Distribútor kozmetických výrobkov na trh

Certifikácia kozmetických výrobkovPovinnosti zodpovednej osobyInformačná zložka kozmetického výrobkuSpráva o bezpečnosti kozmetického výrobku (CPSR)CPNP – registrácia kozmetických výrobkov v európskom portáliDistribútor kozmetických výrobkov na trhDovoz kozmetických výrobkov z tretích krajín Aktualizácia Správy o bezpečnosti kozmetického výrobkuHodnotenie bezpečnosti kozmetických výrobkov – skúsenosti

Ekotoxikologické centrum Vám ponúka poradenské služby zabezpečenie dokumentácie potrebnej pre uvedenie kozmetických výrobkov na trh EÚ:
*vypracovanie správy o bezpečnosti (CPSR)
*asistencia pri tvorbe informačnej zložky (PIF)
*vypracovanie textovej časti etikety
*oznámenie kozmetických výrobkov v CPNP
*kontrola dokumentácie
*aktualizácia dokumentácie
*individuálne konzultácie

ekotox@ekotox.sk

+421 (2) 4594 3712

Kontaktný formulár

Distribútor kozmetických výrobkov

„Distribútor“ je každá fyzická alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci. Okrem výrobcu alebo dovozcu. Ktorá sprístupňuje kozmetický výrobok na trhu.

„Sprístupnenie na trhu“ je každá dodávka kozmetického výrobku určeného na distribúciu, spotrebu alebo používanie na trh Spoločenstva. V priebehu obchodnej činnosti, či už odplatná alebo bezodplatná.

„Uvedenie na trh“ je prvé sprístupnenie kozmetického výrobku na trhu Spoločenstva.

Distribútor sa môže stať zodpovednou osobou v prípade, ak kozmetický výrobok uvedie na trh pod svojím menom, ochrannou známkou alebo výrobok, ktorý už je uvedený na trh, zmení spôsobom, ktorý by mohol ovplyvniť jeho súlad s platnými požiadavkami. Preklad informácií o kozmetickom výrobku, ktorý je už uvedený na trh, sa nepovažuje za takú úpravu tohto výrobku, ktorá by mohla ovplyvniť jeho súlad s platnými požiadavkami nariadenia o kozmetických výrobkoch.

Pred sprístupnením kozmetického výrobku na trh distribútori overia, či:

  • sú na obaloch uvedené údaje podľa článku 19 ods. 1 písm. a), e) a g) a v článku 19 ods. 3 a 4;
    • sú splnené jazykové požiadavky podľa článku 19 ods. 5;
      • neuplynula lehota minimálnej trvanlivosti podľa článku 19 ods. 1 v prípade, ak sa uplatňuje.

Ak sa distribútori domnievajú, alebo ak majú dôvod domnievať sa, že:

– kozmetický výrobok nespĺňa požiadavky ustanovené v nariadení o kozmetických výrobkoch. Nesprístupnia tento výrobok na trh až dovtedy, kým nebude vyhovovať príslušným požiadavkám;

– kozmetický výrobok, ktorý sprístupnili na trh, nespĺňa požiadavky nariadenia o kozmetických výrobkoch. Prijmú nevyhnutné nápravné opatrenia s cieľom dosiahnuť zhodu uvedeného výrobku. Alebo ho v prípade potreby stiahnuť z trhu alebo prevziať späť.

Okrem toho v prípade, že kozmetický výrobok predstavuje riziko pre zdravie ľudí, distribútori o tom bezodkladne informujú zodpovednú osobu. A príslušné vnútroštátne orgány členských štátov, v ktorých bol výrobok sprístupnený. Pričom uvedú podrobné údaje, najmä dôvody, na základe ktorých výrobok nevyhovuje daným predpisom, a prijaté nápravné opatrenia.

Distribútori zabezpečia, aby v čase, keď nesú za výrobok zodpovednosť, podmienky jeho uskladnenia alebo prepravy neohrozovali zhodu výrobku s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení.

Distribútor kozmetických výrobkov na trh

Distribútor, ktorý v členskom štáte sprístupňuje kozmetický výrobok, ktorý je už uvedený na trh v inom členskom štáte a z vlastnej iniciatívy preloží ktorýkoľvek údaj z označenia tohto výrobku s cieľom vyhovieť vnútroštátnym právnym predpisom, predloží Komisii elektronicky cez portál CPNP tieto informácie:

a) kategória kozmetického výrobku. Názov v členskom štáte odoslania a názov v členskom štáte, V ktorom sa výrobok sprístupňuje, aby sa umožnila jeho konkrétna identifikácia;

b) členský štát, v ktorom sa kozmetický výrobok sprístupňuje;

c) jeho meno a adresu;

d) meno a adresu zodpovednej osoby a adresu, na ktorej je informačná zložka o výrobku ľahko dostupná.

Ak dôjde k závažným nežiaducim účinkom, distribútori ich musia bezodkladne oznámiť Úradu verejného zdravotníctva.

Distribútori na žiadosť príslušných orgánov s nimi spolupracujú pri každom opatrení s cieľom vyhnúť sa rizikám, ktoré predstavuje výrobok, ktorý sprístupnili na trh. Na základe zdôvodnenej žiadosti príslušného vnútroštátneho orgánu mu distribútori poskytnú všetky informácie, a dokumentáciu potrebnú na preukázanie zhody s ustanovenými požiadavkami, v jazyku ľahko zrozumiteľnom tomuto orgánu.

Na žiadosť príslušných orgánov musia:

– zodpovedné osoby identifikovať distribútorov, ktorým dodávajú kozmetický výrobok;

– distribútori identifikovať distribútora alebo zodpovednú osobu, od ktorej bol kozmetický výrobok dodávaný, alebo v prípade distribútorov, ktorým bol dodávaný.

Táto povinnosť platí počas troch rokov od dátumu, keď bola výrobná šarža kozmetického výrobku sprístupnená distribútorovi.