpečnosti (CPSR)
*asistencia pri tvorbe informačnej zložky (PIF)
*vypracovanie textovej časti etikety
*oznámenie kozmetických výrobkov v CPNP
*kontrola dokumentácie
*aktualizácia dokumentácie
*individuálne konzultácie

 

 

ekotox@ekotox.sk

 

 

+421 (2) 4594 3712

 

 

Kontaktný formulár

 

Zodpovedná osoba musí zabezpečiť súlad s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch:

 • *výroba KV musí byť v súlade so správnou výrobnou praxou (norma EN ISO 22716);
 • *KV sprístupnený na trh musí byť bezpečný pre zdravie ľudí – zodpovedná osoba pred uvedením kozmetického výrobku na trh zabezpečí, aby bola posúdená jeho bezpečnosť a vypracovaná správa o bezpečnosti KV súlade s prílohou I nariadenia.
 • *KV nesmú obsahovať zakázané látky uvedené v prílohe II a látky klasifikované ako CMR;
 • *KV nesmú obsahovať regulované látky, ktoré sa nepoužívajú v súlade s obmedzeniami ustanovenými v prílohe III a farbivá, konzervačné látky a UV filtre iné ako tie, ktoré sú uvedené v prílohách IV, V a VI, alebo ktoré sú tam uvedené, ale nepoužívajú sa v súlade s podmienkami stanovenými v uvedených prílohách;
 • *zodpovedná osoba musí uchovávať informačnú zložku o výrobku;
 • *KV a ich zložky nesmú byť testované na zvieratách na účely splnenia požiadaviek tohto nariadenia;
 • *KV musia byť označené povinnými údajmi a označenie musí spĺňať požiadavky na tvrdenia;
 • *KV sa musia pred uvedením na trh oznámiť v CPNP;
 • *KV musia spĺňať požiadavky pre nanomateriály, ak ich obsahujú;
 • *ZO musí zabezpečiť sprístupnenie určitých informácií verejnosti;
 • *ZO musí na Úrad verejného zdravotníctva oznámiť závažné nežiaduce účinky;
 • *na požiadanie musí zodpovedná osoba poskytnúť Úradu verejného zdravotníctva určité informácie o látkach.

Zakázané látky v kozmetických výrobkoch
CMR látky v kozmetických výrobkoch
Regulované látky v kozmetických výrobkoch
Farbivá v kozmetických výrobkoch
Konzervačné látky v kozmetických výrobkoch
UV filtre v kozmetických výrobkoch
Tvrdenia o výrobku
Nanomateriály