Dovoz kozmetických výrobkov z tretích krajín

Certifikácia kozmetických výrobkovPovinnosti zodpovednej osobyInformačná zložka kozmetického výrobkuSpráva o bezpečnosti kozmetického výrobku (CPSR)CPNP – registrácia kozmetických výrobkov v európskom portáliDistribútor kozmetických výrobkov na trhDovoz kozmetických výrobkov z tretích krajín Aktualizácia Správy o bezpečnosti kozmetického výrobkuHodnotenie bezpečnosti kozmetických výrobkov – skúsenosti

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenské služby zabezpečenie dokumentácie potrebnej pre uvedenie kozmetických výrobkov na trh EÚ:
*vypracovanie správy o bezpečnosti (CPSR)
*asistencia pri tvorbe informačnej zložky (PIF)
*vypracovanie textovej časti etikety
*oznámenie kozmetických výrobkov v CPNP
*kontrola dokumentácie
*aktualizácia dokumentácie
*individuálne konzultácie

ekotox@ekotox.sk

+421 (2) 4594 3712

Kontaktný formulár

Dovoz kozmetických výrobkov z tretích krajín

„Dovozca“ je každá fyzická alebo právnická osoba so sídlom v Spoločenstve, ktorá uvádza kozmetický výrobok z tretej krajiny na trh Spoločenstva.

V prípade dovezeného výrobku je dovozca zodpovednou osobou a musí zabezpečiť súlad s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch.

Dovozca môže písomným splnomocnením za zodpovednú osobu ustanoviť osobu usadenú v Spoločenstve, ktorá svoje ustanovenie písomne prijme.