Dovoz kozmetických výrobkov z tretích krajín

Certifikácia kozmetických výrobkovPovinnosti zodpovednej osobyInformačná zložka kozmetického výrobkuSpráva o bezpečnosti kozmetického výrobku (CPSR)CPNP – registrácia kozmetických výrobkov v európskom portáliDistribútor kozmetických výrobkov na trhDovoz kozmetických výrobkov z tretích krajín Aktualizácia Správy o bezpečnosti kozmetického výrobkuHodnotenie bezpečnosti kozmetických výrobkov – skúsenosti

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenské služby zabezpečenie dokumentácie potrebnej pre uvedenie kozmetických výrobkov na trh EÚ:
*vypracovanie správy o bezpečnosti (CPSR)
*asistencia pri tvorbe informačnej zložky (PIF)
*vypracovanie textovej časti etikety
*oznámenie kozmetických výrobkov v CPNP
*kontrola dokumentácie
*aktualizácia dokumentácie
*individuálne konzultácie

 

 

ekotox@ekotox.sk

 

 

+421 (2) 4594 3712

 

 

Kontaktný formulár

 

Dovoz kozmetických výrobkov z tretích krajín

Kozmetický výrobok“ je každá látka alebo zmes, ktorá je určená na kontakt s rôznymi vonkajšími časťami ľudského tela (pokožka,nvlasové systémy, nechty, pery a vonkajšie pohlavné orgány) alebo so zubami a sliznicou ústnej dutiny na účely výlučne, alebo najmä ich čistenia, parfumovania, zmeny ich vzhľadu, ich ochrany, udržiavania v dobrom stave alebo úpravy telesného pachu;

Sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka kozmetického výrobku určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trh Spoločenstva v priebehu obchodnej činnosti, či už odplatná alebo bezodplatná;

Dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve, ktorá uvádza kozmetický výrobok z tretej krajiny na trh Spoločenstva.

V prípade dovezeného výrobku je dovozca zodpovednou osobou a musí zabezpečiť súlad s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch.

Dovozca môže písomným splnomocnením za zodpovednú osobu ustanoviť osobu usadenú v Spoločenstve, ktorá svoje ustanovenie písomne prijme.

Kozmetický výrobok sprístupnený na trh musí byť bezpečný pre zdravie ľudí, ak je použitý za bežných alebo racionálne predvídateľných podmienok, pričom sa berie do úvahy najmä:

a) prezentácia vrátane súladu so smernicou 87/357/EHS;
b) označenie;
c) návody na použitie a likvidáciu;
d) všetky iné indikácie alebo informácie poskytnuté zodpovednou osobou určenou v článku 4 nariadenia o kozmetických výrobkoch.

Dovoz kozmetických výrobkov z tretích krajín

Dovoz kozmetických výrobkov z tretích krajín

Pomôžeme Vám so zabezpečením dokumentácie pred vstupom na európsky trh – kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom na našich kontaktných adresách alebo použite kontaktný formulár.